Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
12/07/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 802-01-21, внесен от Министерски съвет
  Д О К Л А Д

  На редовно заседание, проведено на 12.07. 2018 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 802-01-21, внесен от Министерски съвет на 04.06.2018 г.
  В заседанието на комисията взеха участие г-н Красимир Живков – заместник министър на околната среда и водите, г-жа Силвия Димитрова – директор на дирекция „Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда“, г-жа Илияна Тодорова – директор на дирекция „Управление на водите“ и г-жа Росица Петрова – държавен експерт в отдел „Управление на речните басейни“.
  От името на вносителите законопроектът бе представен от г-н Красимир Живков – заместник министър на околната среда и водите.
  Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда има за цел облекчаване на административната тежест за бизнеса, като създаде оптимални условия за инвеститорите и същевременно запази законовите изисквания, гарантиращи ефективен контрол. След анализ на съществуващите нормативни документи и практики, за постигане на целта, се предлага: намаляване броя на изискваните от заявителите документи, за които е възможно да бъдат набавяни по служебен път; опростяване на процеса за взаимодействие с други администрации; намаляване на срокове по процедури; оптимизиране на процеса по обявяване за обществен достъп до документи в рамките на процедурите. Създава се възможността за обединена процедура по искане на възложителя, когато е налице инвестиционно предложение, подлежащо на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), като комплексно разрешително и/или доклад за безопасност в случаите, когато едно предприятие е с висок рисков потенциал. С обединяването на процедурите се предоставя възможност за информиране в цялост на заинтересованата общественост и другите институции, осигуряване на комплексен подход при оценката на риска за околната среда и човешкото здраве и се постига намаляване на общото времетраене от два до три пъти, както и се спестяват разходи на инвеститорите.
  Обединената процедура е в съответствие с изискванията на европейското законодателство и отправените препоръки на Европейската комисия. Постига се съответствие на разпоредбите на ЗООС с Директива 2010/75/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24.11.2010 г. относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) в изпълнение на препоръки от ЕК. Чрез прехвърлянето на компетенциите по указване на конкретна процедура по комплексни разрешителни от МОСВ на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), компетентният орган остава само един, което води до допълнително намаляване на общата продължителност на процедурите.
  В Преходните и заключителни разпоредби на законопроекта са направени предложения за промени в Закона за биологичното разнообразие, Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за управление на отпадъците, Закона за водите и други нормативни актове. Промените основно се отнасят до отпадане на документооборота на хартиен носител, както и на изисквани документи, които ще бъдат набавяни по служебен път.
  С предложеното изменение на Закона за водите се променят досегашните принципи за опазване на водите чрез санитарно-охранителни зони и се въвежда установяване на защитни пояси, осигуряващи опазване на съоръженията от разрушаване и замърсяване, чрез оценка на риска при определянето им. Предвижда се нова редакция на разпоредбите, определящи собствеността на земите в защитните пояси в съответствие с въведения нов режим за водовземните съоръжения, с цел препятстване на прякото замърсяване на водите, както и издаването на нова наредба, която да осигури прилагането на закона. Предвидени са изменения и във всички закони, свързани с промяната на режима за опазване на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване.
  Проведена беше дискусия по предложените текстове на законопроекта. На конкретни въпроси, от членовете на комисията, свързани с практическото прилагане на нововъведенията, представителите на вносителя направиха разяснения по организацията и възможностите за техническото изпълнение на новите норми. Вследствие направените коментари се постигна съгласие, че текстовете отнасящи се до изменението на Закона за водите се нуждаят от нова редакция и прецизиране до следващия етап, след първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда.
  След представянето и обсъждането на Законопроекта се проведе гласуване, в резултат на което Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, с 10 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 7 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 802-01-21, внесен от Министерски съвет на 04.06.2018 г., да бъде приет на първо гласуване.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Искрен Веселинов
  Форма за търсене
  Ключова дума