Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
14/06/2018
  1. Представяне и обсъждане на Законопроект за допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 854-01-42, внесен от Борис Ячев и група народни представители.
  2. Представяне и обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда, № 802-01-16, внесен от Министерския съвет.
  3. Представяне и обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 802-01-19, внесен от Министерския съвет.
  П Р О Т О К О Л
  № 12


  Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията, и на гостите се прилага към протокола.
  Заседанието беше открито в 14,33 ч. и ръководено от председателя на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление господин Искрен Веселинов.

  * * *

  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Уважаеми колеги, имаме необходимия кворум и можем да открием заседанието.
  Дневният ред Ви е предварително обявен. По него имам две допълнителни предложения: на първо място, като т. 4 да включим общ проект на Закона за изменение и допълнение на ЗУТ. Знаете, че тези пет законопроекта, които минаха на първо четене, трябва да бъдат обединени в един – това администрацията на Комисията го е направила. Ние трябва да изгласуваме този проект, за да започне да тече срокът за предложения между първо и второ четене – нормална процедура.
  Предполагам, че тук не би следвало да има някой против.
  Второто предложение – има внесен втори Законопроект за местните данъци и такси от мен и група народни представители. Минали са 24-те часа срок, който има между комисиите и по силата на нашия правилник трябва да гледаме двата закона за местните данъци и такси заедно. Не е обявен, трябва да го догласуваме. Разбира се, аз взимам предвид факта, че има много малко от внасянето досега. Ако искате, бихме могли да отложим ЗМДТ-то – давата законопрокта и да ги гледаме следващия път. Това го решаваме с гласуване – както прецените.
  Първо, по включването на нова точка в дневния ред на Закона за устройство на територията, който е съгласен да добавим тази точка като последна в настоящия дневен ред, моля да гласува.
  За – 15, против и въздържали се няма.
  Приема се.
  Който е съгласен да добавим в т. 1 Законопроект за допълнение на Закона за местните данъци и такси с вносител Искрен Веселинов и група народни представители, моля да гласува.
  За – 8, против – 4, въздържал се – 1.
  Има мнозинство.
  Дневният ред става следният:
  1. Представяне и обсъждане на двата Законопроекта за допълнение на Закона за местните данъци и такси.
  2. Представяне и обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда.
  3. Представяне и обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата.
  4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията.
  Който е съгласен с така посочения дневен ред, моля да гласува.
  За – 9, против – няма, въздържали се – 4.
  Приема се.

  Колеги, започваме с първа точка от дневния ред:
  ПРЕДСТАВЯНЕ И ОБСЪЖДАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ.
  Гоститите на днешното заседание са: господин Валери Симеонов – заместник-министър председател; госпожа Светлана Йорданова – заместник-министър на здравеопазването; господин Георги Николчев – съветник на вицепремиера Валери Симеонов; Валентин Йовев – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството; Весела Начева – началник на политическия кабинет на министъра на регионалното развитие и благоустройството; Светослав Глосов – член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“; Пенка Савова – началник отдел „Разрешителни режими в Агенция „Пътна инфраструктура“; тук е и парламентарният секретар на Националното сдружение на общините в Република България; може би и други неправителствени организации, които не са ми посочени.
  Първи по ред е Законопроектът на Борис Ячев и група народни представители.
  Заповядайте, господин Колев, да представите Законопроекта на Борис Ячев и група народни представители.
  ГЕОРГИ КОЛЕВ: Уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Представям Ви мотивите към Законопроекта за допълнение на Закона за местните данъци и такси.
  Предложеното допълнение на Закона за местните данъци и такси има за цел да се изпълнят изискванията на Регламент № 692 от 6 юли 2011 г. на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма, официален вестник на Европейския съюз, бр. 192 от 22 юли 2011 г. за деклариране на вярна информация относно туристическите обекти в курортите. В посочения Регламент тези обекти са разграничени на обекти за настаняване, за които не се плаща наем и обекти за настаняване, за които се плаща цена за ползването им.
  По смисъла на чл. 2, буква „м“ от посочения Регламент, обекти за настаняване, за които не се плаща наем относно интер алиа настаняването, осигурено безвъзмездно от роднини или приятели и настаняването във ваканционни имоти, обитавани от собственици, в това число и ваканционни имоти със смесено ползване, поделено във времето. Законопроектът ще се прилага само за тези жилищни имоти в курортите, които от обективна страна имат характер на места за настаняване на посетители, но не се декларират като такива с аргумента, че посетителите се настаняват безплатно. Независимо, че и посетителите на тези имоти се използват пълноценно от курортните ресурси в населените места, собствениците им считат, че не са задължени да плащат данъци каквито се дължат на същите обекти, но посещавани от платени посетители.
