Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
25/09/2018 първо гласуване

  Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 г., № 802 – 00 – 39, внесен от Министерски съвет
  Д О К Л А Д  На редовно заседание, проведено на 20 септември 2018 г. Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 г., № 802 – 00 – 39, внесен от Министерски съвет на 20. 07. 2018 г.
  В заседанието на комисията взе участие г-н Георги Кръстев – секретар на Съвета по сигурността към Министерски съвет, който представи доклада и проекта за решение.
  Докладът е изготвен в изпълнение на разпоредбите на чл. 7, ал. 1, т. 3 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност.Структурата на доклада е в съответствие със структурата на актуализираната Стратегия за национална сигурност на Република България, приета с решение на Народното събрание през март 2018 г.
  В доклада са представени оценките за рисковете, опасностите и заплахите, за ефективността и ефикасността на политиките за националната сигурност и предприетите действия от държавните институции за справяне със заплахите в сферата сигурността. Представени са и анализи за тенденциите за развитието на рисковете за националната сигурност и действията, които държавните институции планират да предприемат през следващия период за справяне с тях.
  В доклада се съдържат оценки на вътрешнополитически и външнополитически събития, на процеси по реализиране на международни проекти и за събития в конфликтни зони извън границите на страната. Средата за сигурност е оценена в съответствие с дефинираните национални интереси, като е представена дейността в секторните политики за противодействие на рисковете и заплахите за националната сигурност. Очертани са основните задачи в прилагането на приетите нормативни и стратегически актове, както и съпътстващи мерки за противодействие на заплахите пред националната сигурност на Република България.
  В хода на дискусията изказалите се народни представители обърнаха внимание на това, че структурата и съдържанието на доклада в областта на регионалното развитие са значително подобрени и са взети предвид изразените становища и позиции при обсъжданията в комисията на предишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България, но са останали и някои дейности, които според изказалите се при изготвянето на следващите доклади следва да отпаднат.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 11 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 1 глас – “въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 г., № 802 – 00 – 39, внесен от Министерски съвет.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Искрен Веселинов
  Форма за търсене
  Ключова дума