Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
02/11/2017 първо гласуване

  Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г., № 702 – 01 – 38, внесен от Министерски съвет
  Д О К Л А Д

  На редовно заседание, проведено на 2 ноември 2017 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г., № 702 – 01 – 38, внесен от Министерски съвет на 30. 10. 2017 г.
  В заседанието на комисията взеха участие г-н Николай Нанков – министър на регионалното развитие и благоустройството, г-жа Жени Начева – директор на дирекция „Финанси на общините” в Министерството на финансите, експерти от двете министерства и представители на Националното сдружение на общините в Република България.
  От името на вносителите законопроекта бе представен от г-жа Жени Начева, която представи пред народните представители информация за общата рамка на бюджета, предвижданията на тригодишната бюджетна прогноза и обърна подробно внимание на предвижданията на законопроекта в частта му за взаимоотношенията между централния бюджет и бюджетите на общините общо и по отделните функции.
  С проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 г. се предвижда обща субсидия за делегираните от държавата дейности 2 780 714,8 хил. лв., трансфери за местни дейности, в т.ч. обща изравнителна субсидия 284 022,0 хил. лв. и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 35 228,1 хил. лв., целева субсидия за капиталови разходи 164 110,2 хил. лв.
  Политиките в бюджета по отношение на общините са насочени към разширяване на възможностите за тяхното устойчиво и балансирано развитие, повишаване ефективността и подобряване на качеството и обхвата на дейностите на местно равнище. Основно предизвикателство пред общините e продължаване на действията за финансово оздравяване на общинските финанси и привеждане на фискалните показатели и правила за дълга и финансовото състояние в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси.
  Предвидено е общо увеличение на собствените приходи на общините във връзка с тенденцията за нарастване на постъпленията от имуществени данъци, общинските такси и приходите и доходите от собственост. Разчетите са положителни в съответствие с въведените механизми на взаимодействие между централната и местните власти, както и на усъвършенстване на системите за управление и администриране на местните данъци и такси. Допълнителни положителни ефекти върху собствените приходи на общините се очакват в резултат на предприемането на действия за подобряване на събираемостта им.
  Относителният дял на общинските разходи за 2018 г. достига 5,2% от БВП, а делът на разходите за местни дейности е разчетен на 48,4% от общите разходи на общините. Относителният дял на общинските разходи в общата структура на разходите достига 14,3%.


  Предвидено е увеличение в размера на основните бюджетни взаимоотношения между общините и централния бюджет за 2018 г с 382,7 млн. лв., в т.ч.: на общата субсидия за делегираните от държавата дейности – с 357,7 млн. лв.; на изравнителната субсидия – с 10,0 млн. лв.; на трансферите за зимно поддържане и снегопочистване – с 5,0 млн. лв.; на целевата субсидия за капиталови разходи – с 10,0 млн. лв.
  Министърът на регионалното развитие и благоустройството г-н Николай Нанков представи пред комисията проекта за бюджет на министерството и информация за предвидените в проекта средства по основните политики, програми и дейностите, осъществявани от министерството. Министърът обърна внимание на средствата, предвидени в проекта за осъществяване на дейностите от Агенция „Пътна инфраструктура“, Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Дирекцията за национален строителен контрол, като изтъка причините, поради които в съответните области се прогнозира повишаване или намаляване на очакваните приходи. В заключение министър Нанков обобщи, че бюджета, предвиден за министерството е балансиран, даващ възможности за провеждане на политики в съответните области, но е недостатъчен за да може да се отговори на очакванията в определени дейности.
  В становището на Националното сдружение на общините в Република България, са направени предложения за увеличаване на трансферите в определени дейности. Мотивите и конкретния размер на необходимите допълнителни средства за общините подробно са изложени в протокола за проведените консултации по законопроекта, подписан между министъра на финансите и сдружението. Предложено е увеличаване на средствата за общинска администрация, на средствата за общинските пътища чрез увеличаване на общия размер на целевата субсидия за капиталови разходи, допълнителен ресурс за най-бедните общини, за делегираните от държавата социални услуги, за общинските болници в труднодостъпните райони и за разработване на общите устройствени планове.
  В хода на дискусията народните представители поставиха редица въпроси, свързани с отделните параметри на бюджета, на които отговориха представителите на Министерството на финансите и на Министерството на регионалното развитие. Обърнато бе внимание на въпросите, свързани с възможностите за реализацията на обекти в пътната инфраструктура, програмата за енергийна ефективност и санирането на жилищни сгради, както и на предложенията на общините за увеличаване на трансферите в определени дейности. В подкрепа на становището на общините бе изразено и несъгласие с подхода за предлагане на промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация чрез преходните и заключителни разпоредби на законопроекта, без предварителното им съгласуване със сдружението на общините.
  Бяха направени предложения между двете гласувания на законопроекта да се потърсят допълнителни механизми и възможности за предоставяне на допълнителни средства както за определени дейности, осъществявани от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, така и за общините, като се отчетат и специфичните особености при формиране на бюджетите на отделните общини, с оглед осигуряване на необходимите финансови ресурси, с които общините да оперират самостоятелно през следващата година.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление:

  - с 0 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 19 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г., № 702 – 01 – 38, с включен проект на Висшия съдебен съвет по чл. 1 и 2 , да не бъде приет на първо гласуване;

  - с 11 гласа - “за”, 2 гласа - “против” и 7 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г., № 702 – 01 – 38, със становището на Министерския съвет по проекта на Висшия съдебен съвет по чл. 1 и 2, да бъде приет на първо гласуване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Искрен Веселинов
  Форма за търсене
  Ключова дума