  От друга страна, обектите за настаняване, за които се плаща наем по смисъла на Регламент 692/2011 г. са определени в българското законодателство като туристически обекти, регистрирани по Закона за туризма. Към тези имоти, за които се плащат съответните данъци…
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Господин Колев, мотивите всички сме ги чели, ако може в резюме да ги представите.
  ГЕОРГИ КОЛЕВ: В резюме, господин Председател, ако може вицепремиерът Симеонов да ги конкретизира, моля.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Господин Симеонов, имате думата.
  ЗАМ. МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Председател.
  Искам да Ви информирам, че лично господин Ячев ме е упълномощил да представя неговия законопроект разбираемо, с няколко думи.
  Става въпрос за така наречените „апартхотели“. Основно те са на прицела на действие на промяната в Закона за местните данъци и такси. Това са едни жилищни формирования, които основно са разположени по българските курорти и то най-вече по големите български курорти, които извършват един паралелен бизнес в сивия сектор на икономиката. Паралелният бизнес се състои в това, че тези апартхотели или отделни апартаменти, са регистрирани от физически лица, но всъщност те извършват туристически услуги, без по никакъв начин да са обхванати от контрол от българското законодателство, не плащат абсолютно никакви данъци. Какви данъци би трябвало да плащат? Те не са големи, това е всъщност най-малкият данък – 9% за хотелиерски услуги, за настаняване и данък ДДС, и данък печалба, всъщност ДДС-то е – 9% и данък печалба евентуално. Освен тези данъци, те дължат и местна такса, която е на легло, в зависимост от приетото решение на конкретен общински съвет какъв би трябвало да бъде размерът на конкретното туристическо населено място или туристически обект.
  Тези данъци, които Ви изредих, се плащат от всички изрядни участници в процеса на туристическите услуги и по този начин един път се ощетява хазната, когато не се плащат никакви данъци, втори път се създава една паралелна услуга в сивия сектор, която извършва нелоялна конкуренция.
  Идеята за предложението за промяна в Закона за местните данъци и такси, всъщност циркулира още от миналото лято, когато беше безспорно установено това – фактически това туристическият бранш го знае. Те го поставиха на срещите с господин Ячев, той пое ангажимент да реши този въпрос и с него заедно, със съдействието на тесни специалисти в тази област, както и с пълното съдействие на специалисти от Министерството на финансите, ние изготвихме този законопроект. Идеята е следната – да се въведе някаква такса – не особено висока, която да доведе до регистриране на всички тези обекти.
  Първият положителен ефект ще бъде регистрацията на тези обекти. За тях има информация в общините. Точно по тази причина, вместо да се мине през държавен данък, минахме през другия вариант – местна такса, защото общините имат пряк интерес от експонирането на тези места за настаняване. Те съответно имат интерес и да си получат приходите от тази, до момента незаконна дейност, които съответно да насочат, съобразно Закона към туристическия бранш, към туристическите услуги в съответното населено място.
  Това в най-общи линии е идеята. Виждате, че курортите са разделени по предложение на господин Ячев на две големи групи – едната група е „Национални курорти“, другата група е „Останалите курорти“. Даден е интервал, в който съответно да бъде прието решение на общинския съвет за определянето на таксите.
  Напълно съм наясно, че ще има много засегнати интереси – няма как да няма, но абсолютно съм сигурен, че на всички нас тук, независимо дали сте от управляващата коалиция или от опозицията, ни е ясно, че тук се извършва един паралелен бизнес и че се укриват много законодължими данъци в доста сериозни размери.
  За Ваша информация, само по Южното черноморие, по приблизителни справки, тъй като няма точна информация, има над 500 000 апартамента. Петстотин хиляди, които извършват такава дейност! Това е по мотивите.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря, господин Симеонов.
  Има ли представител на Министерството на финансите? Те са депозирали становище, вероятно Вие, колеги, сте запознати с него, то Ви е изпратено, разбира се. Изразяват принципна подкрепа, като има доста голям обем препоръки към Законопроекта.
