Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
08/03/2018
  Обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столична община, № 754-01-67, внесен от Александър Ненков и група народни представители, приет на първо гласуване на 11 януари 2018 г. – второ гласуване.
  П Р О Т О К О Л
  № 5


  Към протокола се прилага Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.
  Заседанието беше открито в 14,30 ч. и ръководено от председателя на комисията Искрен Веселинов.

  * * *

  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Уважаеми колеги, имаме необходимия кворум. Откривам редовното заседание на Комисията регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.
  Точката е единствена, дано да ни стигнат времето и силите, за да я завършим. Става дума за:
  Обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столична община, № 754-01-67, внесен от Александър Ненков и група народни представители за второ гласуване, приет на първо гласуване на 11 януари 2018 г.
  Има ли други предложения за включване на точки в дневния ред? Не виждам.
  Моля, гласувайте така предложения дневен ред.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Дневният ред се приема с пълно единодушие.

  Колеги, на нашето заседание присъстват от Министерството на регионалното развитие и благоустройството: господин Валентин Йовев – заместник-министър; господин Иван Несторов от ДНСК; от Столична община: арх. Здравко Здравков – главен архитект, госпожа Стела Щерева – юрист, госпожа Лорита Радева – общински съветник, госпожа Христова – общински съветник, и госпожа Лидия Станкова – директор на дирекция „Устройство на територията и административнотериториално устройство“; от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране: инж. Никола Главинчев – председател на НПС „Геодезия и Приложна Геодезия“, господин Здравко Кинанев – член; Камарата на архитектите в България: арх. Борислав Игнатов – председател на Управителния съвет, арх. Петкана Бакалова – заместник-председател на Управителния съвет, и господин Борис Милчев; Съюза на архитектите в България: господин Георги Бакалов – председател, и госпожа Емилия Александрова; от Граждански организации, представени от: господин Любомир Радков Костадинов, Любомира Колчева – Фондация „ЕкоОбщност“, арх. Весела Веселинова – Граждански комитет „Спасение 2000“, госпожа Деница Кюранова – Общност на софийски граждански сдружения – Инициатива „Граждани за зелена София“ (ОСГС-ИГЗС), госпожа Росина Станиславова, Войслав Тодоров – общински съветник в Столичен общински съвет, господин Николай Веселинов; от Гражданска инициатива за обществен и релсов транспорт, представена от: господин Веселин Кирев, господин Георги Статков, господин Николай Белалов, госпожа Анна Трендафилова и проф. Стефка Дачева, както и сътрудниците към комисията господин Стефан Тодоров и госпожа Валентина Бакалова.
  Уважаеми колеги, както знаете, имахме публично обсъждане, протоколът от което е изпратен на имейлите Ви.
  Започваме с доклада за второ гласуване.
  Чисто оперативно предлагам, минавайки по текстовете да давам думата на Столична община, ако има необходимост да даде някакво разяснение на нашите експерти на комисията, ваши изказвания и гласуване. Мисля, че това е нормално.
  „Доклад за второ гласуване в комисията.
  „Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столична община“.
  Предлагам да гласуваме първо заглавието на законопроекта.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Заглавието е прието.
  Има предложение от народните представители Искрен Веселинов и Александър Ненков – Създава се нов § 1:
  „§ 1. В чл. 5, ал. 5 след думите „Държавните органи“ се добавя „и експлоатационните дружества“.“
  Имате ли нещо по този параграф, господин Здравков?
  ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: Това предложение е свързано с изменението на Общия устройствен план. Само за пояснение, добавяме, че данните за изработване на Общия устройствен план се получават безвъзмездно с изключение на експлоатационните дружества. Предстои ни изработване на Общия устройствен план и в тази връзка е необходимо освен всички държавни ведомства, експлоатационните дружества също да ни предоставят по този начин, тъй като данните са свързани с устройственото планиране, не са за инвестиционни нужди.
  Този текст е изцяло в полза, развитие и промяната на Общия устройствен план.
  Подкрепяме го.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Имате ли изказвания по тази точка, колеги? Не виждам.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 18, против и въздържали се – няма.
  Предложението се приема.
  По § 1 има предложение от народните представители Искрен Веселинов и Александър Ненков – в § 1, т. 1, буква „а“ да отпадне.
  Има предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
  Текстовете са пред Вас и няма смисъл да ги чета.
  Заповядайте, господин Здравков.
  ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: Касае се за индексите в текстовата част. Тъй като в приложенията тези индекси са разписани, не възразяваме и приемаме предложенията да отпаднат.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Колеги, предлагам по принцип да приемем и двете предложения и съответно да ги изготвим в комисията.
  Има ли желаещи за изказвания? Не виждам.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 18, против и въздържали се – няма.
  Предложенията са приети.
  Подлагам на гласуване целия § 1, заедно с предложените и прието току-що две промени.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 18, против и въздържали се – няма.
  Текстът е приет.
  По § 2 няма постъпили предложения.
  Има ли изказвания? Не виждам.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 18, против и въздържали се – няма.
  Текстът е приет.
  По § 3 има предложение от народните представители Искрен Веселинов и Александър Ненков.
  Има предложение от госпожа Корнелия Нинова и група народни представители.
  Заповядайте, господин Здравков.
  ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: Предложенията са идентични – отпадане на индексите.
  Приемаме ги.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Уважаеми колеги, предлагам да приемем по принцип двете предложения.
  Има ли желаещи за изказвания? Няма.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 18, против и въздържали се – няма.
  Предложенията са приети.
  Подлагам на гласуване целия § 3 с приетите току-що промени.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 18, против и въздържали се – няма.
  Текстът е приет.
  По § 4 има предложение от народните представители Искрен Веселинов и Александър Ненков.
  Има предложение от госпожа Нинова и група народни представители.
  Има предложение от народните представители Спас Панчев и Димитър Георгиев.
  Господин Здравков, разбирам, че подкрепяте предложенията?
  ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: Да, подкрепяме ги.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Колеги, предлагам да гласуваме трите предложения по принцип и да ги интегрираме в текста на вносителя.
  Има ли желаещи за изказвания? Не виждам.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 18, против и въздържали се – няма.
  Предложенията са приети.
  Подлагам на гласуване целия текст за § 4, с приетите поправки.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 18, против и въздържали се – няма.
  Текстът е приет.
  По § 5 има предложение от господин Николай Александров.
  Има предложение от народните представители Искрен Веселинов и Александър Ненков.
  Има предложение от госпожа Нинова и група народни представители.
  Предложение от народните представители Спас Панчев и Димитър Георгиев.
  Заповядайте, господин Здравков.
  ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: Приемаме Вашето предложение, господин Веселинов.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Тук съм си отбелязал, че и другите приемате по принцип, пък ще ги обобщим в общата редакция.
  ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: Да.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Те горе долу тематично са еднакви.
  Предлагам да приемем по принцип всичките предложения и да ги обобщим в обща редакция. „
  Възразявате ли?
  ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: Не възразяваме.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Има ли желаещи за изказване? Не виждам.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 18, против и въздържали се – няма.
  Текстът е приет. (Желание за изказване от гостите.)
  Имате желание да се изкажете ли? (Реплика.)
  За съжаление, гласуването по този текст свърши. Моля Ви, малко по-активно.
  Подлагам на гласуване § 5, заедно с приетите промени.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 18, против и въздържали се – няма.
  Текстът е приет.
  Още веднъж се извинявам. Много моля, давайте сигнал, че желаете да вземете отношение. Идеята не е да лишим някой от възможността да вземе отношение.
  Заповядайте, господин заместник-министър.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЙОВЕВ: По вече гласувания текст, също имахме доста редакционни бележки, но така или иначе закъсняхме.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Няма никакъв проблем да оправим редакционните бележки, защото идеята е като съберем четирите предложения в едно, редакциите носят промяна. Няма проблем за това.
  Ако искате кажете, за да ги отразим в протокола.
  ЛИДИЯ СТАНКОВА: По отношение на Вашата редакция за § 5, т. 1, ал. 1 за Зелената система така, както е предложена редакцията, е възможно да се допусне да има одобрен Подробен устройствен план (ПУП) за озеленяване, който не се потвърждава от Общия устройствен план.
  Според мен, когато се изчиства редакцията, би следвало кумулативно да се вземат предвид и действащите приложени ПУП-ве, и предвижданията на Общия устройствен план и предвижданията на ПУП-а.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, госпожо Бакалова.
  ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА: Ако ми позволите, господин Председател, във връзка с казаното от госпожа Станкова. Смятам, че е абсолютно на място и е редно в Преходните и заключителните разпоредби да се приеме изричен текст, който да каже какво се случва с тези заварени подробни устройствени планове с надграждане за обществено озеленяване, които не отговарят на Общия устройствен план и които са заварени по отношение на вече приетите промени сега.
  Може би ще се наложи нова редакция в Преходните и заключителните разпоредби, която изрично да уреди този въпрос. В противен случай ще се получи неравнопоставеност между тези, които са урегулирани за обществено озеленяване по заварените планове, чието действие се запазва, и новия регламент, който се въвежда в момента.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Ако Вие желаете да кажете нещо, което е свързано с текста и е поправимо?
  ЛЮБОМИРА КОЛЧЕВА: Благодаря.
  Ще се върна с още едно разширение. Принципно имаме проблем с разширяването на Зелената система, включваща и планините, които са в момента: Парк „Витоша“, Лозенска, Люлин, Плана и Стара планина, главно от съображение доколко това ще доведе до едно преразпределение на зелените площи по проценти, които се падат на населението в съответните райони, и съществуват рискове впоследствие тези да се третират като един вид реализирани ползи за гражданите и спазени проценти, но на практика това да бъде жертвано за сметка на съществуващи други площи, които с включването на това, че са за широко обществено ползване, има много терени, които ще отпаднат на практика от Зелени площи и ще изпаднат от защита. Това за нас крие рискове по отношение на застрояването и построяването на такива терени.
  Иначе по отношение на предвижданията на действащия и на приложени вече по КВИ ревизирани площи, също подкрепяме.
  Така че, ако има възможност за предефиниране на „широко обществено ползване“ да включва и терени, които са съществуващи зелени площи, включително не за широко обществено ползване.
  Това ни е препоръката – ако може да влезе.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря.
  Заповядайте, господин Здравков.
  ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: Член 10 в момента включва Лозенска и Люлин планина, Стара планина. Абсолютно спекулативно е да се говори, че се разширява Зелената система с цел намаляване процента за озеленявания.
