Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
12/09/2018 второ гласуване

  ЗИД ЗП, № 854-01-69
  ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДОКЛАД
  КЪМ
  ДОКЛАД №853-04-29 от 11. 09. 2018 г.
  ЗА ВТОРО ГЛАСУВАНЕ
  на
  Законопроект
  за изменение и допълнение на Закона за пътищата
  № 854-01-69,
  внесен от Александър Ненков и група народни представители
  на 12.07. 2018 г., приет на първо гласуване на 20. 07. 2018 г.
  -----------------------
  Предложение от н.пр. Станислав Иванов и Александър Ненков :
  В Преходните и заключителни разпоредби се създава нов § 27:
  „§ 27. В Закона за автомобилните превози (Обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г., изм. и доп., бр. 11 от 2002 г., изм., бр. 45 от 2002 г., изм. и доп., бр. 99 от 2003 г., изм., бр. 70 от 2004 г., бр. 88 от 2005 г., изм. и доп., бр. 92 от 2005 г., изм., бр. 95 от 2005 г.,изм. и доп., бр. 102 от 2005 г., бр. 103 от 2005 г., изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., изм. и доп., бр. 85 от 2006 г., изм., бр. 92 от 2006 г., бр. 102 от 2006 г., изм. и доп., бр. 42 от 2007 г., бр. 80 от 2007 г.,доп., бр. 109 от 2007 г., изм., бр. 102 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., доп., бр. 41 от 2010 г., изм. и доп., бр. 17 от 2011 г., изм., бр. 38 от 2012 г., бр. 50 от 2012 г., доп., бр. 60 от 2012 г., изм. и доп., бр. 99 от 2012 г., изм., бр. 103 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 23 от 2013 г., бр. 66 от 2013 г., изм. и доп., бр. 109 от 2013 г., изм., бр. 11 от 2014 г., изм. и доп., бр. 60 от 2014 г., изм., бр. 98 от 2014 г., бр. 107 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., доп., бр. 60 от 2015 г., изм., бр. 81 от 2015 г., бр. 100 от 2015 г., изм. и доп., бр. 32 от 2016 г., изм., бр. 58 от 22016 г., бр. 59 от 2016 г., изм. и доп., бр. 9 от 2017 г., бр. 93 от 2017 г., бр. 62 от 2018 г.), се правят следните изме-нения и допълнения:

  1. В чл. 7б::
  а) Създават се нови ал. 2 - 5:
  „(2) Моторните превозни средства, за управлението на които се изисква сви-детелство за управление от категории D1, D1Е, D или DE, се оборудват с видеоре-гистратор и с обезопасителни колани за водача и пътниците.
  (3) Изискването за обезопасителни колани по ал. 2 не се прилага при изпълнение на специализиран превоз по маршрути с еднопосочна дължина до 30 км, когато марш-рутът не включва движение по републиканската пътна мрежа.
  (4) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията с наредба определя изискванията към видеорегистраторите, реда за използването им и за съхранението на записите от тях.
  (5) Редът за оборудване с обезопасителни колани на моторни превозни средст-ва, за управлението на които се изисква свидетелство за управление от категории D1, D1Е, D или DE, които не са оборудвани фабрично с такива, се определя с наредбата по чл. 146, ал. 1 от Закона за движението по пътищата“.
  б) Досегашните ал. 2-5 стават ал. 6-9.“
  2. Създава се чл. 95а:
  „Чл. 95а. (1) Наказва се с глоба 500 лв. водач, който управлява моторно превоз-но средство по чл. 7б, ал. 2, което не е оборудвано с обезопасителен колан.
  (2) Наказва се с глоба 500 лв. водач, който управлява моторно превозно средст-во по чл. 7б, ал. 2, което не е оборудвано с видеорегистратор съгласно изискванията на наредбата по чл. 7б, ал. 4 или видеорегистраторът не се използва в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 7б, ал. 4.“
  3. Създава се чл. 95б:
  „Чл. 95б. Наказва се с глоба или с имуществена санкция 3000 лв., който:
  1. разпореди или допусне извършването на превози на пътници с моторно пре-возно средство, за което се изисква да е оборудвано с обезопасителни колани и то не е оборудвано или не е спазен установеният ред за оборудването му;
  2. разпореди или допусне извършването на превози на пътници с моторно пре-возно средство, за което се изисква да е оборудвано с видеорегистратор и то не е оборудвано или не е спазен установеният ред за използването на видеорегистратора;“
  4. Създава се чл. 95в:
  „Чл. 95в. Наказва се с глоба или с имуществена санкция 1500 лв. превозвач, който не спазва изискванията за съхранение на записите от видеорегистраторите на моторните превозни средства.“
  5. В чл. 106а, ал. 1, т. 3 се създава б. „е“:
  „е) превоз на пътници, за което се изисква да е оборудвано с обезопасителни колани и то не е оборудвано или е оборудвано с обезопасителни колани в нарушение на изискванията на наредбата по чл. 146, ал. 1 от Закона за движението по пътищата“.
  6. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 55:
  „55. „видеорегистратор“ – е техническо устройство, което позволява да се заснеме пътнотранспортната обстановка пред превозното средство и водача по време на движение.“