  Националното сдружение на общините е представено тук. Бихте ли желали да представите становището си?
  Заповядайте, господин Станчев.
  БЛАГОЙ СТАНЧЕВ (Национално сдружение на общините в България): Благодаря, господин Веселинов.
  И Управителният ни съвет разгледа Законопроекта. От името на общините искам да изразя принципна подкрепа за предложените промени. Определено това внася значителна доза справедливост с това, че се облагат едни потенциални приходи на граждани, както сподели и вицепремиерът Симеонов, остават в сивия сектор и не се облагат по друг начин. Малко проблемно е тук, че ние ги облагаме такива приходи с данък недвижими имоти. Изразяваме подкрепа, доколкото това ще се отрази положително на общинските бюджети и дисциплиниращо по отношение на тези собственици.
  От друга страна, искам да обърна внимание – господин Симеонов спомена, че са имали съдействието на Министерството на финансите. Би трябвало да забележат това, че ако го въведем в отделна глава, се получава нов вид данък и се получава прАктически двойно данъчно облагане, защото това са жилищни имоти, които и досега си се облагат. Нашето виждане е, че систематичното място на този данък е в главата „Данък недвижими имоти“ и респективно да се приложи една по-висока ставка за облагането им – да няма съмнение, че ние един и същи имот ще го обложим два пъти – единия път просто като жилищен имот и втория път поради някаква хипотеза за евентуално използване за туристически цели, тоест да се премести там и в тази връзка смятаме, че втората граница, която е посочена, след като стане това – да си отиде на систематичното място, границите, които са посочени за тези жилища от списъка с тези курорти с местно значение, с посочената ставка от 4 промила, е по-ниска от сега съществуващата. Ние, ако искаме да направим нещо, трябва да посочим по-висока ставка. (Реплики.)
  Казах първоначално, че двоен данък не можем да налагаме – два пъти един и същи имотен данък не можем да налагаме. Ако си влезе на мястото към „Данък недвижими имоти“, трябва да вдигнем ставката, за да се получи наистина ефекта, който се цели у вносителите.
  На трето място, искам да споделя и да обърна внимание, че в някои от тези населени места, които са в списъка на курорти с местно значение, има такива, които реално са изгубили това си предназначение и е подходящо да бъде актуализиран този списък, за да не натоварим излишно гражданите в такива малки общини, които отдавна нямат курортен харАктер. Благодаря, господин Председател.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря и аз.
  Ще представя с няколко думи Законопроекта, на който съм вносител аз и колеги от „Обединените патриоти“.
  Това е Законопроект, който е насочен основно към намаляване на административната тежест и освобождаване на гражданите и физическите, юридическите лица от подаване на декларации за имущество. Става дума за новопостроени сгради – казваме, че трябва съответната организация, която приема обекта, съгласно ЗУТ да изпрати необходимите документи по образец в общината.
  При прехвърлителни сделки така или иначе се плаща такса в общината – тя има необходимите данни. След получаване на информацията за прехвърлянето от регистъра, може да заведе една база на новото данъчно задължено лице. Оставяме, разбира се, данъка за наследство, тъй като не е ясен броят на наследниците, но пък им спестяваме втората декларация, с която заявяват вече, че са собственици на имуществото. Двете декларации се сливат в една.
  Не на последно място, прекратяваме един тарикатлък, да го кажем, при който се укриват данъци, свързан с незавършеното строителство. Знаем, че в страната има огромен обем сгради, които са на Акт 15, примерно и функционират, като единствената причина да не се въвеждат в експлоатация е това да не се плащат данъци и такси съответно.
  Същевременно съществува и проблемът с незавършеното строителство, което години наред стои в центровете на градовете и ги грози. Затова въвеждаме хипотезата, че две години след издаване на Акт 14, една след Акт 15, собствениците на съответните строежи дължат данък. Това е накратко смисълът на Законопроекта.
  Нямаме становища от министерствата.
  Господин Станчев, желаете ли от името на Националното сдружение на общините да изкажете някакво становище по моя законопроект?
  БЛАГОЙ СТАНЧЕВ: Разбира се, господин Председател.
  Искам да изразя категорична принципна подкрепа на този законопроект. Аз ще представя проблема от малко по-друга страна.