  Параграф 27 регламентира специалната защита за терени, които са определени в подробните устройствени планове за паркове, а пък в общия са отредени за друг тип застрояване и тип жилищно.
  Вчера съм разписал една виза в Кремиковци. Зоната е „ЖМ“, отредена е за озеленяване. Просто я въвеждаме с § 27. Като стигнем до него да коментираме – един специален ред от компетенции на общински съвет, да се дава възможност да се анализират тези терени дали са в съответствие и дали са реализирани паркови мероприятия и при положително становище на общинския съвет те да бъдат привеждани в съответствие н Общия устройствен план. При отрицателно решение на общинския съвет, ще си останат с отреждането по ПУП. Така че няма притеснение за защитата на тези терени и а заварените, които са предвидени с действащите подробни устройствени планове.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря Ви, господин Здравков.
  Заповядайте, господин Милчев.
  БОРИС МИЛЧЕВ: Благодаря, господин Председател.
  Искам да засегна два правно-технически въпроса, които трябва да се изяснят – свързани с този текст по-нататък в закона.
  На първо място, изцяло е преработена темата за Зелената система от това, което вносителят внесе първоначално. Част от сегашните предложения на вносителя всъщност съдържат оттегляне на § 19 от законопроекта.
  Параграф 19 от законопроекта предвиждаше дефиниция за Зелената система, сега този текст ще я замести. При това положение обаче остава дефиницията в § 1, т. 3 и от сега действащия закон за озеленени площи. Така че сегашната дефиниция за Зелена система се дефинира чрез озеленени площи. Тоест дефинираме едно понятие чрез друго понятие. Това по принцип е лоша законодателна техника, от една страна. От друга страна, дефиницията в действащия § 1, т. 3 в известна степен се препокрива с тази дефиниция и създава възможност за разнообразно тълкуване на тези понятия, които едно чрез друго би трябвало да изразят едно нещо, наречено Зелена система.
  Може би към § 19 експертите на комисията да видят двата текста как се съотнасят.
  Другото е към предложената ал. 4. Тази алинея засяга твърде съществени права – там, където критериите са много ясни. Това предполага да има дефиниция на законово ниво за площи от декоративна, дървесна и храстова растителност.
  Също така да се изясни видовата особеност на тази дървесна и храстова растителност, нейното качество и количество и да се стигне до такава тежка мярка – предвиждане за отчуждаване на съответния имот.
  В момента има дефиниция на декоративна растителност на много ниско подзаконово ниво. Това е една наредба на Министерството на регионалното развитие и благоустройството от 1993 г. и една наредба на Столичния общински съвет от 2007 г. Тези дефиниции не са годни да дадат тази прецизност на текста, която се изисква, по такъв наистина тежък начин се засягат правата на собствениците, на гражданите.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря.
  Заповядайте, господин Тодоров.
  СТЕФАН ТОДОРОВ: Благодаря, господин Председател.
  Много са ясни нещата, които арх. Здравков каза. Всъщност ние не правим никакво разширяване на текста, тъй като единствената разлика между досега действащия текст на ал. 1 с предложената нова всъщност е разделяне на ал. 1 и ал. 3. Тоест част от текста на ал. 1 от действащия закон отива като ал. 3 по вносител и там няма предложения за изменения. Тук става въпрос за планините, които бяха засегнати.
  По отношение на разминаването в дефинициите, не бих казал, че има разминаване, тъй като дефинициите, които са предложени по вносител в § 19 – в разговорите, които имахме в работната група, както виждам, и досега гласуването върви по този начин, те няма да бъдат дефиниции, ще си бъдат в тялото на закона така, както е към момента.
  Не бих казал, че има разминаване между „Зелена система“ и „озеленени площи“, тъй като това е едно взаимно допълване, а не е обяснение на едното чрез другото.
  Притесненията за липса на дефиниция за озеленени площи за широко обществено ползване, не се налага тук, тъй като те са определени в Закона за устройство на територията. Този закон съдържа норма, която казва, че за неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за устройство на територията и няма смисъл да се наслагват дефиниции върху дефиниции.
  По отношение на бележката на колегата Милчев. Аз също имам известно притеснение по отношение на декоративна, дървесна и храстова растителност доколко трябва да стои в закона, при условие че, както той спомена, …
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, госпожо Бакалова.
  ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА: Смятам, че бележката на господин Милчев принципно е вярна, защото формулировката, дадена във второто изречение, всъщност дава едно изрично правно основание на Столичния общински съвет да отчужди частни имоти, в които има реализирано озеленяване, което се приема, че е в обществен интерес.
  Дали е точно и правилно формулирано, смятам, че това е въпрос на чиста редакция, защото ако за думичките „декоративна дървесна, храстова растителност“ нямаме легално определение, те се използват с общо приетите думички така, както казва закона в нормативните актове.
  Така че аз не виждам притеснение в това нещо, по-скоро тук трябва да е ясно, че общинският съвет трябва много ясно да мотивира своите актове, които предвижда, защото наистина ще предвиждат отчуждаване и понятието по-скоро „реализирано озеленяване“ и дали се е самореализирало или е в резултат на благоустройствени дейности на общината, или на частни лица, това ще бъде въпроса.
  Може би, ако редакцията остане така, ще е въпрос и на съдебна практика, колега Милчев. Благодаря.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, госпожо Станкова.
  ЛИДИЯ СТАНКОВА: Искам да предложа от ал. 4 да отпадне изключението на плановете по чл. 16 от ЗУТ в определянето на озеленените площи за широко обществено ползване.
  Член 16 при първа регулация дава възможност общината да получи имоти, дарение за озеленяване. Според мен, това изключение трябва да отпадне от ал. 4. Това е най-лесният начин – без отчуждаване, при първа регулация по чл. 16.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря.
  Заповядайте, госпожо Щерева.
  СТЕЛА ЩЕРЕВА: Само да направя уточнението, че тази ал. 4 касае случаи, когато по действащ план има предвиждане за озеленяване, тоест че всички имоти трябва да се урегулират за озеленяване, само ако попадат в такива зони от Зелената система, които са определени като такива в чл. 10 от Закона за устройството и застрояването на Столична община (ЗУЗСО).
  Член 16 го изключваме от тази разпоредба, защото може при урегулирането на имотите не по имотни граници да се окаже, че може да се урегулират имоти и за озеленяване и в зони, предвидени за застрояване. Това сме имали предвид като изключение. Защото урегулирането там не е по имотни граници.
  Предлагаме да отпадне.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря.
  Мисля, че въпросът се изчисти.
  По § 6 има предложение от народните представители Искрен Веселинов и Александър Ненков.
  Параграф 5 го гласувахме и започнахме да дебатираме след гласуването, но вследствие на дебата се оказа, че много мъдро сме го гласували.
  Заповядайте, господин Здравков.
  ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: Предложението е за добавяне текста за визата.
  Нямаме възражения. Приемаме предложението.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Колеги, имате ли изказвания по този параграф? Не виждам.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 19, против и въздържали се – няма.
  Предложението е прието.
  Подлагам на гласуване § 6 с направената промяна.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 19, против и въздържали се – няма.
  Текстът е приет.
  По § 7 има предложение от народните представители Искрен Веселинов и Александър Ненков.
  Заповядайте, господин Здравков.
  ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: Приемаме го, защото при дебатите, които направихме, всъщност го синхронизираме с чл. 62, ал. 7 от Закона за устройство на територията.
  Приемаме предложението.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, госпожо Бакалова.
  ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА: Имам само едно предложение – думичката „временни“, която е във Вашето предложение.
  Ако приемем, че в новата редакция, която е дадена, думичката „временни“ я няма, не става въпрос за временни строежи, става въпрос за строежи, съвместими с предназначението на устройствената зона, нали така? Само това искам да уточним. (Уточнение извън микрофоните.)
  Мисълта ми е, че във новата редакция, която е по второто предложение, думата „временни“ я няма, което е правилно.
  ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ:: Подкрепяме го.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, господин Здравков.
  ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: То кореспондира с л. 11, ал. 3. Всъщност там ги има. Член 12 го махаме. В чл. 11, ал. 3 се допуска и временни строежи. Те са регламентирани с Наредбата за Зелената система.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, госпожо Бакалова.
  ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА: Не ме разбрахте. В ал. 3 на предишния текст говорим за временни, а в чл. 12 за същите говорим, че не са временни. Това не можах да разбера. Тоест третираме ги като временни строежи до реализация на някакво мероприятие или ги вписваме в постоянното съществуване на всичко, което е в тази зона? Това е въпроса.
  Защото, когато един строеж е временен, той се строи…
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Нека господин Тодоров да даде разяснение по въпроса.
  СТЕФАН ТОДОРОВ: Колежката Бакалова явно не е обърнала внимание.
  Предложението е за тази от действащия текст на чл. 12 в редакцията преди точките. Тоест това го няма. След това имаме предложенията, с които се коригират точките, за да се уеднакви с разпоредбите на Закона за устройство на територията. Това е смисъла.
  ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА: В ал. 3 на чл. 11 думичката е „временни“ строежи.
  СТЕФАН ТОДОРОВ: Да, те си остават.
  ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА: Но те са различни. (Уточнение извън микрофоните.)
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, господин Здравков.
  ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: В чл. 12 са тези, които в Зелената система, примерно в зона ЗП се допуска 1% на застрояване за имоти над 10 декара да направи 100 кв. м и тук са изброени обектите, а пък в чл. 11, ал. 3 са временните строежи и те са регламентирани с Наредбата на Зелената система. Там са разгледани типовете обекти като павилиони по чл. 56 и открити спортни и атракционни обекти по чл. 55.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, господин Александров.
  НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ: Само да направя едно уточнение, че с предишното гласуване в § 6, в чл. 11 ние отменихме ал. 3. (Уточнение извън микрофоните.)
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Други желаещи да се изкажат по тази точка? Не виждам.
  Който е съгласен с предложението на народните представители Искрен Веселинов и Александър Ненков по § 7, моля да гласува.
  За – 19, против и въздържали се – няма.
  Предложението е прието.
  Подлагам на гласуване § 7 с приетото предложение.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 19, против и въздържали се – няма.
  Текстът е приет.
  По § 8 и 9 няма постъпили предложения.
  Има ли изказвания по тези параграфи? Не виждам.
  Ще подложа на гласуване ан блок § 8 и 9.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 19, против и въздържали се – няма.
  Текстовете са приети.
  По § 10 има предложение от народните представители Искрен Веселинов и Александър Ненков.
  Заповядайте, господин Здравков.
  ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: Приемаме предложението, тъй като е синхронизирано в Закона за опазване на земеделските земи да отпадне чл. 16.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Има ли изказвания, колеги? Не виждам.
  Който е съгласен с предложението, направено от народните представители Искрен Веселинов и Александър Ненков, моля да гласува.
  За – 18, против – няма, въздържал се – 1.
  Предложението е прието.
  По § 11 има предложение от народния представител Юлиан Ангелов.
  Има предложение от народния представител Николай Александров.
  Има предложение от народния представител Дора Янкова.
  Има предложение от народните представители Искрен Веселинов и Александър Ненков.
  Има предложение от народния представител Корнелия Нинова.
  Има предложение от народните представители Спас Панчев и Димитър Георгиев.
  Заповядайте за становище по направените предложения, господин Здравков.
  ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: Приемаме предложението, направено от Вас и Александър Ненков.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Ако може да кажете по няколко думи за всяко от предложенията, за да чуем някакво становище от името на общината.
  ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: Тъй като всички предложения са изключително рестриктивни по нашето предложение, първо, по отношение на височините. Всички са приели тезата, че трябва да има ограничение във височините.
  Вашето предложение изглежда консервативно и запазва общата логика над Околовръстния път, южно да бъдат защитени 15 м.
  Първо, въпросът с ограничението във височините.
  Това предложение да не се фиксират високи устройствени зони също го приемаме, защото предстои изменение на Общия устройствен план, а приемаме създаването на зони СМФ с допълнителен индекс „В“ – високо застрояване, с определен цвят, която да бъде определена с Общия устройствен план. Би създало спекулации с недвижими имоти сега, в момента, да я дефинираме със закона, така че приемаме предложението и ограничението за височината за останалата част на града.
  По отношение на чл. 27, ал. 3 основният текст, който се дебатираше, приемаме това предложение, защото при анализа, който направихме, свързан с покриването на съществуващи калкани в града, се оказа, че имотите, които са с по-малка площ, имат необходимост от по-голямо превишаване на процентите плътност и интензивност, за да покрие съществуващите калкани, каквато е била логиката на законодателя при създаването на чл. 27, ал. 3.
  Тези стъпки ги създадохме и в работната група, която беше между двете четения. Даде се предложението, че и за имоти до 500 кв. м да има едно допустимо надвишаване от 100% да е на плътността и интензивността. Нарастването на имота дава възможност при по-малки параметри, а тук се даде една стъпка от 50% за имоти до 1500 кв. м да покриват калканите, а следващата стъпка беше имоти до 3000 кв. м.
  Считаме, че не трябва да има бонус много голям имот и имотите над 3000 кв. м могат да се застроят свободно.
  В останалите предложения имаше решения, които дават за по-малките имоти доста по-голяма стъпка.
  При анализирането се оказа, че в имоти от 500 кв. м ще пораснат значително в ъгловите урегулирани поземлени имоти.
  Предложението, което е свързано със спазването на височини през улица е притеснително, защото не винаги през улица има ясно дефинирана зона с конкретна височина. Примерно, визирам местността „Къро“, на която цялата зона е в смесена многофункционална зона (СМФ), през улица също е СМФ, от другата страна е „Цариградско шосе“. Малко трудно ще е да се направи такава дефиниция.
  Другото предложение, което беше свързано с покриване на двата калкана, е притеснението, което имам, че ще започне от неформално нарязване на опита, за да създават два калкана, в които формално да се вдигне височината в двата странични имота, за да може по средата отново да порасне сграда.
  Предложението, което правите с господин Ненков, осигурява двете неща – покриване на калканите или възможността за създаване формално на нарязани и урегулирани поземлени имоти.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря.
  Уважаеми колеги, имате думата за изказване.
  Заповядайте, госпожо Бакалова.
  ПЕТКАНА БАКАЛОВА: Всъщност проблемът, който се дискутира, има не само Столична община, а го имат всички по-големи градове в България. Всъщност това са разпоредбите на чл. 27, ал. 3 от Закона за устройство на територията, който в момента се опитва да се решава чрез Закона за устройството и застрояването на Столична община. Решаването на този проблем трябва да се регулира чрез Закона за устройство на територията, според Камарата на архитектите в България, и тези стъпки, които са дадени, са много условни.
  Има една дефиниция – най-близката, която е на господин Николай Александров, за това, че може да се гарантира покриване на калканите, без да се прибягва до тази сложна методика за изчисление на повишаване на кината. Това създава неравнопоставеност между собствениците в една зона, защото всички имат на практика еднакъв кинт – говорим за допустимо натоварване на територията, а в един момент ъгловите парцели се явяват привилегировани. И от обществена гледна точка е добре да имаме покриване на калканите и като естетика, и въобще като исторически принципи на развитието на градоустройството, но това може да се регулира с друг текст и категорично мястото му е в Закона за устройство на територията.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, господин Бонев.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Само да кажа, че ние действително готвим такова дефиниране в Закона за устройство на територията, но така или иначе в момента сме отворени за основния Законопроект за изменение и допълнение (ЗУД).
  Заповядайте, господин Бонев.
  ЛЮБОМИР БОНЕВ: Това е във връзка с изменението, специално за ъгловите парцели и този принцип, който е до 500, над 500, 1500 кв. м.
  Това повратно тълкуване, което непрекъснато правим за този прословут чл. 27, ал. 3, мисля, че е редно и ненормално, когато имате изградени калкани – всички, които се занимаваме и сме се занимавали с проектиране, знаем, че калканът е ограничен в единия хоризонт там и вертикалния. Между другото, не знам на какъв принцип са дадени тези проценти и тази възможност. Би следвало, лично за мен, нашето предложение, че при два изпълнени калкана, те автоматически да се покриват като по този начин самите коефициенти да отпаднат.
  Щом имате два изградени калкана, сградите са Ви ограничени на височина.
  Относно това за даването на парцелите и имотите, което непрекъснато говорим, че може да се манипулират от възложителите, тоест площта, всички много добре знаем, че когато един терен е отреден за обществено обслужващи дейности, той може да има площ 30 кв. м. Така че, слагайки някакви ограничения до 300, 400, 100, 20, това няма отношение. Това е според нас. Като предвиждаме специално за ъгловите парцели при изпълнени два съществуващи калкана. Защото, ако не са изпълнени, във всеки един момент, със съгласие на всички заинтересовани, визирам …, които са извън ъгловия парцел, може пак да се манипулира градоустройството и да се изменят. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, господин Милчев.
  БОРИС МИЛЧЕВ: Параграфът съдържа седем предложения, които са разнообразни като материя. Ще се спра на три от тях.
  По чл. 16б Камарата на архитектите категорично възразява срещу този текст, защото той дава възможност за изключение от определените в закон параметри на застрояване, без да са дадени никакви критерии за това, като второто изречение не ограничава изобщо възможността по първото изречение да се приемат определени нормативи по становища от съответните специализирани органи.
  Ако има такова становище, то по-скоро би трябвало да е основание за изменение на общия план, а не за неговото нарушаване, каквото предвижда първото изречение на на нормата. Тоест ние можем да приемем всякакви отклонения от общия план като становище на някакви специализирани органи.
  Второто изречение не е свързано с първото. То казва следното: „Специфичните изисквани към устройствените параметри са посочени в табличен вид зони“ и т.н. „към схемите на ОУП на Столична община“.
  В момента съществува такъв документ. Вероятно вносителят има предвид такъв документ, който е приет от Министерския съвет 2009 г. към Общия устройствен план на Столична община.Убеден съм, че народните представители не са запознати с този документ, така че на практика не им е известно какво точно ще гласуват.
  Това е една страничка към Общия план на Столична община в табличен вид, категорично зле подготвена, която съдържа както параметрите на Общия план, така и процесуални норми, така и изисквания към видове планове. Въобще един странен документ, включително абревиатури и съкращения, в някои части и неразбираем, който по някаква причина се е появил, Би било народните представители да се запознаят с този доклад, тъй като ще трябва да решат дали ще го гласуват или няма да го гласуват.
  Освен това този документ е приет от Министерския съвет 2009 г. в грубо нарушение на изискванията на Общия устройствен план на Столична община – таблицата към Приложението към чл. 3, ал. 2.
  От тази гледна точка би могло да се коментира неговата действителност, доколко Министерския съвет изобщо е могъл да приеме такива отклонения.
  По-нататък, за чл. 27, ал. 3. Сегашното предложение, което вероятно, доколкото виждам, ще се приеме от Народното събрание, подменя принципа на чл. 27, ал. 3. Аз и някои колеги сме присъствали и участвали по създаването на чл. 27, ал. 3 и неговите изменения във времето. Създаването на чл. 27, ал. 3 има за цел не надвишаване параметрите на застрояване. Надвишаването на параметрите на застрояване е средство, чрез което по реда на чл. 27, ал. 3 се получава … на завършеност на кварталите с високо плътно синтезирано застрояване. Това беше мотивът и по тази причина се появи изобщо чл. 27, ал. 3. Впоследствие се появи порочна практика, която вносителите се опитват сега да преодолеят чрез това изменение. Но всъщност те подменят идеологията и принципа за нарушение на чл. 27, ал. 3. Пак излиза, че цел на това е незавършеността на кварталите, а надвишаването на параметри на застрояване, което не е вярно.
  Не мога да преценя тези цифри как ще се отразят на застрояването, но пак искам да кажа: подменя се първоначалното естество на чл. 27, ал. 3 при създаването на закона и при измененията на Закона за устройство на територията.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Молбата ми към гостите е изказването да е до 3 минути.
  БОРИС МИЛЧЕВ: Член 16ж прави изключение от чл. 19. Вносителят не е изследвал и няма мотиви за вещно-правните последици. Да речем, че има някакъв градоустройствен списък, но ще има известни правни последици и така една делба в Столична община ще се различава от делбата в Елин Пелин и т.н.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, господин Бакалов.
  ГЕОРГИ БАКАЛОВ: Благодаря. Ще изкажа становището на Съюза на архитектите в България, свързано с предложението в чл. 16, което да визира различните площи и коригирането на коефициентите в тези зони за смесени … зони.
  Една реплика към Вашият колега – депутат, който се изказа последен. Когато изследваме отделните площи и съответно завишенията с процент, като се предлагат тук от вносителите – 500 кв. м до 100%, 500 – до 50, 300 – 25%, и над 3000 да не се допуска прилагането.
