Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
27/03/2018 второ гласуване

  Законопроект № 754-01-67,
  внесен от Александър Ненков и група народни представители
  на 04.10. 2017 г., приет на първо гласуване на 11. 01. 2018 г.
  Д О К Л А Д
  ЗА ВТОРО ГЛАСУВАНЕ
  на
  Законопроект № 754-01-67,
  внесен от Александър Ненков и група народни представители
  на 04.10. 2017 г., приет на първо гласуване на 11. 01. 2018 г.

  Проект!
  ЗАКОН
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА
  УСТРОЙСТВОТО И ЗАСТРОЯВАНЕТО НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА
  (Обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г., изм., бр. 41 от 2007 г., бр. 19 и 92 от 2009 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г.и бр. 17 от 2018 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на закона.

  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов и Александър Ненков:
  Създава се нов § 1:
  § 1. В чл. 5, ал. 5 след думите „Държавните органи“ се добавя „и експлоатационните дружества“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 1:
  § 1. В чл. 5, ал. 5 след думите „Държавните органи“ се добавя „и експлоатационните дружества“.

  § 1. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в текста преди т. 1 изречение първо се заличава;
  б) в т. 3 индексът „(Смф)“ се заличава;
  в) в т. 4 след думата „зони“ се добавя „и терени за специфични производства“;
  г) в т. 5 думата „самостоятелни“ и индексът „(З)“ се заличават;
  д) в т. 6 след думата „зони“ се добавя „и терени“, а индексът „(Са)“ се заличава;
  e) в т. 7 след думата „зони“ се добавя „и терени“, а индексът „(С)“ се заменя с индекса „(Сс)“;
  ж) в т. 8 след думата „зони“ се добавя „и терени“;
  2. Алинея 2 се отменя.

  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов и Александър Ненков:
  В § 1, т. 1, буква „а“ да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н.пр. Корнелия Нинова и група народни представители:
  В § 1, т. 1 се правят следните изменения:
  1. Буква „б“ се изменя така:
  „б)навсякъде в текста, т. 1 – 11, съдържащите се индекси се заличават.“
  2. В б. „г“ думите „и индексът „(З)“ отпадат, а думата „заличават“ се променя на „заличава“.
  3. В б. „д“ след думата „терени“ се поставя точка и запетая и текстът до края отпада.
  4. В б. „е“ след думата „терени“ се поставя точка и запетая и текстът до края отпада.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 1, който става § 2:
  § 2. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1 индексът „(Ж)“ се заличава;
  б) в т. 2 индексът „(О)“ се заличава;
  в) в т. 3 индексът „(Смф)“ се заличава;
  г) в т. 4 след думата „зони“ се добавя „и терени за специфични производства“, а индексът „(П)“ се заличава;
  д) в т. 5 думата „самостоятелни“ и индексът „(З)“ се заличават;
  е) в т. 6 след думата „зони“ се добавя „и терени“, а индексът „(Са)“ се заличава;
  ж) в т. 7 след думата „зони“ се добавя „и терени“, а индексът „(С)“ се заличава;
  з) в т. 8 след думата „зони“ се добавя „и терени“, а индексът „(Г)“ се заличава ;
  и) в т. 9, буква „б“ индексът „(Р)“ се заличава;
  к) в т. 10 индексът „(Т)“ се заличава;
  л) в т. 11 индексите „(Ж-д, О-д, Смф-д, П-д, З-д, Са-д)“ се заличават.
  2. Алинея 2 се отменя.

  § 2. В чл. 7 думите „Закона за защитените територии и Закона за горите” се заменят с думите „действащото законодателство”.

  Комисията подкрепя текста на вносителите за § 2, който става § 3.

  § 3. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в текста преди т. 1 изречение първо се заличава;
  б) в т. 2 индексът „(Смф)“ се заличава;
  в) в т. 5 след думата „зони“ се добавя „и терени за специфични производства“;
  г) в т. 6 индексът „(З)“ се заличава;
  д) в т. 7 след думата „зони“ се добавя „ и терени“, а индексът „(Са)“ се заличава.
  2. Алинея 2 се отменя.
  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов и Александър Ненков:
  В § 3, т. 1, буква „а“ да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н.пр. Корнелия Нинова и група народни представители:
  В § 3, т. 1 се правят следните изменения:
  1. Буква „а“ отпада.
  2. Буква „б“ става б. „а“ и се изменя така:
  „а) навсякъде в текста, т.1 – 9, съдържащите се индекси се заличават.“
  3. Буква „в“ става б. „б“.
  4. Буква „г“ отпада.
  5. Буква „д“ става б. „в“ като в нея след думата „терени“ се поставя точка и текста до края отпада.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 3, който става § 4:
  § 4. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1 индексът „(Ц)“се заличава;
  б) в т. 2 индексът „(Смф)“ се заличава;
  в) в т. 3 индексът „(Ж)“ се заличава;
  г) в т. 4 индексът „(О)“ се заличава;
  д) в т. 5 след думата „зони“ се добавя „и терени за специфични производства“ , а индексът „(П)“ се заличава;
  е) в т. 6 индексът „(З)“ се заличава;
  ж) в т. 7 след думата „зони“ се добавя „ и терени“, а индексът „(Са)“ се заличава;
  з) в т. 8 индексът „(Т)“ се заличава;
  и) в т. 9, буква „б“ индексът „(Р)“ се заличава.
  2. Алинея 2 се отменя.

  § 4. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в текста преди т. 1 изречение първо се заличава;
  б) в т. 1:
  аа) в буква „а“ индексът „(Ц-1)“ се заменя с индекса „(Ц1)“;
  бб) в буква „б“ думата „софийски“ се заменя с „градски“, а индексът „(Ц-2)“ се заменя с индекса „(Ц2)“;
  вв) в буква „в“ след думата „зона“ се добавя „централна“, а индексът „(Ц-3)“ се заменя с индекса „(Ц3)“;
  в) в т. 2:
  аа) в текста преди буква „а“ индексът „(Смф)“ се заличава;
  бб) създава се нова буква „а“:
  „а) смесена многофункционална зона „(Смф)“
  вв) досегашната буква „а“ става буква „б“ и се изменя така:
  „б) смесена многофункционална устройствена зона със занижени параметри „(Смф1)“;
  гг) досегашната буква „б“ става буква „в“ и се изменя така:
  „в) смесена многофункционална устройствена зона предимно за околоградския район „(Смф2)“;
  г) в т. 3 думите „обществено обслужване“ се заменят с думите „обществено-обслужващи дейности“;
  д) в т. 5 след думата „зони“ се добавя „и терени“, а индексът (З) се заличава;
  е) в т. 6 след думата „зони“ се добавя „и терени“, а индексът „(Са)“ се заличава;
  ж) в т. 7 думите „устройствени зони и терени“ се заменят с „територии“;
  з) в т. 8 индексът „(Т)“ се заличава.
  2. Алинеи 2, 3 и 4 се изменят така:
  „(2) Параметрите на застрояване в устройствената зона на новия делови център се определят с подробен устройствен план, включващ задължително и работен устройствен план, одобрени по реда на Закона за устройство на територията.
  (3) Застрояването в урегулираните поземлени имоти с лице към първостепенната улична мрежа от II-ри и III-ти клас в устройствената зона на новия делови център се осъществява въз основа на подробни устройствени планове, изготвени на базата на обемно-устройствени проучвания в обхват, минимум лицето на един квартал. Въз основа на обемно-устройствените проучвания се изготвят специфични правила и нормативи за прилагане на подробните устройствени планове.
  (4) Обемно-устройствените проучвания и изготвените въз основа на тях специфичните правила и нормативи за застрояване на отделните квартали по ал. 3 се одобряват от Столичния общински съвет. За квартали, в които има обекти на културно-историческото наследство, обемно-устройственото проучване и специфичните правила и нормативи се одобряват след положително становище на министъра на културата.”
  3. Алинея 5 се отменя.

  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов и Александър Ненков:
  В § 4:
  а/ точка 1, буква „а“ да отпадне.
  б/ точка 2 се изменя така:
  „2.Алинеи 2, 3, 4 и 5 се отменят.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н.пр. Корнелия Нинова и група народни представители:
  В § 4, т. 1 се правят следните изменения7
  1. След б. „а“ се създава б. „аа“:
  „аа) навсякъде в текста, т. 1 – 8, съдържащите се индекси се заличават.“
  2. В б. „б“:
  - б. „аа“ отпада;
  - б. „бб“ става б. „аа“ като в нея след думата „градски“ се поставя точка и запетая и текста до края отпада.
  - б. „вв“ става б. „бб“ като в нея след думата „централна“ се поставя точка и запетая и текста до края отпада.
  3. В б. „в“:
  - б. „аа“ отпада;
  - б. „бб“ става б. „аа“ като в нея в текста на създаваната нова б. „а“ индексът „(Смф)“ се заличава;
  - б. „вв“ става б. „бб“ като в нея в новото съдържание на б. „в“ индексът „(Смф1)“ се заличава;
  - б. „гг“ става б. „вв“ като в нея в новото съдържание на б. „в“ индексът „(Смф2)“ се заличава.
  4. В б. „д“ след думата „терени“ се поставя точка и запетая и текста до края отпада.
  5. В б. „е“ след думата „терени“ се поставя точка и запетая и текста до края отпада.
  6. Буква „з“ отпада.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Предложение от н.пр. Спас Панчев и Димитър Георгиев:
  В § 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1, б. „бб“ изразът „думата „софийски“ се заменя с „градски““ се заличава.
  2. Точка 2 се изменя така:
  „2. Алинеи 2, 3, 4 и 5 се отменят.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 4, който става § 5:
  § 5. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
  1.В ал. 1:
  а) в т. 1:
  аа) в текста преди буква „а“ индексът „(Ц)“ се заличава;
  бб) в буква „а“ индексът „(Ц-1)“ се заличава;
  вв) в буква „б“ индексът „(Ц-2)“ се заличава;
  гг) в буква „в“ след думата „зона“ се добавя „централна“, а индексът „(Ц-3)“ се заличава;
  б) в т. 2:
  аа) в текста преди буква „а“ индексът „(Смф)“ се заличава;
  бб) създава се нова буква „а“:
  „а) смесена многофункционална зона;
  вв) досегашната буква „а“ става буква „б“ и се изменя така:
  „б) смесена многофункционална устройствена зона със занижени параметри;
  гг) досегашната буква „б“ става буква „в“ и се изменя така:
  „в) смесена многофункционална устройствена зона предимно за околоградския район;
  в) в т. 3 думите „обществено обслужване“ се заменят с думите „обществено-обслужващи дейности“, а индексът „(О)“ се заличава;
  г) в т. 4 индексът „(Ж)“ се заличава;
  д) в т. 5 след думата „зони“ се добавя „и терени“, а индексът „(З)“ се заличава;
  е) в т. 6 след думата „зони“ се добавя „и терени“, а индексът „(Са)“ се заличава;
  ж) в т. 7 думите „устройствени зони и терени“ се заменят с „територии“;
  з) в т. 8 индексът „(Т)“ се заличава.
  2. Алинеи 2, 3, 4 и 5 се отменят.

  § 5. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се отменя.
  2. В ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в т. 1 съюзът „за“ се замества със съюза „на“;
  б) в т. 3 след думата „дерета“ се поставя запетая и частицата „и“ отпада;
  в) в т. 4 думите „градини на резиденции“ се заличават; след думата „етнографски“ се поставя запетая и думите „и други градини“ се заменят с „балнеоложки обекти и други.“;
  г) в т. 6 след думата „зони“ се добавя „ и терени“;
  д) в т. 8 след думата „площи“ се добавя „за широко обществено ползване“;
  е) създават се т. 9, 10, 11 и 12:
  „9. терени за бази на зелената система (Тбз);
  10. природни резервати (Рзп);
  11. природни паркове (Рпп);
  12. защитени местности и природни забележителности (Рдз)“.
  3. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) В зелената система се включват и Природен парк „Витоша“, както и парковете, лесопарковете и горите в оградните на Софийското поле планини - Лозенска, Люлин, Плана и Стара планина, в административно-териториалните граници на Столичната община.“;
  4. Създават се нови ал. 4 и 5:
  „(4) Озеленени площи за широко обществено ползване се предвиждат с подробните устройствени планове само в устройствените зони и самостоятелните терени на зелената система по ал. 1 и 2 с изключение на плановете по чл. 16 от ЗУТ. Допуска се озеленени площи за широко обществено ползване да се предвиждат с подробни устройствени планове в устройствените зони извън посочените в ал. 1 и 2 по мотивирано предложение на постоянната комисия към Столичния общински съвет, която отговаря по въпросите на околната среда, земеделието и горите.
  (5) Предвидената с общия устройствен план и Приложението към чл. 3, ал. 2 минимална озеленена площ в устройствените зони, извън посочените в ал. 1 и ал. 2, е за ограничено обществено ползване и допълва зелената система.“;
  5.Досегашната ал. 4 става ал. 6;
  6.Досегашната ал. 5 става ал. 7, като думата „утвърдени” се заменя с „одобрени”, а текстът „се признават за осъществени мероприятия” се заменя със „се считат за реализирани мероприятия.”

