Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
22/03/2018
  1. Представяне и обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на плащанията в брой, № 854-01-85, внесен от Менда Стоянова и Станислав Иванов.
  2. Обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столична община, № 754-01-67, внесен от Александър Ненков и група народни представители (за второ гласуване - продължение).
  П Р О Т О К О Л
  № 6
  Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, и списъкът на гостите се прилагат към протокола.
  Заседанието беше открито в 13,10 ч. и ръководено от председателя на комисията господин Искрен Веселинов.

  * * *

  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Уважаеми колеги, уважаеми гости, имаме кворум. Предлагам да започнем работата на комисията.
  Предварително обявеният дневен ред включва единствена точка:
  Обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столична община, № 754-01-67, внесен от Александър Ненков и група народни представители – за второ обсъждане.
  Предлагам преди нея да добавим:
  Представяне и обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на плащанията в брой, № 854-01-18, внесен от Менда Стоянова и Станислав Иванов.
  Правим го изрично по молба на ръководството на Народното събрание. Мисля, че Законопроектът не е спорен и мисля, че ще получи подкрепа, няма да отнеме много време.
  Колеги, първо подлагам на гласуване дневния ред и след това промяната, която предлагам към него.
  Който е за предварително обявения дневен ред, моля да гласува.
  За – 15, против и въздържали се – няма.
  Приема се единодушно.
  Който е съгласен като първа точка да бъде включено: Представяне и обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на плащанията в брой, № 854-01-18, внесен от Менда Стоянова и Станислав Иванова, моля да гласува.
  За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
  Приема се.

  Преминаваме към точка първа от дневния ред:
  ПРЕДСТАВЯНЕ И ОБСЪЖДАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ.
  Гости по тази точка са:
  - от Министерството на регионалното развитие и благоустройството присъстват: Весела Начева – началник-кабинет; Лидия Станкова – директор на дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“; Иван Несторов – началник на ДНСК; Веселин Давидов – член на Управителния съвет на АПИ; Димитър Петков – директор на дирекция „Финанси“ – АПИ; проф. Олег Асенов – експерт, Павлина Захариева – експерт;
  - от Министерството на финансите: Росица Великова – заместник-министър; Светла Костова – директор на дирекция „Държавно съкровище“.
  Давам думата на вносителя.
  Госпожо Стоянова, заповядайте.
  МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
  Уважаеми народни представители, този Законопроект за изменение на Закона за ограничаване на плащанията в брой има отново за мотив намаляване на административната тежест. В чл. 4 на този закон са разписани правилата, по които приходите на бюджетните организации биха могли да отиват направо по сметки на Българската народна банка, без да минават през сметки на други банки и след това към БНБ. Там са разписани и правилата за плащанията през ПОС терминали на бюджетни организации. Всички знаете, че това се случи преди няколко години – почти всички бюджетни организации са снабдени с такива ПОС терминали и таксите, които те изискват, могат да бъдат платени през този ПОС терминал със съответната дебитна или кредитна карта на клиента, без заплащане на такси, като парите от ПОС терминала директно постъпват по сметката на БНБ за съответната бюджетна организация.
  Единствено Националната агенция за приходите имаше в една ал. 4 възможност, освен традиционния начин на физическите ПОС терминали, да има възможност да предостави на своите клиенти и плащане чрез така наречения „виртуален ПОС“. Ако влезете в сайта на НАП ще видите, че там, като си подадете декларацията и Ви излиза какво Ви е задължението, бихте могли да го платите или през ePay, ако имате регистрация, или да попълните предварително оформено платежно, тоест да си сложите само сумата, която има да платите, и възможност да платите чрез карта през така нареченото виртуално ПОС устройство.
  Сега с тази ал. 5, която е предложено да бъде създадена в чл. 4, това се разширява и за останалите бюджетни организации за събиране на техните приходи. Това би дало възможност на всяка една бюджетна организация, която има повече такива транзакции, да разкрие такъв виртуален пост, да сключи договор и да го разкрие, и да се извърши това плащане.
  В Заключителните разпоредби имаме промяна в Закона за пътищата, защото конкретният първи бенефициент на този нов текст ще бъде АПИ, по повод на това, че тя ще е оператор на тол системата и там ще има масови плащания от фирми и граждани, които е добре да имат възможност да използват и този виртуален ПОС. Затова и в този закон в чл. 10, ал. 6 се създава възможност с изречение второ тези картови плащания да се обслужват чрез така наречения виртуален ПОС.
  Това е законопроектът. Смятам, че той е много добър и за бизнеса, и за хората. Естествено съответната бюджетна организация трябва да положи усилия, за да сключи такъв договор и да си разработи подобен ПОС, но това е и работа на тези бюджетни организации. Моля да подкрепите Законопроекта.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря на вносителя.
  Да дадем думата на представителя на Министерството на финансите.
  Заповядайте.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР РОСИЦА ВЕЛКОВА: Министерството на финансите изцяло подкрепя предложения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на плащанията в брой. Това, което бих могла да допълня към представянето, което направи госпожа Менда Стоянова, е, че ефективно този подход се прилага от НАП от месец февруари 2018 г. и за този кратък период, в който се прилага, вече показва своя положителен ефект. Към 20 март по този начин са събрани 3 млн. 325 хил. лв. приходи през картовите разплащания. Благодаря.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря.
  От МРРБ кой ще вземе отношение по Законопроекта?
  Заповядайте.
  ВЕСЕЛИН ДАВИДОВ: Благодаря.
  Също бих искал да дам нашата изключително положителна оценка и благодарност за този законопроект, защото той действително ще окаже и много добро влияние при реализацията на тол системата и осъществяването на тол таксуването чрез нея. Той ще засили също така опционалностите за плащания и чрез мобилни приложения.
  Като цяло ние сме изключително доволни и подкрепяме този законопроект, при необходимост ще разясня, ние сме също на разположение. Благодаря.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря на господин Давидов.
  Мисля, че всички страни се изказаха.
  Колеги, имате думата за обсъждане.
  Има ли желаещи да направят изказване?
  Заповядайте, господин Аталай.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Един въпрос към АПИ.
  Как практически виждате с картовата система да се плаща такса на магистрала? Практически как ще бъде направено?
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Господин Давидов, заповядайте.
  ВЕСЕЛИН ДАВИДОВ: Ще започна накратко, после ще преотстъпя думата и на проф. Асенов, който ни е водещото техническо лице в тази част.
  Плащанията с карти са една от възможностите и приоритетно необходимостта от плащания с карти възниква най-вече при ползването на системата при преминаване с така наречените маршрутни карти или така наречените тол терминали, които ще поставим в изпълнение на европейското законодателство – над точките на вход и изход на основните транзитни трасета, както и на различни търговски обекти покрай републиканската пътна мрежа. Както е известно по линия на европейското законодателство ние сме длъжни да предоставим възможността на ползвателите на пътната инфраструктура не само чрез автоматичния начин на ползване чрез така наречените бордови устройства, а и при инцидентно преминаване през държавата, без да е необходимо да закупуват бордово устройство или да бъдат снабдени с такова, да имат възможността без да се регистрират в системата, заявявайки предварително маршрута, както и данните на превозното средство, с което преминават, да им се калкулира съответната такса и това е начин на ползване, който е предплатен, да заплатят и да преминат по съответния участък. Като за тези заплащания картовите разплащания стават както с различни видове кредитни и банкови карти, така и с така наречените карти за гориво, коетоq между друготоq е изключително популярна практика чрез транспортните предприятия, предвид улеснената възможност за техния персонал да не носят налични кеш пари със себе си, или пък те да бъдат целево само за определени нужди, както в случая – за гориво или за заплащане на пътни такси.
  Може би проф. Асенов би дал също малко светлина във връзка с тези плащания, ако позволите.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Господин Аталай, има ли нужда от допълнителна информация?
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Да, защото все пак не стана ясно практически как ще се плати с тази карта, след като съм се качил на магистралата. Ще имаме ли автоматично преминаване, бързо преминаване, или с тази карта пак ще спирам на системата да посочвам картата и да продължавам? Ще се създаде ли възможност за транзитно преминаване, след като вече имам възможността да пътувам и да си плащам таксите? Каква е системата, която изграждате?
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Професор Асенов има думата.
  ОЛЕГ АСЕНОВ: Искам да кажа, че технически тази възможност е абсолютно реална, тъй като всички картови плащания ще бъдат реализирани с възможност за отлагане на старта на услугата, което означава, че ако един превозвач, дори той да е от чужда държава, реши да закупи предварително маршрутна карта за свое товарно превозно средство, той може да я закупи през уеб портала, използвайки този тип плащане и да укаже кога ще бъде в рамките на 48 часа въвеждането на това транспортно средство на територията на Република България? При този начин на плащане всеки един от шофьорите ще има достатъчно време нормално да бъде реализиран, тоест собственика на фирмата да реализира плащането, да осигури правилното тол преминаване на съответния камион, той да си мине без да спира на границата. Автоматизираните системи ще го разпознаят като редовен тол платец и той ще си излезе от Република България.
  По този начин това, първо, ще улесни до голяма степен и международните превозвачи, които нямат инсталирани бордови устройства, говоря за превозвачите, които са от Близкия Изток, за които ние имаме статистическа оценка колко от тях нямат такива средства. От друга страна, въвеждайки този тип плащане, за нашите български граждани ние ще им дадем възможност за другия тип тол инструмент за всички моторни превозни средства под три тона и половина да закупят електронна винетка дори от мобилния си телефон 10 минути преди да тръгнат за своето пътуване. Смятам, че това ще създаде свобода, равноправие и достъпност за използване на тол услугата на територията на Република България.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря.
  Други изказвания или въпроси към вносителите или към присъстващата администрация?
  Заповядайте, господин Давидов.
  ВЕСЕЛИН ДАВИДОВ: Само едно допълнение за господин Аталай.
  Ние изхождаме от това, че значителна част, или каквато е международната практика в дългосрочен план, над 98% от ползвателите ще ползват автоматичен режим системата, тоест те така или иначе са оборудвани или ще се дооборудват с такива устройства. Изричното заплащане чрез терминалните устройства чрез карти, които разяснихме, всъщност ще засягат съвсем малка част от ползвателите, които ще преминават инцидентно през държавата. Това е за преминаване над 3,5 тона при инцидентно преминаване през държавата. Разбира се, освен тях, както проф. Асенов разясни, чрез възможността за закупуване и на електронна винетка както през мобилните приложения, през мобилната платформа и съответните устройства, които също се намират покрай републиканската пътна мрежа и в точките на излаз и изход от нея, ще бъде дадена тази възможност в оперативен порядък и по-лесно да бъдат обслужвани ползвателите.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря Ви, господин Давидов.
  Може би не е лошо в някое бъдещо заседание да ни представите тол системата като виждане, след като вече е оформена. Мисля, че по-скоро това беше контекстът на въпроса на господин Аталай, отколкото конкретния законопроект.
  Закривам дебата поради липса на желаещи да се изкажат по въпросната точка от дневния ред.
  Колеги, който е съгласен с приемането на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ограничение на плащанията в брой, № 854-01-18, внесен от Менда Стоянова и Станислав Иванов, моля да гласува.
  За – 17, против и въздържали се – няма.
  Приема се единодушно.
  Благодарим на вносителите и участниците по тази точка от дневния ред.

  Преминаваме към втора точка от дневния ред:
  ОБСЪЖДАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ЗАСТРОЯВАНЕТО НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА.