  Считам, че има достатъчно основание в прилагането на Закона за устройство на територията в основните, конкретните на Столична община – неслучайно има и Закон за устройство и застрояването на община, би могло на този етап, още повече предстои промяната на Закона за устройство на територията, да се внесе такова прецизиране.
  Специално ние като специалисти и проектанти, които сме работили и подробни планове, не ни смущава този факт, защото винаги се балансират профите спрямо завишенията на коефициента на интензивност. Ако си направите една проста сметка, да речем, за … и го разиграете устройствено, ще видите че те са съвсем балансирани. Да не говорим, че има и други ограничители – през улица, до странична регулация, до дъно парцел и прочие.
  По принцип подкрепяме това предложение, защото считаме, че е една добра подготовка и за прецизиране на Закона за устройство на територията, защото имаме примера на София град и е много важен в определени случаи за София. Благодаря.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Примерът на София град е заобикаляне…
  ГЕОРГИ БАКАЛОВ: Не заобикаляне, по-скоро опит, който да се прилага.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, госпожо Бакалова.
  ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА: Уважаеми господин Председател, не знам дали е редно аз да правя подобно предложение, но тъй като в параграфа имаме всъщност няколко нови членове с индекс чл. 16а, б, в, г, д, …ж, не знам дали не е редно да правим изказванията член по член, защото аз лично вече се обърках. Тъй като знам, че ако започна давам мнение по всички членове в този параграф, ще Ви досадя.
  Единственото нещо, с което искам да ви занимая, е разпоредбата на чл. 16ж.
  Колегата Милчев повдигна въпроса. Аз също искам да кажа няколко думи по този въпрос, защото текста на чл. 16ж с предложението, което е направено в редакцията, която е внесена между четенията, за урегулиране на поземлените имоти на ниско жилищно застрояване, свързан или свободно в два или съседни имота, да не се ограничават размерите на урегулираните поземлени имоти, а те да се определят със самия план.
  Прав е колегата Милчев, че това означава дерогиране от правилото на чл. 19 от Закона за устройство на територията относно минималните размери по лице и повърхност на жилищните парцели – старите регулационни парцели.
  Смятам, че най-малкото, което е, първо, такова изключение за София не се налага с нищо. Второ, изключително тежко и вещо под правни последици. Защото минималните размери за лице и повърхност, определени в чл. 19 от Закона за устройство на територията са всъщност и характеристиките на самостоятелните обекти на правото на собственост, респективно критериите за поделяемост и неподеляемост на урегулираните поземлени имоти с жилищно предназначение.
  Нашият законодател 110 години се стреми да предотврати прекомерното раздробяване на имотите. Всички знаем какви са последиците от такова прекомерно раздробяване. Минималните размери почти не са претърпели промени в рамките на 100 години. Целта е осигуряване на минимално ослънчаване при свободно застроявани жилищни сгради, респективно напоследък и при изключено застрояване между два съседни имота и осигуряване на минимални разстояния, съответно спазване на елементарни хигиенни изисквания от гледна точка на ослънчаване и осветеност.
  Смятам, че не сме готови да предприемем подобна стъпка. Най-малкото, което е, питам: как ще даде становище Столична община по въпроса поделяем ли е един имот или не, когато ги пита съда? Това ще означава автоматично преразглеждане и на правилата на чл. 201 и 202 от Закона за устройство на територията. С две думи казвам, че това предложение трябва да бъде отклонено на този етап, а в рамките на Закона за устройство на територията, който ще се гледа след този законопроект, трябва да се помисли дали наистина не трябва да се опростят правилата на чл. 19. Благодаря.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря.
  Други изказвания?
  Заповядайте, господин Бонев.
  ЛЮБОМИР БОНЕВ: В подкрепа на това, ако може да ги гледаме член по член, защото всички се завъртяхме около чл. 16ж, а нашето предложение е този член напълно да отпадне.
  Подкрепям това, че различни тълкувателни възможности и самата идея, че е допустимо да се надвишава така, че …
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Ще уточним процедурата.
  Заповядайте, господин Панчев.
  СПАС ПАНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Председател.
  Доволен съм, че чл. 16 предизвика дискусия. Считам, че тук трябва да бъдем по-внимателни в окончателния вариант на закона, защото тук предложенията създават правна нестабилност в определена степен, което не бива да допускаме в чл. 16б.
  Освен това в този член се отнемат права на Министерския съвет, а се дават повече права на Столична община, което също не бива да се допуска, не защото това е правна нестабилност и възможност за корупционни практики, но ние трябва да запазим йерархията, която и по закон решава кой определя правилата и какъв е закона.
  Тъй като в чл. 16в има и някои противоконституционни текстове, мисля, че трябва повече и по-отговорно да отделите време на този член, за да го изчистите и накрая да стане използваем и законът да добие един, приет от всички вид.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Други колеги, които желаят да вземат отношение?
  Заповядайте, господин Здравков.
  ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: Цялата логика на тези членове 16. Прехвърлихме в малките букви, които са зад табличката, ако всички сте обърнали внимание, към Приложението. Текстът на чл. 16б го има и в момента, просто го прецизираме, защото като се чете в момента излиза, че за всички тези територии трябва да се изработват специфични правила и норми, а пък няма ясни критерии за изработване на специфични правила и норми, просто разписваме по-конкретно текста.
  По отношение на делбата на имотите искам да Ви обърна внимание, че в момента освен делбата действат кумулативно изискваните за ослънчаване и отстояние. Абсолютно невярно е, че ще създадем едва ли не проблем с ослънчаването.
  Веднага Ви казвам: в Банкя, където е курортна зона 600 кв. м имот и една жилищна сграда, човекът иска да си я раздели на две. За да я раздели на две не може да ползва изключението, защото е специфично застрояването и естествено го кръщава за комплексно обществено обслужване. Кръщава се една къща за гости и си прави общественото обслужване. Защо трябва да се лъжем всички?
  Считам, че чл. 19 трябва да бъде преосмислен като редакция, защото тези изисквания са абсолютно архаични и освен това кореспондират само с два типа застрояване. Веднага кръщавате застрояването обществено обслужване и излизате и в зоната извън обхвата на чл. 19. Лъжем се Администрация и възложители.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, госпожо Бакалова.
  ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА: Точно за това ставаше въпрос арх. Здравков. Ограниченията, които е оставил законодателят, понастоящем в чл. 19 касаят само жилищните имоти. Само тези, които са с предназначение за жилищно. Ако е допустимо да му се промени предназначението, това става с план. Само че, когато сте в условията на съдебна делба, това нещо не може да стане, защото по правилата на Закона за устройство на територията становището, което дава Администрацията за поделяемост, е само по отношение на плана за регулация и нищо повече. Тоест при една съдебна делба ще се окажете в едни условия да промените правилата, по които давате становище за неподеляемост, респективно съда, в рамките на производство по съдебна делба да се произнася инцидентно по законосъобразност на план, с който освен по въпроса за поделяемостта и образуването на самостоятелни дялове да се произнася и по един план, който се изменя в пълния си обхват и план за регулация, и план за застрояването. Това никога досега не се е допускало.
  При доброволна делба и при съгласие на собствениците дискрецията е на Администрацията да прецени. Не става въпрос да се лъжем или не. Ако Вие виждате, че в една устройствена зона жилищното застрояване категорично се оттегля, защото там има други интереси, една промяна на Подробния устройствен план веднага ще Ви даде отговор на въпроса може ли да остане тази зона жилищна или не? Въпросът е, че когато ние имаме имот с жилищно предназначение, с ниско застрояване параметрите, които определят чл. 19, са съвсем минимални и те са свързани с дефиниране на понятието „самостоятелен обект на правото на собственост с конкретно предназначение за жилищна“. Собственикът винаги можем да го сменим, когато имате спор. Тези критерии са определени и за съдебната делба.
  За понятието „самостоятелен обект на правото на собственост“ със съответни характеристики.
  Така че пак апелирам към народните представители: нека да помислим при промяната в Закона за устройство на територията дали можем да направим някакво облекчение, за да не се лъжем с Администрацията, а да охраним интереси, които са свързани с вещното ни право върху недвижими имоти. Благодаря.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, господин Тодоров.
  СТЕФАН ТОДОРОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
  Всички, които се изказаха, имат своите основания. Между другото, аз съм от поддръжниците от десет години насам нормите на чл. 19, ал. 1 да бъдат коригирани. Въпросът е, че това до момента не се е случило. Действително, крайното ни отпадане тук, в този закон за Столична община, без да има корекция за останалите общини в страната, най-сериозният проблем, който ще породи в практиката – ще реши много проблеми, но ще породи най-съществения, това, на което колежката Бакалова обърна внимание, по отношение поделяемостта на имота при съдебни делби. На практика няма критерии.
  Може би заради тази сериозна част на въпроса е добре, ако може да се постигне консенсус да не се пререшава въпроса сега за Столична община, а въобще да отпадат нормите, а при разглеждане на Закона за устройство на територията действително да има консенсус за преразглеждане най-малко на нормите, които са в чл. 19, ал. 1. Защото с всичките ми разбирания към законодателя от 110 години насам, само че условията са се променили драстично през тези 110 години и за мен например всички тези аргументи за ослънчаване и не знам си какво, нямат логика, защото вижте какви са нормите. В градовете най-малко 14 м лице и 300 кв. м повърхност; в курортите 16 на 500; във вилните зони 18 на 600; в селата еди колко си, в зависимост равнинен, стръмен, преобладават и т.н. терен с възможности по решение на общинския съвет да се определя къде било стръмно, къде било гладко, респективно до една пета намаляване и т.н.
  Тоест, ако има консенсус, че тези норми трябва да се коригират и нормата за един имот стандартно да бъде навсякъде, без значение в селото, в града, в планината, в полето, за да е ясно, че, най-образно казано, на 200 кв. м можеш да си построиш една къща, може би това би дало възможност за решаване на въпроса. Тоест в момента да не се пререшава тук, за София, а да остане за дискусиите в Закона за устройство на територията. Защото действително най-големия проблем е свързан с липсата на критерии, които ще отпаднат за Столична община по отношение на съдебните делби. Благодаря.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, господин Здравков.
  ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: Не възразяваме. В крайна сметка целта е да не се създава това формално кръщаване на УПИ-та с цел получаване на имоти. При мен е идвал собственик на сграда, която е дюкян, за да получи 1,80 м лице. Помислете си в какви ситуации вкарваме хората, за да се състезаваме като котка и мишка Администрацията.