  Предложение от н.пр. Николай Александров:
  В § 5, т. 4, ал. 4 се изменя така:
  „(4) Озеленени площи за широко обществено ползване се предвиждат с подробните устройствени планове в устройствените зони и самостоятелните терени на зелената система по ал. 1 и 2 с изключение на плановете по чл. 16 от ЗУТ, както и в устройствените зони извън посочените в ал. 1 и 2, съобразно заданието и преценката на възложителя на плана. По мотивирано предложение от Столичния общински съвет също могат да се предвиждат озеленени площи в подробните устройствени планове в устройствените зони извън посочените в ал. 1 и 2.“

  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов и Александър Ненков:
  В § 5 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Зелената система е съвкупност от терени, предназначени в подробен устройствен план за озеленени площи за широко обществено ползване за трайно задоволяване на обществените потребности, реализираните в съответствие с общ и/или подробен устройствен план озеленени площи и предвидените с общ устройствен план озеленени площи в градския и околоградския район, както и териториите за природна защита, защитните гори и земи, рекреационните земи и гори и лесопарковете.“
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Озеленени площи за широко обществено ползване се предвиждат с подробните устройствени планове само в устройствените зони и самостоятелните терени на зелената система по ал. 2 и 3 с изключение на плановете по чл. 16 от ЗУТ. Допуска се озеленени площи за широко обществено ползване да се предвиждат с подробни устройствени планове, одобрени от Столичния общински съвет, в устройствените зони извън посочените в ал. 2 и 3 с цел защита на обществения интерес от съхраняване на реализирано озеленяване и декоративна дървесна и храстова растителност.“.
  3. В ал. 5 думите „ал. 1 и 2“ се заменят с „ал. 2 и 3“.
  4. Точка 5 се отменя.
  5. В т. 6 думите „ал. 7“ се заменят с „ал. 6“.

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н.пр. Корнелия Нинова и група народни представители:
  В § 5 се правят следните изменения:
  1. В т. 2:
  а) създава се нова б. „а“:
  „а) навсякъде в текста, т. 1 - 8, съдържащите се индекси се заличават;
  б) б. „а“ – „д“ стават съответно б. „б“ – „е“;
  в) б. „е“ става б. „ж“ като в нея навсякъде в текста на новите т. 9-12, съдържащите се индекси се заличават.
  2. В т. 4 в текста на създаваната нова ал. 4 в изречение второ думите „ал. 1 и 2“ се заменят с „ал. 2“, а текста след това до края на изречението се заменя с „след решение на Столичен общински съвет“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Предложение от н.пр. Спас Панчев и Димитър Георгиев:
  В § 5 се правят следните изменения и допълнения:
  1.В т. 4, в текста на ал. 4 изразът „ с изключение на плановете по чл. 16 от ЗУТ“ в изр. първо, както и изречение второ се заличават.
  2. Точка 5 се изменя така:
  „5. Досегашната ал. 4 се отменя.“
  2. В т. 6 числото „7“ се заменя с „6“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 5, който става § 6:
  § 6. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Зелената система е съвкупност от терените, предвидени в общия устройствен план и/или в подробен устройствен план за озеленени площи за широко обществено ползване за трайно задоволяване на обществените потребности и реализираните в съответствие с подробен устройствен план озеленени площи в градския и околоградския район, както и териториите за природна защита, защитните гори и земи, рекреационните земи и гори и лесопарковете.“
  2. В ал. 2:
  а) в т. 1 думата „за“ се заменя с „на“, а индексът „(Зп)“ се заличава;
  б) в т. 2 индексът „(Тго)“ се заличава;
  в) в т. 3 след думата „дерета“ съюзът „и“ се заменя със запетая, а индексът „(Тзв)“ се заличава ;
  г) в т. 4 думите „градини на резиденции“ се заличават, след думата „етнографски“ се поставя запетая, думите „и други градини“ се заменят с „балнеоложки обекти и други“, а индексът „(Тзсп)“ се заличава;
  д) в т. 5 индексът „(Тгп)“ се заличава;
  е) в т. 6 след думата „зони“ се добавя „ и терени“, а индексът „(Г)“ се заличава;
  ж) в т. 7 индексът „(Тдр)“ се заличава;
  з) в т. 8 след думата „площи“ се добавя „за широко обществено ползване“;
  и) създават се т. 9, 10, 11 и 12:
  „9. терени за бази на зелената система;
  10. природни резервати;
  11. природни паркове;
  12. защитени местности и природни забележителности.“
  3. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
  „(3) В зелената система се включват и Природен парк „Витоша“, както и парковете, лесопарковете и горите в оградните на Софийското поле планини - Лозенска, Люлин, Плана и Стара планина, в административно-териториалните граници на Столичната община.
  (4) Озеленени площи за широко обществено ползване се предвиждат с подробните устройствени планове в устройствените зони и самостоятелните терени на зелената система по ал. 2 и 3. С подробни устройствени планове, одобрени от Столичния общински съвет, озеленени площи за широко обществено ползване могат да се отреждат и в други устройствени зони за запазване на съществуващо озеленяване, реализирано извън устройствените зони и самостоятелните терени на зелената система.“
  4. Създава се нова ал. 5:
  „(5) Предвидената с общия устройствен план и приложението към чл. 3, ал. 2 минимална озеленена площ в устройствените зони, извън посочените в ал. 2 и 3, е за ограничено обществено ползване и допълва зелената система.“
  5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думата „утвърдени” се заменя с „одобрени”, а думите „се признават за осъществени мероприятия” се заменят със „се смятат за реализирани мероприятия”.


  § 6. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1). Предназначението на устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по чл. 10, ал. 1 и ал. 2, както и предназначението на поземлени имоти, попадащи в тях, може да се променя само в устройствена зона или в самостоятелен терен на зелената система от друг вид по чл. 10, ал. 1, съответно в предназначение, допустимо само в тези зони и терени“.
  2. Алинея 3 се отменя.
  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов и Александър Ненков:
  В § 6 , т. 1 в ал. 1 думите „ал. 1 и 2“ се заменят с „ал. 2 и 3“, думите „чл. 10, ал. 1“ се заменят с „чл. 10, ал. 2“, а т. 2 се изменя така:
  „2. В ал. 3 след думите „се допуска“ да се добави „с виза за проектиране“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 6, който става § 7:
  § 7. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Предназначението на устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по чл. 10, ал. 2 и 3, както и предназначението на поземлени имоти, попадащи в тях, може да се променя само в устройствена зона или в самостоятелен терен на зелената система от друг вид по чл. 10, ал. 2, съответно в предназначение, допустимо само в тези зони и терени“.
  3. В ал. 3 след думите „се допуска“ се добавя „с виза за проектиране“.

  § 7. Член 12 се изменя така:
  „Чл. 12. В незастроени поземлени имоти, попадащи в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система, при спазване на устройствените правила и нормативи по този закон, се допуска изграждането на временни строежи от собствениците им след провеждане на обществено обсъждане, само ако строежите са с функции за:
  1. мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура;
  2. поддържане на зелената система;
  3. открити обекти за спортни дейности;
  4. площадки за игра.”

  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов и Александър Ненков:
  В § 7 предлагаме да остане действащия текст на чл. 12 преди т. 1, а в предложената нова редакция на точките да се направят следните допълнения:
  1. В т. 3 след думата „спортни“ да се добави „или културни“.
  2. Създават се т. 5 и 6:
  „5.преместваеми обекти по чл. 56 от Закона за устройство на територията, които не могат да заемат повече от 10 на сто от площта на имота;
  6. монументално-декоративни и информационни елементи по чл. 57от закона за устройство на територията.“

  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 7, който става § 8:
  § 8. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точки 3 и 4 се изменят така:
  „3. открити обекти за спортни или културни дейности;
  4. площадки за игра;”.
  2. Създават се т. 5 и 6:
  „5. преместваеми обекти по чл. 56 от Закона за устройство на територията, които не могат да заемат повече от 10 на сто от площта на имота;
  6. монументално-декоративни и информационни елементи по чл. 57 от Закона за устройство на територията.“

  § 8. В чл. 13 ал. 2 се отменя.

  Комисията подкрепя текста на вносителите за § 8, който става § 9.

  § 9. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се ал. 1 :
  „(1) Териториите за далекоперспективно развитие се означават с буква „д“ след буквения индекс на устройствената зона, с райе в съответния цвят. Тяхното усвояване по новото предназначение се предвижда да започне след 2025 г.”;
  2. Досегашният текст става ал. 2 и в нея думите „2020 г.“ се заменят с „2025 г.“

  Комисията подкрепя текста на вносителите за § 9, който става § 10.

  § 10. В чл. 16 след текста „Общия устройствен план на Столична община“ се поставя запетая и се добавя „както и в случаите на предоставена концесия с решение на Министерския съвет”; след думата „трасе“ се добавя „за проектиране“.
  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов и Александър Ненков:
  § 10 се изменя така:
  § 10. Член 16 се отменя.

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителите и предлага следната редакция на § 10, който става § 11:
  § 11. Член 16 се отменя.


  § 11. Създават се нови чл. 16а, 16б, 16в, 16г, 16д, 16е и 16ж:
  „Чл. 16а. За функции, определени в ОУП като стратегически за развитието на града и региона или от национално значение, се допуска промяна на предназначението на самозалесили се земеделски или горски територии, попадащи в „земеделска зона“ (Ссб и Ссп) след взето решение от СОС и съгласуване от Министерството на регионалното развитие и благоустройството за всеки конкретен случай.
  Чл. 16б. (1) За териториите с проблеми от екологичен, геоложки, социално-етносен и инфраструктурен характер към подробните устройствени планове се изготвят специфични правила и нормативи, когато се налагат допълнителни ограничения, свързани със застрояването, по становище на съответните специализирани органи. Специфичните изисквания към устройствените параметри са посочени в табличен вид - „Зони и терени с устройствени режими в отклонение от общите към ОУП и изискващи специфични правила и норми“ към схемите на ОУП на СО.
  (2) Специфичните правила и нормативи се изработват и одобряват заедно с ПУП.
  (3) В графичната част на Общия устройствен план на Столична община в М 1:10 000 и М 1:25 000 териториите по ал. 1 са отбелязани със звездичка, поставена след буквения индекс на съответната устройствена зона.”
  Чл. 16в. (1) В териториите за много високо строителство височината на сградите не се ограничава, независимо от устройствената зона, в която попадат.
  (2) Плътността и интензивността на застрояване в териториите за много високо строителство се определят и доказват с подробен устройствен план, включващ и работен устройствен план.“;
  Чл. 16 г. (1) Освен в случаите по чл. 16в, ал. 2, плътността и интензивността на застрояване не се ограничават и в ъгловите урегулирани поземлени имоти със свързано основно застрояване на двете странични регулационни линии, когато същите са с площ под 500 кв.м.
  (2) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага, когато урегулираният поземлен имот има лице към две улици, едната от които е задънена.
  (3) Извън случаите по ал. 1 и чл. 16в, ал. 2, плътността и интензивността на застрояване се определят по Приложението към чл. 3, ал. 2, независимо от това дали урегулираният поземлен имот е ъглов или не.
  Чл. 16д. (1) За сгради с височина над 75 метра подробните устройствени планове включват задължително работен устройствен план.
  (2) Подробните устройствени планове по ал. 1 се одобряват от Столичния общински съвет. ”;
  Чл. 16е. (1) За одобряване на подробни устройствени планове, предвиждащи строителство на обществеообслужващи сгради с разгъната застроена площ над 20 000 кв. м. и/или височина над 75 метра се изисква доказване на транспортно-комуникационно обезпечаване на територията въз основа на проучване, анализ и симулация на транспортното обслужване с отчитане на съществуващия и бъдещия трафик в достатъчен за обслужването обхват.
  (2) Извън случаите по ал. 1, доказаване на транспортно – комуникационното обезпечаване на територията, за одобряване на подробни устройствени планове се изисква по решение на общинския експертен съвет по устройство на територията.
  (3) Столичния общински съвет приема наредба за извършване на проучване, анализ и симулация на транспортното обслужване.”;
  Чл. 16ж. За всички видове устройствени зони, без да се нарушават допустимите за съответната зона праматери Кинт и % на озеленяване, отклонения до 5% от максимално допустимата плътност на застрояване се допускат по изключение с разрешение на Общинския експертен съвет за устройство на територията.”;

  Предложение от н.пр. Юлиан Ангелов:
  В § 11, чл.16г, ал.1 се изменя така:
  „Чл.16г. (1) В ъгловите урегулирани поземлени имоти със свързано основно застрояване на двете странични регулационни линии плътността на застрояването не се ограничава и се допуска превишаване на интензивността на застрояване, както следва:
  1. В урегулирани поземлени имоти с площ до 500 квадратни метра – до 3,5 пъти над допустимата интензивност на застрояване;
  2. В урегулирани поземлени имоти с площ до 1500 квадратни метра – до 1,75 пъти над допустимата интензивност на застрояване;
  3. В урегулирани поземлени имоти с площ до 3000 квадратни метра – до 1,4 пъти над допустимата интензивност на застрояване;
  4. В урегулирани поземлени имоти с площ над 3000 квадратни метра – до 1,2 пъти над допустимата интензивност на застрояване.“
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н.пр. Николай Александров:
  В § 11 се правят следните изменения:
  1. Член 16а да отпадне.
  2. Чл. 16в, ал. 1 се изменя така:
  „Чл. 16в. (1) в общия устройствен план могат да се определят територии за много високо строителство, в които височината на сградите не се ограничава, независимо от устройствената зона, в която попадат.“
  3. Чл. 16г се изменя така:
  „Чл. 16г. (1) В ъгловите урегулирани поземлени имоти със свързано основно застрояване на двете странични регулационни линии плътността и интензивността на застрояване не се ограничават до изпълване на свързаното застрояване спрямо съседните урегулирани поземлени имоти.
  (2) Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат в случаите, когато имот по ал. 1 е в свързано застрояванес ъглов урегулиран поземлен имот със свързано застрояване на две странични регулационни линии. В тези случаи плътността и интензивността на застрояването се определят по Приложението към чл. 3, ал. 2, независимо от това дали урегулираният поземлен имот е ъглов или не.“

  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1 и 2. Предложението по т. 3 бе оттеглено.
  Предложение от н.пр. Дора Янкова:
  В § 11, в чл. 16г, ал. 1 думите „когато същите са с площ под 500 кв.м.“ се заменят с „като се спазват изискванията за височина на сградите през улица и територията, определена с пределна височина на сградите, съгласно Приложението към чл. 3, ал. 2“.