  Гости на заседанието са
  - от Столична община: арх. Здравко Здравков – главен архитект на София, Стела Щерева – юрист, Силвия Христова – общински съветник;
  - от Камара на архитектите в България: арх. Борислав Игнатов – председател на Управителния съвет, арх. Петкана Бакалова – заместник-председател на Управителния съвет, Борис Милчев – юрист;
  - от Съюза на архитектите в България: Георги Бакалов – председател, Емилия Александрова;
  - от Камара на инженерите в инвестиционното проектиране: инж. Николай Главинчев – председател;
  - от Асоциация на строителните предприемачи: Георги Шопов – председател, Красимир Шалев, Асен Чавдаров, Димитър Савов;
  - от Национално движение на българските граждани: Таня Дикова, Гергана Калпачка, Мария Гулева;
  - Николай Веселинов – гражданин;
  - от Сдружение „Инициативен комитет кв. „Бояна“: Светла Ваташка;
  - от Гражданска инициатива за обществен и релсов транспорт: Веселин Кирев и Георги Статков.
  Колеги, имате раздадена формулировка, която е направена след дебата по § 13 – чл. 17б:
  „Чл. 17б. (1) Специфичните изисквания за облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли се определят с наредба на Столичния общински съвет.
  (2) С наредбата по ал. 1 се определят допълнителните изисквания към обема и съдържанието на подробните устройствени планове и на инвестиционните проекти за нови сгради, реконструкция, пристрояване и надстрояване и основни ремонти на сгради и съоръжения, улици, площади и озеленени площи, свързани с благоустрояването на градските пространства, опазването и съхраняването на архитектурните ансамбли и градската среда.“
  Това е текстът, който ни се предлага след работата на експертите на Комисията и експертите на Столична община.
  Господин Главен архитект, имате думата.
  ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: Благодаря Ви.
  След проведеното заседание направихме работни срещи с господин Тодоров, Валя Бакалова и специалисти от нашето направление. Идеята беше да конкретизираме обхвата на наредбата, която популярно доби наименованието Наредба за градската среда. Идеята е да могат да бъдат разширявани специфичните правила и норми към подробните устройствени планове с допълнителни изисквания както към изискванията за редакционното проектиране.
  Приемаме текста. Считам, че стана добър. От тук нататък работата е да създадем наредбата, така че да отговаря на закона.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Колеги, имате думата за изказвания. Прочетох текст, тъй като току-що беше раздаден, да имате представа.
  Има ли някой желаещ да се изкаже?
  Който е съгласен с така предложения чл. 17б с ал. 1 и 2, моля да гласува.
  За – 17, против и въздържали се – няма.
  Приема се единодушно.
  Гласуваме целия параграф с направените промени.
  За – 17, против и въздържали се – няма.
  Приема се единодушно.
  По § 16 има предложение от народните представители Искрен Веселинов и Александър Ненков; предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
  Господин Главен архитект, слушаме Ви.
  ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: Подкрепяме предложението, направено от Вас и от господин Александър Ненков. Касае се за наредбата, която Общинския съвет има по ал. 1 на чл. 19. Идеята е предложенията, които се правят за реализиране на покривно-вертикално озеленяване, всички тези случаи да бъдат разгледани в наредбата, тъй като имаше конкретни предложения в работните групи къде да се реализира озеленяване, как да бъде редуциран процентът. Счетохме с госпожа Лорита Радева и с общинските съветници, че е редно всички тези казуси да бъдат разгледани много детайлно в наредбата, която предстои да бъде коригирана. В момента има и работна група по наредбата, така че не е мястото в закона да бъдат разгледани абсолютно всички изключения.
  Подкрепяме Вашия текст.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Колеги, имате думата.
  ЛЮБОМИР БОНЕВ: Архитект Здравков, доколкото разбрахме има наредба за озеленяването. Предложението от Корнелия Нинова и група народни представители е в закона да се дефинира вертикално и покривно озеленяване. Не знам защо отхвърляте с лека ръка нашето предложение.
  ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: Напротив, дори днес имахме случаи и вчера коментирахме с госпожа Радева – това е спешна необходимост да разгледаме възможностите за вертикално и покривно озеленяване. Ние затова залагаме текста: изключенията от случаите, предвидени по ал. 1 да се разгледат в наредбата, тоест имаме зони, в които имаме съотношение 60 към 40. Имаме зони в центъра, където имаме 80 към 20. Категорично е ясно, че не може да се реализира озеленяването, то трябва да отиде или вертикално, или в покрива. Но тъй като влизаме в доста хипотези като дебелини на почвени слоеве, дали да бъде направено до 15-ия метър, разгледахме редица примери от европейски държави, искаме много детайлно да разпишем тези правила, защото формално да дадем възможност да се сложи озеленяване на покрива няма да е работещо. Затова искаме много детайлно да разгледаме тези случаи категорично с цел запазване на зелената система на София.
  Напротив, имаме такова изискване и за дебелината на почвения слой, и за ползване на озеленяването. Всички тези предложения ние сме ги изпратили на работната група към комисията, която работи наредбата.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Тоест по принцип идеята се приема, но ще бъде интерпретирана в наредба – това предлага арх. Здравков.
  ЛЮБОМИР БОНЕВ: Не е лошо да е интерпретирано в наредба. Надяваме се, че тази наредба няма да стане като наредбата по чл. 18 за паркингите и гаражите. Шестмесечен е срокът за наредбите по този закон. Надяваме се наредбите да се издадат в 6-месечен срок, включително и за визията на София.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Господин Свиленски има думата.
  ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Благодаря, господин Председател.
  Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Здравков, аз не разбирам защо неща, които самият Вие твърдите, че са добри, че са полезни както за града, така и за жителите, които живеят в този град, ги отхвърляте, прехвърляйки ги към дадена наредба. Така беше и предния път с височината на сградите. Да, Столична община може да приеме такива наредби, но досега не го е направила, досега ги няма тези неща. Затова нека да бъдат вложени в закона като законова мярка, а в наредбата е още по-добре, направете го, няма проблем. Но практиката Столична община е да не изпълнява законите и да не приема наредбите. Това не е единственият случай с наредбата, която цитира колегата. В транспорта има три наредби, които не са променени, които въобще не са направени във връзка с функционирането на транспорта в София, така че няма как да бъдем спокойни ние като народни представители, в частност аз от София, с това, че ще се случи нещо през наредбата на Столична община.
  Какво лошо има в това предложение при изграждане на паркове и градини да се изгражда задължително напоителна система? Колко пъти залесявахте Ботевградско шосе? Спомняте ли си? Вие не бяхте главен архитект, но аз бях съветник. Всяка година слагахме нови дървета, на другата година пак нови и пак нови, и пак нови, докато сега що-годе тези дървета се хванаха, защото се напояват. Това е смисълът.
  Ако нещо не Ви харесва като норма, като текст, кажете: това не се приема. Но да казвате: всичко е много добре, обаче ще го запишем в наредбата – не звучи сериозно.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря, господин Свиленски, разбрахме тезата.
  Други изказвания има ли?
  Господин Здравков, заповядайте.
  ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: Наредбата работи и действа. Тази наредба, въпреки че има своите недостатъци, функционира и доста успешно работи. В наредбата се вменяват конкретни задължения. За работата по наредбата от 2007 г. досега са установени редица предложения, както и липсата на формулировки за вертикално покривно озеленяване и Вашите предложения за дебелина на почвен слой, с Комисията по екология при госпожа Радева вече задължително поставяме изисквания за дебелини от 1,20 м. на почвения слой за висока дървесна растителност и всички тези неща ,които предлагате.
  Считам, че не може със закон да обхванем цялата тази конкретика. В зоните, които са производствени, имаме същите проблеми по отношение на озеленяването. Складови бази, на които се вменява конкретно озеленяване.
  Искаме да разгледаме много повече хипотези от тези, предвидени в закона. Затова даваме по-голяма възможност със създаването на наредбата, а тя вече е възложена, уверявам Ви, че се работи по писането на текстове в наредбата, ние да си прецизираме текстовете.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте.
  ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА: Благодаря, господин Председател.
  Мисля, че трябва да го уточним. Коментарът на арх. Здравков е верен, обаче чисто правно неговите обещания „Ще ги включим в наредбата“, не е достатъчно, трябва да кажем и малко повече.
  Ако ние включим в закона Вашите текстове, както са предложени, а колегите в Столична община в наредбата разработят по-подробно режима, защото се налага, в един момент от гледна точка на законодателната техника ще се получи разминаване. И тогава ще се наложи цялата наредба за зелената система да я инкорпорираме в ЗУТ, което няма да е добре.
  Доколкото разбирам арх. Здравков, текстовете са част от още няколко основни изисквания, които ще се вложат в самата наредба и при положение че има законова делегация, те наистина спокойно доразвити подробно и като хипотези, и като изисквания да се уредят в подзаконовия нормативен акт. Това е смисълът според мен чисто правно-технически. Благодаря.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря на госпожа Бакалова.
  Заповядайте, госпожо Янкова.
  ДОРА ЯНКОВА: Това е един от чувствителните текстове, за които има натиск и на жителите на София – в минимално определение с Общия устройствен план процент на площта за озеленяване.
  Спор няма, че арх. Здравков е добронамерен да има наредба, но въпросът е общинският съвет ще ли да я приеме и кога. Вие имате една, но казвате, че имате идея да я усъвършенствате, да доразвиете определени неща, които са в духа на предложението на Корнелия Нинова и група народни представители.
  Тук мое би идва недоверието доколко това ще бъде. Когато е в законопроекта, то е закон. А когато е в наредбата, която общинският съвет, незнайно как ще направи, законодателят няма доверие в момента, защото нямаме наредбата да я сложите тук и да кажете: ето, законопроектът върви, но ние сме готови с тази наредба и в нея сме развили всички хипотези, по които казвате, че искате да бъдете и по-модерен, и по-добронамерен към софиянци.
  Тук вече въпросът е на нас, членовете на Комисията, дали да се доверим на Столичния съвет, в който казвате: имаше преди проблеми, сега искаме да ги обменим. Но съветът е същият, само главният архитект е нов, няма нищо по-различно. Или ние да държим на това да бъде прието като принципи, а Вие в наредбата да го доразвиете по-нататък.
  Тук искаме малко повече уверение кога, докога… Аз имам предложение да покажете и в Комисията да видим тази уредба как сте я развили, дали сте я доразвили, или отново да внесем текстовете в този законопроект. По същество е добре да ги приемете.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте.
  СИЛВИЯ ХРИСТОВА: Аз като общински съветник, тъй като изразихте недоверие към общинския съвет по отношение на тази наредба дали ще я актуализира, дали ще я усъвършенства, в това си качество искам да Ви уверя, че със сигурност ще бъде актуализирана. Работи се в момента. Много сериозни изисквания имаме към обществените обсъждания на нашите наредба. С удоволствие ще ги покажем и на Вас изрично, въпреки че ги обсъждаме много обстойно.
  Бих засегнала това, че една наредба е много по-гъвкава и дори да намерим още много решения по отношение на текстовете, които в момента предлагате, ще можем при всички случаи да постигнем по-работещи текстове и да бъдем по-гъвкави във формулировката и по-обстойни, когато е в наредба на общинския съвет.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря.
  Други желаещи да се изкажат? Ако няма, закривам дебата.
  Предложение на народните представители Искрен Веселинов и Александър Ненков.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 13,против – няма, въздържали се – 4.
  Приема се.
  Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
  Който е за, моля да гласува.
  За – 4, против – няма, въздържали се – 13.
  Предложението не се приема.
  Който е съгласен с параграфа като цяло, моля да гласува.
  За – 13, против – няма, въздържали се – 4.
  Параграф 16 е приет.
  Има предложение за създаване на нов § 16а от народните представители Борис Вангелов, Искрен Веселинов и Милен Михов.
  Господин Главен архитект, имате думата.
  ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: Подкрепяме текста. Касае се за специалните терени на сигурността и отбраната, или с абревиатурата ТСП. В тези терени в Общия устройствен план в табличната част липсват всякакви градоустройствени показатели – плътност, интензивност. При създаването на плана се е считало, че с подробните устройствени планове ще се определят конкретните параметри на зоната. Знаете, че в много от ситуациите в момента има отпаднала необходимост от тези терени и много често се налага изработването на подробни устройствени планове. Предложението е в посока да се приемат параметрите, които действат в съседната зона.
  Предложението ни е: „При отпадане на необходимостта от ползването на терени за обекти на сигурността и отбраната за устройството и застрояването им се прилагат предназначението и правилата и нормативите на преобладаващата съседна устройствена зона.“ Редакционна корекция.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Госпожо Бакалова, имате думата.
  ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА: Имам едно предложение, господин Здравков. Ако можете да кажете дали е разумно – в § 2, ал. 8 има подобна разпоредба, която третира при отпаднала необходимост от ползването на терените, новото им предназначение се определя с подробния устройствен план, съгласуван с министъра. Дали тази норма работи или не работи – не мога да кажа, но и в единия, и в другия случай прилагането на съседните зони, ако те са повече от една, ще имате проблем. Кое е преобладаващото също е трудно да се каже.
  Може би е разумно евентуално да предвидим някаква зона, която да е достатъчно широка, за да може да удовлетворява тези нужди. Заради несигурността, която създаваме с „преобладаващата“.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Господин Здравков, заповядайте.
  ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: Повечето от тези терени на сигурността и отбраната сега имат конкретно предназначение. Теренът, който се предостави в „Младост“, по волята на Министерския съвет се предостави за парк. Конкретно за специално имаме в местността „Къро“, имаме и в „Трудови казарми“. Преобладаващите зони са или СМФ, или контактуват със зони, които са обществено обслужващи.
  Залагаме на „преобладаващата зона“. Права е адвокат Бакалова, че няма дефиниция на „преобладаваща зона“. Предлагам да разглеждаме всеки случай конкретно. Иначе да им заложим СМФ много ще вдигне параметрите на тези зони. Ние имаме вече лошия пример от § 2, ал. 9, който по-нататък ще разгледаме.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Колеги, други изказвания?
  Заповядайте, арх. Бакалова.
  ПЕТКАНА БАКАЛОВА: Определението „съседните зони“ е много общо. Коя точно съседна – от север, от юг, от запад? Дали не трябва да е зоната, която е отредена по… Съседната откъде съседна? От ляво, от дясно, от север, от юг, от запад? Не става ясно. Съседната е много неопределено като понятие. Този имот във всички случаи попада в някакъв общ устройствен план.
  ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: Затова сме заложили „преобладаващата зона“.
  ПЕТКАНА БАКАЛОВА: Преобладаващата по Общия устройствен план?
  ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: Да.
  ПЕТКАНА БАКАЛОВА: Съседната внася объркване като дефиниция.
  ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: В момента липсват всякакви параметри за тези зони.
  ПЕТКАНА БАКАЛОВА: Преобладаващата за какъв ремонт?
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Много Ви моля! Направете изказване, госпожо Бакалова, след което ще Ви отговорят.
  ПЕТКАНА БАКАЛОВА: Въпросът е: коя съседна зона? Звучи неопределено. Съседната от юг, съседната от запад, съдената… Един имот е заобиколен от четири зони примерно в най-простия случай. По коя от четирите? Всички са съседни. Дефиницията да бъде изчистена.
  Не сме срещу текста, а за това дефиницията да бъде прецизирана.
  ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: При създаването на този текст сме предложили подобен текст, който имаме сега в зоните за застрояване за неземеделски нужди и там е написано така: „Допустимите функции и параметри за застрояване се определят съобразно функционалното предназначение и параметрите на съседните устройствени зони и терени. Махнали сме „терени“, защото е неясно като формулировка, и сме сложили думата „преобладаващи“, тоест да влезе в зоната, която е с по-голям обхват, контактната зона с тези терени на сигурността и отбраната. Уверявам ви, тези терени са не повече от 10 в София.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Мисля, че се уточни казусът.
  Заповядайте, господин Аталай.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Колеги, в един закон неопределеността е най-лошото нещо, което можем да оставим като текст. Какво означава „преобладаваща“? Сега и арх. Бакалова казва: съседни, ляво и дясно. Много неприятно е да приемем закон с такива текстове.
  Току-що чух, арх. Здравков каза, че са взели текста от стария и там има само едно определение, без преобладаващо, без съседни. Да отпадне терени и да остане само съседни зони и да решим въпроса. Иначе ще приемем закон, по който утре или в други ден ще ни задават въпроси: какво е преобладаващо? Да се чудим какво и как да направим.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Господин Аталай, всъщност текстът, който сега се предлага, е с по-голяма степен на определеност от този, който беше прочетен за земеделските терени. Сега има яснота, че там, където е най-големият процент на контактност с някаква зона, там по такъв начин се определя и новата зона. Тук нямаме даже и субективната преценка на главния архитект. В другия случай той си избира коя от съседните зони да…
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Ако оставим субективния на главния архитект ще бъде много по-приемливо, отколкото това, което предлагате в момента.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Тогава да махнем „преобладаващото“ и остава стария текст.
  Госпожа Станкова, заповядайте.
  ЛИДИЯ СТАНКОВА: Аз ще направя предложение да се допълни редакцията, която изчете арх. Здравков: „Правилата и нормативите на преобладаващата по площ съседна устройствена зона“. Тоест ако имотът граничи с три устройствени зони, приемат се показателите на тази зона, която е с най-голяма площ.
  ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: Може би трябва да добавим и „предвидена за застрояване“, ако контактува с някой парк въпросният терен и тогава вече ще…
  ДОРА ЯНКОВА: Обикновено държавата го дава или на общината и много трудно го продава. Тоест Вие ще бъдете на свой терен или Вие ще го продадете. Тук няма такава голяма опасност, но зависи какъв Ви е подходът.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Други желаещи да се изкажат?
  ГЕОРГИ БАКАЛОВ: Благодаря.
  Когато се взима такъв имот наистина идеята е да се реализира някакво комисионно намерение. Може би трябва да се прецизира, те са четири основни показателя: Кинт, плътност, минимално озеленяване и свободната площ. Може би трябва да бъде тази територия, която има по-високи параметри за застрояване. Не че отпадат другите параметри за озеленяване и т.н., но това вече прецизира нещата, защото идеята е такива територии да бъдат съседни на друга вече утвърдена територия и да може наистина да има активност, свързана с реализацията на обекти. Това е моето предложение – да се каже, че става въпрос за коефициента на интензивност. Благодаря.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Уважаеми колеги, някой желае ли да се изкаже и да направи предложение по този параграф?
  Ако не, припознавам редакционното предложение на главния архитект.
  Господин Генов.
  МАНОЛ ГЕНОВ: Доста разяснения се дадоха тук, но все пак формулировката остава неясна за мен и предлагам да го отложим, да се даде по-ясна формулировка дали по площ, дали по брой, дали по етажност ще се смята. Да се прецизира този текст, да не си губим времето сега, защото доста време ни отне.
  Предлагам да се даде по-ясна дефиниция и формулировка точно на този текст.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря, господин Генов.
  Ще подложа Вашето процедурно предложение на гласуване, разбира се, но моята идея е днес да приключим със закона. За кога да го отлагаме? Господин Ненков правилно казва, че редакционни бележки може и в самата зала да се направят.
  Има процедурно предложение за отлагане на гласуването по § 16а.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 4, против – няма, въздържали се – 11.
  Не се приема.
  Колеги, подлагам на гласуване редакционната поправка след „правилата и нормативите на преобладаващата съседна устройствена зона“.
  ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: Да добавим „преобладаващата по площ“.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Да – по площ съседна устройствена зона.
  Който е съгласен с тази редакционна промяна, моля да гласува.
  За – 13, против – няма, въздържали се – 4.
  Приема се.
  Гласуваме новия § 16а с така направената редакционна поправка.
  За – 13, против – няма, въздържали се – 4.
  Приема се.
  По § 17 има предложение на Спас Панчев и Димитър Георгиев.
  Господин Главен архитект, слушаме Ви.
  ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: Налагането на санкции се оказа, е не е най-работещата мярка. По Закона за културното наследство трябва да се помисли за някакви съответни механизми, защото примерът, който ще Ви дам е: за трите пъти налагане на глобата от 100 хил. лв. на Захарна фабрика доведе дотам, че в момента Захарна фабрика я няма и от тези 300 хил. лв., сме събрали 50.
  Увеличаването на санкциите звучи доста добре. Въпросът е, че ние сме в ситуация, в която водим безкрайни спорове. Вчера имахме среща със собственика на къщата на Гешов, на който не можем да връчим акта в продължение на доста време, че се крие, след това наказателното постановление се обжалва. Увеличаването механично на санкциите, без създаването на стимули към тези собственици според мен не е най-работещата мярка да изправим хората до стената.
  Не възразявам. Мисля, че мястото на тези текстове е в Закона за културното наследство. И без това имаме доста големи санкции по отношение на юридическите лица от 100 хил. лв. Казвам ви от практиката, която имаме, само санкциите не работят. Трябва да се намери в Закона за културното наследство и нещо, което да кара тези собственици наистина да се замислят, че притежават обект, който е част от паметта на града.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Така е. Това е много стара тема и действително подлежи на обсъждане.
  Колеги, имате думата.
  Ако няма желаещи да се изкажат, закривам дебата.
  Подлагам на гласуване предложението на народните представители Спас Панчев и Димитър Георгиев.
  За – 5, против – няма, въздържали се – 12.
  Предложението не се приема.
  Който е за § 17, моля да гласува.
  За – 12, против – няма, въздържали се – 5.
  Приема се.
  Имате думата.
  ДОРА ЯНКОВА: Исках да кажа това, което каза Главният архитект и от опит: слагаш глоба над 50 лв. и всичко отива в съда. А тези, които учат право, преподавателите казват: администрацията не е грамотна да направи стабилен акт, жалете го и той ще падне на административно основание. В случая ние плашим гарги. Нищо реално. Само някой може да се уплаши, че може законът да му се стовари, но не е работещо.
  Така сте решили, ще плашим. Администрацията да се научи да прави актове.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря.
  По § 18 има предложение от мен и от господин Ненков, има предложение от господин Панчев и господин Георгиев. Те са еднакви.
  Главният архитект?
  ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: Не възразяваме. Текстът е уреден в Закона за управление на отпадъците. Приемаме Вашето предложение.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Колеги, подлагам на гласуване двете предложения, които са за отпадане на § 18.
  За – 17, против и въздържали се – няма.
  Предложението за отпадане се приема.
  По § 19 има предложение от народните представители Валентин Николов и Мария Илиева; предложение от мен и господин Ненков; предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители; предложение от народните представители Спас Панчев и Димитър Георгиев.
  Господин Главен архитект, слушаме Ви.
  ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: Нашето предложение беше да бъде изтеглено от тялото на закона, но при дебата, който проведохме с господин Тодоров, той може би по-добре ще каже какви са мотивите, за да си остане определението в тялото на закона.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Господин Стефан Тодоров има думата.
  СТЕФАН ТОДОРОВ: Благодаря, господин Председател.
  Всъщност предложенията по вносител са именно текстове, които досега са в тялото на закона, определяйки обхвата на съответните райони в Столична община, да се дадат в дефиниция. Това е неприемливо, тъй като, съгласно и съдебната практика, не могат да се извличат материални права или ограничения от дефиниции в Допълнителните разпоредби. Затова в текстовете, които вече са гласувани в началните текстове на закона, се възприеха предложенията тези текстове, които се предлага да се преместят в Допълнителните разпоредби, да останат. И те си останаха в тялото на закона.