  Разбира се, чл. 19 трябва да бъде преосмислен. Не възразявам това да бъде разгледано със следващото изменение на Закона за устройство на територията.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: С колегата Ненков оттегляме предложението си по чл. 16ж.
  Други изказвания по този параграф?
  Заповядайте, господин Бонев.
  ЛЮБОМИР БОНЕВ: Искам да взема отношение по чл. 16д и 16е.
  „За сгради с височина над 75 метра подробните устройствени планове включват задължително работен устройствен план, подложен на обществено обсъждане.“
  Включително и за чл. 16е.
  За двата члена държим, ако има възможност да се вкара „след обществено обсъждане“. Знаем поради какви причини се налага това, имайки предвид, че всички граждани би следвало да участват в процеса на одобряването на тези ПУП-ве или най-малкото да бъдат информирани.
  ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: Затова имаме изменение в Наредбата, която общинския съвет прие, мисля, че края на лятото – „сгради над 50 м подлежат на обществено обсъждане“. Това сме го регламентирали.
  ЛЮБОМИР БОНЕВ: Няма проблем, нека се добави това. Мисля, че не е проблем. Сега е момента да го отразим. Тоест за работните ПУП-ве, които се одобряват било от общинския експертен съвет към Столична община или Столичния общински съвет, да минават през обществено обсъждане. Говорим за високите сгради над 75 м. Нали си представяме какво е сграда над 75 м? – Тридесететажна сграда.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Ако имате някакво предложение, моля да го формулирате.
  ЛЮБОМИР БОНЕВ: Да се добави „и на обществено обсъждане“. Тоест при приемането и одобряването…
  В чл. 16 д и 16е да се добави „и на обществено обсъждане“.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Това е в предложението на Корнелия Нинова.
  ЛЮБОМИР БОНЕВ: Това е предложението.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте.
  ВОЙСЛАВ ТОДОРОВ: Само един коментар понеже, доколкото видях, има предложения да се сложи максимална височина на сградите 75 м за всички зони на София, като се изключат зоните за много високо строителство. В такъв случай не знам дали няма да се получи една разпоредба, която няма да има много смисъл – да се прави обществено обсъждане за сгради над 75 м, при положение че сме сложили таван от 75 м. Да се намали височината, от която започват да се правят обществени обсъждания, на 50 м, както е заложено във Вашето предложение.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Други изказвания? Заповядайте.
  БОРИС МИЛЧЕВ: Ще си позволя да кажа няколко думи за смисъла на общественото обсъждане. Общественото обсъждане е способ административният орган да събере достатъчно информация, когато работи в условия на оперативна самостоятелност. Случаят в тези текстове мисля, че не е такъв. Той не може да вземе различни решения от това, което е пропуснато със закона и с общия план. Иначе би трябвало текста да е друг. Общинският съвет може да решава колко етажа да е сградата, може да реже етажите, може да прави каквото си иска. Текстът изобщо не е такъв, така че общественото обсъждане се явява една излишна административна тежест върху инвестиционния процес точно в тези два случая.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Има ли други изказвания?
  Господин Здравков, имате ли да добавите нещо и най-вече във формулировките ПУП-вите парцели, ако трябва нещо като мотив за всеки един от вариантите да кажете „за“ и „против“?
  ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: Абсолютно съм убеден, че крайната цел на законодателя при създаването на чл. 27, ал. 3 е било покриването на калканите, но и в многото експозета, които направихте, се стигна до изродяване на тази първоначална идея. Тази редакция, която предлагаме, всъщност ни осигурява две неща – покриване на калката и липсата на формално нарязване. Разбирам логиката, когато има два съществуващи калкана, да ги покрием без да ги надвишим. Но задавам един прост въпрос: Ако ги няма двата калкана? Тогава в момента имаме пред нас празен лист, нарязваме си го по начин, по който ни харесва и започваме да си правим каквото си искаме в имота по средата.
  Текстът, който създаваме, вероятно не е най-добрия.- Може би със Закона за устройство на територията ще се допълни и надгради, но ние искаме да решим казусите по точно тези две неща – формално нарязване и превишаване на параметрите в ъгловите имоти. До тези числа стигнахме чрез емпирично изследване на всички терени. Трябва да Ви кажа, че сме проверили повече от 50 имота на територията както в зони „жк“, „жм“, „жс“, изобщо изследвахме всички възможни територии какво се случва при създаване на такива ъглови имоти, така че до тези цифри е стигнато, благодарение на един емпиричен опит, който имаме в момента, без да надвишава периметрите и покриване на калкана.
  Грозните случаи, за които всички знаем, са с надвишаване в пъти, повече от три. Тук говорим за имот от 500 кв. м до 100% увеличаване на плътността. Това се показва и при анализа, че общо взето не може да надвиши параметрите за дадената зона.
  За мен това е един работещ текст и го подкрепяме.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: В този дух бих искал да кажа две думи. Действително обсъждахме тук и с експертите на комисията различни варианти, тъй като, за съжаление, геният на строителния предприемач да заобиколи закона е изключително неизчерпаем. Колкото и добре да звучат формулировките на колеги – на госпожа Янкова и на господин Александров, които са в правилната посока, се оказва, че има някакви хипотези. Чертали сме различни хипотези, при които може да се избяга. Честно казано, единственото, което успяваме да заковем в някои от случаите, в зависимост от конфигурацията на парцела и евентуално се получава, че може да надвиши с един етаж съседните нива на калканите, но това е, да речем, пренебрежимо.
  Това беше идеята и затова с господин Ненков внасяме това предложение, тъй като чисто емпирично и чисто функционално това върши работа да спрем тези злоупотреби с ъгловите парцели.
  Заповядайте, господин Бонев.
  ЛЮБОМИР БОНЕВ: Арх. Здравков визираше за двата съществуващи калкана. Всички знаем – не знам колко изследвания са направени, в какви зони, в повечето случаи това ъглово застрояване се получава при зони, отредени за обществено обслужване извън жилищните територии.
  Идеята на това да са застроени двата калкана, господин Здравков, Вие сте бил и проектант и знаете, че градоустройството в този случай винаги е сключено при тези ъглови парцели. Тоест два съседни имота на ъгловия парцел имат съответните височини на сградата. Всички тези места, които се получаваха дълги години в София, благодарение на работата, която, спомням си 2005 или 2006 г. имаше писмо от заместник-министър Ковачев, което отвори тази безкрайна врата. Така че за мен идеята на това е, че когато имате два съседни застроени калкана, на ъглов парцел, да се съобрази изцяло на височина. Ако не е изпълнено градоустройството, тоест възложителите винаги могат да го манипулират. Това искам да Ви кажа. По взаимно съгласие по реда на чл. 124 т Закона за устройство на територията. Така че единственият начин не е да ги ограничим. Лично за мен само, когато са изпълнили калканите. Иначе не правим нищо.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, господин Здравков.
  ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: Ще Ви дам веднага решение как да Ви излъжа и при този вариант. Разсъждавам веднага като проектант. При два изпълнени калкана има малко по-голямо УПИ по средата, режа си две УПИ-та до изпълнените калкани, покривам си калканите, от там нататък пораствам по средата. Просто емпирично мога да Ви покажа редица примери как може да се лъже.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, госпожо Бакалова.
  ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА: В многото предложения, направени на тема ъгловите парцели, всъщност се търси рецепта за едно явление, за което всички ние знаем много и няма смисъл да го коментираме.
  Въпросът е: какво целим? От тук занапред да предотвратим това или да вземем мерки за това, което вече е създадено по заварените планове?
  Първо, искам да кажа, че ако оставим разпоредбите с тези размери 500, 500 до 1000, до 1500 и т.н. в предложението на чл. 16г, ал. 2 това означава ли, че те не могат повече да се обединяват, да се разделят и т.н.? Към кой момент изследваме тази площ?
  Вторият ми въпрос и предложение е за допълнение на Преходните и заключителните разпоредби е какво правим със заварените планове? Знаете, че има един § 2 в Закона за устройството и застрояването на Столична община, който беше приет във връзка със заварените планове към 2007 г., и след това практиката на Столична община пък и на съда заши прилагането на Преходните и заключителните разпоредби и § 2 и към промените в Общия устройствен план от 2009 г., нещо което по принцип не трябваше да се допуска.
  Ако приемем, че заварените подробно устройствени планове запазват действието си, това означава, че това, което е одобрено при действащите разпоредби, ще се запази, така че това трябва да е ясно.
  Но трябва да кажем изрично на тези , които са започнали като производство с допускане в този вариант, как ги завършваме и това удовлетворява ли ни. Защото тези параметри, които даваме тук, с процентите превишаване на плътността, означава че при това положение одобрен плана, както каза арх. Здравков, трябва да се стопира много ясно възможността за прекрояване – да не допуснем и занапред възможното прекрояване. Защото най-лесната рецепта според мен е просто чл. 27, ал. 3 и съответно ал. 4 от Закона за устройство на територията с Преходните и заключителните разпоредби да бъдат отменени и тогава в ъгловите парцели каквото се получи – туй. Тогава ще започне обратен процес, тоест ще започнат изменения, които ще са в обратната посока. Така че и това е решение.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Ще ги дебатираме като стигнем до § 23.
  Заповядайте, госпожо Бакалова.
  ПЕТКАНА БАКАЛОВА: Нашето предложение към вносителя е да оттегли предложението за чл. 16г – говорим за регулацията, свързана с чл. 27, ал. 3 от Закона за устройство на територията и да се даде възможност в лицето на всички архитекти, главни архитекти и юристи да осмислят този първи важен проблем и да го дефинират с ясни и прости правила, защото всяко правило води до това ясно да бъде заобикаляно.
  Ще почнат измамите с колко квадрата – 500, …, делене отново да стигнем до 500 кв. м в парцела, да получим по-голяма възможност за интензивност.
  Призовавам правилата да станат като в Библията – ясни и точни: „Не кради, не убивай, не лъжи“.
  В момента с тези формулировки, след емпирично изследване в един много кратък период рискуваме да отворим кутията на Пандора. Нека да се даде време. Така или иначе предстои изменение на Закона за устройство на територията и там да се решат нещата.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, господин Здравков.
  ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: Категорично не съм съгласен. Ние сме в ситуация на спешност и ако за останалата част от страната инвестиционният натиск не е толкова голям… Миналата година имам 4000 градоустройствени заявления и 40 хил. преписки в … Аз съм в ситуация на спешност и се нуждая от решение за София, а не за цялата страна. Казвам Ви, че предложенията са абсолютно ясни и конкретно формулирани и не дават възможност за възприемане на различни формулировки. Начинът, по който сме ги определили, дава възможност при опитите, които направихме със създаването на такива имоти от 500, 1500, 3000 кв. м за покриване на съществуващите калкани с невъзможност да се получи повече от един етаж. Така че конкретно сме ги изследвали и професионално, дебатирали сме ги повече от шест месеца. Благодаря.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря.