  От много време алармираме, че поради недостатъчно добрата формулировка в Закона за местните данъци и такси на времето, от когато се дължи данъкът, досега имаме случаи на много злоупотреби, бих казал не много, а масови злоупотреби, от някои правно по-грамотни субекти, собственици на нежилищни имоти, четейки буквата на Закона и избягват да си извадят Акт 16, избягват да си извадят документ за въвеждане в експлоатация и така с години наред ползват имоти, по които не плащат никакви данъци.
  Спомняте си преди няколко години, когато имаше акция на НАП, с едни дронове край София какви имоти се снимаха от въздуха, палати, с резиденции и така нататък, които не бяха декларирани и респективно не плащаха данък. Това е сериозен проблем, който ние поставяме и предлагаме да бъде решен години наред. Изключително се радвам, че вносителят и съставителят на Законопроекта са намерили така прецизно решение, от една страна.
  Другата страна на въпроса, е несъмнено това, което е изложено в мотивите относно намаляване на тежестта за гражданите. Разбира се, за гражданите е голямо изпитание първоначалното попълване на имотната декларация. Спестявайки им този ангажимент значително ще ги облекчим – това от една страна. От друга страна, много често се правеха грешки, налагаше се втори път да ги връща администрацията, да им поправя и така нататък. В това отношение ще бъде облекчение.
  С този законопроект се постигат две значими цели, за което поздравявам вносителите, както казах и съставителите. Разбира се, поради това, че едва вчера беше внесен, ние не сме го пуснали на общините, за да го коментират и да дадат предложения. Предполагам, че ще има някои предложения в детайли, които да го доближат съвсем близо до практиката, и да го отразят конкретно практически казусът.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря.
  Други становища от неправителствени организации или институции има ли по моя законопроект? Не виждам.
  Колеги, откривам дебата по Законопроекта.
  Вицепремиерът искаше първи да вземе думата.
  Заповядайте, господин Симеонов.
  ЗАМ. МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: По отношение на забележката на сдружението на общините, принципно нямаме никакви аргументи против. Може да бъде изместено в параграфа за местния данък за жилищни имоти със съответното увеличение, така че да постигне с това ефекта, който преследваме.
  От друга страна, актуализирането на списъка на курортите, това е въпрос, който може да бъде решен. Този списът фактически е предоставен от Министерството на здравеопазването, така че по Ваше предложение тези курорти, които са загубили своето значение, естествено, че трябва да бъдат извадени.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря.
  Уважаеми колеги, имате думата за изказване.
  ЗАМ. МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Макар че списъкът е от 2012 г., не е много стар.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Възпроизвежда се един и същи списът от години наред. (Реплики.)
  Колеги, има ли желаещи да се изкажат?
  Заповядайте, госпожо Янкова.
  ДОРА ЯНКОВА: Уважаеми господин Председател, господин Заместник-председател на Министерския съвет, госпожи и господа народни представители! Спор няма, че и двата законопроекта са в полза на общините и за изсветляване на процеси – единият е свързан с приходната част на общините и с хората, които са ангажирани с второ-трето-четвърто, има хора са с по три-четири жилища на територията на курортите и паралелно с това с необходимостта да се направи законова регулация.
  По първия Законопроект на Борис Ячев нашата позиция е подобна и близка до позицията на Сдружението на общините. От моя опит в Смолян знам, че да, на територията на Пампорово, където има апартхотели, а това чисто жилищни блокове, защото строителят построи и след това бяга, ако не запази нещо за себе си. Общинският съвет има възможност да сложи горната граница в коридора, в който е определен данъкът сгради. Тук може би трябва да помислим заедно, ние много дискутирахме в нашата група, в момента ще се въздържим, ще влезем в контакти и със Сдружението, и с вносителите като предложение, защото паралелно с това правих справка за невнесените местни данъци и такси в общините.
  Само за община Смолян към 2015 г. два милиона и половина не бяха събрани от територията на Пампорово, а паралелно с това общината казва: „Ние сме с финансови проблеми“. Заедно с това тук, може би, ако сме законодатели, които искаме да променяме националните курорти, отново да дебатираме, да поканим Сдружението на общините там, където са кметовете на тези общини, би могло със законопроект, процент от тези средства да отидат за техническата инфраструктура.