  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов и Александър Ненков:
  В §11 се правят следните изменения:
  1. Член 16а да отпадне.
  2. Чл. 16в се изменя така:
  „Чл. 16в. (1) В устройствената зона за много високо строителство височината на сградите не се ограничава.
  (2) Плътността и интензивността на застрояване в зоната по ал. 1 се определят и доказват с подробен устройствен план, включващ и работен устройствен план.“
  3.Чл. 16г се изменя така:
  „Чл. 16г. (1) Във всички устройствени зони се допуска свързано застрояване в повече от два урегулирани поземлени имота, като в жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване (Жм), жилищна зона с малкоетажно застрояване в природна среда (Жм1), жилищна зона с малкоетажно застрояване с допълнителни, специфични изисквания (Жм2), жилищна зона с малкоетажно застрояване, с ограничителни параметри (Жм3), вилна зона (Жв) и в урегулирани поземлени имоти с площ над 3000 кв. м не се допуска прилагане разпоредбата на чл. 27, ал. 3 от Закона за устройство на територията.
  (2) Освен в случаите по чл. 16в, ал. 2, плътността на застрояване не се ограничава в ъгловите урегулирани поземлени имоти със свързано основно застрояване на двете странични регулационни линии, като надвишението на максималната интензивност на застрояване се ограничава, както следва:
  1. за урегулирани поземлени имоти с площ до 500 кв. м – до 100 %;
  2. за урегулирани поземлени имоти с площ над 500 кв. м до 1500 кв. м – до 50 %;
  3. за урегулирани поземлени имоти с площ над 1500 кв. м до 3000 кв. м – до 25 %.
  (3) Разпоредбата на ал. 2 не се прилага, когато урегулираният поземлен имот има лице към две улици, едната от които е задънена.
  4. В чл. 16е, в ал. 1 числото „75“ се заменя с „50“ и ал. 2 да отпадне.
  5. Член 16ж се изменя така:
  „Чл. 16ж. При урегулиране на поземлени имоти за ниско жилищно застрояване, свободно или свързано в два имота, размерите на УПИ /лице и повърхност/ се определят с подробния устройствен план.

  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1, 2, 3 и 4. Предложението по т. 5 бе оттеглено.
  Предложение от н.пр. Корнелия Нинова и група народни представители:
  В § 11 се правят следните изменения и допълнения:
  1. в създавания чл. 16б:
  а) в ал. 1, в изречение първо след думата „нормативи“ се поставя точка и текстът до края на изречението – отпада.
  б) в ал. 3:
  - след израза „1:25 000“ се поставя запетая и се добавя „както и в Приложението към чл. 3, ал. 2“;
  - думите „са отбелязани“ се променят на „се отбелязват“.
  2. в създавания чл. 16в, в ал. 1 се създава изречение второ: „В териториите за високо строителство не се допуска изграждането на жилища или обекти с жилищни функции.“.
  3. в създавания чл. 16г, в ал. 1 в края на текста, след думите „кв.м.“ се поставя запетая и се добавя „при изградени поне два калкана на съседни урегулирани поземлени имоти“.
  4. в създавания чл. 16д, в ал. 1 в края на текста, след думата „план“ се добавя „и обществено обсъждане“.
  5. в създавания чл. 16е, в ал. 1 в края на текста, след думата „обхват“ се добавя „и обществено обсъждане“.
  6. създаваният чл. 16 ж - отпада.

  Комисията подкрепя предложението по т. 1, буква „б“ и по т. 6. Комисията не подкрепя предложението в останалата му част по т. 1, буква „а“, и по т. 2, 3, 4 и 5.
  Предложение от н.пр. Спас Панчев и Димитър Георгиев:
  В § 11 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Чл. 16а се заличава.
  2. Чл. 16б се заличава.
  3. Чл. 16в се заличава.
  4. Чл. 16г се заличава.
  5. В чл. 16д ал. 2 се заличава.
  6. Чл. 16е се заличава.
  7. В чл. 16ж изразът „Общинския експертен съвет по устройство на територията“ се заменя с „общинския съвет“.
  Комисията подкрепя предложението по т. 1. Комисията не подкрепя предложението в останалата му част по т. 2, 3, 4, 5, 6 и 7.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 11, който става § 12:
  § 12. Създават се чл. 16а, 16б, 16в, 16г и 16д:
  „Чл. 16а. (1) За териториите с проблеми от екологичен, геоложки, социално-етносен и инфраструктурен характер към подробните устройствени планове се изготвят специфични правила и нормативи, когато се налагат допълнителни ограничения, свързани със застрояването, по становище на съответните специализирани органи. Специфичните изисквания към устройствените параметри са посочени в табличен вид - „Зони и терени с устройствени режими в отклонение от общите към общия устройствен план и изискващи специфични правила и норми“ към схемите на общия устройствен план на Столична община.
  (2) Специфичните правила и нормативи се изработват и одобряват заедно с подробните устройствени планове.
  (3) В графичната част на общия устройствен план на Столична община в М 1:10 000 и в М 1:25 000, както и в приложението към чл. 3, ал. 2 териториите по ал. 1 се отбелязват със звездичка, поставена след буквения индекс на съответната устройствена зона.
  Чл. 16б. (1) В общия устройствен план могат да се определят устройствени зони за много високо строителство, в които височината на сградите не се ограничава.
  (2) Плътността и интензивността на застрояване в зоните по ал. 1 се определят и доказват с подробен устройствен план, включващ и работен устройствен план.
  Чл. 16в. (1) Във всички устройствени зони се допуска свързано застрояване в повече от два урегулирани поземлени имота. В жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване, в жилищна зона с малкоетажно застрояване в природна среда, в жилищна зона с малкоетажно застрояване с допълнителни, специфични изисквания, в жилищна зона с малкоетажно застрояване, с ограничителни параметри, във вилна зона, както и в урегулирани поземлени имоти с площ над 3000 кв. м, в ъгловите урегулирани поземлени имоти със свързано основно застрояване на двете странични регулационни линии не се допуска превишаване на максимално допустимите за съответната зона плътност и интензивност на застрояване.
  (2) Извън случаите по ал. 1, в ъгловите урегулирани поземлени имоти със свързано основно застрояване на двете странични регулационни линии плътността на застрояване не се ограничава, като допустимото превишаване на максималната интензивност на застрояване е до:
  1. сто на сто - за урегулирани поземлени имоти с площ до 500 кв. м;
  2. петдесет на сто - за урегулирани поземлени имоти с площ над 500 кв. м до 1500 кв. м;
  3. двадесет и пет на сто - за урегулирани поземлени имоти с площ над 1500 кв. м до 3000 кв. м.
  (3) Алинея 2 не се прилага, когато урегулираният поземлен имот има лице към две улици, едната от които е задънена.
  Чл. 16г. (1) За сгради с височина над 75 метра подробните устройствени планове включват задължително работен устройствен план.
  (2) Подробните устройствени планове по ал. 1 се одобряват от Столичния общински съвет.
  Чл. 16д. (1) За одобряване на подробни устройствени планове, предвиждащи строителство на обществеообслужващи сгради с разгъната застроена площ над 20 000 кв. м. и/или височина над 50 метра се изисква доказване на транспортно-комуникационно обезпечаване на територията въз основа на проучване, анализ и симулация на транспортното обслужване с отчитане на съществуващия и бъдещия трафик в достатъчен за обслужването обхват.
  (2) Столичния общински съвет приема наредба за извършване на проучване, анализ и симулация на транспортното обслужване.”

  § 12. В чл. 17, ал. 2 думите „този закон” се заменят с „акта за одобряване на съответния подробен устройствен план”.
  Предложение от н.пр. Александър Сабанов:
  § 12 се изменя така:
  „§12. Член 17 се отменя.

  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н.пр. Валентин Николов и Мария Илиева:
  § 12 се изменя така:
  „§12. Член 17 се отменя.

  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов и Александър Ненков:
  В § 12 се създава т. 2:
  „2. В чл. 17 се създава ал. 3 със следното съдържание:
  „(3) След изтичане на сроковете по ал. 1 се прилагат правилата на Закона за устройство на територията.“
  Предложението бе оттеглено.
  Комисията не подкрепя текста на вносителите и предлага следната редакция на § 12, който става § 13:
  § 13. Член 17 се отменя.


  § 13. Създават се нови чл. 17а и 17б:
  „Чл. 17а. (1) Подробните устройствени планове за преструктуриране на жилищните комплекси в жилищните зони с преобладаващо комплексно застрояване (Жк) не могат да се изменят в срок от 5 години от влизането им в сила по отношение характера на застрояване – от ниско в средно и/или високо и от средно във високо застрояване.
  (2) Изключения от правилото по ал. 1 се допускат само при изменение в общия устройствен план, който предвижда за територията зона, различна от жилищна зона с преобладаващо комплексно застрояване (Жк).
  Чл. 17б. Столичният общински съвет приема наредба за градската среда с правила и нормативи за облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли.”
  Предложение от н.пр. Спас Панчев и Димитър Георгиев:
  § 13 се заличава.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 13, който става § 14:
  § 14. Създават се чл. 17а и 17б:
  „Чл. 17а. (1) Подробните устройствени планове за преструктуриране на жилищните комплекси в жилищните зони с преобладаващо комплексно застрояване не могат да се изменят в срок от 5 години от влизането им в сила по отношение характера на застрояване – от ниско в средно и/или високо и от средно във високо застрояване.
  (2) Изключения от правилото по ал. 1 се допускат само при изменение в общия устройствен план, който предвижда за територията зона, различна от жилищна зона с преобладаващо комплексно застрояване.
  Чл. 17б. (1) Специфичните изисквания за облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли се определят с наредба на Столичния общински съвет.
  (2) С наредбата по ал. 1 се определят допълнителните изисквания към обема и съдържанието на подробните устройствени планове и на инвестиционните проекти за нови сгради, реконструкция, пристрояване и надстрояване и основни ремонти на сгради и съоръжения, улици, площади и озеленени площи, свързани с благоустрояването на градските пространства, опазването и съхраняването на архитектурните ансамбли и градската среда.“

  § 14. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 след думата „имот” се поставя запетая и се добавя „като изключения се допускат при условия и ред, определени в наредбата по ал. 1.”;
  2. В ал. 3 след думата „гаражи” се поставя запетая и се добавят думите „паркинг-гаражи и отделни места за паркиране”;
  Предложение от н.пр. Спас Панчев и Димитър Георгиев:
  § 14 се изменя така:
  §14. Член 18 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителите и предлага следната редакция на § 14, който става § 15:
  § 15. Член 18 се отменя.