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н.пр. Георги Динев направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В Закона за автомобилните превози (Обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г., изм. бр. 11 и 45 от 2002 г., бр. 99 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 88 от 2005 г., бр. 92, 95, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 85, 92 и 102 от 2006 г., бр. 42, 80, 109 и 102 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 17 от 2011 г., бр. 38, 50, 60, 99 и 103 от 2012 г., бр. 15, 23, 66 и 109 от 2013 г., бр. 11, 60, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14, 60, 81 и 100 от 2015 г., бр. 32 и 59 от 2016 г., бр. 9 и 93 от 2017 г. и бр. 62 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 7б:
  а) създават се нови ал. 2 - 5:
  „(2) Моторните превозни средства от категории М2 и М3, клас В, клас II и клас III за управлението, на които се изисква свидетелство за управление от категории D1, D1E, D или DE, се оборудват с устройство за мобилно видеонаблюдение и с обезопасителни колани за водача и пътниците.
  (3) Изискването за обезопасителни колани по ал. 2 не се прилага за моторни превозни средства от категории М2 и М3, клас А и клас I при специализиран превоз по маршрути с еднопосочна дължина до 30 км.
  (4) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията с наредба определя изискванията към устройствата за мобилно видеонаблюдение, реда за използването им и за съхранението на записите от тях.
  (5) Редът за оборудване с обезопасителни колани на моторните превозни средства от категории М2 и М3, клас В, клас II и клас III за управлението, на които се изисква свидетелство за управление от категории D1, D1E, D или DE, които не са оборудвани фабрично с такива, се определя с наредбата по чл. 146, ал. 1 от Закона за движението по пътищата.“
  б) досегашната ал. 2 става ал. 6 и в нея думите „ал. 3 и 4“ се заменят с „ ал. 7 и 8“;
  в) досегашната ал. 3 става ал. 7;
  г) досегашната ал. 4 става ал. 8 и в нея думите „ал. 2“ се заменят с „ ал. 6;
  д) досегашната ал. 5 става ал. 9 и в нея думите „ал. 3 и 4“ се заменят с „ ал. 7 и 8“.
  2. В чл. 7в навсякъде думите „чл. 7б, ал. 5“ се заменят с „чл. 7б, ал. 9“.
  3. В чл. 7г, ал. 4 думите „чл. 7б, ал. 5“ се заменят с „чл. 7б, ал. 9“.
  4. Създава се чл. 23г:
  „Чл. 23г. Специализираните, случайните и превозите за собствена сметка на деца и/или ученици се извършват с моторни превозни средства от категории М2 и М3, клас В, клас II и клас III, като не се допуска превоз на стоящи пътници.“
  5. Създават се чл. 95а, 95б и 95в:
  „Чл. 95а. (1) Наказва се с глоба 500 лв. водач, който управлява моторно превозно средство по чл. 7б, ал. 2, което не е оборудвано с обезопасителни колани.
  (2) Наказва се с глоба 500 лв. водач, който управлява моторно превозно средство по чл. 7б, ал. 2, което не е оборудвано с устройство за мобилно видеонаблюдение съгласно изискванията на наредбата по чл. 7б, ал. 4 или устройството за мобилно видеонаблюдение не се използва в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 7б, ал. 4.
  Чл. 95б. Наказва се с глоба или с имуществена санкция 3000 лв., който:
  1. разпореди или допусне извършването на превози на пътници с моторно превозно средство, за което се изисква да е оборудвано с обезопасителни колани и то не е оборудвано или не е спазен установеният ред за оборудването му;
  2. разпореди или допусне извършването на превози на пътници с моторно превозно средство, за което се изисква да е оборудвано с устройство за мобилно видеонаблюдение и то не е оборудвано или не е спазен установеният ред за използването на устройството за мобилно видеонаблюдение.
  Чл. 95в. Наказва се с глоба или с имуществена санкция 1500 лв. превозвач, който не спазва изискванията за съхранение на записите от устройствата за мобилно видеонаблюдение на моторните превозни средства.“
  6. В чл. 98:
  а) в ал. 4 навсякъде думите „чл. 7б, ал. 5“ се заменят с „чл. 7б, ал. 9“;
  б) в ал. 6, т. 1 думите „чл. 7б, ал. 3“ се заменят с „чл. 7б, ал. 7“;
  б) в ал. 7, т. 1 думите „чл. 7б, ал. 5“ се заменят с „чл. 7б, ал. 9“.
  7. В чл. 98а, ал. 4, т. 2 навсякъде думите „чл. 7б, ал. 5“ се заменят с „чл. 7б, ал. 9“.
  8. В чл. 106а, ал. 1, т. 3 се създава буква „е“:
  „е) превоз на пътници, за което се изисква да е оборудвано с обезопасителни колани и то не е оборудвано или е оборудвано с обезопасителни колани в нарушение на изискванията на наредбата по чл. 146, ал. 1 от Закона за движението по пътищата.“
  9. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 55:
  „55. „Устройство за мобилно видеонаблюдение“ е техническо устройство, което позволява да се заснеме пътнотранспортната обстановка пред превозното средство и водача по време на движение.“