  Тези параграфи, които са по вносител, като § 19 с всичките предложения по тях, следва да отпаднат, що се касае до точките като дефиниции.
  Освен това другите параграфи, които се предлагат – 1а, 1б и 1в, съгласиха се колегите, че нямат място в този закон, тъй като в § 1а това е текст от Закона за устройство на територията, че кметовете могат да делегират права на свои заместници или на главния архитект, а в случая в този закон конкретно никъде не се споменава някакво правомощие на кмета на общината, за да може той да го делегира.
  По отношение решенията на Столичния общински съвет да се обнародват всичките в „Държавен вестник“ няма логика. Затова също този параграф да отпадне.
  И по отношение надвишаване на допустимите параметри да се плащат допълнителни такси всъщност се съгласихме, че това не са такси, определени по реда и условията на ЗМДТ и на практика се явяват санкции за нарушения, поради което всичко това считаме, че следва да отпадне.
  Тоест ние споделяме предложението за отпадане на този параграф, както е по вносител.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Колеги, имате думата за изказвания.
  Ако няма, закривам дебата.
  Подлагам на гласуване предложението за отпадане като най-радикално.
  За – 17, против и въздържали се – няма.
  Предложението е прието.
  ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: След гласуването бих помолил преди да започнем § 20, имаме предложение за нов § 19а.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: ДА, ще го докладвам.
  Колеги, има предложение на народните представители Валентин Николов и Мария Илиева.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – няма, против – няма, въздържали се – 17.
  Не се приема.
  Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 5, против – няма, въздържали се – 12.
  Не се приема.
  Предложение на народните представители Спас Панчев и Димитър Георгиев.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 5, против – няма, въздържали се – 12.
  Не се приема.
  Предлагам да се приеме нов § 19, което е от страна на експертите на Комисията и Столична община:
  „§ 19. В § 1 т. 1 и 2 се отменят.“, тъй като са уредени на друго място.
  Господин Тодоров.
  СТЕФАН ТОДОРОВ: Мога да споделя, че както са разписани двете точки – 1 и 2, в съществуващите редакции на закона, те са най-малкото некоректни, защото първата е абсолютно погрешна, тъй като границите на населените места не се определят с Общия устройствен план, а общият устройствен план, пък и всеки друг план се съобразява с границите на населените места, а не обратното.
  Второто, което визира землището на Столична община какво обхваща, всъщност в закона никъде не се споменава понятието „землище на Столична община“, така че текстът също няма място в закона, поради което следва да отпаднат с оглед тяхната прецизност, а не да се създават проблеми в практиката, някой да се опитва да ги прилага.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Колеги, имате думата за въпроси и изказвания по този нов параграф.
  Ако няма, подлагам го на гласуване.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 17, против – няма, въздържали се – няма.
  Приема се.
  Предложение за нов § 19а:
  „§ 19а. В § 2, ал. 9 от ПЗР думите „и обслужваща“ се заличават, а думите „смесените многофункционални зони“ се заменят със „смесена многофункционална зона със занижени параметри“.“
  Господин Здравков, имате думата.
  ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: При сега действащият текст логиката на законодателя към 2007 г. е било, че при преструктуриране на производствените и общообслужващите зони може да се направи това преструктуриране и да се използват параметрите на зоната с най-високи параметри и смесена многофункционалност с коефициент на интензивност 3,5, което е втори по големина.
  Проблемът е, че няма ясна дефиниция що е то преструктуриране на обществена зона. Имаме редица ситуации, в които един урегулиран поземлен имот, който е отреден за някакво обществено мероприятие и просто се разделя, това минава за преструктуриране и всъщност от зоната, която е с конкретни параметри, тя отива в доста по-високи. По същия начин се работи и с промишлените зони, които имат коефициент на интензивност 1,2 – 1,5. Преструктурира се зоната и отиват в градоустройствени параметри 3,5.
  Предложението ни е да отпадне „обслужващи зони“, тъй като за обслужващите зони си има много ясни и конкретни параметри в Общия устройствен план, да останат само производствените и да не им се дава чак такъв голям бонус от смесена многофункционална зона, която е с най-високите показатели, да отиде в смесена многофункционална зона със занижени параметри.
  Крайният текст да звучи така: „При изработване на подробен устройствен план за преструктуриране на съществуващи производствени“, отпада „обслужващи зони“, „при спазване на санитарно-хигиенните изисквания може да се допусне прилагане на параметрите на застрояване и функциите на смесена многофункционална зона със занижени параметри“.
  Тоест това е СМФ-1, където имаме ограничение и в котата корниз, има и по-ниски параметри като плътност и интензивност. Затваряме една допълнителна вратичка, която се ползваше за увеличаване на параметрите с плана.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Колеги, имате думата.
  Ако няма изказвания, подлагам на гласуване § 19а с текста, който беше прочетен.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 12, против – няма, въздържали се – 5.
  Приема се.
  По § 20 има предложение от народния представител Искрен Веселинов; предложение от народния представител Дора Янкова; предложение от народните представители Искрен Веселинов и Александър Ненков; предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители; предложение от народните представители Спас Панчев и Димитър Георгиев.
  Господин Главен архитект, слушаме становището на общината.
  ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: Предложението е свързано с даване възможности в зоните, в които е изградено метрото, да се дава възможност за увеличаване на параметрите като височина, свързано е с достъпа до метростанциите и обслужването на тези територии.
  Нашето притеснение, което изразихме в комисиите, беше да не излезем от общия текст на закона и логиката, която бяхме дали, че във фунията, която е заложена между „Цар Борис“, центъра и „Драган Цанков“ и Околовръстния път ще се увеличат параметрите. След прецизиране на текстовете се изключиха районите, които попадат в този клин и се добави формулировка към съществуващите метростанции.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Да прочета новата редакция.
  След работата на експертите на Комисията със Столична община, текстовете, които предлагаме аз и госпожа Янкова, ни се предлага да имат следната редакция:
  „В урегулирани поземлени имоти в Смесена многофункционална зона, които са с лице по улиците от втори и трети клас на първостепенната улична мрежа и които попадат в 400-метровата зона, считана от средата на перона на съществуващите метростанции извън Централна градска част и извън районите „Триадица“, „Лозенец“, „Младост“ и „Изгрев“ – 100 метра.“
  Това е редакционното предложение, което и господин Здравков подкрепя.
  За другите предложения, господин Здравков.
  ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: Те са идентични. Мисля, че в Комисията ги прецизирахме.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Да, моето и на Дора Янкова по принцип се приемат с тази редакция.
  ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: Нашето предложение беше да не излизаме от идеята, която имаме, за ограничение на височината. Това го прецизирахме с изключването на определените райони и създаването на дефиниция към съществуващите метростанции, тъй като в момента сме в процедура по изменение на Общия устройствен план за метрото и евентуално не знаем все още къде ще бъдат новите метростанции, така че да не създадем прецеденти. Възприемаме тази редакция.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: На госпожа Нинова, на господин Панчев?
  ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: По отношение на предложенията за болниците, това също сме го коментирали със Съюза на архитектите в България, засега всичките болнични заведения попадат в терени за обществено обслужване. Идеята е да дадем възможност за изграждане на болнични заведения и в други зони, при спазване на определени изисквания, тъй като в момента болничното лечение не съответства на такъв тип рехабилитация. Интензивността на болничното лечение по-скоро подхожда на един хотел. Даваме параметрите, които са за зоната ОО, като се слага ограничението, че те не могат да бъдат с променяне на предназначението.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: По предложенията на госпожа Нинова и господин Панчев?
  ЛЮБОМИР БОНЕВ: Идеята е да отпаднат от Закона за урбанизираната територия създадените нови текстове: „Допуска се промяна предназначението, определено с подробния устройствен план за определени урегулирани… съгласно виза“.
  Ще започна от малко по-далеч, арх. Здравков. Първо, визата не е индивидуален административен акт и Вие много добре го знаете.
  Второ, редът, по който се съобщава на заинтересованите по чл. 131 от ЗУТ, това касае изцяло подробните устройствени планове, тоест не кореспондира по никакъв начин с визата.
  И понеже става въпрос от нежилищни в жилищни и обратно, ще приведа един пример. Не знам дали знаете, но бетоновите възли се водят безвредни производства. По принципа на това, което е предложено, едва ли не в „Бояна“ може да се изгради бетонов възел. Казвам Ви го в прав текст. Защото никъде в ЗУТ, камо ли в Закона за застрояване на Столична община, не е регламентиран редът, по който се обжалва визата. Няма го. И да го търсите го няма. Нито в ЗУТ го има. Има разнопосочни тълкувания на съда през годините. Някои съдилища отменят визите, други не ги отменят, поради това че същите не се явяват индивидуален административен акт на главния архитект. И това е за предложението относно урбанизираните територии.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря на господин Бонев.
  Заповядайте.
  СВЕТЛА ЩЕРЕВА: Благодаря, господин Председател.
  Искам да поясня, че тази норма, така предвидена, е изключително облекчение на административната тежест, тъй като с виза ще може да се променя предназначение на урегулирани поземлени имоти в съответствие с устройствената зона, в която попадат тези имоти, тоест това предназначение вече е заложено в плана в по-висока степен. Категорична и безпротиворечива е практиката на Върховния административен съд, че и сега издаваните визи по чл. 140, ал. 3 представляват индивидуални административни актове. Затова се направи промяната в редакцията на чл. 140, ал. 3, че те подлежат на съобщаване, и всички актове по ЗУТ на основание чл. 214 от ЗУТ, подлежат на административен контрол.
  Когато се създават нови права и се променя по някакъв начин предвиждането на устройствения план, всичко това прави този акт административен и той подлежи на обжалване.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Госпожа Бакалова.
  ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА: Искам да подкрепя колегата Щерева, защото съдебната практика вече наистина се урегулира. Доколкото редакцията на чл. 140 от ЗУТ малко или много внесе яснота, съдът вече последователно разграничава хипотезите, в които визата е извадка от действащ план, и случаите, в които тя е квази ПУП, както казва съдът, и приема жалбите и ги разглежда. Тоест разликата между истинския процес по изменение на един подробен устройствен план или изменение, постигнато с виза, е малко по-кратка административна процедура. Не ме притеснява това.
  Това, което мен ме притеснява, е, че тези текстове, първо, няма как да отидат в приложение. Ако трябва да са в текста на Закона за устройство и застрояване на Столична община, нека да са в реда урбанизирани територии, тоест като материално-правни разпоредби. Още по-добре би било, ако наистина намерят своето място в Закона за устройство на територията, защото това не е специфично само за Столична община, това са нужди от облекчаване на административните процедури в цялата страна. Според мен мястото им е в Закона за устройство на територията.
  Последният ми коментар е по повод възможността за промяна на характера на застрояване с виза. Тук малко се притеснявам, че излизаме в повечко от възможностите, които дава самият Закон за устройство на територията в чл. 134, ал. 6. Там характерът и начинът на застрояване са стоперът. Извън тях с визата не може да се навлиза. Това го преценете.
  По отношение на останалите текстове, като им дойде времето.
  Смятам, че първите три точки са алинеи от нов текст било в ЗУЗСО, било в ЗУТ.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Госпожа Бакалова.
  ПЕТКАНА БАКАЛОВА: Бих искала само да цитирам чл. 140, ал. 2 от ЗУТ: „Визата за проектиране представлява копие (извадка) от действащ подробен устройствен план с обхват поземления имот и съседните му поземлени имоти...“
  Знаем, че подробния устройствен характер, освен характера на застрояване, включва и предназначение как с виза, независимо дали е или не е индивидуален административен акт, изменяме подробен устройствен план. И терминът ПУП в интерес на истината не сме го срещали досега в законодателството. Благодаря.
  ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: Визата не е извадка по чл. 140, ал. 2. Тя е по чл. 140, ал. 3, където е описано, че тя се обявява на заинтересованите лица по чл. 131. Има и ред, по който се съобщава.
  Отделно промяната в характера не е в посока да порасне. Ние сме дали когато се понижава застрояването, за да не се върти едно производство по изработване на подробен производствен план. Тоест, когато е решил някой собственик да си намали застрояването в имота с виза, това да може да стане, а не да прави формални проекти с етапност на реализацията, тоест предвидена му е пететажна сграда, той иска да си направи триетажна. В момента трябва да ми внесе проект за триетажна сграда, плюс два етапа отдолу формално. Просто това да може да стане с виза.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, госпожо Щерева.
  СТЕЛА ЩЕРЕВА: Само искам да уточня, че в момента в Закона за устройство на територията съществуват ред текстове, където застрояването се дава само с виза, а не изисква подробен устройствен план – и чл. 12, и чл. 140, ал. 5. И в момента съществуват такива възможности. Това ще бъде огромно облекчение за всички собственици и инвеститори.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте за реплика, господин Бонев.
  ЛЮБОМИР БОНЕВ: Нещото, което смущава в тези предложения е, че една територия от жилищни може да стане за нежилищни нужди. Пак се връщаме към подробния устройствен план. Даже не знам какъв ще бъде този акт, тук и виза. Главният архитект прескача цяла една процедура.
  Пак се връщам и искам да подчертая – Наредба № 7 за хигиенно-защитните зони не функционира от 2012 г. По какъв начин и по какъв субективен, ако щете, критерий главният архитект ще преценява? Примерът е следният: бетонен възел се води безвредно производство. Вие може ли да ми гарантирате, че издавайки виза в една жилищна територия ще защитите интересите на останалите, въпреки обновлението, което ще се направи? Не!
  ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: Наредба № 7 отпадна, но действат правилата за съгласуване с РИОСВ за инвестиционно намерение, така че това е инвестиционно намерение при всички случаи дали е с подробен устройствен план, дали е с виза, то трябва да си мине по съответния ред.
  ЛЮБОМИР БОНЕВ: За да вкарам яснота, архитект Здравков, РИОС дава становища относно възможността само за извън урбанизирани територии. Ако искате за квартал „Бояна“ РИОС ще Ви върне отговор, че респективно за там не е необходимо да се прави каквато и да е преценка.
  ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: Не е така. В чл. 125…
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Господин Бонев, моля Ви, завършете си изказването, защото не можем така да си говорим с реплики.
  ЛЮБОМИР БОНЕВ: Единствената действаща наредба е Наредба № 36 за здравен контрол, така че редно е от 1 до 4 да отпаднат всичките тези предпоставки. Благодаря.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Госпожа Щерева.
  СТЕЛА ЩЕРЕВА: Само едно изречение ще добавя. И в настоящия закон, и то специално за група жилищно-устройствени зони, има такъв текст и ние сме запазили изискването при спазване санитарно хигиенните екологични изисквания. Има такъв текст, който допуска промяна на предназначението от жилищни в нежилищни. В момента само се разширява тази възможност да може и в нежилищни, и това да се допуска във всички зони. След като е дадена такава възможност за жилищните за другите още повече би могло да важи това изискване. Те пак ще се спазват екологичните норми и санитарно-хигиенните изисквания. И сега има такъв действащ текст.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Други желаещи да направят изказвания?
  Заповядайте.
  ЛИДИЯ СТАНКОВА: Благодаря.
  Аз също имам известни притеснения по редакцията на тази точка и ще обясня какви са ми притесненията.
  Дава се възможност с виза за проектиране да се ползва по-облекчен ред на практика да се измени ПУП, съобщавайки на собствениците и на съседните имоти, защото при промяна предназначението, те са заинтересовани лица по чл. 131, тоест първо съобщаване ще имаме, но то няма да е на изменение на ПУП, а на виза за проектиране. Няма да се издава заповед или решение за одобряване на ПУП, а ако няма възражение по визата ще се одобри инвестиционният проект.
  Това, което ме притеснява, е, че ние имаме различни изисквания по отношение на отстояния при жилищни сгради и при нежилищни сгради. В случая се дават по-големи правомощия на главния архитект да спазва изискванията, тоест да определя отстояния при нежилищни сгради с визата за проектиране, когато се променя предназначението от жилищна в нежилищна. И ако примерно е било с 15 м височина до странична 5 м е възможно да се появи там нежилищна на отстояние 3 м от странична регулация.
  Другото, което ме притеснява, да споделя само опасенията ни в практиката при прилагане на този текст, ако така бъде гласуван, тъй като няма ограничения в броя на промяна на предназначенията в една устройствена зона с визи, възможно ли е чисто теоретично всички собственици, които попадат в устройствена зона, някаква жилищна разновидност, да поискат промяна на предназначението с виза в нежилищна и в един момент няма ли тази цяла устройствена зона да се застрои като нежилищна.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Други изказвания?
  Заповядайте.
  НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ: В подкрепа на опонентите на предложението няколко думи.
  Това е едно от предложенията на Столична община, което вече се прилага от Столична община неправилно. Мога да изредя редица такива случаи, в които се променя конкретното предназначение с виза за поръчване и проектиране. Едно от симптоматичните е обект в Младост. Намирам го за неправилно. Конкретно предназначение на имота трябва да се променя с подробен устройствен план при спазване на всички, включително екологични изисквания. За визата за проучване и проектиране не се изисква такова нещо. Също не се изисква обявяване на проект предварително. Така че тази процедура, която гарантира на всички останали по-нормален начин на живот би трябвало да се запази, тя отговаря и на Закона за устройство на територията.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря, господин Веселинов.
  Други желаещи да се изкажат?
  Закривам дебата и започваме да гласуваме предложенията.
  Моето предложение и на госпожа Дора Янкова се приемат по принцип и гласуваме редакцията.
  Който е съгласен с предложението, моля да гласува.
  За – 20, против и въздържали се – няма.
  Приема се.
  Следващото предложение е моето и на господин Ненков.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 14, против – няма, въздържали се – 6.
  Приема се.
  Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 6, против – няма, въздържали се – 14.
  Предложението не се приема.
  Предложение на народните представители Спас Панчев и Димитър Георгиев.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 6, против – няма, въздържали се – 14.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме като цяло параграфа с направените корекции.
  Който е съгласен с текста, моля да гласува.
  За – 14, против – няма, въздържали се – 6.
  Параграфът се приема.
  Заповядайте, господин Тодоров.
  СТЕФАН ТОДОРОВ: Благодаря.
  За информация предварително в доклада ще отразим, че по предложенията на госпожа Нинова и на господин Спас Панчев имаме частично приети – отпадането на т. 3 за лице и повърхност.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: „Преходни и заключителни разпоредби“.
  Заповядайте, господин Главен архитект.
  ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: Има едно допълнително предложение, което коментирахме в работата на Комисията, което касае специално зоните ОЗ1. В зоните ОЗ1 е заложено, това са зоните с ниски параметри, които се намират в крайградските паркове, ще прочета сегашния текст. Това са зоните за обществено обслужващи дейности и озеленяване в градския район. Тези зони се намират предимно в градския район. Допуска се застрояване на сгради с обществено обслужване. Допуска се 30% от разгърнатата застроена площ да бъде с жилищно предназначение, като партерните етажи задължително са за обществено обслужващи функции.
  Тези територии са с много ниски параметри, плътността им е 30, коефициентът на интензивност е 1,2 и обикновено там се развиват такива комплекси, които са свързани със спорт, с атракции, включително и разни игрища. Идеята е тези параметри да не са съотносими към съответната сграда, а да се отнесат за целия урегулиран поземлен имот, защото кумулативно обществено обслужващите функции, фиксирани върху една сграда, която е примерно на два етажа, тази сграда партерния етаж, ако го направят нежилищен с някаква функция кафе или магазин, жилищният етаж трябва да стане втори.
  Предложението е: допуска се 40% от общата разгъната застроена площ в урегулирания поземлен имот да бъде с жилищно предназначение, тоест съотношението да стане 40 към 60, както е в Закона за устройство на територията, когато се определят жилищни и обществени функции и да бъде съотносимо не към конкретната сграда като изисквания в самите етажи, а да е съотносимо към УПИ. Така е по-правилно според нас.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Ако има примерно пет сгради – трите са от единия вид, двете от другия, а не във всяка една 60% е …
  ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: Казвам Ви директно – създават се едни формални етажи, в които се кръщават някакви предназначения, които са абсолютно формални. При такава зона има ясни параметри, по-добре да си е ясна обществено обслужващата функция спрямо жилищната, за да не се разхвърля това в една сграда, която…
  Предложението ни е в т. 16, колона 6, изречение трето да се измени: „Допуска се до 40% от общата разгърната застроена площ в урегулирания поземлен имот да бъде с жилищно предназначение“.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Колеги, имате думата за изказвания.
  Колегата Ненков припознава предложението.
  Ако няма дебати, подлагам на гласуване предложението.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 14, против – няма, въздържали се – 6.
  Предложението се приема.
  „Преходни и заключителни разпоредби“.
  По § 21 няма предложения, така че подлагам на гласуване наименованието „Преходни и заключителни разпоредби“.
  Има ли желаещ да направи изказване? – Няма.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 20, против и въздържали се – няма.
  Приема се.
  По § 22 има предложение на Александър Сабанов; предложение на Искрен Веселинов и Александър Ненков. Имаме две предложения.
  Господин Здравков, имате думата.
  ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: Тъй като в дебата коментирахме, че текстовете, които предлагаме, кореспондират с чл. 208 от Закона за устройство на територията и сроковете започват да текат от влизането в сила на подробните устройствени планове, приемаме Вашата формулировка, че текстът става ал. 1 и след думата се добавя препратката.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Приемаме по принцип и двете предложения и ще направим формулировка, ако не възразявате.
  Който е съгласен така да го гласуваме, моля да гласува.
  За – 14, против – няма, въздържали се – 6.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване целия параграф.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 14, против – няма, въздържали се – 6.
  Приема се
  По § 23 има предложение на Дора Янкова; предложение на Искрен Веселинов и Александър Ненков, предложение на Корнелия Нинова и група народни представители, предложение на Спас Панчев.
  Господин Главен архитект!
  ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: Общо-взето предложенията са в една посока – изработването на плановете. Нашето предложение за започнато производство беше до издаването на административен акт за одобряване. Коментарите, които направихме, стартирането на производство и с допускането за изработването на плана. Тук има една редакция на господин Тодоров, може би е добре да я прочете.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ:
  Господин Здравков казва, че предложенията на госпожа Янкова, нашето и на госпожа Нинова се приемат, като ще се направи формулировка.
  Заповядайте.
  СТЕФАН ТОДОРОВ: Предлагаме ал. 1 да има следната редакция:
  „Започнатите до влизане в сила на този закон производство по изработване и одобряване на устройствени планове и техни изменения се довършва по досегашния ред и при спазване на разпоредбите, действали при издаването на разрешения за изработване на проект на подробен устройствен план.“
  Респективно ал. 2 е Вашето предложение: „Започнати производства“ са тези, за които до влизане в сила на този закон е дадено разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план“.
  Това допълнение го правим с оглед и последващото допълнение, което Вие сте направили в § 24, за да е ясно, че освен реда, прилагаме и условията, тоест, освен процесуално-правните и материално-правните предпоставки да са към момента, в който е издадено разрешението. Благодаря.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: С господин Ненков много го мислихме този текст. Радвам се, че се подкрепя.
  Колеги, имате думата.