  § 15. Създава се чл. 18а:
  „Чл. 18а. Строителството на нови сгради се разрешава само ако с инвестиционните проекти се осигуряват необходимите места за разполагане на съоръжения за разделно събиране на отпадъци с изключение на строителството на еднофамилни жилищни и вилни сгради.“
  Предложение от н.пр. Юлиан Ангелов:
  Член 18а се изменя така:
  „Чл. 18а. При строителството на нови сгради с разгърната застроена площ над 5 000 квадратни метра, с инвестиционния проект се осигуряват места за разполагане на съоръжения за разделно събиране на отпадъци, с изключение на случаите, когато на разстояние до 200 метра от новостроящата се сграда са предвидени съоръжения за разделно събиране на отпадъци.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.пр. Спас Панчев и Димитър Георгиев:
  §15 се заличава.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителите и предлага § 15 да бъде отхвърлен.
  § 16. В чл. 19 се създава ал. 7:
  „(7) Минимално определеният с общия устройствен план процент от площта на имотите за озеленяване с висока дървесна растителност се определя с инвестиционния проект (част паркоустрояване и благоустрояване) по проекцията на короните на дървета на 12-годишна възраст, съобразно вида им, посочен в дендрологичния проект. С висока дървесна растителност е допустимо да бъде оползотворен и целият минимално определен процент от площта на имотите за озеленяване.”
  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов и Александър Ненков:
  В § 16 в чл. 19 се създава ал. 8:
  „(8) Минимално определеният с общия устройствен план процент озеленена площ се реализира върху свободната дворна площ, с изключение на случаите, предвидени в наредбата по ал. 1.“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н.пр. Корнелия Нинова и група народни представители:
  В § 16 се правят следните изменения и допълнения:
  1. уводното изречение се изменя така: „В чл. 19 се създават ал. 7 – 12:“.
  2. текстът се допълва с ал. 8 – 12:
  „(8) При невъзможност да се запазят едроразмерни растения и при техническа възможност за тяхното преместване, се преминава към преместване като се осигурят последващите грижи за растенията за минимум 2 вегетативни сезона (поливане и торене) като преместените растения влизат в % висока растителност за обекта.“
  „(9) По границите на имота към улици и територии за озеленяване да се допуска, поставяне на висока дървесна растителност на 50 см. от регулационната линия, като видовете се съгласуват с общинската администрация.“
  „(10) При изграждане на нови паркове и градини както и при реконструкция на стари, задължително се залага изграждането на напоителна система.”
  „(11) В зоните, в които не е споменат процентът на висока дървесна растителност, количеството висока дървесна растителност е по преценка на проектанта.“
  „(12) При невъзможност за спазване на процента за висока дървесна растителност, свързано с отстоянията от огради, сгради, подпорни стени и инфраструктура, но не повече от 10% да се предоставя възможност за компенсаторно озеленяване или заплащане, като средствата отиват за облагородяване или изграждане на нови паркове и градини в района.“

  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 16:
  § 16. В чл. 19 се създават ал. 7 и 8:
  „(7) Минимално определеният с общия устройствен план процент от площта на имотите за озеленяване с висока дървесна растителност се определя с инвестиционния проект (част паркоустрояване и благоустрояване) по проекцията на короните на дървета на 12-годишна възраст, съобразно вида им, посочен в дендрологичния проект. С висока дървесна растителност е допустимо да бъде оползотворен и целият минимално определен процент от площта на имотите за озеленяване.
  (8) Минимално определеният с общия устройствен план процент озеленена площ се реализира върху свободната дворна площ, с изключение на случаите, предвидени в наредбата по ал. 1.“

  Предложение от н.пр. Борис Вангелов, Искрен Веселинов и Милен Михов:
  Създава се нов § 16а:
  „§ 16а. Създава се нов чл. 19а:
  Чл. 19а. (1) При отпадане на необходимостта от ползването на терени за обекти на сигурността и отбраната за устройството и застрояването им се прилагат предназначението и правилата и нормативите на устройствените зони, в които попадат съседните им имоти.
  (2) Отпадането на необходимостта от ползването на терени за обекти на сигурността и отбраната е налице, когато собствеността върху терена е на чужди държави, прехвърлена е на частноправни субекти или когато министърът на вътрешните работи, министърът на отбраната, председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ или председателят на Държавна агенция „Разузнаване“ удостоверят изрично това.“

  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 17:
  § 17. В глава трета се създава чл. 19а:
  „Чл. 19а. (1) При отпадане на необходимостта от ползването на терени за обекти на сигурността и отбраната, за устройството и застрояването им се прилагат предназначението, правилата и нормативите на преобладаващата по площ устройствена зона, в която попадат съседните имоти.
  (2) Отпадане на необходимостта от ползването на терени за обекти на сигурността и отбраната е налице, когато собствеността върху терена е прехвърлена на чужди държави, на общината или на други юридически или физически лица или когато министърът на вътрешните работи, министърът на отбраната, председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ или председателят на Държавна агенция „Разузнаване“ удостоверят изрично това.“

  § 17. В чл. 20 думите „от 1 000 до 10 000 лв.” се заменят с „от 10 000 до 50 000 лв.”, а думите „от 10 000 до 100 000 лв.“ се заменят с „от 50 000 до 200 000 лв.”.

  Предложение от н.пр. Спас Панчев и Димитър Георгиев:
  § 17 се изменя така:
  §17. Текстът на чл. 20 става ал. 1 и се създават ал. 2 и 3:
  „ (2)Когато с деянието по ал. 1 е причинена значителна вреда на недвижима културна ценност, извършителят се наказва с глоба от 5 000 до 20 000 лева за физически лица, а когато нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен търговец се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 500 000 лева.
  (2)Когато деянието по ал. 1 е малозначително, наказанието е глоба от 100 до 500 лева за физически лица, акогато нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен търговец се налага имуществена санкция в размер от 500 до 5 000 лева.“

  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителите за § 17, който става § 18.

  § 18. В чл. 21 се създава ал. 5:
  „(5) Собственик, който премахва или е премахнал строеж без одобрени инвестиционни проекти по части план за безопасност и здраве и план за управление на строителните отпадъци се наказва с глоба от 500 до 20 000 лева за физически лица, а когато нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1 000 до 50 000 лева.”
  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов и Александър Ненков:
  § 18 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н.пр. Спас Панчев и Димитър Георгиев:
  § 18 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителите и предлага § 18 да бъде отхвърлен.

  § 19. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В §1:
  a) точка 3 се изменя така:
  „3. „Зелената система“ е съвкупност от терени, предназначени в подробен устройствен план за озеленени площи за широко обществено ползване за трайно задоволяване на обществените потребности, реализираните в съответствие с общ и/или подробен устройствен план озеленени площи и предвидените с общ устройствен план озеленени площи в градския и околоградския район, както и териториите за природна защита, защитните гори и земи, рекреационните земи и гори и лесопарковете.”;
  б) създават се т. 5, 6, 7, 8 и 9:
  „5. „Градски район“ е територията в строителните граници на гр. София.
  6. „Околоградски район“ е територията между строителните граници на гр. София и административно-териториалните граници на Столичната община, включваща населените места: Балша, Банкя, Бистрица, Ботунец, Бусманци, Бухово, Владая, Войняговци, Волуяк, Герман, Горни Богров, Доброславци, Долни Богров, Долни Пасарел, Драгалевци, Железница, Желява, Житен, Иваняне, Казичене, Клисура, Кремиковци, Кривина, Кокаляне, Кубратово, Кътина, Лозен, Локорско, Мало Бучино, Мировяне, Мрамор, Мърчаево, Негован, Нови Искър, Панчарево, Плана, Подгумер, Световрачене, Сеславци, Челопечене, Чепинци и Яна, заедно с техните землища.
  7. „Централната градска част“ на гр. София включва територията в обхват: територията, попадаща в границите от предгаровия площад на Централна гара на запад по бул. Мария-Луиза до ул. Опълченска, по ул. Опълченска на юг до бул. Сливница, по бул. Сливница на запад до бул. Инж. Иван Иванов, по бул. Инж. Иван Иванов на юг до ул. Пиротска, по ул. Пиротска на запад до бул. Константин Величков, по бул. Константин Величков на юг до бул. Александър Стамболийски, по бул. Александър Стамболийски на изток до бул. Пенчо Славейков, по бул. Пенчо Славейков (проектно и съществуващо трасе) на югоизток до бул. Витоша, по бул. Витоша на югозапад до бул. България, по бул. България на изток до бул. Евлоги Георгиев, по бул. Евлоги Георгиев на изток, североизток и север до бул. Генерал Данаил Николаев, по бул. Генерал Данаил Николаев (съществуващо и проектно трасе) на запад до предгаровия площад на Централна гара.
  8. Територии за много високо строителство са териториите, разположени:
  а) източно и западно от Софийския околовръстен път, ограничени от: ул. „3-ти март“, кв. Филиповци, р. Шейовица, р. Какач, продължение на бул. „Добринова скала“ от бул. „Сливница до р. Какач, бул. „Добринова скала“, ул. „Ицках Грациани“, продължение на ул. „3-ти март“ от ул. „Ицках Грациани“ до Софийски околовръстен път.
  б) северно и южно от бул. „Цариградско шосе“, ограничени от: бул. „Александър Малинов“, бул. „Христофор Колумб“, бул. „Проф. Цветан Лазаров“, ул. „Обиколна“, р. Искър, бул. „Цариградско шосе“, ул. „Обреща“, бул. „Самоковско шосе“, бул. „Андрей Сахаров“, ул. „Ресен“, ул. „Анна Ахматова“.
  9. „Междублоково пространство“ е площта между сградите, която е устроена като паркове и градини, места за паркиране, площадки за игра, пясъчници, плочници, тротоари, алейни мрежи, асфалтови и тревни площи и други и е предназначена да обслужва функционално комплексното жилищно сторителство. За определяне на площта като междублоково пространство е без значение дали същата е урегулирана в самостоятелен урегулиран поземлен имот или не.”
  2. Създават се § 1а, 1б и 1в:
  „§ 1а. Кметът на общината може да предоставя свои функции по този закон на заместниците си, на главния архитект на общината и на други длъжностни лица от общинската администрация.
  § 1б. Решенията на Столичен общински съвет по този закон се съобщават на заинтересованите лица чрез обнародване в „Държавен вестник“.”
  § 1 в. (1) При надвишаване на допустимите за съответната устройствена зона показатели за плътност и интензивност на застрояване в случаите, определени в закона, се заплаща такса в трикратен размер на дължимата такса за разрешението за строеж за допълнителната разгъната застроена площ.
  (2) При надвишаване на допустимата плътност на застрояване в случаите по чл. 16ж се заплаща такса в допълнителен размер на 5% от таксата за разрешението за строеж.

  Предложение от н.пр. Валентин Николов и Мария Илиева:
  В § 1б след думите „заинтересованите лица“ се добавя „интернет страницата на столичната община и съответната районна администрация и“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов и Александър Ненков:
  § 19 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н.пр. Корнелия Нинова и група народни представители:
  В § 19 се правят следните изменения и допълнения:
  1. в т. 1, б. „б“:
  а) уводното изречение се изменя така: „създават се т. 5 – 12:“
  б) в създаваната т. 8 б. „б“ се заличава, а текстът на б. „а“ (при съответната редакционна промяна) става съдържание на т. 8.
  в) текстът се допълва с т. 10 - 12:
  „10. Висока дървесна растителност (ВДР)” е дървесна растителност от видове, които могат да достигнат височина на възрастните растения над 3м.“
  „11. Вертикално озеленяване” е озеленяване по фасада с или без допълнителна конструкция за закрепване. В площта за озеленяване се включва и вертикално озеленяване, с площта си по фасадата или конструкцията намалена на 50%, но не повече от 10% от общата площ за озеленяване. Вертикалното озеленяване се прилага за устройствени зони в централната градска част.”
  „12. Покривно озеленяване” е озеленяване над ниво терен върху покривна конструкция. В площта за озеленяване се включва и покривно озеленяване с не повече от 10% от общата площ за озеленяване. Покривното озеленяване се прилага за устройствени зони в централната градска част.”
  2. в т. 2 в създавания § 1в. ал. 2 – отпада, текстът на ал. 1 става съдържание на § 1в.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.пр. Спас Панчев и Димитър Георгиев:
  В § 19 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1, б. „а“ навсякъде преди израза „подробен устройствен план“ се добавя „приложен“.
  2. В т. 1 б. „б“ изразът „т. 5, 6, 7, 8 и 9“ става „т. 5, 6 и 7“, като т. 8 и 9 се заличават.
  3. В т.2 § 1в се заличава.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В § 1 от допълнителните разпоредби т. 1 и 2 се отменят.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителите и предлага следната редакция на § 19:
  § 19. В § 1 от допълнителната разпоредба т. 1 и 2 се отменят.

  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Създава се нов § 19а:
  § 19а. В § 2, ал. 9 от преходните и заключителни разпоредби думите „и обслужващи“ се заличават, а думите „смесените многофункционални зони“ се заменят със „смесена многофункционална зона със занижени параметри“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се нов § 20:
  § 20. В § 2, ал. 9 от преходните и заключителни разпоредби думите „и обслужващи“ се заличават, а думите „смесените многофункционални зони“ се заменят със „смесена многофункционална зона със занижени параметри“.

