Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
25/10/2018 първо гласуване

  Законопроект за личната помощ, №854-01-62, внесен от Пламен Христов и група народни представители и Законопроект за личната помощ, №854-01-64, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители
  Д О К Л А Д

  На редовно заседание, проведено на 25 октомври 2018 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за личната помощ, №854-01-62, внесен от Пламен Христов и група народни представители на 02. 07. 2018 г. и Законопроект за личната помощ, №854-01-64, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 04. 07. 2018 г.
  В заседанието на комисията взеха участие г-жа Султанка Петрова – заместник министър на труда и социалната политика и представители на администрацията на Омбудсмана.
  От името на вносителите законопроектите бяха представени от народните представители г-жа Албена Найденова и г-н Николай Иванов.
  И двата законопроекта, макар и внесени от отделни групи народни представители, са с идентично съдържание, като и двете групи вносители са внесли проекта изготвен с участието на Омбудсмана и представители на организации на хората с увреждания. Целта на законопроектите е чрез осигуряване на лична помощ да се подпомогнат лицата с увреждания да упражняват основните си права, да имат възможност за независим живот, активно включване и участие в общността и достъп до различни услуги и дейности.
  Регламентират се механизма за осигуряване на личната помощ и неговото финасиране на основата на гарантира от държавата финансова подкрепа, индивидуалните потребности и избор на лицата с увреждания. Определят се органите по предоставяне на лична помощ, правомощията им по прилагане на механизма, ползвателите и доставчиците на личната помощ, както и изискванията за извършване на дейност като асистент. Предвидено е доставчик на лична помощ да е общината по настоящия адрес на ползвателя, като кметът на общината може да възложи дейностите на доставчик на лична помощ, на юридическо лице с нестопанска цел, което отговаря на определените в законопроекта условия. Регламентирани са условията и редът за дейността на доставчика на личната помощ, за предоставяне на личната помощ от асистентите и механизмът за смяната им, както и за смяната на доставчика на услугата.
  Предвидени са разпоредби, регламентиращи конторола по прилагането на закона и отчитането на изразходваните средства и подпомогнатите лица с увреждания, както и за извършване на анализ и оценка на постигнатите цели при предоставянето на личната помощ.
  Заместник-министър Петрова представи становището на Министерството на труда и социалната политика в което се изразява принципната подкрепа на законопроекта, като се предлагат и необходимите промени за прецизиране на отделни разпоредби между двете гласувания. Подкрепа на законопроекта бе изразена и от страна на представителите на администрацията на Омбудсмана.
  В хода на дискусията изказалите се народни представители изразиха принципната си подкрепа към законопроекта, като обърнаха внимание на необходимостта от прецизиране на неговите разпоредби между двете гласувания.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление:
  със 17 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 0 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за личната помощ, № 854-01-62, внесен от Пламен Христов и група народни представители да бъде приет на първо гласуване;
  със 17 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 0 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за личната помощ, № 854-01-64, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители да бъде приет на първо гласуване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Искрен Веселинов
  Форма за търсене
  Ключова дума