  Заповядайте, господин Милчев.
  БОРИС МИЛЧЕВ: Проблемът изобщо не е чл. 27, ал. 3. Проблемът е порочното му прилагане и това е повода изобщо за тази дискусия, ако може да се спре порочното му прилагане. Ако текстът се прилага по смисъла, който казах в началото, първоначалното заложено този текст, няма да има изобщо този проблем. Това, че Администрацията прилага порочно текста не може да бъде причина за тези изменения. А също така, че Администрацията прилага някакво писмо, а не закон, също не може да бъде причина за изменение на закон.
  ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: Господин Милчев, подписа седи под протокола за сградата на НИКМИ, както и на сградата на КРИБ, както и … Изключително некоректно е такова отправяне на обвинение, при условие че бяхте началник отдел „Правен“ допреди година и половина.
  БОРИС МИЛЧЕВ: Вашият подпис е с чл. 27, ал. 3…
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Колеги, моля Ви! Подписите и частните случаи не се коментират.
  Заповядайте, господин Ненков.
  АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Колеги, не претендирам, че сме дали най-доброто решение на казуса, но казусът го има и доколкото обсъждахме с експертите в този чл. 27, ал. 3 – няколко пъти изменян, смисълът му е ясен. Нямаме спор по въпроса каква е целта на законодателя, но е факт дали Администрацията го прилага порочно или поради някакви други причини. В крайна сметка се стига до тези няколко казуса, които се визираха в София. Безспорно е това, което каза арх. Здравков, че се нуждаем от спешно решение в спешен порядък.
  Това, което каза колегата от БСП не изключва това, което сме предложили, защото в крайна сметка сме се постарали на базата на някакво проучване да направим някакъв осреднен вариант, в който наистина надвишаваме спрямо големината на вашия урегулиран поземлен имот с цел да постигнем покриването на тези съществуващи или несъществуващи калкани.
  Смятам, че ако нашето изследване е било правилно и това, което арх. Здравков предостави на нашето внимание – говорим за това, че някой може да надвиши не повече с до един етаж, което не е фатално, но в крайна сметка естетически няма да се получават и смисъла на чл. 27, ал. 3 ще бъде постигнат. От друга страна, няма да има този натиск към съществуващата Администрация. Защото имате ли възможност, има ли огромен ресурс за едни такива инвестиционни интереси, естествено натискът ще бъде голям и винаги ще бъде голям, ако освен ние не приложим наистина някакви императивни норми, от които да няма бягане. Благодаря.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря.
  Уважаеми колеги, всички взеха ли становища, изказаха ли мнения?
  Има ли друг, който желае да сподели нещо? Заповядайте.
  СТЕЛА ЩЕРЕВА: Извинявам се, дебатът по този текст е интересен, но предложенията, които са направени, целят в максимална степен да се доближим до истинския смисъл на чл. 27, ал. 3, а не да даваме възможност. Защото оставяйки текста по начина, по който функционира в момента и съществува в Закона за устройство на територията, е много по-трудно да се мотивира заобикаляне на закона, отколкото да се ползват едни законово регламентирани текстове, които след емпиричното изследване, което се направи, доказват, че именно истинския смисъл на чл. 27, ал. 3 е да се покрие калкана и да се оформи ъгъла с максимално превишаване на етаж или два в ъгловата сграда. Тоест целта на тези изменения е била наистина да се постигне смисъла такъв, какъвто е бил на чл. 27, ал. 3 при първоначалната му редакция, а не това, което във времето се е наложило.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Проблемът е ясен, сега да намерим решението чрез гласуване.
  Заповядайте, господин Свиленски.
  ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Имам само един въпрос към главния архитект, тъй като не разбрах неговото мнение по нашето предложение за чл. 16д и 16е, а именно включването на израза „и обществено обсъждане“.
  Вие сте против да го има това нещо, така ли?
  ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: Не, напротив, че е регламентирано. Ако законодателят счита, че е редно да го има в тялото на закона.
  ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Ако Вие кажете, че е редно, законодателят ще го приеме. Просто искам да чуя Вашето мнение.
  ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: Ние не възразяваме в наредбата… Ние сме за обществените обсъждания. Изключително по-рестриктивни сме. Заложили сме „до 50 м“ изискване за обществено обсъждане. Трябва да Ви кажа, че в момента новите заявления, които постъпват, тръгват по процедура за обществено обсъждане. Били сме по-рестриктивни в нашите намерения.
  ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Да разбирам, че предложението е добро? Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, господин Александров.
  НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
  Поддържам моето предложение по § 1 н г. 1 и т. 2, а предложението по т. 3 го оттеглям.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря, господин Александров.
  Подлагам на гласуване предложението на господин Юлиан Ангелов.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 2, против – няма, въздържали се – 18.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на господин Александров по т. 1 и т. 2, тъй като предложението по т. 3 е оттеглено.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 12, против и въздържали се – няма.
  Предложението е прието.
  МАНОЛ ГЕНОВ: Моля да прегласуваме предложението на господин Александров по т. 1 и т. 2.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 19, против и въздържали се – няма.
  Предложението е прието.
  Подлагам на гласуване предложението на госпожа Янкова.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 2, против и въздържали се – 12.
  Предложението не е прието.
  Подлагам на гласуване предложението на народните представители Искрен Веселинов и Александър Ненков с изключение направеното по чл. 16ж, което е оттеглено.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 12, против – няма, въздържали се – 4.
  Предложението е прието.
  Предлагам да гласуваме отделно предложението на госпожа Корнелия Нинова в т. 1, буква „б“, както и т. 6, защото се съдържат в другите предложения.
  По т. 4 и 5 чух и други становища.
  Ако трябва да ги гласуваме едно по едно.
  РЕПЛИКИ: Да ги гласуваме едно по едно.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Първо гласуваме т. 1, буква „а“.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 5, против – няма, въздържали се – 15.
  Това предложение не е прието.
  Подлагам на гласуване буква „б“ на т. 1.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 20, против и въздържали се – няма.
  Предложението е прието единодушно.
  Подлагам на гласуване т. 2.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 6, против – няма, въздържали се – 14.
  Предложението не е прието.
  Подлагам на гласуване т. 3.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 6, против – няма, въздържали се – 14.
  Предложението не е прието.
  Подлагам на гласуване т. 4 и 5.
  За – 7, против – няма, въздържали се – 13.
  Предложението не е прието.
  Точка 6 се приема.
  Предложенията на господин Спас Панчев:
  Член 16а е прието.
  По т. 7 на практика е прието по принцип.
  Господин Панчев, т. 1 и 7 са приети.
  Подлагам на гласуване т. 2, 3, 4, 5 и 6 от Вашето предложение.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 3, против – няма, въздържали се – 17.
  Предложенията не се приемат.
  Подлагам на гласуване целия текст с направените и приети промени.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 14, против – няма, въздържали се – 6.
  Текстът е приет.
  По § 12 има направено предложение от народния представител Александър Сабанов.
  Има предложение от народните представители Валентин Николов и Мария Илиева.
  Предложение от народните представители Искрен Веселинов и Александър Ненков.
  Господин Ненков, ще оттеглим ли това предложение.
  АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Да.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Оттегляме нашето предложение.
  Колеги, имате думата за изказвания по § 12 относно чл. 17.
  Има ли желаещи да се изкажат? Не виждам.
  Подлагам на гласуване предложенията, които са идентични и касаят отменянето на чл. 17.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 12, против –няма, въздържали се – 8.
  Предложенията за отмяна на чл. 17 са приети.
  Заповядайте, господин Тодоров.
  СТЕФАН ТОДОРОВ: Номерацията не се бърка. Когато са правени предложенията, те са по съществуващата номерация. Това, че сега едни членове се отменят, други с буква отпадат, в редакцията ще бъдат преномерирани според съответната им номерация. В случая като е отменен чл. 17, остава дупка, с извинение на израза, а са нови чл. 17а и 17б, защото са със съвсем различно съдържание от този, който е бил до момента.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: В закона ще пише, че чл. 17 е отменен еди кога си.
  Преминаваме към § 13, по който има предложение от народните представители Спас Панчев и Димитър Георгиев.
  Заповядайте, господин Здравков.
  ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: Става дума за стабилността на плановете. Това е изключително важно, тъй като плановете на „Дружба“ все още не са минали на процедура по обявяване. Предстои четвърто първо обявяване. От 11 години изработваме плана на „Дружба-втора част“ с четири първи обявявания. В момента, в който изработим плана и този план стане един вид граждански договор между собствениците на недвижими имоти, които са с възстановени имоти, и собствениците в сградите започва поредица от частични изменения, които ни заливат във всяко едно УПИ се поискват максималните параметри, които допуска зоната. Затова държим все пак, при условие че един план минава през една такава изключително сложна процедура по обявяване и одобряване, която трае с години, а някой път отнема и огромен финансов ресурс, а има и стабилност на тези планове, текстът кореспондира със …, където имаше стабилност на плановете, като даваме възможност за обектите – публична общинска собственост.
  Само да обърна внимание,че повечето от комплексите са преструктурирани. Основно проблемите стоят в „Мусагеница“, Дружбите и кварталите, все още не са преструктурирани – „Младост“, „Студентски“. Останалите квартали вече имат планове, които са влезли преди този 5-годишен срок, така че няма да засегне и голяма част от територията.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, госпожо Бакалова.
  ПЕТКАНА БАКАЛОВА: Бихме искали да подкрепим този текст на вносителя. Смятаме, че това създава стабилност на плановете на инвестиционните намерения.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, госпожо Бакалова.
  ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА: Независимо от идентичността на фамилиите, моето мнение е точно обратното. Първо, тази разпоредба е нещо като своего рода мораториум върху измененията.
  Ако се върнем година назад, ще видим, че въпросните мораториуми в областта на устройство на територията, меко казано, са пълно фиаско. Абсолютно нито един от тях не установи нищо. Просто целите не бяха постигнати.