  Заповядайте, господин Веселинов.
  НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ: Отново ще възразя върху тази формулировка с разбирането, че това противоречи на самата спешност на Закона. Ако човек иска спешно да промени някакви неща в него, би трябвало да ги направи по начин, по който да направи невъзможно да се случи това, което досега е ставало. Всички заповеди за допускане на устройствени процедури по досегашния ред в тези зони с неограничена височина, ще си останат такива каквито са.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря.
  Други изказвания?
  Естествено, на Вашата теза трябва да се противопостави тезата, че когато има създадени права, те не могат да се нарушават със задна дата.
  Колеги, закривам дебата.
  Поставям на гласуване предложенията на Дора Янкова, Искрен Веселинов, Александър Ненков, и Корнелия Нинова по принцип с формулировката, която господин Тодоров изчете коректно.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 20, против и въздържали се – няма.
  Приема се.
  Подлагам предложението на Спас Панчев и Димитър Георгиев за заличаване на § 23.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – няма, против – няма, въздържали се – 20.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване целия текст на § 23 с направената промяна.
  За – 20, против и въздържали се – няма.
  Приема се.
  По § 24 има предложение от мен и господин Ненков.
  Господин Главен архитект, имате думата.
  ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: То е един подкрепящ текст към горния, защото при изработването на работен устройствен план при влязъл в сила подробен устройствен план, задължително същият се изработва при спазване нормите действали до дата на влизане на този закон. Даваме един прецизиращ текст към горната формулировка.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря Ви.
  Колеги, изказвания?
  Подлагам на гласуване предложението на Искрен Веселинов и Александър Ненков.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 14, против – няма, въздържали се – 6.
  Приема се.
  Като цяло § 24, колеги.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 14, против – няма, въздържали се – 6.
  Приема се.
  По § 25 има предложение от господин Панчев за заличаване на § 25.
  Колеги, имате думата.
  Подлагам на гласуване предложението на господин Спас Панчев за заличаване на § 25.
  За – няма, против – няма, въздържали се – 20.
  Предложението не се приема.
  По текста на § 25, който е съгласен в неговия вид по вносител, моля да гласува.
  За – 20, против и въздържали се няма.
  Приема се.
  По § 26 има предложение от господин Юлиан Ангелов; предложение от господин Станислав Иванов и група народни представители. Те са идентични.
  Господин Главен архитект, слушаме Ви.
  ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: Касае се конкретно за изработени и влезли в сила подробни устройствени планове, които са придружени с работни и устройствени планове. Когато има съществуващи калкани, които дават възможност да се изгради застрояването, но параметрите се надвишават – имаме по „Арсеналски“, по „Димитър Петков“. При тези даваме възможност да се покрие калканът, за да се оформи съществуващият силует.
  Приемаме предложението. Има един редакционен текст, за да се спази действащият силует да не се надвишават…
  „При прилагане на действащия подробен устройствен план не се допуска надвишаване на одобрената с плана височина на сградите.“
  Приемаме и предложението по отношение на съществуващия калкан, тоест, когато има един съществуващ калкан да се залепи до него сграда без да надвишава тези параметри, които са дадени.
  Общият устройствен план 2007 г. заварва работни устройствени планове, които са одобрени при едни параметри и в момента се правят глупости с дупки в сградите, покриване на калкана, сградата пада или съкращават едни етажи като лофтове, правят се през шест метра етажна височина, които да покрият калканите. Създаваме възможност да не се правят глупости.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Господин Бонев, желаете ли да вземете думата?
  ЛЮБОМИР БОНЕВ: Не.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Госпожа Бакалова, ще вземете ли думата?
  ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА: Ако трябва само да направя уточнение, че в последната редакция, която арх. Здравков прочете, с общи усилия стигнахме до извода, че препращането към Закона за устройство на територията не е нужно. Наблягаме във второто изречение на факта, че Подробният устройствен план се прилага така, както е одобрен в завареното положение, без да се надвишава височината, тоест не само височина и етажност, но само височина, за да могат да се подравнят калканите.
  Уточнението е във връзка с параметрите на застрояване, които са заварени, защото много от случаите Общият устройствен план от 2007 г., респективно 2009 г., занижава показателите на зоната. Ние допускаме да се прилагат старите показатели дотолкова, доколкото е необходимо да се покрие калкана при вече започнало изграждане на свързаното застрояване.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Други желаещи да вземат думата?
  Ако не, приемаме по принцип предложенията.
  Подлагам на гласуване приемането по принцип на двете предложения: на Юлиан Ангелов и на Станислав Иванов с редакцията, която господин Здравков прочете и аз припознах.
  Който е съгласен с тази поправка, моля да гласува.
  За – 14, против – няма, въздържали се – 6.
  Приема се.
  Гласуваме параграфа като цяло.
  За – 14, против – няма, въздържали се – 6.
  Параграф 26 е приет.
  По § 27 има предложение от господин Александров; предложение от Искрен Веселинов и Александър Ненков; предложение на Корнелия Нинова и група народни представители; предложение на Спас Панчев и Димитър Георгиев.
  Господин Главен архитект, имате думата.
  ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: Даваме възможност за влезлите в сила и одобрени подробни устройствени планове, предназначени за озеленени площи за широко обществено ползване, да могат да се изменят при спазване предвижданията на Общия устройствен план. Обаче много важно условие е – ако не са реализирани. Тоест общият устройствен план е отредил терен, който е попадал по периферията – знаем, при изработването на подробни устройствени планове някои триъгълничета се оставяха с отреждане за озеленяване, по Общия устройствен план са зони, които са за жилищно или за друг тип застрояване. Създаваме една пътека, по която тези имоти да бъдат привеждани в съответствие с Общия устройствен план, само при условие, че мероприятията по озеленяване не са реализирани.
  Текстът придоби редакция между двете четения като предложението, обсъдено с адвокат Бакалова и със Стефан Тодоров, е:
  „Влезли в сила и одобрени до деня на влизане в сила на този закон подробни устройствени планове, с които поземлени имоти попадащи в устройствени зони, извън посочените в чл. 4, ал. 2 и 3, са предназначени за озеленени площи за широко обществено ползване, могат да се изменят ако не са приложени за привеждането им в съответствие с предвижданията на действащия общ устройствен план.“
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Колеги, имате думата за изказвания.
  Признавам направеното редакционно предложение като корекция на нашето предложение с Александър Ненков.
  Заповядайте, господин Тодоров.
  СТЕФАН ТОДОРОВ: Искам да обърна внимание на факта, че всички предложения за отпадане, които са направени, са мотивирани предимно поради наличието на два текста в двете алинеи на вносителя, срещу които е направено възражението с оглед липсата на обективизъм, а преценка на органи. Тоест първото възражение по ал. 1 е по отношение на това, че тези устройствени планове се одобряват след становище на общинските органи по озеленяване, че мероприятието не е реализирано. Надълго и нашироко водихме дискусия. Ние също сме против подобен запис, тъй като така наречените общински органи по озеленяване, каквито и да са те, нямат място тук в Закона като процедура да се намесват. Това са вътрешни правила, да питат и да съгласуват с който искат.
  Аналогично беше възражението, говоря за аргументите и мотивите на предложенията за отпадане, и по отношение на втората алинея – становище на постоянна комисия в Столична община, която отговоря за еди-какво си. Също бяхме на мнение, че няма подобно място тук, защото дали ще има или няма да има такава комисия, решава Общинският съвет. Той в хода на процедурите дали ще съгласува, дали ще иска мнение и становища на една или друга комисия – това си е негово право.
  От тази гледна точка са предложенията, които са направени от господин Веселинов и Александър Ненков по отношение на първото изречение за общинските органи по озеленяване да отпадне. По отношение на второто – също да отпаднат функциите на Комисията, която е предложена. Така на практика и с новата редакция, която Здравков прочете, смятам че се отговаря на притесненията за някакъв субективизъм. Ние казваме – приложени са плановете, няма къде да се променят. Щом не са приложени, естествено е, че те могат да бъдат променени от собствениците. Защото приложен план по отношение на озеленяване за широко обществено ползване означава, че имотът трябва да е отчужден. За да е отчужден имотът, той е станал собственост на Столична община, тя го е отчуждила за озеленяване. От там нататък след като му е собственик тя няма основание да го променя, защото го е отчуждила за озеленяване.
  При условие че планът не е приложен, тоест не е реализирано отчуждаването, тогава вече се дава възможност на собствениците на тези имоти, тоест не е приложен планът, и ако не противоречи на Общия устройствен план при условие, че те към момента са в други зони, да се направи съответното изменение на плана. Мисля си, че с предложените редакции тези опасения, които са в аргументите за отпадане, би трябвало да се разсеят. Благодаря.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Колеги, имате думата.
  Господин Бонев.
  ЛЮБОМИР БОНЕВ: Искам да обърна внимание, че зелените площи, както споменахте, веднъж са отреждани за озеленяване, след това даваме възможност за пореден път да се приобщят към дадения парцел, тоест не са отчуждени. Според мен това изцяло противоречи на визията на Столична община за запазване и развитие на „зелената система“, поради това искаме да отпадне. Това е поредната схема, по която малки триъгълничета, както каза архитект Здравков, по един или друг начин ще се приобщят към даден парцел, ще се увеличат съответните показатели и ще може да се строи. Това е една от нашите презумпции. Желателно е, да отпадне § 27. Всички сме виждали затворените улици в София, които се явяват неотчуждени имоти – това е абсолютно същият аналогичен вариант, тоест тъй наречените частни улици. Това исках да кажа.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Господин Веселинов.
  НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря Ви.
  Ще използвам времето с малко повече изречения.
  Първо, за определението за „зелена система“. Нека да сме наясно, че това определение за „зелена система“ съществува извън законово и извън чиновнически е определено в научната литература. То включва не само площите за широко обществено ползване, а и всички останали, които работят в едно единство с тези, които са за широко обществено ползване.
  В този смисъл определението за „зелена система“ и това, които написахте и вече приехте за изменение в чл. 10 противоречи на това научно и образователно определение обективно извън тази зала и извън чиновническата институция на главния архитект.
  По отношение на участието на трети орган от общината като административен орган по ЗУТ, го намирам за неадекватно. Самият орган, опонирайки в административно дело по ЗДОИ пред мен заяви, че не разполага с юристи и не може да се защитава – нито е компетентен, нито има капацитета да изяснява какво е реализирано и какво не е реализирано.
  По отношение на реализираните предвиждания на плана – да, смятам, че са достатъчни кметът и главният архитект като органи по ЗУТ, ако правилно не сте ме разбрали.
  По отношение на реализираните предвиждания на плана би трябвало да се има предвид пълният обем на § 22 от ЗУТ, който включва регулация и някаква част на застрояване. Също така би трябвало да се направи и доста коректна дефиниция по отношение на това, с оглед на това какво реално се случва. Ще Ви дам един пример с имот, който е в Бояна на кръстовището на „Панорамен път“ и „Даскал Попандреев“. Този имот сто години е бил публична общинска собственост. Бил е площад, улици и от последния план той е терен за озеленяване. Този терен за озеленяване с така наречената нотариална проверка на вече починалият нотариус Димитров, е станал частна собственост. Под него има магистрални водопроводи. Също така със съдействието на Столична община е издадена заповед за допускане на неговото изменение. От едната страна все още се вижда стената, която подпира предишното трасе на този булевард.