  § 20. В Приложението към чл. 3, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В наименованието на колона 6 след думата „ограничения“ се добавя „и специфични изисквания“;

  2. В колона 6 срещу „Урбанизирани територии“ се създава нов текст:
  „1. Допуска се промяна на предназначението, определено с подробния устройствен план (ПУП) за определени урегулирани поземлени имоти (УПИ) от жилищни в нежилищни и от нежилищни в нежилищни, без да се изисква изменение на ПУП. В тези случаи предназначението на бъдещите сгради се конкретизира с визата за проектиране, която се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ.
  2. Допуска се промяна в характера на застрояване от високо в средно и/или ниско и от средно в ниско при свободно разположени в урегулирания поземлен имот сгради. В тези случаи характерът на застрояване на бъдещите сгради се конкретизира с визата за проектиране.
  3. При урегулиране на поземлени имоти за ниско жилищно застрояване, свободно или свързано в два имота, размерите на УПИ (лице и повърхност) се определят с подробния устройствен план.
  4. Максимално допустимите параметри на застрояване за детски градини, училища, висши учебни заведения, здравни заведения, заведения за социални грижи са, както следва:
  - за детски градини - плътност на застрояване (П) до 30 %, минимална озеленена площ 50 %;
  - за училища - плътност на застрояване (П) до 40 %, коефициент на интензивност (Кинт.) до 1,2; минимална озеленена площ 20 %;
  - за висши учебни заведения - П до 40 %, К инт. до 1,2, минимална озеленена площ 30 %;
  - за здравни заведения - П до 40 %, К инт. до 1,2, а минимална озеленена площ 30 %;
  - за заведение за социални грижи - П до 30 %, Кинт. до 1,2, мин. озеленена площ 30 %.
  5. Не се допуска промяна предназначението на сгради за детски градини, училища, висши учебни заведения, здравни заведения, заведения за социални грижи, допуснати при спазване на горните параметри на застрояване, след издаване на разрешението за строеж, както и след въвеждане на сградата в експлоатация.
  6. В устройствените зони, в които не са посочени максимални стойности за кота корниз на сградите в настоящото приложение, се определят следните максимални коти корниз :
  6.1.за територията на Централната градска част – 50 м. с изключение на имотите по чл. 9, ал. 3, за които кота корниз е неограничена;
  6.2.за територията, ограничена от Централната градска част, бул. „Драган Цанков“, бул. „Св. Климент Охридски“, ул. „Проф. Марко Семов“, ул. „Андрей Сахаров“, бул. „Александър Малинов“, Софийски околовръстен път, бул. „Цар Борис III“ – 75 м.;
  6.3. за територията, ограничена от Централната градска част, бул. „Цар Борис III“, Софийски околовръстен път, северна строителна граница на гр. София, източна строителна граница на гр. София, Софийски околовръстен път, бул. „Александър Малинов“, ул. „Андрей Сахаров“, ул. „Проф. Марко Семов“, бул. „Св. Климент Охридски“, бул. „Драган Цанков“ – 125 м.;
  6.4. за територията, ограничена от Софийски околовръстен път, южна строителна граница на гр. София, бул. „Цар Борис III“ – 15 м.
  За оформяне рамката на улиците и булевардите имотите по т. 6, с лице към посочените по-горе гранични за териториите улици и булеварди, се причисляват към по-благоприятната територия.
  Посочените ограничения не се отнасят за териториите за много високо строителство, определени в § 1, т. 8.“;
  3. В колона 6 на „Група жилищни устройствени зони“ след изречение второ се добавя: „За устройствени зони Жм1, Жм2, Жм3 и Жв параметрите на застрояване в определените граници по Приложението се конкретизират със схема за „Територии с пределно допустими стойности на устройствените показатели“, която се приема от Столичен общински съвет по доклад на кмета на общината с мнозинство три четвърти от общия брой на съветниците“. Изречения трето, четвърто и пето се заличават.;
  4. В колона 6 на т. 1 думите „Допуска се промяна на функцията в обществена. Задължително подземно ниво РG.“ се заличават.
  5. В колона 6 на т. 2 се създава ново изречение трето: „При изменение на ПУП за тези УПИ отново се спазват изискванията за разстояния между предвидените и съществуващите сгради по правилата на комплексното застрояване, по които правила са одобрени тези планове“; думите „за озеленяване с режим на Тго“ се заменят със „за озеленени площи за широко обществено ползване; последното изречение се заличава и се създава ново изречение: „Реализираните в междублоковите пространства озеленени площи се урегулират за широко обществено ползване, като не се държи сметка за спазване нормативите за определяне на прилежащия терен (урегулиран поземлен имот) на съществуващи сгради при преструктуриране на жилищни комплекси.“
  6. В колона 3 на т. 3 числото „2,3“ се заменя с числото „2,5“.
  7. В т. 5 се правят следните изменения:
  а) в колона 2 след числото „20“ се добавя „до“;
  б) в колона 3 след числото „0,6“ се добавя „до“;
  в) в колона 4 след числото „70“ се добавя „до“;
  г) в колона 5 след числото „7“ се добавя „до“.
  д) в колона 6 думите „и за двата случая “ се заличават.
  8. В т. 6, колона 6 в изречение първо думите „за които минималната площ на УПИ е 500 кв. м. и минимално лице 16 кв. м.“ се заличават, в изречение второ думите „за които минималната площ на УПИ е 600 кв. м. и минималното лице – 18 м.“ се заличават, в изречение трето думите „и в двата случая“ се заличават.
  9. В т. 7, колона 6 думата „третия“ се заменят с „втория“.
  10. В т. 8, колона 6 думите „за двата случая“ се заличават.
  11. В общия текст на „Група централни устройствени зони“, колона 6, изречения трето и четвърто се заличават; думата „застройката“ се заменя със „застрояването“; думите „високи дървесни насаждения“ се заменят с думите „висока дървесна растителност“;
  12. В т. 9, колона 6 след думата „РУП“ се поставя точка, а думите „изготвени на база обемно-устройствени проучвания, одобрени от СОС“ се заличават.
  13. В т. 10, колона 6 текстът „Показателите от долния ред“ се заменят със „Завишените показатели“.
  14. В „Група смесени многофункционални устройствени зони“ в общия текст изречения второ и трето се заличават.
  15. В т. 14, колона 6, „20%“ се заменят с „60%“, а думите „за всеки УПИ“ се заменят с „на всяка сграда в УПИ“.
  16. В общия текст на „Група устройствени зони за общественообслужващи дейности“ изречение второ се заличава.
  17. В т. 15, колона 6, изречение второ се заличава.
  18. В т. 20, колона 6, изречение второ и думите „за здравна защита на селищната среда“ се заличават.
  19. В т. 21, колона 6, изречение второ се заличава.
  20. В т. 22, колона 6, думите „общежития за изследователи, преподаватели и работещи в предприятията“ и „съгласно хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда“ се заличават.
  21. В т. 35, колона 6, последното изречение се заличава.
  22. В т. 36, колона 6, последното изречение се заличава.
  23. В „Група устройствени зони и терени за спорт и атракции“ в колона 6 изречение второ се заличава.
  24. В т. 42, колона 6, думата „задължително“ се заличава.
  25. В т. 44, колона 6, текста се изменя така:
  „Без промяна на предназначението на земеделските земи, застрояване, свързано с ползването им, се допуска при спазване на изискванията на ЗОЗЗ и ЗСПЗЗ.“
  26. В т. 61, колона 6, думите „ЗВ и Наредба № 3 от 2000 г. на МОСВ, МЗ и Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят със „Закона за водите“.
  27. В т. 62, колона 6, думите „ЗВ, ЗЗ и Наредба № 14 на МЗ“ се заменят със „Закона за водите“.
  28. В т. 66, колона 6, думите „Наредба № 12 от 2001 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за проектиране в свлачищни район“ се заменят с „нормите за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони“.
  29. В т. 67, колона 6, думите „НПССЗР /1987 г./“ се заличават и се добавя „и нормите за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони.“
  30. Точки от 1 до 9 след приложението се отменят.

  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов:
  В § 20, в т. 6 се създава нова т.6.3:
  „6.3. в урегулирани поземлени имоти, попадащи с повече от половината от площта си, в 400-метров обхват, считано от средата на перона на метростанциите на улици/булеварди 2 и 3 клас за квартали в Смесена многофункционална зона (СМФ) и Зона за обществено-обслужващи дейности и озеленяване в градския район (Оз1) извън Централна градска част и извън райони „Триадица“, „Лозенец“ и „Изгрев“ - 100 м.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н.пр. Дора Янкова:
  В § 20, т. 2в съдържанието на създавания текст в колона 6 срещу „Урбанизирани територии“ се създава т. 6.5.:
  „6.5. В урегулирани поземлени имоти, попадащи с повече от половината от площта си, в 400-метров обхват, считано от средата на перона на метростанциите на улици/булеварди 2 и 3 клас за квартали в Смесена многофункционална зона (СМФ) и Зона за обществено-обслужващи дейности и озеленяване в градския район (Оз1) и Зона за обществено-обслужващи дейности и озеленяване в околоградския район (Оз2), когато се предвиждат хотели и търговски обекти, извън Централна градска част – 100 м. При прилагане на чл. 27, ал. 3 от ЗУТ за тези територии се спазва само изискването за минимално озеленяване и ограничение във височината на застрояването – 100 м.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов и Александър Ненков:
  В § 20 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 преди думите „промяна в предназначението“ се добавя „При спазване на санитарно-хигиенните и екологическите изисквания се допуска“;
  2. Точка 3 да отпадне.
  3. Точка 4 се изменя така:
  „4. Максимално допустимите параметри на застрояване за детски градини, училища, висши учебни заведения, лечебни заведения за болнична помощ, заведения за социални услуги са, както следва:
  - за детски градини - плътност на застрояване (П) до 30 %, минимална озеленена площ 50 %;
  - за училища - плътност на застрояване (П) до 40 %, коефициент на интензивност (Кинт.) до 1,2; минимална озеленена площ 20 %;
  - за висши учебни заведения - П до 40 %, К инт. до 1,2, минимална озеленена площ 30 %;
  - за лечебни заведения за болнична помощ - П до 60 %, К инт. до 3,0, а минимална озеленена площ 30 %;
  - за заведение за социални услуги - П до 30 %, Кинт. до 1,2, мин. озеленена площ 30 %.
  4. В т. 5 се добавя изречение второ: „Промяна на предназначението е допустима при условията на Закона за устройство на територията и при спазване на устройствените параметри на зоната, в която попада имота.“;
  5. Точка 6 се изменя така:
  „6. В устройствените зони, в които не са посочени максимални стойности за кота корниз на сградите в настоящото приложение, се определят следните максимални коти корниз :
  6.1.за територията на Централната градска част – 50 м. с изключение на имотите, попадащи в зоната на новия делови център;
  6.2. за територията, ограничена от Софийски околовръстен път, южна строителна граница на гр. София, бул. „Цар Борис III“ – 15 м.;
  6.3. за останалата част от територията – 75 м.;
  Посочените ограничения не се отнасят за устройствената зона за много високо строителство“;
  6. Създава се нова т. 14а със следното съдържание:
  „Създава се нова т. 11а:
  „11а Смесена многофункционална зона за много високо строителство, като в колона 6 срещу зоната се вписва текста „Показателите на застрояване се доказват с ПУП и РУП“, в колона 7 се вписва „Смфв“, а в колона 8 „керемидено“.
  7. В т. 5 в колона 6 на т. 2 думите“междублоковите пространства“ се заменят с „площите между сградите при комплексно застрояване“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н.пр. Корнелия Нинова и група народни представители:
  В § 20 се правят следните изменения и допълнения:
  1. в т. 2 в съдържанието на създавания текст в колона 6 срещу „Урбанизирани територии“:
  а) т. 1 – 4 – отпадат.
  б) т. 5 и 6 стават съответно т. 1 и 2.
  2. в т. 3 (относно колона 6 на „Група жилищни устройствени зони“) изречение последно (предвиждащо заличаване на изречения трето, четвърто и пето) – отпада.
  Комисията подкрепя предложението по т. 1, буква „а“ в частта за отпадане на т. 3. Комисията не подкрепя предложението в останалата му част по т. 1 и по т. 2.

  Предложение от н.пр. Спас Панчев и Димитър Георгиев:
  В § 20 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 2 текстът на т. 1, 2, 3, 5 и 6 както и двете изречения след т. 6 се заличават. Текстът на т. 4 остава без номерация.
  2. Точка 3 се заличава.
  3. В т. 5 текстът „и се създава ново изречение: „Реализираните в междублоковите пространства озеленени площи се урегулират за широко обществено ползване, като не се държи сметка за спазване нормативите за определяне на прилежащия терен (урегулиран поземлен имот) на съществуващи сгради при преструктуриране на жилищни комплекси.“ се заличава.
  4. Точка 6 се заличава
  5. Номерацията на т. 53 – 68 става съответно 53 – 67.
  Комисията подкрепя предложението по т. 2 и т. 5. Комисията не подкрепя предложението в останалата му част по т. 1, 3 и 4.

