Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
18/01/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 754 – 01 – 87, внесен от Искрен Веселинов, Емил Христов и Дора Янкова
  На редовно заседание, проведено на 18 януари 2018 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 754 – 01 – 87, внесен от Искрен Веселинов, Емил Христов и Дора Янкова на 15. 12. 2017 г.
  В заседанието на комисията взеха участие представители на Управителния съвет на Националната асоциация на председателите на общинските съвети в Република България.
  От името на вносителите законопроекта бе представен от народния представител г-н Емил Христов. Той подчерта, че предложените промени в законопроекта са в две основни насоки. Първата предложена промяна има за цел да се приравнят възможностите на председателите на общинските съвети с останалите изборни длъжности след прекратяване на правомощията им и по аналогия с уредбата в Изборния кодекс да имат правна възможност да заемат предишната си длъжност след прекратяване на правомощията им като председатели на съвета. Втората промяна има за цел да се създадат условия за изясняване на статута и подобряване на организацията на дейността на служителите в административното звено, подпомагащо работата на общинския съвет, като по този начин се създават и възможности за по-добро организационно-техническото и административно обслужване и цялостно подобряване на организацията и дейността на общинския съвет и на неговите комисии.
  Със законопроекта се предлага председател на общински съвет, който преди избирането му за председател на съвета е работил в държавно или в общинско учреждение или предприятие, в търговско дружество с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала или в бюджетна организация, да има право след прекратяване на правомощията му като председател на общинския съвет да заеме предишната си длъжност, а в случаите, когато тя е закрита – друга равностойна длъжност в същото или с негово съгласие в друго държавно или общинско учреждение или предприятие, или в търговско дружество с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала или в бюджетна организация. Предложените допълнения в тази част на законопроекта са заимствани от разпоредбите на параграф 6 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, където по аналогичен начин е решен въпроса за народните представители, президента и вицепрезидента на републиката, членове на Европейския парламент от Република България и кметовете на общините, районите и кметствата.
  Втората част на промените в закона е обоснована от съществуващите проблеми в практиката и затрудненията, които не малка част от председателите на общинските съвети срещат при осъществяване на правомощията си. С предложените изменения в законопроекта се създават необходимите предпоставки съществуващите несъответствия и практически проблеми да бъдат преодолени. Обособяването на самостоятелните звена за подпомагане на работата на общинския съвет и на неговите комисии на пряко подчинение на председателя на общинския съвет ще създаде условия за подобряване на дейността им и ще подпомогне председателя на общинския съвет при осъществяване на правомощията му по подготовката, свикването и провеждането на заседанията и организационно-техническото и административно обслужване на тяхната дейност.
  В хода на дискусията народните представители подкрепиха по принцип предложените промени, като бе обърнато внимание на необходимостта от прецизиране на текста, свързан с назначаването и освобождаването на служителите в звената, подпомагащи дейността на общинския съвет, с оглед предотвратяване или не допускане на възможност да се създават допълнителни противоречия с кметовете на общините.
  От страна на представителите на Националната асоциация на председателите на общинските съвети бе изразена категорична подкрепа за предложените промени. В изказванията им бе обърнато внимание на това, че и съгласно действащите разпоредби, служителите в звеното се назначават и освобождават от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет, но независимо от разпоредбите на закона, в практиката по прилагането му се създават определени проблеми и не допринасят за подобряване на организационно-техническото обезпечаване на дейността на общинския съвет. В отделни общини са налице откази за назначаване от страна на кметове на предложените кандидати или се назначават служители, за които не са направени предложения от председателя на съвета. Съществен проблем предизвиква и факта, че в голяма част от общините звената не са обособени самостоятелно в структурно отношение, каквато е логиката на закона, а служителите са включени в други структурни звена, възлага им се работа, несвързана с дейността на съвета и се оценяват от съответните административни ръководители, които не винаги имат отношение към тяхната същинска работа, свързана с организацията и дейността на общинския съвет. Според представителите на асоциацията на председателите на общинските съвети с предложените със законопроекта промени съществуващите проблеми ще бъдат преодолени.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление - със 17 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 0 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 754 – 01 – 87, внесен от Искрен Веселинов, Емил Христов и Дора Янкова, да бъде приет на първо гласуване.  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Искрен Веселинов
  Форма за търсене
  Ключова дума