Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
12/07/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 802 – 01 – 23, внесен от Министерски съвет
  Д О К Л А Д

  На редовно заседание, проведено на 12 юли 2018 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 802 – 01 – 23, внесен от Министерски съвет на 21. 06. 2018 г.
  В заседанието на комисията взеха участие г-н Красимир Първанов – заместник-министър на енергетиката, г-н Ангелин Цачев – изпълнителен директор на „Енергиен системен оператор“ ЕАД и експерти от Министерството на енергетиката.
  От името на вносителите законопроекта бе представен от г-н Красимир Първанов. Той подчерта, че предложените промени в Закона за енергетиката са в три основни групи.
  Първата група целят пълно и точно транспониране в националното законодателство на изискванията на Електрическата и Газовата директива и са свързани с пропуски, установени във връзка с процедура за нарушение № 2016/2079 по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз и в изпълнение на поетия ангажимент в позиция на Република България в отговор на официално уведомително писмо № С (2016) 4519 на Европейската комисия (ЕК).
  Втората група промени въвеждат изисквания от Директива 2014/94/ЕС и с тях се създава необходимата правна рамка по отношение на операторите на публично достъпни зарядни точки за зареждане на електрически превозни средства, която липсва в националното законодателство към настоящия момент.
  Третата група изменения и допълнения са свързани с промени в режима за учредяването на вещни права и с изграждането на линейни енергийни обекти. Целта на законопроекта е да бъде направено разграничение на случаите на разрешаване изграждането на площадкови енергийни обекти от случаите на разрешаване изграждането на линейни енергийни обекти, като за последните необходимо и достатъчно условие е учредено сервитутно право. За изграждането на площадкови енергийни обекти, когато те са сгради или постройки, се запазва изискването за придобиване на собственост върху земята или за учредяване на вещно право на строеж преди издаването на разрешението за строеж.
  Предвижда се и прецизиране на понятията, тъй като сервитутите по Закона за енергетиката не са класически поземлени сервитути, а такива, които възникват в полза на субект – енергийно предприятие, осъществяващо дейност по същия закон. Запазва се по същество настоящата регулация, уреждаща сервитутите по Закона за енергетиката като особен вид вещни права, които при определените от закона предпоставки възникват по силата на закона.
  Определянето на размера и изплащането на обезщетенията за сервитутите на енергийните обекти е предвидено да се извършва по реда на чл. 210 и 211 от Закона за устройство на територията или по взаимно съгласие на страните въз основа на оценка от независим оценител.
  Със законопроекта са предвидени и промени в Закона за горите за да бъде постигнато синхронизиране на нормативната уредба и да бъде осигурено осъществяване на инвестиционните намерения за линейни енергийни обекти въз основа на сервитутното право.
  В хода на дискусията народните представители подкрепиха предложените промени, като бе обърнато внимание на несъответствието между редакцията на предложените промени в чл. 67, ал. 2 от законопроекта и мотивите към тази част от промените. Изразено бе и несъгласие с безвъзмездното ползване по силата на закона на инфраструктурата, която е публична общинска собственост, което ощетява общините и срещу което те възразяват от години. Подчертано бе, че комисията в различните и състави винаги е поддържала тази позиция и е защитавала исканията на общините, но промените в закона в тази посока са просъществували съвсем за кратко.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление - с 11 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 6 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 802 – 01 – 23, внесен от Министерски съвет, да бъде приет на първо гласуване.  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Искрен Веселинов
  Форма за търсене
  Ключова дума