  Предложение от н.пр. Александър Ненков направено по реда н чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В § 20 се създава т. 17а:
  „17а. В т. 16, колона 6, изречение трето се изменя така:“Допуска се до 40% от общата разгъната застроена площ в урегулирания поземлен имот да бъде с жилищно предназначение.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 20, който става § 21:
  § 21. В Приложението към чл. 3, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В наименованието на колона 6 след думата „ограничения“ се добавя „и специфични изисквания“;

  2. В колона 6 на ред „Урбанизирани територии“ се създава нов текст:
  „1. При спазване на санитарно-хигиенните и екологичните изисквания се допуска промяна на предназначението, определено с подробния устройствен план (ПУП) за определени урегулирани поземлени имоти (УПИ) от жилищни в нежилищни и от нежилищни в нежилищни, без да се изисква изменение на ПУП. В тези случаи предназначението на бъдещите сгради се конкретизира с визата за проектиране, която се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ.
  2. Допуска се промяна в характера на застрояване от високо в средно и/или ниско и от средно в ниско при свободно разположени в урегулирания поземлен имот сгради. В тези случаи характерът на застрояване на бъдещите сгради се конкретизира с визата за проектиране.
  3. Максимално допустимите параметри на застрояване за детски градини, училища, висши училища, лечебни заведения за болнична помощ, заведения за социални услуги са, както следва:
  - за детски градини - плътност на застрояване (П) до 30 %, минимална озеленена площ 50 %;
  - за училища - плътност на застрояване (П) до 40 %, коефициент на интензивност (Кинт.) до 1,2; минимална озеленена площ 20 %;
  - за висши училища - П до 40 %, К инт. до 1,2, минимална озеленена площ 30 %;
  - за лечебни заведения за болнична помощ - П до 60 %, К инт. до 3,0, а минимална озеленена площ 30 %;
  - за заведение за социални услуги - П до 30 %, Кинт. до 1,2, мин. озеленена площ 30 %.
  4. Промяна на предназначението на сгради за детски градини, училища, висши учебни заведения, лечебни заведения за болнична помощ и заведения за социални услуги е допустима при условията на Закона за устройство на територията и при спазване на устройствените параметри на зоната, в която попада имота.
  5. В устройствените зони, в които не са посочени максимални стойности за кота корниз на сградите в настоящото приложение, се определят следните максимални коти корниз :
  5.1. за територията на централната градска част – 50 м. с изключение на имотите, попадащи в зоната на новия делови център;
  5.2. за територията, ограничена от софийския околовръстен път, южна строителна граница на гр. София, бул. „Цар Борис III“ – 15 м.;
  5.3. за урегулирани поземлени имоти в смесена многофункционална зона, които са с лице по улици от втори и трети клас на първостепенната улична мрежа и които попадат в 400-метровата зона, считано от средата на перона на съществуващите метростанции извън централна градска част и извън райони „Триадица“, „Лозенец“, „Младост“ и „Изгрев“ - 100 м;
  5.4. за останалата част от територията – 75 м.
  Посочените ограничения не се отнасят за устройствената зона за много високо строителство.“
  3. В колона 6 на ред „Група жилищни устройствени зони“:
  а) след изречение второ се създава ново изречение трето: „За устройствени зони Жм1, Жм2, Жм3 и Жв параметрите на застрояване в определените граници по Приложението се конкретизират със схема за „Територии с пределно допустими стойности на устройствените показатели“, която се приема от Столичен общински съвет по доклад на кмета на общината с мнозинство три четвърти от общия брой на съветниците.“
  б) досегашните изречения трето, четвърто и пето се заличават.
  4. В колона 6 на т. 1 думите „Допуска се промяна на функцията в обществена. Задължително подземно ниво РG.“ се заличават.
  5. В колона 6 на т. 2:
  а) създава се ново изречение трето: „При изменение на одобрени ПУП -ПРЗ за преструктуреиране на жилищни комплекси разстоянията между предвидените и съществуващите сгради се определят също по правилата на комплексното застрояване.“;
  б) досегашното изречение трето става изречение четвърто;
  в) досегашното изречение четвърто става изречение пето и в него думите „междублоковите пространства“ се заменят с „площите между сградите при комплексно застрояване“, а думите „за озеленяване с режим на Тго“ се заменят със „за озеленени площи за широко обществено ползване“;
  г) досегашното изречение пето става изречение шесто и се изменя така: „Реализираните в площите между сградите при комплексно застрояване озеленени площи се урегулират за широко обществено ползване, без да се спазват нормативите за определяне на прилежащия терен (урегулиран поземлен имот) на съществуващи сгради при преструктуриране на жилищни комплекси.“
  6. В колона 3 на т. 3 числото „2,3“ се заменя с числото „2,5“.
  7. В т. 5 се правят следните изменения:
  а) в колона 2 след числото „20“ се добавя „до“;
  б) в колона 3 след числото „0,6“ се добавя „до“;
  в) в колона 4 след числото „70“ се добавя „до“;
  г) в колона 5 след цифрата „7“ се добавя „до“.
  д) в колона 6 думите „И за двата случая – мин. “ се заменят с „Минимум“.
  8. В т. 6, колона 6:
  а) в изречение първо думите „за които минималната площ на УПИ е 500 кв. м и минималното лице 16 м“ се заличават;
  б) в изречение второ думите „за които минималната площ на УПИ е 600 кв. м и минималното лице – 18 м“ се заличават;
  в) в изречение трето думите „И в двата случая мин.“ се заменят с „Минимум“.
  9. В т. 7, колона 6 думата „третия“ се заменя с „втория“.
  10. В т. 8, колона 6 думите „За двата случая – мин.“ се заменят с „Минимум“.
  11. В текста на ред „Група централни устройствени зони“ в колона 6:
  а) изречения трето и четвърто се заличават;
  б) досегашното изречение пето става изречение трето и в него думата „застройката“ се заменя със „застрояването“, а думите „високи дървесни насаждения“ се заменят с думите „висока дървесна растителност“.
  12. В т. 9, колона 6 след думата „РУП“ се поставя точка, а думите „изготвени на база обемноустройствени проучвания, одобрени от СОС“ се заличават.
  13. В т. 10, колона 6 текстът „Показателите от долния ред“ се заменят със „Завишените показатели“.
  14. В текста на ред „Група смесени многофункционални устройствени зони“ в колона 6 изречения второ и трето се заличават.
  15. Създава се нов ред т. 11а:
  „Смесена многофункционална зона за много високо строителство“, като в нея в колона 6 се вписва текстът „Показателите на застрояване се доказват с ПУП и РУП“, в колона 7 се вписва „Смфв“, а в колона 8 „керемидено“.“
  16. В т. 14, колона 6 думите„20%“ се заменят с „60%“, а думите „за всеки УПИ“ се заменят с „на всяка сграда в УПИ“.
  17. В текста на ред „Група устройствени зони за общественообслужващи дейности“ в колона 6 изречения второ и трето се заличават.
  18. В т. 15, колона 6, изречение второ се заличава.
  19. В т. 16, колона 6, изречение трето се изменя така: „Допуска се до 40% от общата разгъната застроена площ в урегулирания поземлен имот да бъде с жилищно предназначение.“
  20. В т. 20, колона 6 изречение второ и думите „за здравна защита на селищната среда“ се заличават.
  21. В т. 21, колона 6 изречение второ се заличава.
  22. В т. 22, колона 6 думите „общежития за изследователи, преподаватели и работещи в предприятията“ и думите „съгласно хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда“ се заличават.
  23. В т. 35, колона 6 изречение трето се заличава.
  24. В т. 36, колона 6 изречение трето се заличава.
  25. В текста на ред „Група устройствени зони и терени за спорт и атракции“ в колона 6 изречение второ се заличава.
  26. В т. 42, колона 6, изречение трето думата „задължително“ се заличава.
  27. В т. 44, колона 6 текстът се изменя така: „Без промяна на предназначението на земеделските земи, застрояване, свързано с ползването им, се допуска при спазване на изискванията на ЗОЗЗ и ЗСПЗЗ.“
  28. Досегашните т. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 и 60 стават съответно т. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 и 59.
  29. Досегашната т. 61 става т. 60 и в нея в колона 6 думите „ЗВ и Наредба № 3 от 2000 г. на МОСВ, МЗ и Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят със „Закона за водите“.
  30. Досегашната т. 62 става т. 61 и в нея в колона 6 думите „ЗВ, ЗЗ и Наредба № 14 на МЗ“ се заменят със „Закона за водите“.
  31. Досегашните т. 63, 64 и 65 стават съответно т. 62, 63 и 64.
  32. Досегашната т. 66 става т. 65 и в нея в колона 6 думите „Наредба № 12 от 2001 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за проектиране в свлачищни райони“ се заменят с „нормите за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони“.
  33. Досегашната т. 67 става т. 66 и в нея в колона 6 думите „НПССЗР (1987 г.)“ се заличават и накрая се добавя „и нормите за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони.“
  34. Досегашната т. 68 става т. 67.
  35. Точки 1 - 9 след досегашната т. 68 се отменят.

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на подразделението.
  § 21. Столичният общински съвет може да одобрява подробни устройствени планове в отклонение от устройствените показатели на Приложението към чл. 3, ал. 2 за запазване на съществуващи към датата на влизане в сила на този закон недвижими културни ценности или спортни обекти. Решението се взема с мнозинство три четвърти от общия брой на съветниците.
  Комисията подкрепя текста на вносителите за § 21, който става § 22.

  § 22. Сроковете за започване на отчуждителни процедури за изграждане на обекти – публична общинска или публична държавна собственост на територията на Столичната община по отношение на подробни устройствени планове, влезли в сила до датата на влизане в сила на Закона за устройство и застрояване на Столична община, започват да текат от влизането в сила на закона – 28 януари 2007 г.
  Предложение от н.пр. Александър Сабанов:
  В § 22 след думата „Сроковете“ се добавя „по отменения чл. 17 от този закон“, думите „започват да“ се заличават и се създава изречение второ: „След изтичане на тези срокове, както и по отношение на подробни устройствени планове, влезли в сила след датата на влизане в сила на Закона за устройството и застрояването на Столична община се прилагат разпоредбите на Закона за устройство на територията.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов и Александър Ненков:
  В § 22 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Текстът на § 22 става ал. 1 и в нея след думата „Сроковете“ се добавя „по чл. 17“, а думите „започват да“ се заличават.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) След изтичане на сроковете по ал. 1 се прилагат правилата на чл. 208 от Закона за устройство на територията.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 22, който става § 23:
  § 23. (1) Сроковете по отменения чл. 17 за започване на отчуждителни процедури за изграждане на обекти – публична общинска или публична държавна собственост, на територията на Столичната община по отношение на подробни устройствени планове, влезли в сила до влизането в сила на Закона за устройството и застрояването на Столичната община, текат от влизането в сила на закона – 28 януари 2007 г.
  (2) След изтичане на сроковете по ал. 1, както и по отношение на подробните устройствени планове, влезли в сила след влизането в сила на Закона за устройството и застрояването на Столичната община, се прилагат правилата на чл. 208 от Закона за устройство на територията.

  § 23. (1) Започнатите производства по изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения до влизането в сила на този закон се довършват по реда на този закон.
  (2) За започнато производство по изработване и одобряване на устройствени планове или на техните изменения по ал. 1 се смята датата на разрешаване или възлагане на изработването на съответния проект.
  Предложение от н.пр. Дора Янкова:
  § 23, ал. 1 се изменя така:
  „§ 23. (1) Започнатите производства по изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения до влизането в сила на този закон се довършват по досегашния ред.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов и Александър Ненков:
  § 23 се изменя така:
  § 23. (1) Започнатите до влизане в сила на този закон производства по изработване и одобряване на устройствени планове и техни изменения се довършват по досегашния ред.
  (2) Започнати по ал. 1 са производствата, за които до влизане в сила на този закон е дадено разрешение за изработване на проект на подробен устройствен план.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Предложение от н.пр. Корнелия Нинова и група народни представители:
  В § 23, ал. 1 думите „реда на този закон“ се заменят с „досегашния ред“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Предложение от н.пр. Спас Панчев и Димитър Георгиев:
  § 23 се заличава.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителите и предлага следната редакция на § 23, който става § 24:
  § 24. (1) Започнатите до влизането в сила на този закон производства по изработване и одобряване на устройствени планове и техни изменения се довършват по досегашния ред и при спазване на разпоредбите, действали при издаването на разрешение за изработване на проект на подробен устройствен план.
  (2) Започнати по ал. 1 са производствата, за които до влизането в сила на този закон е издадено разрешение за изработване на проект на подробен устройствен план.

  § 24. Влезлите в сила или одобрените до датата на влизане в сила на този закон подробни устройствени планове за територията на Столичната община запазват действието си.
  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов и Александър Ненков:
  § 24 се изменя така:
  1. Текстът на § 24 става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2“
  „(2) В случаите по ал. 1, когато одобряването на работен устройствен план е задължително, същият се изработва при спазване на нормите, действали до датата на влизане в сила на този закон.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 24, който става § 25:
  § 25. (1) Влезлите в сила или одобрените до влизането в сила на този закон подробни устройствени планове за територията на Столичната община запазват действието си.
  (2) В случаите, когато одобряването на работен устройствен план към плановете по ал. 1 е задължително, работният устройствен план се изработва при спазване на нормите, действали до влизането в сила на този закон.

  § 25. (1) Влезлите в сила или одобрените до влизането в сила на този закон подробни устройствени планове за преструктуриране на жилищния комплекс в жилищните зони с преобладаващо комплексно застрояване не могат да се изменят в срок от 5 години от влизането им в сила по отношение характера на застрояване – от ниско в средно и/или високо и от средно във високо застрояване.“
  (2) Изключения от правилото по ал. 1 се допускат само при изменение в общия устройствен план, който предвижда за територията зона, различна от жилищна зона с преобладаващо комплексно застрояване.
  Предложение от н.пр. Спас Панчев и Димитър Георгиев:
  § 25 се заличава.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителите за § 25, който става § 26.