  Тоест, ние имаме лоши тротоари, лошо осветление, лоша инфраструктура, идват туристите и виждат една хубава база като хотелите и паралелно с това всеки от нас и като управник, и като кмет, и като народен представител, и като публична личност преглъща, че публичната инфраструктура не е добра. Така, както в населените места, където се продават… Тук вече и с Министерство на финансите имаме необходимост от едно по-дълго време да направим едно устойчиво регулиране на тези отношение, защото, ако продаваш имот от едно селище нищо, че се продава имота до 30% тук колегите, които са кметове и общински съветници знаят, се връщат тези средства. И в момента има такава регулация. Кметовете, които съзнателно гледат на тези процеси казват това е второ и трето жилище. Тук стои въпросът: ще освобождаваме ли второто и третото жилище с 50% намаление? Няма да ги освобождаваме, затова е необходимо доста скромно е разписан чл. 28а. Може би е необходимо едно по-голямо осмисляне. Коридорът, таванът на жилищните имоти и долната граница действително е 4,5 промила.
  Тук вносителите сте засегнали в Законопроекта една друга теза. Така го предлагат в Сдружението на общините – на 10 км да речем от курортите, където са вилните селища. Ще дам да пример „Стойките“ – на 4-5 км от Пампорово. Там има две зони – едната зона са по-бедните хорица – местните със скромните селски къщи, които по девета категория селище плащат малки данъци, но паралелно с това огромните къщи, които са и апартхотели и, които са къщи на много по-богати хора се ползват от девета категория и плащат също данък, който е не повече от 50 – 100 лв. – едно уиски да кажем, за тези хора, които сигурно разликата е огромна в стандарта и начина на живот.
  Общините сами няма да могат да направят тази регулация, те трябва да бъдат в този коридор. Добре е да го погледнем този проблем, аналогичен е случаят с Широка лъка – помпозен, огромен хотел с много големи възможности отново в девета категория. Тук е необходим финансист от Министерството на финансите според категоризирането на селищата.
  В този смисъл, господин Председател и колеги, ние принципно имаме разбиране към Законопроекта, но поради това, че е необходима сериозна законова регулация, в която ще влезем и ще подпомогнем този процес с опита, който имаме – тук, в нашата група са двама кмета, заместник-кметове, председатели на общински съвети, съветници, ще имаме възможности делово да подкрепим процеса, но на този етап по този законопроект ще се въздържим.
  По отношение на Законопроекта на нашия председател – принципно проявяваме разбиране, но, господин Председател, не очаквахме, че днес ще го внесете, отново ще се въздържим и ще влезем в дебата. Знам, че това са хиляди хора, които мишкуват на гърба на Законопроекта, отлагат с време влизането и Акт 16, с който трябва да бъде приет самия имот, не плащат данъци, паралелно с това са продали имотите на „зелено“ и създават дискомфорт в облигационните отношения по отношение на собствеността. Там и внасянето на данъци, и на такси, това действително е изсветляване. И двата Законопроекта са за изсветляване и в полза на българските общини, но тъй като малко бързичко са направили, ние дебатирахме с моите колеги на този етап, ние, пак казвам, проявяваме разбиране, но ще се въздържим. Благодаря.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря, госпожо Янкова.
  Само в свое оправдание искам да кажа, че така изисква Правилникът, да го внесем и да ги гледаме заедно, не става дума за някакво може желание да пришпорвам гледането на Законопроекта.
  Други колеги, които желаят да се изкажат?
  Вие ли искате, госпожо Аврамова заповядайте.
  ПЕТЯ АВРАМОВА: Благодаря, господин Председател.
  Уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми гости! Ние принципно ще подкрепим и двата законопроекта. Законопроектът, който беше внесен вчера, който не сме имали време в детайли да разгледаме, но между първо и второ четене, ако има някакви корекции, те ще бъдат по-скоро чисто технически, защото подкрепяме идеята изцяло и този проблем, който имат всички общини с необлагането на жилища без Акт 16, дори има блокове на по 30 години, които нямат Акт 16 и които не плащат данъци. Изцяло подкрепяме тази идея, както и това, което сте предложили за намаляване на административната тежест и съгласуване между отделните звена в общинските администрации.
  Другият Законопроект ще подкрепим с няколко забележки, които горе-долу съвпадат със забележките на Министерството на финансите, на Сдружението на общините. Основната – дали ще има двойно данъчно облагане, това е много важен въпрос, който трябва да бъде уточнен.
  Второ, да се избегне облагането на жилища, които действително се ползват от семейства в летния период, които не се преотдават под наем на курортисти, има и такива жилища. Има жилища, които се ползват от семействата, от децата през лятото и тук трябва да се помисли как да бъдат разграничени апартхотелите от такива жилища, които лятото се ползват от собствениците им.