  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 32:
  § 32. В Закона за автомобилните превози (Обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г., изм. бр. 11 и 45 от 2002 г., бр. 99 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 88 от 2005 г., бр. 92, 95, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 85, 92 и 102 от 2006 г., бр. 42, 80, 109 и 102 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 17 от 2011 г., бр. 38, 50, 60, 99 и 103 от 2012 г., бр. 15, 23, 66 и 109 от 2013 г., бр. 11, 60, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14, 60, 81 и 100 от 2015 г., бр. 32 и 59 от 2016 г., бр. 9 и 93 от 2017 г. и бр. 62 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 7б:
  а) създават се нови ал. 2 - 5:
  „(2) Моторните превозни средства от категории М2 и М3, клас В, клас II и клас III за управлението, на които се изисква свидетелство за управление от категории D1, D1E, D или DE, се оборудват с устройство за мобилно видеонаблюдение и с обезопасителни колани за водача и пътниците.
  (3) Изискването за обезопасителни колани по ал. 2 не се прилага за моторни превозни средства от категории М2 и М3, клас А и клас I при специализиран превоз по маршрути с еднопосочна дължина до 30 км.
  (4) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията с наредба определя изискванията към устройствата за мобилно видеонаблюдение, реда за използването им и за съхранението на записите от тях.
  (5) Редът за оборудване с обезопасителни колани на моторните превозни средства от категории М2 и М3, клас В, клас II и клас III за управлението, на които се изисква свидетелство за управление от категории D1, D1E, D или DE, които не са оборудвани фабрично с такива, се определя с наредбата по чл. 146, ал. 1 от Закона за движението по пътищата.“
  б) досегашната ал. 2 става ал. 6 и в нея думите „ал. 3 и 4“ се заменят с „ ал. 7 и 8“;
  в) досегашната ал. 3 става ал. 7;
  г) досегашната ал. 4 става ал. 8 и в нея думите „ал. 2“ се заменят с „ ал. 6;
  д) досегашната ал. 5 става ал. 9 и в нея думите „ал. 3 и 4“ се заменят с „ ал. 7 и 8“.
  2. В чл. 7в навсякъде думите „чл. 7б, ал. 5“ се заменят с „чл. 7б, ал. 9“.
  3. В чл. 7г, ал. 4 думите „чл. 7б, ал. 5“ се заменят с „чл. 7б, ал. 9“.
  4. Създава се чл. 23г:
  „Чл. 23г. Специализираните, случайните и превозите за собствена сметка на деца и/или ученици се извършват с моторни превозни средства от категории М2 и М3, клас В, клас II и клас III, като не се допуска превоз на стоящи пътници.“
  5. Създават се чл. 95а, 95б и 95в:
  „Чл. 95а. (1) Наказва се с глоба 500 лв. водач, който управлява моторно превозно средство по чл. 7б, ал. 2, което не е оборудвано с обезопасителни колани.
  (2) Наказва се с глоба 500 лв. водач, който управлява моторно превозно средство по чл. 7б, ал. 2, което не е оборудвано с устройство за мобилно видеонаблюдение съгласно изискванията на наредбата по чл. 7б, ал. 4 или устройството за мобилно видеонаблюдение не се използва в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 7б, ал. 4.
  Чл. 95б. Наказва се с глоба или с имуществена санкция 3000 лв., който:
  1. разпореди или допусне извършването на превози на пътници с моторно превозно средство, за което се изисква да е оборудвано с обезопасителни колани и то не е оборудвано или не е спазен установеният ред за оборудването му;
  2. разпореди или допусне извършването на превози на пътници с моторно превозно средство, за което се изисква да е оборудвано с устройство за мобилно видеонаблюдение и то не е оборудвано или не е спазен установеният ред за използването на устройството за мобилно видеонаблюдение.
  Чл. 95в. Наказва се с глоба или с имуществена санкция 1500 лв. превозвач, който не спазва изискванията за съхранение на записите от устройствата за мобилно видеонаблюдение на моторните превозни средства.“
  6. В чл. 98:
  а) в ал. 4 навсякъде думите „чл. 7б, ал. 5“ се заменят с „чл. 7б, ал. 9“;
  б) в ал. 6, т. 1 думите „чл. 7б, ал. 3“ се заменят с „чл. 7б, ал. 7“;
  в) в ал. 7, т. 1 думите „чл. 7б, ал. 5“ се заменят с „чл. 7б, ал. 9“.
  7. В чл. 98а, ал. 4, т. 2 навсякъде думите „чл. 7б, ал. 5“ се заменят с „чл. 7б, ал. 9“.
  8. В чл. 106а, ал. 1, т. 3 се създава буква „е“:
  „е) превоз на пътници, за което се изисква да е оборудвано с обезопасителни колани и то не е оборудвано или е оборудвано с обезопасителни колани в нарушение на изискванията на наредбата по чл. 146, ал. 1 от Закона за движението по пътищата.“
  9. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 55:
  „55. „Устройство за мобилно видеонаблюдение“ е техническо устройство, което позволява да се заснеме пътнотранспортната обстановка пред превозното средство по време на движение.“