  Разбирам нуждата за Столична община да се осигури стабилност на плановете и най-вече на плановете, които са с преструктуриране на жилищните комплекси и в това отношение разпоредбата по принцип е вярна. Не е вярно обаче категоричното забраняване на всички основания да се изменят тези планове, защото това означава, че за Столична община – чл. 22, ал. 8 от Закона за устройство на територията, който беше направен за решаване на специфичните проблеми на Столична община за реституирани имоти в междублоковите пространства със земеделски произход, автоматично за пет години не позволяваме на тези хора да изменят плановете на основание чл. 22, ал. 8 и да получат адекватно компенсиране за отнетите им бивши земеделски земи. Тоест смятам, че това е прекомерна мярка.
  Другото, което ме притеснява, е, че ако възникнат нужди на Столична община? Пак няма да можем да ги изменим. Ако се върнем на разпоредбите на Зелената система, включително решение на общинския съвет, с което той иска да запази едно озеленяване, което е било пропуснато в плана за преструктуриране. Разбирате ли, всяка такава категорична мярка смятам, че няма да постигне целеният ефект?
  Можем да направим друго. Ако позволите едно предложение. Техният чл. 17а да не бъде приет тук и сега, а в измененията в Закона за устройство на територията, които предстоят, да сложим специфичните основания, на които се изменя Правилника за преструктуриране на жилищните комплекси и изрично да се каже, че при допускане на специално основание изменение на проекта, с който е преструктуриран жилищен комплекс – основанията са конкретно определени, и съответно ако искате да имаме допълнителен съгласувателен режим и в крайна сметка да постигнем някакъв по-разумен, по-балансиран вариант. Така ми се струва, че няма да е О'кей.
  Да кажа няколко думи и за чл. 17б. Там се предвижда приемането на една наредба за градската среда. Предлагам нормативи за облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли. В текста на чл. 17б всъщност имаме заглавието на наредбата.
  Колеги, Законът за нормативните актове казва, че когато с норма на закон се дава законова делегация на един орган да приеме подзаконов нормативен акт, той определя обхвата и съдържанието на този подзаконов нормативен акт. Не е зле, в рамките на редакционно допълнение на комисията, да предвидим съдържанието не заради друго – аз разбирам и знам какво ще има в тази наредба. Но когато стигнем до контрола за законосъобразност от страна на Върховния административен съд, просто няма как да защитим никакво съдържание на тази наредба на Столичния общински съвет.
  Това е предложението ми – наистина в една ал. 2 да кажем: в Наредбата по ал. 1 се уреждат тези и тези въпроси. Може и да предложим редакция, ако ми позволите, можем да дадем и текстове. Но така оставено, просто ме притеснява.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Имате ли текст, който да прочетете?
  ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА: В момента не, но можем да направим.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Други изказвания? Заповядайте, господин Веселинов:
  НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ: Няколко пъти съм се изказвал по този въпрос. Доколкото разбирам, вносителят не разглежда преструктурирането на жилищните комплекси като еднократен акт. Когато се направи цялостен план за преструктуриране на жилищния комплекс, смята, че този въпрос вече един път завинаги е решен. Това обаче противоречи на разпоредбата на т. 24 от § 5 на Закона за устройство на територията, където пише буквално: „Преструктуриране на жилищни комплекси, на промишлени, курортни, туристически и други селищни образувания" представлява промяна на тяхната структура и застрояване, в това число и чрез образуване на урегулирани поземлени имоти за съществуващи и за нови сгради, за обществено озеленяване, както и за друго предназначение, въз основа на подробен устройствен план.“ Не само на цялостен, на всякакъв подробен устройствен план.
  Какво означава това на практика от моя гледна точка, тълкувайки, разчитайки общо употребимият български език по начина, по който са ни учили в училище? Означава, че всяко едно предложение след цялостния план, което съдържа в себе си промяна на регулация или застрояване, трябва да се разглежда като преструктуриране на тази част от терена, за която е направено това предложение в подробния план с всички последици от това – прилагане на чл. 22 от Закона за устройство на територията така, както си го пише във всичките му алинеи, включително общественото обсъждане, включително да не се надхвърлят показателите на плана, с който е одобрен жилищния комплекс.
  Лично аз като човек технически и юридически в някаква степен грамотен, не гледам на това като на еднократен акт. Преструктурирането е процес за цялата територия с цялостен план, за отделни нейни участъци – с отделни планове. Ако някой го прави по-късно, след цялостния, това не означава, че не трябва да бъдат спазени тези процедури.
  В този смисъл комплексът е много по-защитен с това, което излагам като разбиране на Закона за устройство на територията, отколкото с това предложение, още повече че за повечето комплекси, за които бяха приети такива планове, може да се направи една статистика, тези 5 години или минаха, или са на път да свършат.
  По отношение на озеленяването, § 6 от Закона за устройството и застрояването на Столична община – моля, обърнете внимание на това, няма нито една направена проверка по § 6 на Закона за устройството и застрояването на Столична община, както и възстановен имот, един-единствен имот в територия с реализирано озеленяване. Всички знаем, по време на … територията между сградите, имаше такъв регламент, това се устрои като паркове и градини и е част от комплексното застрояване. Всички терени, възстановени по някакъв начин върху тази територия, очевидно са неправилно възстановени. Нямаме нито една проверка по § 6. Ако искате, добавете там, Вие сте компетентни хора, в § 6 едно задължение за административен орган да прави всеки път проверки, когато прави подобни планове за такива територии. Това ще защити много повече Зелената система, отколкото това 5-годишно така наречено…
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Има ли други изказвания?
  Заповядайте, господин Здравков.
  ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: По отношение притесненията на адв. Бакалова, в текста предлагаме само в характера на застрояване. Тоест не е по отношение на останалите параметри на застрояването. Така че считам, че тези възможности не се губят за изменение на плана, когато съответния инвеститор реши да прави промяна. Има случаи, в които за цялостния план на „Люлин“ се прави урегулиран поземлен имот за клуб – едноетажна сграда, защитава се по този начин след поредица от обществени обсъждания. В момента ми идва 26-метрова сграда. Нали се сещате, че хората се чувстват подведени? Така че тази стабилност, макар и 5-годишна, ще даде някакъв ангажимент на собствениците да не променят плановете, защото все пак има вид на един договор между Администрация, собственици и общественост.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, господин Милчев.
  БОРИС МИЛЧЕВ: Господин председател, искам да обърна внимание, че плана за преструктуриране на жилищен комплекс е изключително стабилен административен акт. В чл. 22, ал. 5 от Закона за устройство на територията се казва, че този план се съобразява с параметрите, които са съществували при създаване на жилищния комплекс. Тоест той закрепва, застопорява ги от минали времена и то не като еднократен акт, а изобщо. Така че с изменението на този план също не може да се излезе извън параметрите, определени в чл. 22, ал. 5 от Закона за устройство на територията.
  Това, което каза и даде арх. Здравков като пример, че ако от нискоетажно се прави високоетажно, очевидно става дума и за надвишаване плътност и интензивно състояние, което е недопустимо с изменена база като жилищен комплекс.
  Най-вероятно отново става дума за порочно прилагане на закона, а освен това самата хипотеза е … Тук се създава впечатление за еднократност на поле за преструктуриране и за някакъв преходен характер. След тези пет години вече нямаме план за преструктуриране.
  Идеята на закона е да има трайна, устойчива жилищна среда в жилищните комплекси. Това е идеята.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря.
  Други желаещи за изказвания?
  Заповядайте, господин Йовев.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЙОВЕВ: Само да допълня, че пет години много бързо минават и на шестата си го променяш много лесно, така че да не се облягаме на тези теза.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, госпожо Станкова.
  ЛИДИЯ СТАНКОВА: Искам да поздравя Столична община за предложения чл. 17б. Предлагала съм го на много професионални срещи, но, за съжаление, не срещнах разбиране. Затова сега съм много приятно изненадана от Столична община, че имат амбицията да изготвят наредба за градската среда с правила и нормативи за облика на градските пространства, сградите, архитектурните ансамбли. Крайно време беше някой да постави въпроса на по-високо ниво за архитектурните естетически изисквания по отношение на градската среда. Години наред робуваме на амбициите на инвеститорите максимално да застрояват УПИ-тата, да гонят максимална плътност и кинт, и всички тези качества на градската среда бяха подценявани. Със сигурност няма да им е леко да изготвят тази наредба, но наистина заслужават поздравления за тази амбиция.
  По отношение дали може с един член да се предвиди изготвяне на наредба? Така е и в Закона за устройство на територията – чл. 13, ал. 1 дава право на министъра да издаде наредба за правила и нормативи за устройствените зони и това е Наредба № 7, както всички знаете. Така че няма проблем, никой не е оспорил основанието и съдържанието на Наредба № 7. Мисля, че може да се приеме в този вид.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Госпожо Бакалова, ако имате готовност за ал. 2, както предложихте?.
  ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА: Ако не успеем да приключим днес, ще го обсъдим до другия четвъртък и, ако колегите се съгласят, може да продължим напред.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Със сигурност до днес няма да приключим, защото ще работим до 16,30 часа.
  ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА: Само ако ми позволите, господин Председател.
  Архитект Станкова, разбирам. Разпоредбите на чл. 13 от Закона за устройство на територията наистина казва какво е съдържанието на сегашната Наредба № 7. Има го и в чл. 116, 117, и на други места, където се казва. Когато съдържанието на наредбата е ясно в един текст, това е така, но в случая правилата и нормативи за облика на градските пространства и сградите, архитектурните ансамбли, е толкова разширително като понятие и когато Столичния общински съвет очевидно ще създаде ограничение на собствеността за благоустройствени цели, както казваме теоретично, с тази наредба, хубаво е законодателят да даде параметрите, които Столичния общински съвет ще приеме. Но това, както виждате, става въпрос за Столичния общински съвет, а не за министър, както е в случая с Наредба № 7. Както прецените.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, госпожо Янкова.
  ДОРА ЯНКОВА: Подкрепям това, което казаха по отношение на наредбата, че трябва да конкретизираме, но всичко, което слушам в София, и протестите пред парламента ме тревожат с тези два члена – 17а, ал. 1 и 2, че ние някак си добре, на столичното ръководство, на екипа на главния архитект, на общинските съветници ще угодим, но къде са собствениците? В крайна сметка, столицата е хората със собствеността. Тази тревога ще ограничим ли, няма да им дадем, ние това, ние друго, аз лично не мога да го възприема, така че няма да подкрепя тези две предложения – ал. 1 и 2, защото веднага имаш режим на стабилност и допускаш изключение.