  § 26. Влезлите в сила или одобрените до датата на влизане в сила на този закон подробни устройствени планове за територията на Столичната община, които предвиждат свързано застрояване в повече от два урегулирани поземлени имота и които са приложени по смисъла на Закона за устройство на територията, запазват действието си за неприложената си част, независимо че противоречат на устройствените показатели на Приложението към чл. 3, ал. 2 от Закона за устройството и застрояването на Столична община, когато се налага покриване на изградени калканни стени.
  Предложение от н.пр. Юлиан Ангелов:
  § 26 се изменя така:
  „§26. Влезлите в сила или одобрените до датата на влизане в сила на този закон подробни устройствени планове за територията на Столичната община, които предвиждат свързано застрояване в два или повече урегулирани поземлени имота и които са приложени по смисъла на Закона за устройство па територията, запазват действието си за неприложената си част, независимо че противоречат на устройствените показатели на Приложението към чл. 3, ал. 2 от Закона за устройството и застрояването на Столична община, когато се налага покриване на изградени калканни стени.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Предложение от н.пр. Станислав Иванов и група народни представители:
  § 26 се изменя така:
  „§26. Влезлите в сила или одобрените до датата на влизане в сила на този закон подробни устройствени планове за територията на Столичната община, които предвиждат свързано застрояване в два или повече урегулирани поземлени имота и които са приложени по смисъла на Закона за устройство па територията, запазват действието си за неприложената си част, независимо че противоречат на устройствените показатели на Приложението към чл. 3, ал. 2 от Закона за устройството и застрояването на Столична община, когато се налага покриване на изградени калканни стени.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 26, който става § 27:
  § 27. Влезлите в сила или одобрените до влизането в сила на този закон подробни устройствени планове, които предвиждат свързано застрояване в два или повече урегулирани поземлени имота и които са приложени по отношение на застрояването в един от имотите, запазват действието си за неприложената си част, независимо че надвишават устройствените показатели, определени в приложението към чл. 3, ал. 2, когато се налага покриване на изградени калканни стени. При прилагане на действащия подробен устройствен план не се допуска надвишаване на одобрената с плана височина на сградите.

  § 27. (1) Влезлите в сила или одобрените до датата на влизане в сила на този закон подробни устройствени планове за територията на Столичната община, които предвиждат урегулирани поземлени имоти с предназначение за озеленяване и които попадат в устройствени зони, извън посочените в чл. 10, ал. 2 и 3 от закона, се изменят при спазване изискванията на чл. 103, ал. 4 от Закона за устройство на територията. Тези подробни устройствени планове се одобряват след становище на общинските органи по озеленяване, че мероприятието не е реализирано.
  (2) Подробни устройствени планове по ал. 1, предвидени за градини, паркове и лесопаркове, се изменят след мотивирано положително становище на постоянната комисия към Столичния общински съвет, която отговаря по въпросите на околната среда, земеделието и горите.
  Предложение от н.пр. Николай Александров:
  § 27 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов и Александър Ненков:
  В § 27, в ал. 1 изречение второ се заличава, а ал. 2 се изменя така:
  (2) Подробни устройствени планове по ал. 1, предвидени за градини, паркове и лесопаркове, се изменят при спазване изискванията на чл. 103, ал. 4 от Закона за устройство на територията с решение на Столичния общински съвет.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Предложение от н.пр. Корнелия Нинова и група народни представители:
  Параграф 27 се заличава.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н.пр. Спас Панчев и Димитър Георгиев:
  § 27 се заличава.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 27, който става § 28:
  § 28. (1) Влезлите в сила или одобрените до влизането в сила на този закон подробни устройствени планове, с които поземлени имоти, попадащи в устройствени зони извън посочените в чл. 10, ал. 2 и 3 са предназначени за озеленени площи за широко обществено ползване, могат да се изменят, ако не са приложени, за привеждането им в съответствие с предвижданията на действащия общ устройствен план.
  (2) Подробните устройствени планове по ал. 1, предвидени за градини, паркове и лесопаркове, се изменят с решение на Столичния общински съвет за привеждането им в съответствие с предвижданията на действащия общ устройствен план.

  § 28. Столичният общински съвет приема схемата за „Територии с пределно допустими стойности на устройствените показатели“ за жилищните зони с малкоетажно застрояване в природна среда, жилищните зони с малкоетажно застрояване с допълнителни, специфични изисквания, жилищните зони с малкоетажно застрояване, с ограничителни параметри и за вилните зони по приложението по чл.3, ал.2 в шестмесечен срок от влизането в сила на този закон.
  Предложение от н.пр. Спас Панчев и Димитър Георгиев:
  § 28 се заличава.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителите за § 28, който става § 29.

  § 29. Столичният общински съвет приема наредбите по този закон в шестмесечен срок от влизането му в сила.
  Комисията подкрепя текста на вносителите за § 29, който става § 30.

  § 30. В Закона за териториалното деление на Столичната община и големите градове (обн., ДВ, бр. 66 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 80 от 1995 г. и бр. 90 от 1999 г.) в чл. 2, ал. 2 се правят следните изменения:
  1. Точки 17, 18 и 19 се изменят така:
  „17. район „Витоша“ с граници: ул. Тодор Каблешков, бул. България, околовръстният път, ул. Витошки камбани (ул. 5-та), ул. Бяла река (ул. 1-ва), от точка с координати 4722216.03, 325069.35 през точки с координати: 4722181.18, 325030.69; 4722175.99, 325035.05; 4722163.82, 325019.61; 4722163.20, 325020.08; 4722158.54, 325001.36; 4722157.30, 325002.38; 4722151.54, 324979.72; 4722148.25, 324973.40; 4722135.15, 324971.98; 4722128.42, 324967.81; 4722105.88, 324948.40; 4722068.76, 324914.62; 4722071.53, 324910.23; 4722061.65, 324891.98; 4722045.60, 324882.08; 4722026.55, 324865.32; 4721992.16, 324839.15; 4722003.92, 324826.22; 4721982.22, 324808.81; 4721953.86, 324784.29 до точка с координати 4721944.41, 324769.78; ул. Хотнишки водопад (ул. 1-ва), от точка с координати 4721361.56, 324163.51 през точки с координати:4721360.20, 324161.14; 4721356.22, 324156.62; 4721342.62, 324140.63; 4721302.28, 324120.95; 4721284.59, 324116.50; 4721240.29, 324089.29; 4721232.43, 324083.66; 4721173.97, 324078.17; 4721159.98, 324118.12; 4721152.11, 324118.28; 4721122.41, 324103.76; 4721117.97, 324106.74; 4721108.29, 324116.93; 4721096.93, 324127.00; 4721089.21, 324135.90; до точка с координати 4721087.73, 324139.30; границата между квартал Симеоново и с. Бистрица, границата със Софийска област до и по землищната граница на с. Владая и границата между квартал Княжево и квартал Горна баня до ул. Букет, ул. Букет, бул. Никола Петков, бул. Цар Борис III и включва селата Владая и Мърчаево и кварталите Бояна, Княжево, Драгалевци и Симеоново;
  18. район „Овча купел“ с граници: околовръстният път, жп линията за Перник, ул. Монтевидео, ул. Обиколна, ул. 768, ул. Метохия на изток, ул. Гълъбова на юг, ул. 306, ул. Житница, Владайската река, бул. Овча купел, бул. Цар Борис III, бул. Никола Петков, ул. Букет, по границата между кварталите Горна баня и Княжево, до и по землищната граница на с. Владая, границата със Софийска област, до и по землищната граница на с. Мало Бучино и на квартал Градоман и с. Иваняне, по землищната границата между квартал Суходол и с. Иваняне до точка с координати 4731670.34, 311251.94 през точки с координати: 4731741.05, 311218.45; 4731740.54, 311217.39; 4731776.14, 311199.85; 4731775.54, 311198.71; 4731812.76, 311181.92 до точка с координати 4731826.99, 311175.54; ул. „Малобучински път”, по ул. „Разсадника”, землищната граница между кв. Филиповци и с. Иваняне от точка с координати 4732770.40, 312001.35 през точки с координати: 4732649.38, 312091.19; 4732638.09, 312082.55 до точка с координати 4732387.06, 312270.00 границата между кварталите Суходол и Филиповци, северният бряг на язовир Суходол, и включва кварталите Горна баня и Суходол и с. Мало Бучино;
  19. район „Люлин“ с граници: околовръстният път, жп линията за гр. Банкя, продължението на бул. Панчо Владигеров, бул. Сливница, Суходолската река, северният бряг на язовир Суходол, границата между кварталите Филиповци и Суходол, от точка с координати 4732387.06, 312270.00 през точки с координати: 4732638.09, 312082.55; 4732649.38, 312091.19 до точка с координати: 4732770.40, 312001.35; границата между квартал Филиповци и с. Иваняне, границата със Софийска област и южната землищна граница на с. Волуяк и включва кварталите Филиповци и Република;“
  2. Точки 23 и 24 се изменят така:
  „23. район „Панчарево“ с граници: околовръстният път (без южната част на квартал Горубляне), р. Искър, шосето за Пловдив, околовръстният път със западните квартали на с. Казичене, бул. Ботевградско шосе, южната землищна граница на с. Долни Богров, границата със Софийска област, землищната граница между с. Бистрица и квартал Симеоново от точка с координати 4721087.73 324139.30 през точки с координати: 4721089.21, 324135.90; 4721096.93, 324127.00; 4721108.29, 324116.93; 4721117.97, 324106.74; 4721122.41, 324103.76; 4721152.11, 324118.28; 4721159.98, 324118.12; 4721173.97, 324078.17; 4721232.43, 324083.66; 4721240.29, 324089.29; 4721284.59, 324116.50; 4721302.28, 324120.95; 4721342.62, 324140.63; 4721356.22, 324156.62; 4721360.20, 324161.14 до точка с координати 4721361.56, 324163.51, ул. „Хотнишки водопад“(ул. 1-ва), от точка с координати 4721944.41, 324769.78 през точки с координати: 4721953.86, 324784.29; 4721982.22, 324808.81; 4722003.92, 324826.22; 4721992.16, 324839.15; 4722026.55, 324865.32; 4722045.60, 324882.08; 4722061.65, 324891.98; 4722071.53, 324910.23; 4722068.76, 324914.62; 4722105.88, 324948.40; 4722128.42, 324967.81; 4722135.15, 324971.98; 4722148.25, 324973.40; 4722151.54, 324979.72; 4722157.30, 325002.38; 4722158.54, 325001.36; 4722163.20, 325020.08; 4722163.82, 325019.61; 4722175.99, 325035.05; 4722181.18, 325030.69 до точка с координати 4722216.03, 325069.35; ул. Бяла река (ул. 1-ва), ул. „Витошки камбани“ (ул. 5-та) и включва селата Герман, Железница, Лозен, Казичене, Кривина, Долни Пасарел, Плана, Кокаляне, Панчарево и Бистрица;
  24. район „Банкя“ с граници: границата между квартал Филиповци и с. Иваняне, ул. „Разсадника“, ул. „Малобучински път“ от точка с координати 4731826.99, 311175.54 през точки с координати: 4731812.76, 311181.92; 4731775.54, 311198.71; 4731776.14, 311199.85; 4731740.54, 311217.39; 4731741.05, 311218.45 до точка с координати: 4731670.34, 311251.94 землищната граница между квартал Суходол и с. Иваняне землищната граница между селата Мало Бучино и Иваняне и квартал Градоман, границата със Софийска област и включва гр. Банкя, селата Клисура и Иваняне и кварталите Градоман, Михайлово и Вердикал.“

  Предложение от н.пр. Дора Янкова и Радослав Стойчев:
  В § 30, т. 2 в новото съдържание на т. 23 след думата „област“ се поставят скоби и в тях се добавя „без границата с община Самоков“.
  Предложението бе оттеглено.

  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов и Александър Ненков:
  В § 30 се правят следните допълнения:
  1.В т. 17:
  а/ след думите „ул. Бяла река (ул. 1-ва)“ се добавя „в югозападна посока от ул. Бяла река до кръстовището на ул. Бистришко шосе и ул. Хотнишки водопад“;
  б/ след думите „ул. Хотнишки водопад (ул. 1-ва),“ се добавя „ в южна посока до р. Кална по границата между кадастрални райони 68134.2050 и 68134.2047“;
  2.В т. 18:
  а/ след думите „Суходол и с. Иваняне“ се добавя „западната граница на „Манилов дол”;
  б/след думите „кв. Филиповци и с. Иваняне,“ се добавя „югозападната граница на поземлени имоти с идентификатори 61134.4376.34 и 61134.4376.29“;
  3.В т. 19 след думите „Филиповци и Суходол,“ се добавя „ югозападната граница на поземлени имоти с идентификатори 61134.4376.34 и 61134.4376.29“;
  4. В т. 23:
  а/ след думите „квартал Симеоново“ се добавя „ в северна посока от р. Кална по границата между кадастрални райони 68134.2050 и 68134.2047 до ул.„Хотнишки водопад“(ул. 1-ва)“ ;
  б/след думите „до точка с координати 4721361.56, 324163.51), ул. „Хотнишки водопад“(ул. 1-ва),“ се добавя „в североизточна посока от кръстовището на ул. Бистришко шосе и ул. Хотнишки водопад до ул. Бяла река до“;
  5.В т. 24 след думите „ул. „Малобучински път“,“ се добавя „западната граница на „Манилов дол”“.