  Другото, което и Министерството на финансите са го написали като препоръка, да бъде помислено – това е заобикалянето на този данък, който Вие предлагате от възможности, които всъщност съществуват, да бъдат декларирани тези жилища, да заплащат туристически данък с регистрация на малко хора, вратичките, които им дава възможност този законопроект, да бъде заобиколен. Това също трябва да бъде помислено между първо и второ четене. Ние приветстваме идеята и сме съгласни, че всички трябва да излязат на светло, не само хотелите, но и апартхотелите по българското Черноморие. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Други колеги, желаещи да вземат думата?
  Заповядайте, господин Симеонов.
  ЗАМ. МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Аз приветствам тези предложения и сме на разположение за обсъждането, въпреки че усилено разсъждавахме по тоя въпрос и не можахме да измислим начин, по който да отделим жилищата, които се ползват от семейства и не се отдават под наем за сезона или за някакви смени от тези, които се отдават.
  Малко трудно ще стане това, защото мога да Ви кажа, че например в един период от време това жилище може да не се отдава, а следващия сезон може да се отдава под наем.
  За Ваша информация, основно говоря за региона, в който живея – това е Бургаска област, цялото Южно Черноморие миналата година бяхме свидетели на откриването на незаконни квартирни бюра за настаняване, не квартирни, а всъщност бюра за настаняване на чужди граждани – в Созопол, Приморско има и в Царево. Дотам стигна наглостта, въпреки че към такива бюра за настаняване има строго определени изисквания за регистрация и така нататък. Нищо подобно – стигна се дотам, че чужди граждани пристигат, без да са си осигурили къде да почиват, отиват на място в тези бюра и им се предлагат няколко варианта, където да почиват. С други думи там се е завъртяла една доста мащабна търговска дейност. Да не забравяме и друго – при една средна цена примерно 20 лева на легло от един апартамент за един тримесечен сезон се изкарват някъде между 3500 – 3600 лева, от които 3500 – 3600 лева, държавата не получава един лев. Нищо!
  От друга страна, всички тези апартаменти, които се намират обикновено в комплекси имат ангажименти и заплащат такса за поддръжка – годишна такса за поддържка, която е от порядъка на 300 – 400 лева, говоря за по-големите курорти. Ние какво искаме? На база на данъчната оценка на един апартамент, едни пак 300 – 400 лева долу-горе това е, ако сложа средна данъчна оценка примерно 60 хил. лв., искаме 420 лева. От 3600 лв. да платя 420 лв. – това е нищо работа. Това е горната граница, която сме предложили – 0,7. Това е просто като информация и повод за разсъждения, а който иска примерно да не плаща нищо за своя семеен апартамент, може да го регистрира като първо жилище. Тогава даже плаща 50%.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Госпожа Аврамова има думата.
  ПЕТЯ АВРАМОВА: Съвсем кратка реплика, господин Симеонов.
  Наистина познавам хора, които имат жилища в цели комплекси на морето – второ жилище. Лятото децата, бабите всички са там, без да преотдават жилищата. Наистина трябва да се помисли и за през сезона – майките, бабите са там цяло лято с децата. Затворени малки комплексчета мога да Ви кажа конкретно даже, че тези хора не преотдават жилищата – трябва да се помисли и в тази посока. (Реплики.)
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Господин Али има думата.
  ТАНЕР АЛИ: Много внимателно трябва да се действа. Аз подкрепям напълно госпожа Аврамова. Принципът на такива апартхотели, понеже сме отсядали на такива места, винаги са ми давали фактура за отсядане. Ако лицето „Х“ е собственик и не е фирма, той няма как да ми даде фактура и аз няма да се настаня там, защото като кмет или като служител няма как да отседна, понеже няма да ми даде фактура за отсядане. Повечето апартхотели работят на принципа – подписваш договор с мен като собственик на по-голямата част и аз ще ти дам годишно примерно 3600 – 4000 лв., а пък аз каквото си изкарам. Те си създават офис, информационен център, реклами и си ги отдават – твоята собственост я отдават и по този начин си плащат данъците като фирми. Трябва да се измисли или да се намери едно усредняване на самия Законопроект. Тоест тези, които не се отдават и наистина живеят там не само роднини, приятели, без да печелят от това, дори и да плащат – 400 лева е нищо, има апартхотели, където плащат по 1000 – 1500 лева годишно за озеленяване, за охрани и така нататък. Не вярвам този собственик да го отдаде просто ей-така без нищо за определена дребна сума, имайки предвид колко пари му струва това като годишни разходи на семейството и като второ жилище.
