Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
18/01/2018 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Изменението на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване на Стратегия за финансиране, укрепване на регулаторния капацитет и повишаване ефективността на предоставяните услуги в отрасъл "В и К" между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие от 23 февруари 2016 г., подписано на 2 ноември 2017 г. , № 702 – 02 - 14, внесен от Министерски съвет
  На редовно заседание, проведено на 18 януари 2018 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за ратифициране на Изменението на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване на Стратегия за финансиране, укрепване на регулаторния капацитет и повишаване ефективността на предоставяните услуги в отрасъл "В и К" между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие от 23 февруари 2016 г., подписано на 2 ноември 2017 г., № 702 – 02 - 14, внесен от Министерски съвет на 20. 11. 2017 г.
  От името на вносителите законопроектът бе представен от г-жа Малина Крумова - заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството
  Целта на одобреното от Министерски съвет на 24 октомври 2017 г. Изменение на Споразумението е удължаване срока на предоставяне на Резултат 7 „Стратегия за финансиране на отрасъл В и К“ от 12 месеца на 19 месеца и отпадане на Резултат 4 „Доклад за изпълнение на дейностите по преоценка на публичните В и К активи“ от обхвата на Споразумението. Удължаването на срока за разработване на Стратегията цели осигуряването на необходимия времеви ресурс за определяне на размера, източниците и начините за финансиране на отрасъл „В и К“, което изисква провеждане на обсъждания между голям брой заинтересовани страни. Предложената отмяна на разработването на Доклад за изпълнение на дейностите по преоценка на публичните В и К активи е породена от невъзможността докладът да бъде изпълнен в срока Споразумението.
  Подписаното Изменение на Споразумението ще доведе до намаляване на договореното възнаграждение за консултантските услуги със 100 000 лв.
  Осъществяването на предвидените в Споразумението и в Изменението към него дейности и мерки ще допринесе за постигане на съответствие с изискванията на европейското екологично законодателство, както и повишаване на финансовата устойчивост на потребителите и намаляване на ценовите въздействия върху тях.
  В хода на проведената дискусия г-жа Малина Крумова отговори на въпроси на народните представители, касаещи различни детайли и дейности по разработването на Стратегията за финансиране, укрепване на регулаторния капацитет и повишаване ефективността на предоставяните услуги в отрасъл "В и К". Народните представители се обединиха около идеята за необходимостта и полезността на предложения проект за Изменение на Споразумението.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 9 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 4 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание, Законопроект за ратифициране на Изменението на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване на Стратегия за финансиране, укрепване на регулаторния капацитет и повишаване ефективността на предоставяните услуги в отрасъл "В и К" между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие от 23 февруари 2016 г., подписано на 2 ноември 2017 г., № 702 – 02 - 14, внесен от Министерски съвет, да бъде приет на първо гласуване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Искрен Веселинов
  Форма за търсене
  Ключова дума