  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 30, който става § 31:
  § 31. В Закона за териториалното деление на столичната община и големите градове (обн., ДВ, бр. 66 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 80 от 1995 г. и бр. 90 от 1999 г.) в чл. 2, ал. 2 се правят следните изменения:
  1. Точки 17, 18 и 19 се изменят така:
  „17. район „Витоша“ с граници: ул. Тодор Каблешков, бул. България, околовръстният път, ул. Витошки камбани (ул. 5-та), ул. Бяла река (ул. 1-ва), в югозападна посока от ул. Бяла река (ул.1-ва) до кръстовището на ул. Бистришко шосе и ул. Хотнишки водопад (ул. 1-ва) (от точка с координати 4722216.03, 325069.35 през точки с координати: 4722181.18, 325030.69; 4722175.99, 325035.05; 4722163.82, 325019.61; 4722163.20, 325020.08; 4722158.54, 325001.36; 4722157.30, 325002.38; 4722151.54, 324979.72; 4722148.25, 324973.40; 4722135.15, 324971.98; 4722128.42, 324967.81; 4722105.88, 324948.40; 4722068.76, 324914.62; 4722071.53, 324910.23; 4722061.65, 324891.98; 4722045.60, 324882.08; 4722026.55, 324865.32; 4721992.16, 324839.15; 4722003.92, 324826.22; 4721982.22, 324808.81; 4721953.86, 324784.29 до точка с координати 4721944.41, 324769.78;), ул. Хотнишки водопад (ул. 1-ва), в южна посока до р. Кална по границата между кадастрални райони 68134.2050 и 68134.2047 (от точка с координати 4721361.56, 324163.51 през точки с координати:4721360.20, 324161.14; 4721356.22, 324156.62; 4721342.62, 324140.63; 4721302.28, 324120.95; 4721284.59, 324116.50; 4721240.29, 324089.29; 4721232.43, 324083.66; 4721173.97, 324078.17; 4721159.98, 324118.12; 4721152.11, 324118.28; 4721122.41, 324103.76; 4721117.97, 324106.74; 4721108.29, 324116.93; 4721096.93, 324127.00; 4721089.21, 324135.90; до точка с координати 4721087.73, 324139.30;), границата между квартал Симеоново и с. Бистрица, границата със Софийска област до и по землищната граница на с. Владая и границата между квартал Княжево и квартал Горна баня до ул. Букет, ул. Букет, бул. Никола Петков, бул. Цар Борис III и включва селата Владая и Мърчаево и кварталите Бояна, Княжево, Драгалевци и Симеоново;
  18. район „Овча купел“ с граници: околовръстният път, жп линията за Перник, ул. Монтевидео, ул. Обиколна, ул. 768, ул. Метохия на изток, ул. Гълъбова на юг, ул. 306, ул. Житница, Владайската река, бул. Овча купел, бул. Цар Борис III, бул. Никола Петков, ул. Букет, по границата между кварталите Горна баня и Княжево, до и по землищната граница на с. Владая, границата със Софийска област, до и по землищната граница на с. Мало Бучино и на квартал Градоман и с. Иваняне, по землищната границата между квартал Суходол и с. Иваняне, западната граница на „Манилов дол” (от точка с координати 4731670.34, 311251.94 през точки с координати: 4731741.05, 311218.45; 4731740.54, 311217.39; 4731776.14, 311199.85; 4731775.54, 311198.71; 4731812.76, 311181.92 до точка с координати 4731826.99, 311175.54;) ул. „Малобучински път”, по ул. „Разсадника”, землищната граница между кв. Филиповци и с. Иваняне, югозападната граница на поземлени имоти с идентификатори 61134.4380.29 и 61134.4376.34 (от точка с координати 4732770.40, 312001.35 през точки с координати: 4732649.38, 312091.19; 4732638.09, 312082.55 до точка с координати 4732387.06, 312270.00), границата между кварталите Суходол и Филиповци, северният бряг на язовир Суходол, и включва кварталите Горна баня и Суходол и с. Мало Бучино;
  19. район „Люлин“ с граници: околовръстният път, жп линията за гр. Банкя, продължението на бул. Панчо Владигеров, бул. Сливница, Суходолската река, северният бряг на язовир Суходол, границата между кварталите Филиповци и Суходол, югозападната граница на поземлени имоти с идентификатори 61134.4376.34 и 61134.4380.29 (от точка с координати 4732387.06, 312270.00 през точки с координати: 4732638.09, 312082.55; 4732649.38, 312091.19 до точка с координати: 4732770.40, 312001.35;), границата между квартал Филиповци и с. Иваняне, границата със Софийска област и южната землищна граница на с. Волуяк и включва кварталите Филиповци и Република;“
  2. Точки 23 и 24 се изменят така:
  „23. район „Панчарево“ с граници: околовръстният път (без южната част на квартал Горубляне), р. Искър, шосето за Пловдив, околовръстният път със западните квартали на с. Казичене, бул. Ботевградско шосе, южната землищна граница на с. Долни Богров, границата със Софийска област, землищната граница между с. Бистрица и квартал Симеоново в северна посока от р. Кална по границата между кадастрални райони 68134.2050 и 68134.2047 до ул. „Хотнишки водопад“ (ул. 1-ва) (от точка с координати 4721087.73 324139.30 през точки с координати: 4721089.21, 324135.90; 4721096.93, 324127.00; 4721108.29, 324116.93; 4721117.97, 324106.74; 4721122.41, 324103.76; 4721152.11, 324118.28; 4721159.98, 324118.12; 4721173.97, 324078.17; 4721232.43, 324083.66; 4721240.29, 324089.29; 4721284.59, 324116.50; 4721302.28, 324120.95; 4721342.62, 324140.63; 4721356.22, 324156.62; 4721360.20, 324161.14 до точка с координати 4721361.56, 324163.51), ул. „Хотнишки водопад“ (ул. 1-ва), в североизточна посока от кръстовището на ул. Бистришко шосе и ул. Хотнишки водопад (ул. 1-ва) до ул. Бяла река (ул. 1-ва) (от точка с координати 4721944.41, 324769.78 през точки с координати: 4721953.86, 324784.29; 4721982.22, 324808.81; 4722003.92, 324826.22; 4721992.16, 324839.15; 4722026.55, 324865.32; 4722045.60, 324882.08; 4722061.65, 324891.98; 4722071.53, 324910.23; 4722068.76, 324914.62; 4722105.88, 324948.40; 4722128.42, 324967.81; 4722135.15, 324971.98; 4722148.25, 324973.40; 4722151.54, 324979.72; 4722157.30, 325002.38; 4722158.54, 325001.36; 4722163.20, 325020.08; 4722163.82, 325019.61; 4722175.99, 325035.05; 4722181.18, 325030.69 до точка с координати 4722216.03, 325069.35), ул. Бяла река (ул. 1-ва), ул. „Витошки камбани“ (ул. 5-та) и включва селата Герман, Железница, Лозен, Казичене, Кривина, Долни Пасарел, Плана, Кокаляне, Панчарево и Бистрица;

  24. район „Банкя“ с граници: границата между квартал Филиповци и с. Иваняне, ул. „Разсадника“, ул. „Малобучински път“, западната граница на „Манилов дол” (от точка с координати 4731826.99, 311175.54 през точки с координати: 4731812.76, 311181.92; 4731775.54, 311198.71; 4731776.14, 311199.85; 4731740.54, 311217.39; 4731741.05, 311218.45 до точка с координати: 4731670.34, 311251.94), землищната граница между квартал Суходол и с. Иваняне, землищната граница между селата Мало Бучино и Иваняне и квартал Градоман, границата със Софийска област и включва гр. Банкя, селата Клисура и Иваняне и кварталите Градоман, Михайлово и Вердикал.“

  Предложение от н.пр. Корнелия Нинова и група народни представители:
  Създават се § 31 и 32:
  „§ 31. В срок един месец от влизането в сила на този закон се съставят схеми с точните очертания на зоните за кота корниз по т.6.1, т.6.2, т.6.3 и т.6.4 на §20 т.6 от настоящия ЗИД на ЗУЗСО, с отбелязана първостепенната улична мрежа от І-ви, ІІ-ри и ІІІ- ти клас поименно.“
  „§ 32. (1) В срок един месец от влизането в сила на този закон Столичният общински съвет приема решение за служебно изработване на проект за изменение на общия устройствен план, като графичната част на общия устройствен план на Столичната община, одобрена с Решение № 147 на Министерския съвет от 2006 г. да отговаря на настъпилите изменения в текстовата част.
  (2) В срок от една година от влизането в сила на този закон Министерски съвет приеме проекта за изменение на общия устройствен план на Столична община по алинея 1.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.пр. Спас Панчев и Димитър Георгиев:
  Създава се § 31:
  § 31. В Закона за устройство на територията се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
  1.1. Текстът на ал. 3 добива следната редакция:
  „(3) Предвидените с общ или с подробен устройствен план максимални интензивност и плътност на застрояване могат да се надвишават в ъгловите урегулирани поземлени имоти със свързано основно застрояване на двете странични регулационни линии само когато и доколкото е необходимо за покриване на калканните стени на сградите в съседните урегулирани поземлени имоти.“
  1.2. Създава се нова ал. 5:
  „(5) Разпоредбата на ал. 3 се прилага само в случаите, когато предвидените с общ или с подробен устройствен план максимални плътност и интензивност на застрояване не могат да се постигнат чрез свободно стоящи сгради в съседните урегулирани поземлени имоти.“
  2. В чл. 124б, ал. 1, изречение второ изразът „по чл. 124а, ал. 5 се дават от органите по чл. 124а, ал. 1, 3 и 4“ се заменя със „се издават“ и изразът „а от органите по чл. 124а, ал. 2 - в 14-дневен срок от постъпване на искането за разрешение“ се заличава.
  3. В чл. 125 се правят следните изменение и допълнения:
  3.1. Създава се нова ал. 4:
  „(4) Експлоатационните дружества предоставят безвъзмездно необходимите данни за изработване на заданието и на опорния план в 14-дневен срок от поискването им.“
  3.2. Досегашните алинеи 4 до 8 се преномерират съответно на 5 до 9.
  4. Създава се нов чл. 128а:
  „Чл. 128а. (1) Съгласуването на заданията, на предложенията за изменение на подробни устройствени планове и на проектите на устройствените планове и техни изменения с експлоатационните дружества се извършва служебно от общината или от компетентния орган по чл. 128, ал. 3. Експлоатационните дружества са длъжни да предоставят исканата информация, мотивирани възражения и предписания в 14-дневен срок от поискването.
  (2) Когато изработването на проект на подробен устройствен план или на негово изменение е по инициатива на лица по чл. 124а, ал. 5, кметът на общината в 3-дневен срок от постъпване на заявлението изпраща проекта на задание, съответно на скицата по чл. 135, ал. 2, на експлоатационните дружества, които са длъжни в 14-дневен срок да предоставят необходимите данни и предписания за изработване на съответния проект.
  (3) В 3-дневен срок от внасяне в общината на проекта на подробен устройствен план или на негово изменение от лица по чл. 124а, ал. 5, кметът на общината го изпраща за съгласуване на експлоатационните дружества, които са длъжни в 14-дневен срок да съгласуват проекта, да направят мотивирани възражения или да дадат допълнителни предписания.“
  5. В чл. 135, ал. 3 изразът „14-дневен“ се замества с „месечен“.
  6. В чл. 140 ал. 1 второто изречение се заличава.
  7. Създава се чл. 140а:
  „Чл. 140а. (1) В заявленията за издаване на визи по чл. 140 се описва инвестиционното намерение и се посочват необходимите за проектирането и за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура изходни данни, които следва да бъдат предоставени.
  (2) В три дневен срок от получаването му, главният архитект на общината изпраща заявлението по ал. 1 до експлоатационните дружества за предоставяне на исканите изходни данни, необходими за изработване на инвестиционния проект и поставяне на условията за присъединяване.
  (3) В 14-дневен срок от получаване на заявлението експлоатационните дружества предоставят служебно становища на главния архитект на общината, съдържащи исканите в заявлението по ал. 1 изходни данни, необходими за проектирането и условията за присъединяване.
  (4) Изходните данни и условията за присъединяване съдържат техническите параметри и изискванията на съответното дружество към съоръженията в присъединявания обект, схема с посочване на начина и мястото на присъединяване, необходимите сервитутни зони на съоръженията за присъединяване, възможните срокове за присъединяване, както и други данни, определени в наредбите по чл. 84, ал. 3 от този закон и чл. 116, ал. 7, чл. 125, ал. 3, и чл. 196, ал. 1 от Закона за енергетиката.
  (5) Визите за проектиране по чл. 140 се издават от главния архитект на общината в едномесечен срок от постъпване на заявлението.
  (6) Във визите за проектиране освен данните по чл. 140 се включват и предоставените от експлоатационните дружества изходни данни и условия за присъединяване.
  (7) Визите за проектиране са основание за сключване на договори за присъединяване при посочените в тях условия. Експлоатиращите предприятия не могат да поставят нови утежняващи възложителя условия.
  (8) Образецът на заявлението по ал. 1 се утвърждава от министъра на регионалното развитие и благоустройството след съгласуване с председателя на Комисията по енергийно и водно регулиране.“
  8. В чл. 143, ал. 1, т. 3 се отменя.
  9. В чл. 157, ал. 1, изречение второ след думите „Централния професионален регистър на строителя“ се добавя „договори с експлоатационните дружества за временно водоснабдяване на строителната площадка по време на изпълнение на строителството и за временно електроснабдяване на строителния обект“
  10. В чл. 237 се създава нова ал. 7:
  „(7) При неизпълнение на задълженията по чл. 125, ал. 4, чл. 128а, ал. 1, 2 и 3 и на чл. 140а, ал. 3 кметът на общината налага имуществена санкция на съответното експлоатационно дружество в размер на 1 000 лева седмично до изпълнение на задължението.“
  Предложението бе оттеглено.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Искрен Веселинов
  Форма за търсене
  Ключова дума