Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
31/01/2019 първо гласуване

  Годишен доклад за младежта за 2017 г., № 802 – 00 - 55, внесен от Министерски съвет
  Д О К Л А Д


  На редовно заседание, проведено на 31 януари 2019 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Годишен доклад за младежта за 2017 г., № 802 – 00 - 55, внесен от Министерски съвет на 14.12.2018 г.
  В заседанието на комисията взеха участие представители на Министерството на младежта и спорта: г-н Асен Марков – главен секретар, г-н Петър Младенов – директор на дирекция „Младежки политики“, г-жа Панайотка Панайотова – началник отдел „Ивестиционна политика“ и г-жа Гергана Рошманова – главен експерт в дирекция „Младежки политики“. От името на вносителя доклада бе представен от г-н Марков.
  Годишният доклад за младежта за 2017 г. е изготвен въз основа на чл. 5 от Закона за младежта. Докладът е съчетание от обобщената информация от всички институции, чиято дейност има отношение към младите хора в страната, данни от Националния статистически институт, Евростат и други национални и международни проучвания, свързани с тематиката на документа и отчетния период, и от национално представително проучване сред младите хора в страната, чийто възложител е Министерство на младежта и спорта.
  Структурата на доклада е съобразена с основните приоритети на политиката за младите хора в страната, залегнали в Националната стратегия за младежта /2010 – 2020/, приета от Министерски съвет. Основните аспекти и приоритети, залегнали в Националната стратегия за младежта /2010 – 2020/, са подобряване на качеството на живот на младите хора, чрез устойчиви механизми за инвестиране в младежта като значим социален капитал за развитието на страната, насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие, подобряване на достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на здравословния начин на живот, превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение, развитие на младежкото доброволчество, повишаване на гражданската активност, развитие на младите хора в малките населени места и селските райони, развитие на международния и междукултурния диалог и повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността.
  В доклада е представена структурирана и изчерпателна информация за резултатите по всички основни приоритети и предприетите мерки и дейности от държавните институции и общините в страната за тяхната реализация за 2017 г. Направени са съответните изводи и препоръки за дейностите по отделните приоритети, като са предвидени действията, които трябва да бъдат предприети от страна на отговорните институции за подобряване на условията за живот и реализация на младите хора в страната.
  В хода на дискусията бяха поставени въпроси от страна на членове на комисията, на които отговориха представителите на Министерството на младежта и спорта.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление - с 9 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 7 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме проекта за решение за одобряване на Годишен доклад за младежта за 2017 г., № 802-00-55, внесен от Министерски съвет.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Искрен Веселинов
  Форма за търсене
  Ключова дума