Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
06/11/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, № 802 – 01 – 43, внесен от Министерски съвет
  Д О К Л А Д

  На редовно заседание, проведено на 31 октомври 2018 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, № 802 – 01 – 43, внесен от Министерски съвет на 22. 10. 2018 г.
  В заседанието на комисията взеха участие г-н Нено Димов –министър на околната среда и водите, г-н Иван Ангелов – директор на дирекция „Опазване чистотата на атмосферния въздух“ в Министерството на околната среда и водите, г-жа Силвия Георгиева – изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България и експерти от сдружението.
  От името на вносителя законопроектът бе представен от министър Нено Димов. Той обърна внимание на основните направления в предложените със законопроекта промени. Едни от промените са свързани с транспониране на част от изискванията на Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители, за изменение на Директива 2003/35/ЕО и за отмяна на Директива 2001/81/ЕО (Директива (ЕС) 2016/2284). Предвижда се основната част от изискванията на директивата ще бъдат транспонирани чрез наредба на Министерския съвет. Законопроектът дава основание за създаване на мрежа за мониторинг на отрицателното въздействие на замърсяването на атмосферния въздух върху наличните типове екосистеми на територията на страната.
  Законопроектът създава основания за въвеждане на изисквания за качеството на твърдите горива, използвани за битово отопление от населението, в т.ч. определяне на орган за осъществяване на контролни функции по прилагането на тези изисквания, и определяне на санкционен режим, включително отнемане в полза на държавата на твърдите горива - предмет на нарушението. Битовото отопление с твърди горива е определено като основна причина за наднорменото замърсяване на атмосферния въздух с фини прахови частици. Ограничаването на съдържанието на сяра и пепел във въглищата и брикетите е една от мерките, които могат да бъдат взети на национално ниво за подпомагане на общините в усилията им да постигнат нормите за качество на атмосферния въздух. Конкретните изисквания за качеството на твърдите горива ще бъдат подробно разписани в Наредба за качество на твърдите горива, която се предвижда да бъде приета с постановление на Министерския съвет. В преходните и заключителните разпоредби на законопроекта се дава основание за разработване в наредба на изискванията за дървесината, която се предлага на населението за битово отопление.
  Законопроектът предвижда разширяване на санкционния режим спрямо кметовете, изпълняващи програми за подобряване на качеството на атмосферния въздух, в случаите на непостигане на нормативните изисквания или на обективни критерии за намаляване на нивата на замърсяване. Към момента планираните и изпълнявани от местните власти мерки не са достатъчно ефективни за справяне с наднорменото замърсяване на атмосферния въздух. Във връзка с това е необходимо въвеждане на обективни критерии за оценка на напредъка по постигане на целите на програмите за подобряване на качеството на атмосферния въздух и съответното санкциониране при тяхното неизпълнение.
  Националното сдружение на общините в Република България подкрепя законопроекта в частта му за въвеждане на изисквания за качеството на твърдите горива, използвани за битово отопление на населението, като предлага и конкретни предложения за допълнения в тази част на законопроекта. Сдружението се обявява категорично против въвеждането на норми, определящи кметовете на общини за отговорни за осигуряване на чистотата на въздуха на територията на общината и тяхното санкциониране при неизпълнение на това задължение. В подробно и аргументирано становище сдружението обосновава несъстоятелността и неприложимостта на подобни предложения.
  В хода на дискусията народните представители подкрепиха по принцип предложените промени.От страна на отделни народни представители бе изразено съгласие с позицията на общините и необходимостта от преосмисляне на спорните разпоредби между двете гласувания.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление - с 11 гласа - “за”, 1 глас - “против” и 6 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, № 802 – 01 – 43, внесен от Министерски съвет, да бъде приет на първо гласуване.  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Искрен Веселинов
  Форма за търсене
  Ключова дума