Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
25/09/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 854 – 01 – 53, внесен от Искрен Веселинов и Емил Христов
  Д О К Л А Д

  На редовно заседание, проведено на 20 септември 2018 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 854 – 01 – 53, внесен от Искрен Веселинов и Емил Христов на 13. 06. 2018 г.
  В заседанието на комисията взеха участие г-н Красимир Ципов – заместник-министър на вътрешните работи и г-н Благой Станчев – парламентарен секретар на Националното сдружение на общините в Република България.
  От името на вносителите законопроекта бе представен от народния представител г-н Емил Христов. Предложените промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация създават правна възможност, а не задължение, общините да изграждат звена за контрол по изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на общината свързани с опазването на обществения ред, опазването на общинското имущество, организацията на движението в населените места и др. Служителите от тези звена ще подпомагат цялостната контролна и административно-наказателна дейност на общината, опазване на собствеността и на реда, регламентиран в наредбите, като за тази цел им се предоставят минималните необходими правомощия.
  Предложените промени ще създадат условия за подобряване на контролната и административно-наказателната дейност на общините по прилагането на местната нормативна уредба (по-специално превантивната и актосъставителската дейност). Новите правомощия няма да доведат до допълнително натоварване на общинските администрации, съответно на бюджетите им. В общия случай тези дейности ще се извършват както и досега от съществуващите общински звена за контрол и опазване на реда и общинската собственост. Законопроектът създава условия за по-ефективно изпълнение на работата на звената с контролни функции, като се очаква да се увеличат общинските приходи от наложени глоби и санкции по извършени нарушения.
  Създават се също така и предпоставки за подобряване на мерките по опазване на общинската собственост, включително и публичната инфраструктура. В практиката досега някои общини използват частни охранителни фирми за охрана на обекти общинска собственост. Пречка за по-широкото прилагане на такава практика от една страна е цената на тези услуги. От друга страна в немалко случаи общини, използващи частни охранителни фирми, се отказват от техните услуги поради ниското им качество, както и невъзможността да осъществяват пряк оперативен контрол над дейността на изпълнителите.
  Предвидените законови промени не отменят възможността на общините, които желаят и имат необходимия ресурс, да ползват структурата „Общинска полиция“ по Закона за МВР за по-комплексни задачи по опазване на обществения ред, като се възползват от пълните полицейски правомощия на съответните служители.
  В Заключителна разпоредба са предвидени изменения и допълнения в Закона за движението по пътищата, с които се дава възможност на общините да упражняват по-добър контрол за пътната безопастност в населените места.
  Законопроектът се подкрепя от Националното сдружение на общините, които са и основните инициатори за изработване и внасянето на проекта. Положително становище бе изразено и от страна на Министерството на вътрешните работи, като в писмено становище са направени и някои предложения за прецизиране на разпоредбите на законопроекта.
  В хода на дискусията народните представители подкрепиха предложените промени.От страна на отделни народни представители бе изразено опасението, че с предоставянето на общинските служители на предложените в проекта допълнителни функции са възможни злоупотреби, поради което няма да го подкрепят на първо гласуване.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление - с 10 гласа - “за”, 1 глас - “против” и 3 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 854 – 01 – 53, внесен от Искрен Веселинов и Емил Христов, да бъде приет на първо гласуване.  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Искрен Веселинов
  Форма за търсене
  Ключова дума