  Тук може би да дадете още повече аргументи, тъй като чуваме хора, които казват: „На нас ни се ограничават правата, на нас ни се слагат режими, на нас никой не ни изплаща.“ В същото това време Столична община няма пари. Тук ни се споделя за някакви хора, които правят тези вратички, но в крайна сметка общинския съвет, главния архитект, столичната власт може да озаптява тези вратички. Имате всички правомощия и всички режими.
  Не бих подкрепила чл. 17а с двете алинеи.
  По отношение на наредбата – да.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Господин Здравков, мислите ли, че бихме могли да отложим за следващото заседание § 13 с оглед на евентуална дефиниция на ал. 2 в чл. 17б?
  ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: Считаме, че тази наредба ще е изключително фамозно да се опитаме да я дефинираме със закона и да я определим, защото такова нещо като създаване в нашата нормативна база няма. Затова сме създали и тази възможност, за да може да създадем една система от стандарти, тъй като наредбата искаме да я разпространим както към фасадите, градското обзавеждане, след това да я прехвърлим и към елементите на града, на средата, за да може тази наредба да създаде една система от стандарти. Да се опитаме сега във фаза законопроект да дефинираме как ще изглежда една наредба, ми се струва изключително трудна задача и то в рамките на седмица. Затова просто сме дали тази възможност от тук нататък в 6-месечния срок да си направим наредбата и да я внесем за гласуване от общинския съвет.
  По отношение на сроковете взех отношение.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Други желаещи да вземат отношение по този параграф?
  Заповядайте, господин Милчев.
  БОРИС МИЛЧЕВ: Ще подкрепя това, което каза госпожа Бакалова за наредбата. Подобна наредба, която урежда нормативни правила за облика на градските пространства – сградите и архитектурните ансамбли, неизбежно ще засегне правата на собственици на тези сгради. Ще въведе особени задължения за тях, които трябва да бъдат дефинирани като степен на намеса и в отношенията на собствениците извън закон. Не може да се даде възможност с акт от толкова ниска степен на практика неограничена, защото знам общинският съвет какво ще реши. Не би трябвало да е в закон, а да е дадена степента на интервенция върху правото на собственост на засегнатите лица, собственици на сгради.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, госпожо Бакалова.
  ПЕТКАНА БАКАЛОВА: Камарата на архитектите бихме искали да подкрепим усилията на Столична община да въведе елемента на целесъобразност при формиране на градската среда, защото знаем, че със Закона за устройство на територията на практика сградите се одобряват само по законосъобразност. За съжаление, това доведе до едно влошаване на качеството на нашата среда. Повечето уважаващи себе си градове в Европа имат подобни разпоредби и те са свързани и с историческите центрове и не само, с нови строителни правила, включително по отношение на рекламата. „Дойче Банк“ не е в синьо, а в златисто-кафяво, когато е в центъра на Рим.
  Подкрепяме категорично една такава инициатива. Не само, смятаме, че е редно и в Закона за устройство на територията може би, да бъдат предвидени за големите градове от основните региони или дори за областните градове да бъдат създадени подобни наредби. Време е да подобрим качеството на нашата архитектурна среда. Тъй като, ако въведем елемента целесъобразност за Закона за устройство на територията, това ще внесе твърде много субективен елемент при оценките, на практика най-добре е това да стане с наредба на общинския съвет, която да е съобразена с местните особености на съответния град.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, господин Бакалов.
  ГЕОРГИ БАКАЛОВ: Аз също подкрепям колегите от Камарата на архитектите за целесъобразността и наредба, която да регламентира как да се урегулира този въпрос.
  Изключително важен е състава на експертните съвети, които биха се произнесли по целесъобразност. Тук е много важно експертното присъствие и начало да бъде преобладаващо, както и на заинтересованите лица. Това също е нещо, което трябва да се има предвид.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря.
  Други изказвания? Заповядайте, господин Аталай.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Благодаря Ви, господин Председател.
  Колеги, дълги години сме правили много закони и винаги съм бил против да оставяме възможност на наредбата да пренапише закона. Винаги така се е случвало. Ето сега слушаме експертите, които вече започнаха да си разпределят кой, коя част от наредбата да напише. Разбира се, че без наредба няма как да стане. Ще има наредба и трябва да има – това, което слушам от главния архитект.
  Адвокат Бакалова каза, че има текст, който да прецизира. Тъй като днес няма да свършим, ще помоля и господин Тодоров да се ангажира сериозно и да ни дадете текст, с който наредбата да разясни по правилата докъде и какво ще напише, и как ще го напише. Иначе бих Ви предложил да минем и да напишем всичко в закона, защото организациите ще се скарат кой да напише наредбата. До там стигаме. Благодаря ви.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, господин Йовев.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЙОВЕВ: Само една реплика. Лично за мен, както и за експертите от нашето министерство, този чл. 17 е добре разписан. Но ако колегите не са готови с някакво ново предложение, защото ми се струва, че единствената цел да бъде отложено е тъй като в момента не са готови с нови предложения. Нека да го разискваме, но лично за нас текстовете са добре разписани.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Колеги, ако има предложения за отлагане, както разбирам, че ще има, всъщност на госпожа Бакалова, на колегите, които искат отлагането, честта се пада на Столична община да предложат текст за ал. 2.
  Заповядайте, господин Генов.
  МАНОЛ ГЕНОВ: Напълно се солидаризирам с колегата Аталай. Нека в закона по-ясно да бъдат дефинирани изискванията, които ще бъдат заложени в тази наредба, защото тук имаше предложения, че и големите градове едва ли не трябва да имат наредби, които да регламентират тези отношения. Представям си какво ще се случи в Северозападна България, но както и да е. Това го подминавам. В областните градове има такива наредби, защото инвеститорският интерес и всички други подобни мероприятия почти ги няма там.
  Още веднъж предлагам да се отложи и да се даде по-ясна дефиниция на изискванията, които ще бъдат заложени в наредбата, господин Председател.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Господин Генов, ще си позволя да взема реплика. Мисля, че областните градове не се нуждаят от такива наредби, защото като общински съветник аз примерно съм се сблъсквал с проблема с тези шарени санирания на балконите. Няма правно основание общината да каже. Има примерно някакъв тертип за тези санирания, остъклявания и всичко останало. По-скоро бих предложил да подкрепя една генерална възможност, а общината да си прецени има или няма нужда да направи подобна наредба.
  Заповядайте, госпожо Янкова, за процедурно предложение.
  ДОРА ЯНКОВА: Подкрепям предложението на господин Генов – експертите на комисията с екипът на господин Здравков да седнат и да дадат един по-ясен текст на § 13. Чухте съображенията.
  Тук има едно по-крайно становище на господин Панчев – това да отпадне. Като цяло вземете предвид и нашите съображения, които изказахме, седнете и на другото заседание дайте нещо ясно.
  Ако държите, отново вижте чл. 17в, вижте го отново с всички съображения и за самата наредба.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Колеги, подлагам на гласуване процедурата, направена от госпожа Янкова, да отложим обсъждането на § 13 за следващия път с уговорката, ако до тогава имаме работещ текст за уточняване на съдържанието на тази наредба, да се съобразим с него.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 19, против и въздържали се – няма.
  Предложението е прието единодушно.
  Колеги, предлагам да преминем към следващите два параграфа.
  По § 14 има предложение от народните представители Спас Панчев и Димитър Георгиев.
  Имате ли становище, господин Здравков?
  ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: То е за гарирането и паркирането – препратката да стане към общи текстове в Закона за устройство на територията, така че не възразяваме.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Има ли изказвания?
  ЛЮБОМИР БОНЕВ: Искам да питам арх. Здравков Столична община има ли такава наредба?
  ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: За 6-месечния срок, който е даден 2007 г., до 2017-2018 г., няма.
  ЛЮБОМИР БОНЕВ: Архитект Здравков, значи искате да кажете, че от 2007 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството…
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Колеги, …
  ЛЮБОМИР БОНЕВ: Главният архитект е тук и го питаме.
  Каква е идеята? Правим изменение на закона с цел да отпадне нещо, което е вменено 2007 г. и до настоящия момент е изпълнено.
  ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: На 19 януари беше публикувана Наредба № 2 за транспортно-комуникационните схеми.
  ЛЮБОМИР БОНЕВ: Аз Ви питам изрично: има ли наредба по чл. 18 от закона?
  ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: Категорично отговарям: няма!
  ЛЮБОМИР БОНЕВ: Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Колеги, който е съгласен с предложението на господин Панчев, моля да гласува.
  За – 19, против и въздържали се – няма.
  Предложението е прието.
  По § 15 има предложение от народния представител Юлиан Ангелов.
  Има предложение от народните представители Спас Панчев и Димитър Георгиев.
  Заповядайте, господин Здравков.
  ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: Приемаме предложението и в чл. 56 от Закона за устройство на територията следва да се помисли за съдовете за събиране на смет да бъдат премахнати, защото са елемент на схема. При разговорите, които имахме с господин Тодоров, споменахме, че вече има едно дело тук, пред „Радисън“. Осъдиха ни, че съдовете за смет са поставени извън схемата по чл. 56 от Закона за устройство на територията, която ние нямаме. На територията на Столична община имаме десетки хиляди контейнери за смет. Не можете да си представите как би могло да се одобри такава схема. Всеки ще бъде недоволен от схемата, че контейнерът му е пред, зад или близо до имота. Абсурдно е! Просто такава схема няма как да бъде одобрена. Така че предлагам в следващото изменение на Закона за устройство на територията и колегите от Министерството на регионалното развитие и благоустройството да помислят от чл. 56 да се махнат съдовете за смет.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Уважаеми колеги, подлагам на гласуване предложението на господин Панчев за заличаване на § 15.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 17, против – няма, въздържал се – 1.
  Предложението е прието.
  Подлагам на гласуване предложението на господин Ангелов, което няма как да подкрепим, защото вече § 15 е отпаднал.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – няма, против – няма, въздържали се – 19.
  Предложението не е прието.
  Заповядайте, господин Панчев.
  СПАС ПАНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Председател.
  Искам да Ви информирам, че съгласувано с колегата Георгиев оттегляме последното наше предложение за създаване на нов § 31.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря Ви, господин Панчев. Видели сте, че има такъв.
  Колеги, благодаря Ви за, мисля, доста упоритата и ползотворна работа. Горе-долу сме в средата на законопроекта и мисля, че в четвъртък бихме могли да го завършим.
  Закривам заседанието.  (Закрито в 16,30 ч.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  (Искрен Веселинов)


  Стенограф:
  (Мая Станкова)
  Форма за търсене
  Ключова дума