  Предложение от н.пр. Александър Ненков и група народни представители:
  § 24 става § 35 и се изменя както следва:
  „§ 35. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 1, т.1, § 3 и § 19, които влизат в сила от 16 август 2019 г.; § 2, който влиза в сила от 1 януари 2019 г., с изключение на т.1, 3 и 5 на § 2, които влизат в сила от 16 август 2019г. по отношение на пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3.5 тона.“;

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н.пр. Станислав Иванов и Александър Ненков :
  Разпоредбите на § ….. относно чл.7б, ал. 2-5, §..... относно чл. 95а, § …. относно чл. 95б, § ….. относно чл. 95в, § …. относно чл. 106а, ал. 1, т. 3, б. „е“ и § … относно § 1, т. 55 влизат в сила в 6месечен срок от деня на обнародване на закона в „Държавен вестник“.“

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н.пр. Георги Динев направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В § 33, т. 3 се изменя така:
  „3. параграф 32, който влиза в сила в 6 месечен срок от обнародване на закона в „Държавен вестник“, с изключение на т. 1, буква „а“ – чл. 7б, ал. 2 по отношение на устройствата за мобилно видеонаблюдение и ал. 4, които влизат в сила в 18 месечен срок от обнародване на закона в „Държавен вестник“.

  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 33:
  § 33. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на:
  1. параграф 1, т. 1, § 3 и 16, които влизат в сила от 16 август 2019 г.;
  2. параграф 2, който влиза в сила:
  а) от 1 януари 2019 г. - по отношение на пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона, и
  б) от 16 август 2019 г. - по отношение на пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона;
  3. параграф 32, който влиза в сила в 6-месечен срок от обнародването на закона в „Държавен вестник“, с изключение на т. 1, буква „а“ относно чл. 7б, ал. 2 за устройствата за мобилно видеонаблюдение и чл. 7б, ал. 4 и т. 5 относно чл. 95а, ал. 2, чл. 95б, т. 2 и чл. 95в, които влизат в сила в 18 месечен срок от обнародването на закона в „Държавен вестник“.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Искрен Веселинов
  Форма за търсене
  Ключова дума