Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
13/12/2017 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община, № 754 – 01 – 67, внесен от Александър Ненков и група народни представители
  На редовно заседание, проведено на 13 декември 2017 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община, № 754 – 01 – 67, внесен от Александър Ненков и група народни представители на 04. 10. 2017 г.
  В заседанието на комисията взеха участие представители на Столичната община, на професионалните организации на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, на строителите, както и на редица граждански организации и движения.
  От името на вносителите законопроекта бе представен от народния представител г-н Александър Ненков. Той подчерта, че проекта цели да реши възникналите при прилагане на закона проблеми в изтеклите 10 години, както и да отрази обществените нагласи, свързани с облика на Столицата. Законопроектът е насочен към решаване на няколко основни въпроси, свързани с въвеждане на регламенти относно високите сгради и зоните без максимални стойности за кота корниз на сградите, озеленяването,трафика и паркирането, градската среда и жилищни комплекси. Законопроектът е насочен и към намаляване на административната тежест и премахване на съществуващи ограничения, както и актуализиране на текстове спрямо действащата нормативна уредба. Предвижда се и издаването на нови подзаконови нормативни актове.
  В преходните и заключителни разпоредби се предлага изменение в Закона за териториалното деление на Столичната община и големите градове с цел конкретизиране на границите между Район „Витоша“ и „Панчарево“ и Район „Люлин“, „Овча купел“ и „Банкя“. Измененията в границите са съгласувани с кметовете на райони и са продиктувани от традиционното обслужване на гражданите на място и ползваните от тях услуги, предоставяни от администрацията по райони.
  Преди разглеждането на законопроекта в комисията постъпиха значителен брой становища и предложения както от професионалните организации, създадени със закон - Камарата на архитектите в България, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и Камарата на строителите в България, така и на редица браншови и граждански организации и движения. За да отговори на настояванията на професионалните и гражданските организации и движения, комисията организира и проведе обществена дискусия по законопроекта, на която бяха изложени становищата на всички заинтересовани страни. В преобладаващата част от тях бе обърнато внимание на факта, че с предложените чрез законопроекта промени в общия устройствен план на Столична община, като по този начин са нарушени правилата и процедурите за изменение и допълнение на плана, регламентирани в Закона за устройство на територията и са лишени гражданите и организациите от участие в задължителните обсъждания, които съгласно законовите разпоредби следва да се проведат във всичките 24 района на Столичната община. Освен това в становищата на преобладаващата част от професионалните и браншови организации наред с подкрепата за необходимостта за част от предложените промени, бе обърнато сериозно внимание на редица несъответствия в отделни разпоредби с основни принципи и правила, разписани в Закона за устройство на територията, както и на целесъобразността определени предложения да бъдат отнесени към Закона за устройство на територията с оглед на тяхната приложимост и за останлите общини в страната.
  В хода на дискусията по време на обсъждането в комисията наред с необходимостта от приемане на някои от предложените промени бе изразено и съгласие с част от бележките, изразени в становищата по време на обществената дискусия, които следва да бъдат взети предвид при понататъшното обсъждане на законопроекта.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление - с 12 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 6 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община, № 754 – 01 – 67, внесен от Александър Ненков и група народни представители, да бъде приет на първо гласуване.  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Искрен Веселинов
  Форма за търсене
  Ключова дума