  Този, а мога да Ви посоча и още много други имоти, са на път да си сменят предназначението по начина, по който Вие ще приемете сега изменение в Закона. Това не е редно, не е морално, не е правилно и не е приемливо за обществото. Като човек, който участва в работната група по изменение на Общия устройствен план 2009 г. имахме много предложения за всякакви такива. Не става дума само за триъгълни малки имоти. Става дума и за доста по-големи имоти с частни интереси. Някои от тях са придобити по криминален начин. Това, което трябва да бъде направено в ЗУЗСО не се прави вече десет години. Кметът не е направил нито една проверка за това как се възстановени права върху територии, които са били публична общинска собственост към момента на възстановяването. Най-общо това са всички имоти, които са възстановени преди 1996 г. и още част от тях други.
  Отново апелирам да проявите здрав разум, да запазите зелената система на града, както повелява Решение № 117 от 2003 г. на Столичния общински съвет, което досега не е отменяно, и също така в съответствие с Решението на Общинския съвет от 2014 г., което изискваше процедура по изменение на Общия устройствен план, а не Законопроект, с който да се измени общият устройствен план, заобикаляйки процедурата.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Господин Веселинов, ние изпълняваме решенията на Общинския съвет, както е логично.
  НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ: Не изпълнявате, но ако…
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря, разбрахме тезата.
  НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ: Не твърдя, че трябва да се съобразите с Решението на Общинския съвет, в смисъл да го изпълните, а да се съобразите с това, което е вложено още тогава с идеята да се запазят зелените площи, защото обратното, което е от вносителя, ще ги унищожи.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря Ви.
  Госпожа Бакалова.
  ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА: Господин Веселинов, много се извинявам, че ще Ви противореча изцяло, но това, което се опитахте да обясните, не стана ясно и създаде объркване.
  Налага се да върнем на гласуваната редакция на чл. 10, ал. 4. Вие казвате: не е окей редакцията на „зелената система“ на Столична община. Имайте предвид, че Столична община и Законът за устройство и застрояване на Столична община е специален закон по отношение на ЗУТ, а Законът за устройство на територията ясно дефинира основно и допълващо застрояване на елементите на „зелената система“. Особеното, което е в софийския закон е, че чл. 10, ал. 4 в новата редакция, въведе едно правило, което като че ли не беше ясно проведено досега, а именно, че „зелената система“ на София е системата от устройствени зони и самостоятелни терени посочени в чл. 10.
  И сега, вече 10 години, има терени, които по Общия устройствен план не са част от тази „зелена система“, а в Подробния устройствен план имат отреждане за озеленяване, което са го заварили от преди 10, 15, 20 и повече години. Затова предвид редакцията на ал. 4 на чл. 10, където второто изречение дава правомощия на Столичния общински съвет, ако има реализирано озеленяване на терени, които са извън „зелената система“ да ги запази – с изрично решение и с мотиви.
  Параграф 27, за който говорим, продължавайки тази, теза дава възможност онези терени за озеленяване в подробните устройствени планове, които по Общия устройствен план са вън от „зелената система“ да бъдат изменени, защото те не са приложени. Разбира се, че ще изменяме само тези, които не са приложени, защото обичайно изменяме неприложените планове. Приложените планове обичайно ги съблюдаваме.
  А § 22 по отношение на терените за озеленяване, говоря § 22 от Заключителните разпоредби на ЗУТ, там се казва по отношение на регулацията и по отношение на застрояването кога е приложен един план. За терените от „зелената система“ планът е приложен, когато е извършено отчуждаването и е започнало реализиране на мероприятието, защото общината го е отчуждила за озеленяване и тя не може да му смени предназначението.
  Що се отнася до останалите терени, които нямат отчуждаване, за които нямаме инвестирани средства в благоустройствени мероприятия, паркоустройствени мероприятия и които нямат характеристиките на зелена площ, нормално е да разрешим на тези хора, обикновено те са частна собственост. Колко години да останат с тази блокирана ситуация?
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Господин Бонев има думата.
  ЛЮБОМИР БОНЕВ: Защо толкова е важно тези зелени площи, които, както сама казахте, не попадат в Общия устройствен план, в озеленяване, защо изобщо трябва да се сменя предназначението? Защо? Кое налага това нещо? Всеки възстановен имот е с ясното съзнание, че е в озеленяване, ние непрекъснато търсим смяна на предназначението и включително сега продължаваме да го разрешаваме. Аз това не мога да размера. Никога озеленяването не е дошло след имота. Имотът се възстановява, включително и за земеделските земи, тъй наречените чл. 13. За това говорим. Възстановяваме едни имоти през годините, Столична община ги възстановява, било то през поземлени комисии, било то през съдебни решения и в крайна сметка, възстановявайки озеленяване ние даваме тази възможност и ще дадем тази възможност да се извадят оттам.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря на господин Бонев.
  Господин Тодоров иска думата.
  СТЕФАН ТОДОРОВ: Благодаря.
  Въобще не визираме терени, които са възстановени под една или друга форма, текстът говори по принцип. Той не разглежда дали имотът е твой от памтивека или е възстановен по реда на ЗСПЗЗ или в нарушение на ЗСПЗЗ и независимо къде се намира. Може да е къща, в която живеете в момента. С плановете не се предвиждат само голи терени за озеленяване, знаете че включително застроени имоти се предвиждат. Само че планът не е приложен и съвсем логично е на тези лица, на които имотите не попадат в „зелената система“ по смисъла на чл. 10, ал. 2 и 3, тоест общият устройствен план не ги включва в „зелената система“, за тях казваме така: ако има някакво заварено реализирано озеленяване, независимо, че в Общия устройствен план не са в „зелената система“, те да се запазят като зелени – това и смисълът на чл. 10, ал. 4, второто изречение.
  Респективно по отношение на заварените, законът винаги регулира в тялото това, което се случва от тук нататък и в Преходните и заключителни разпоредби това, което е заварено към момента.
  Затова пак казваме, тези, които са извън „зелената система“, но са приложени, няма да им се променя предназначението.
  ЛЮБОМИР БОНЕВ: Добре, ще питам тогава за „Младост“. „Младост“ част от „зелената система“ ли е? Ето, питам и главния архитект – част ли е „Младост“ от „зелената система“? Междублоковите пространства част ли са от „зелената система“? При неприложено градоустройство, тоест ненаправен парк, лесопарк или градинка ние даваме възможност за това нещо. Аз съм много далеч от това да защитавам който и да било, просто „Младост“ го давам като пример.
  Аз пак Ви питам: това, че е извън „зелената система“, съгласно разпоредбите на чл. 10, ал. 4, който, така или иначе, вече е приет и действащ към настоящия момент, но е отреден за озеленяване, ние пак даваме възможност да се случат.
  Това нещо, което го правим, правиш екологията, не му знам името, ние с ЗУЗСО, който е създаден като текстова част относно Общия устройствен план на София, ние започваме пак, за пореден път, да подменяме зоните. Аз пак Ви питам: давайки тази възможност на терени, които попадат извън „зелената система“, съгласно чл. 10, но са предвидени и нереализирани като такива, даваме възможност да се преотредят, тоест да им се смени предназначението.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Господин Веселинов, нямате възможност да вземете втори път думата в рамките на една точка.
  НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ: Тъй като се повдигна въпроса…
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Господин Главният архитект има думата.
  Много Ви моля, с емоциите по-спокойно, водим цивилизован дебат.
  Господин Главният архитект има думата.
  ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: Искам да Ви отговоря за комплексното застрояване. Тъй като в зоните жк и сега в таблиците при преструктуриране на комплексите, които са комплексно жилищно застрояване терените, които са така нареченото междублоково пространство се отреждат с режим на Тго, тоест те влизат в чл. 10 в определението на „Зелената система“. Тоест, те категорично не попадат в обхвата на това приложение и това внушение е много неправилно. Тези терени са защитени като режим на Тго, те са част от „зелената система“ на града и категорично не могат да бъдат променени като предназначение. Така че няма опасение терените, които вече сме защитили като част от „зелената система“ на града в зоните за комплексно застрояване било то в „Мусагеница“, „Студентски град“, „Овча купел“, „Обеля“ да се обърнат обратно в терени, които са за нещо друго. Те попадат в режим на Тго, които попадат под общата защита, определена със закон.
  ЛЮБОМИР БОНЕВ: Архитект Здравков, да продължим дебата. В квартал „Подуяне“ всички терени, отредени за паркове изпълнени ли са – всичките? Ето, аз Ви питам …
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Вижте, господин Бонев, не можем да решим всички проблеми на градоустройството на София с този текст. Ти разви една теза, която ние разбрахме. Всички развиха някаква теза, мисля всички сме цивилизовани хора, разбрахме, преценихме, има ли нужда повече да говорим по този текст.
  Господин Веселинов, нямате право на второ изказване като представител на НПО. Един пък се изказва на точка.
  Други желаещи народни представители да вземат думата?
  НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ: Извинявайте, обаче във връзка с това, което беше казано, то не е в мое изказване.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Имахте достатъчно широко изказване и няма причина да го повтаряте. Господин Веселинов, имате правила, която трябва да знаете.
  Отнемам Ви думата, нямате право да говорите.
  НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ: По този повод ще Ви кажа, че съм изцяло неудовлетворен от това, че сменихте часа. Вие дадохте по този начин пример на всички граждани и граждански институции, които вчера…
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря за изказаното становище.
  НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ: …се записаха за 14,30 ч., а като дойдоха тук в 14,30 ч. са на Преходни и заключителни разпоредби.
  Очевидно е необходимо, след като сте приели определението за „зелена система“, което се различава от ЗУТ и от нормалното научно-образователно определение за зелена система е необходимо нещо да приемете допълнително.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Господин Веселинов, не ме карайте да прилагам прецизно Правилника и да не допускам по принцип никакви изказвания.
  НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ: Може би в настоящия случай трябва това да се случи, защото това действие от Вас като народни представители не отговаря на гражданския интерес.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря Ви за изказаното становище, достатъчно.
  Колеги, закрих дебата по темата. Ако няма други изказвания подлагам на гласуване направените предложения.
  Предложенията на господин Александров, на госпожа Нинова и на господин Спас Панчев са идентични. Подлагам ги на гласуване за отпадане на § 27.
  Който е съгласен с отпадането, моля да гласува.
  За – 7, против – няма, въздържали се – 13.
  Предложението не се приема.
  Всъщност моето предложение и на господин Ненков се подлага на гласуване с редакционната промяна, която беше изчетена.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 14, против – няма, въздържали се – 6.
  Приема се.
  Целият параграф с направената поправка – който е съгласен, моля да гласува.
  За – 14, против – няма, въздържали се – 6.
  Параграфът се приема.
  По § 28 има предложение на Спас Панчев – да се заличи.
  Изказвания по § 28?
  Господин Здравков, заповядайте.
  ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: Той кореспондира с § 20. Тук прецизираме срок, който се вменява на общинския съвет за приемането на конкретните параметри, така че нямаме изказвания.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря.
  Подлагам на гласуване предложението на господин Панчев –§ 28 да се заличи.
  За – 6, против – няма, въздържали се – 14.
  Предложението не се приема.
  Подлагам § 28 на гласуване.
  За – 14, против – няма, въздържали се – 6.
  Приема се.
  По § 29 няма предложение.
  Има ли изказвания по него?
  Подлагам на гласуване § 29.
  За – 20, против и въздържали се – няма.
  Приема се.
  По § 30 има предложение от Дора Янкова и Радослав Стойчев; предложение от Искрен Веселинов и Александър Ненков.
  Колеги, изказвания?
  Господин Здравков.
  ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: Против сме това отпадане, защото всъщност София ще остане незатворена към Самоков. Този спор е дългогодишен и не считаме, че трябва да се решава със закона. В тази връзка следва да се инициира решение на съда, за да се реши този дългогодишен спор.
  По-скоро нашето предложение е: между отделните райони – това е една граница между Панчарево и Витоша, където е непрецизирано, и в другата част – между „Люлин“, „Овча купел“ и Банкя, местността „Манилов дол“, където имаме едни разминавания в границите и съответно неясни компетенции на главните архитекти, на кметовете, просто прецизираме границите между районите. Имаме съгласие на районните кметове. Считаме, че по този начин си облекчаваме нашия живот.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Колеги, изказвания по темата?
  Заповядайте.
  РАДОСЛАВ СТОЙЧЕВ: Благодаря, господин Председател.
  След проведени консултации с експертите в Комисията, предложението, което сме направили с госпожа Дора Янкова, го оттегляме. Донякъде архитект Здравков е прав, но направи някои констатации, които не са от неговата компетенция, включително и моя като народен представител. Оттегляме това предложение и той може би е прав, че трябва да се реши в съда определяне на границите.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря, господин Стойчев.
  Други колеги, желаещи да вземат думата?
  Подлагам на гласуване предложението, направено от Искрен Веселинов и Александър Ненков.
  За – 14, против – няма, въздържали се – 6.
  Предложението се приема.
  Като цяло подлагам на гласуване § 30.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 14, против – няма, въздържали се – 6.
  Приема се.
  Предложенията за § 30 се приемат.
  Имаме предложения от Корнелия Нинова и група народни представители за § 31 и § 32.
  СПАС ПАНЧЕВ: Аз съм го оттеглил на миналото заседание.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Господин Панчев си оттегля предложението, тъй като той е предмет на друга законодателна инициатива.
  Господин Здравков, слушаме Ви за предложенията по § 31 и § 32.
  ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: Предложението ни е да отпаднат, тъй като кореспондират изцяло със Закона за устройство на територията, така че предлагам тези текстове да бъдат разгледани с общия текст.
  Имаме и ние конкретни предложения към ЗУТ. Надявам се в работната група към МРРБ да се включим, за да можем да….(Реплики.)
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Параграфи 31 и 32. ЗУТ е оттеглен, да.
  ЛЮБОМИР БОНЕВ: Архитект Здравков, говорим за създаването на „Графична част“ към вече така измененото ЗУЗСО, тоест Закона за застрояване на Столична община, говорим за ред схеми за точните очертания на зоните, както и да се отбелязват – „Първостепенно лична мрежа“, „Второстепенна“ и „Трети клас“ поименно, и в срок от една година на влизане на този закон Министерският съвет да инициира изменение на Общия устройствен план на Столична община, тоест, да се търси ново решение за Общия устройствен план.
  ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: За зоните за високо застрояване, напълно подкрепяме Вашата идея по отношение на това, че трябва да бъдат зонирани и в тази зона с изменение в Общия устройствен план, това трябва да се случи. В момента по решение на Общинския съвет работим за визията за развитие на града, след което ще се пристъпи към конкретно изменение в Общия устройствен план.
  Не съм съгласен с вменяването на конкретен срок за стартиране на Общия устройствен план, тъй като приключваме работата по визия за развитие на града в началото на следващата година, след което пристъпваме към конкретно изменение. Знаете, че всички актове, които имаме се подлагат на значителни и обществени обсъждания, и на контрол – граждански, и съдебен. Считам, че това ще бъде направено, просто тези срокове са нереалистични, а пък в момента сме пристъпили към изменение на Общия устройствен план в частта за развитие на метрото. Работим в тази посока. Разбирам каква е волята. Това нещо ще бъде направено.
  Приемам и текста, че би трябвало с „Графичната част“ на Общия устройствен план да бъдат определени зоните за много високо застрояване, така че това категорично трябва да се случи.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Господин Тодоров има думата.
  СТЕФАН ТОДОРОВ: Благодаря, господин Председател.
  Само да поясня, че по отношение на § 32 така просто нещата няма как да се случат. Предложението възприема идеята, че едва ли не – и то се базира основно на новата зона за високо застрояване, която вече в Закона я няма, тя ще бъде създадена с плана, така гласувахте всички тази зона да отпадне, само като хипотеза, че може в Общия устройствен план да се създаде и, респективно, с измененията в Плана, когато се случат те, може да бъдат създадени такива зони.
  Предложението по § 32 означава всичко, което е прието в Закона с отразяване на изменение върху „Графичната част“ на плана, нещо, което ние като експерти още в началото не се съгласихме и –слава Богу – постигнахме консенсус по почти всички текстове, които засягаха изменение на плана със Закона да отпаднат, и фактически няма как служебно да се направи изменение на плана на базата на това, което е прието със Закона. Защото това е замисълът. Законът е променил Плана, въпреки че не е редно, затова служебно се изменя Планът в обвързана компетентност, така както е разписано в Закона и в едногодишен срок Министерският съвет го потвърждава.
  Казвам това съвсем съзнателно, че няма как да се случи, защото, първо, всичко, което със Закона променяше Плана отпадна и, второ, не може да има служебно изменение в рамките на една година, което да бъде потвърдено от Министерския съвет.
  Планът трябва да стартира по съответната процедура, така както е разписано в Закона за устройство на територията и от там нататък след като се минат всички фази и етапи, тогава да стигне до Министерски съвет. А колко време ще отнеме това – божа работа.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Господин Бонев, имате думата.
  ЛЮБОМИР БОНЕВ: Съгласих се в общи линии и го изчерпахме това, че с настоящия закон така или иначе променихме Общия устройствен план на София. Ясно е, че „Графичната част“ няма да кореспондира по никакъв начин с текстовата и за пореден път ще направим някакви прецеденти, но мисля, че е редно все пак Столична община да инициира изготвянето на Общия устройствен план, защото към датата на създаването му, въпреки че Планът е със срок до 2030 г. настоящият закон, в който така или иначе ще го приемем това с последните предложения, ние до настоящия момент не чухме или не видяхме писмено становище на Столичния общински съвет, по никакъв начин не ни убедиха, че с ключови документи на Столична община и приетият от Столичния общински съвет, кореспондира. Така че хубаво е, желателно е да го подкрепите, да. Може би сроковете – един месец – е прекалено малък срок.
  Може би трябва да се търси някакъв компромисен вариант, но не може за пореден път, пак Ви казвам, не може за пореден път. Това е София, столицата на страната и по такъв начин ние да решаваме проблемите. По никакъв начин не се убедихме, че този закон, който ние представяме, решава проблемите.
  В момента какво правим? Ние подменяме част от зоните на София на Общия устройствен план без решение на Министерския съвет, без да е гласувано в Народното събрание, въпреки че Законът е приет, така че трябва да се намери някакъв компромис.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Госпожа Бакалова има думата.
  ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА: Само едно пояснение искам да направя. Ако наистина ако приемете тези параграфи – имам предвид параграфи 31 и 32, има един доста притесняващ ме елемент: всяко изменение, процедура по изменение на Общия подробен устройствен план спира прилагането на действащия. И сега, без да сме дефинирали в какъв обхват, и как, и какво, рискуваме да си създадем доста сериозен, дори и чисто процедурно административен проблем.
  Когато правим изменение на действащ план – общ или подробен със заданието за проектиране, определяме целите и задачите на изменението, респективно онази част от действащия план, на която спираме и прилагането. И тогава има логика да открием самото производство, за да знаем къде наистина се налага изменение и къде планът в състоянието, в което е, може да се продължи да се прилага. Понеже става въпрос за общ устройствен план, дали така редакцията, ми се струва, че ще ни създаде повече проблеми.
  Ако архитект Здравков и колегите от Столична община са готови със задание за проектиране, наистина ще излезе в резултат на работата по визията за София, мисля, че се включат септември тази година, нали така? Септември, тази година да се надяваме, че ще имаме обществен дебат по заданието за изменение, за да знаем кои части ще изменяме. Благодаря.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Господин Бонев, има думата.
  ЛЮБОМИР БОНЕВ: Уважавам, Вашето сериозно компетентно мнение, то елементарен е примерът: ето аз чета решението на Столичния общински съвет относно визията за развитие и крайградските територии, като декларация за споделяне на реалистична посока за бъдещото развитие, създадена в резултат от качественото смесване на разностранни гледни точки на хората свързани с града. Това е първата част на решението на Столичния общински съвет.
  До настоящия момент така или иначе по никакъв начин не разбрахме отношението на Столичния общински съвет. Тоест предложеният Закон, който така или иначе ще го приемем, по никакъв начин никой не ни убеди или не направи необходимото за да ни убеди, че кореспондира на стратегически документи на Столична община. Аз съм ги извадил, ако искате мога да ги изчета. Мисля, че са 12 документа.
  Приемаме Наредба за транспортната схема, има такава действаща наредба. Как ще кореспондира? Приемаме за визията на сградите, никой не спомена, че тези сгради по един или друг начин в по-голямата си част в центъра на столицата са паметници на архитектурата. Скоро имаше пак – за двойната къща, мисля, че беше – възстановявахме, бутахме.
  Хубаво е да се приема закона, никой не е против приемането му. Въпросът е, че ние трябва да дадем някакви обективни срокове, в които да се случват нещата. Това е нашето предложение. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря, господин Бонев.
  Господин Веселинов, има думата.
  НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ: Ще използвам случая да кажа нещо и по тази точка. Никой не е против да се приема изменение на Закона за устройство и застрояване на Столична община, но ако то не работи по-добре от Закона, е по-добре да не се приема. В този смисъл липсва изричен мандат от Столичния общински съвет и от населението на Столична община да се правят такива изменения. Ще Ви цитирам Решение № 830 от 2014 г. на Общинския съвет.
  Първа точка допуска да се изработи задание за изменение на Общия устройствен план на Столична община.
  Втора точка, възлага на кмета на Столична община в срок до 31 август 2015 г. да внесе в СОС задание за изменение на Общия устройствен план на Столична община.
  Две години и половина по-късно, кметът на Столична община, посредством депутати, свързани с партията, в която той членува, внесе Проект за изменение на Закона за устройство и застрояване на Столична община, което нито е съобразено с решението на Столичния общински съвет, нито е съобразено с мнението на суверена, който го е избрал.
  Поради тази причина това, което Вие казахте преди два – три месеца, ще бъде изключение, ние ще го работим между двете четения и ще се получи нещо добро. Със сигурност не се получи нищо добро по отношение на зелената система. Получи се нещо, което е противно на това, което от 2003 г. през Закона, през неговото изменение на Общия устройствен план – 2009 г. и 10 години след това успя да се запази тази зелена система.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря за становището.
  Госпожа Христова има думата.
  СИЛВИЯ ХРИСТОВА: Благодаря, господин Председател.
  Не мога да се съглася с подобни инсинуации, които се казаха от господин Веселинов.
  По отношение на изменението на Общия устройствен план, Вашият колега Бонев, зачете част от решението на Общинския съвет за визията, за София. Ако го прочете по нататък се казва, че веднага след изработване на визия за София, започва изменението на Общия устройствен план на базата на всички данни, които ще се съберат в този процес по изработване на визия.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря Ви.
  Други изказвания? Ако няма, закривам дебата.
  Подлагам на гласуване създаването на нов § 31.
  За – 6, против – няма, въздържали се – 14.
  Създаването на нов § 31 не се приема.
  Подлагам на гласуване създаването на § 32.
  За – 6, против – няма, въздържали се – 14.
  Предложението не се приема.
  Колеги, това беше последният текст.
  Мисля, че свършихме добра работа, въпреки казаното от някои от присъстващите. Очаквам, следващата или по-следващата седмица да внесем Законопроекта в зала, където естествено всеки ще може отново да изложи доводите си.
  Благодаря на всички за участието в работата на комисията.
  Закривам заседанието.

  (Закрито в 15,45 ч.)


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Искрен Веселинов


  Стенограф:
  Нина Иванова
  Форма за търсене
  Ключова дума