  Аз мисля, че с Националното сдружение на общините и с експерти може да се намери начинът, по който всеки, който ще отдава, да декларира, че ще отдава и да има някакъв контрол над това. Може би това ще е варианта. (Реплики.)
  Моето виждане, е, че всеки един, който смята през годината да отдава второто си жилище или пък независимо от това жилище, което е на такова място в Черноморието или където и да е, да декларира пред общината, че ще ползва и ще отдава под наем и ще си плати определен вид данък, който е с решение на общинския съвет. Тоест да подава всеки сам декларация. (Реплики.) Аз мисля, че ще подадат при два контрола може да се хване този – отивам и казвам: искам да се настаня тази вечер, има си начини... От инспекция, от полиция да се случат нещата. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря на господин Али.
  Господин Симеонов има думата.
  ЗАМ. МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Искам да Ви припомня цифра, която Ви споменах може би преди пет-шест минути – 500 000 апартамента. Петстотин хиляди – първо!
  Второ, нова цифра ще дам, нова фактология. Само за района на Слънчев бряг – „Кошарица“ има 3600 обяви за апартаменти пуснати в „Букинг“. Само в „Букинг“ – 3600, а колко не са пуснати там, е друг въпрос, които се въртят през бюра, които са незаконни. От тези 3600 – 300 са регистрирани. Аз съм впечатлен от Вашия оптимизъм и вяра в почтеността на данъкоплатеца, обаче ето Ви фактите какви са. От 3600, които се предлагат в „Букинг“ – 300 са регистрирани и плащат данъци. Всичко останало го няма никъде регистрирано. От това основно губят общините, губи държавата.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Аз приемам това като реплика към Вас, господин Али.
  Искам и аз да направя една реплика.
  По принцип за мен, този вид данък, наистина както казахте и Националното сдружение трябва да влезе в общия данък за имуществото. Това е един вид особено имущество, което независимо дали го отдаваш или не го отдаваш, ти го имаш – и то е един вид луксозно имущество. То е извън обичайните жилищни имоти, които хората имат за живеене, и никой не си купува, или пък може би са много малко на брой, или са единични случаите, при които човек да си купи ваканционен имот, в който да живее целогодишно.
  В това отношение подкрепям чисто принципно този въпрос, защото в края на краищата данъчното облагане е с цел от по-богатия да вземем повече за сметка на по-бедния. В това отношение това са луксозни имоти. Някога се говореше за данък лукс – това е една форма на данък лукс за конкретна сфера.
  В този дух бих искал да погледнете на нещата. Да, има хора, които наистина ние не можем да ги обхванем, които ползват лично имотите. Това са имоти, които са имоти на лукса и би било нормално те да имат допълнително облагане – това е моето мнение.
  Имате думата за дуплика.
  ТАНЕР АЛИ: Благодаря.
  Нямам нищо против. Предполагам, че и групата няма да има нищо против това като предложение, но трябва да се измисли системата, тоест формулировката за облагане.
  Двойно облагане нямаме право да правим за жилище – така е по Конституция. Това означава, че Националното сдружение на общините… Аз мисля, че общини като Бургас, като по-големи курортни населени места на такива на първа и втора линия, там където са апартхотели, хотели данъкът е на максимум. Тоест данъкът, ако е промила, тоест таксата и промилите, ако са да речем гласувани до 4,5% максимум, но ако общинският съвет е гласувал 2 промила, за да си прави политиката, на такива имоти с този законопроект да им кажем четири и половина и това е. (Реплики.)
  Така да. Именно по този начин може би ще е най-реалистично да се случат нещата. (Реплики.)
  ЗАМ. МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Неочаквана подкрепа от ДПС.
  ТАНЕР АЛИ: Да.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Господин Манол Генов има думата.
  МАНОЛ ГЕНОВ: Госпожа Янкова преди малко изрази нашето мнение. Аз искам тук, ако наистина се погледне сериозно и се подходи от една работна група задълбочено, може би, трябва да се осигурят законодателни възможности през наредбите на общините, да бъдат задължени гражданите да си декларират тези жилища, както ги декларират в момента. Защото този увеличен данък, който ще представлява нищо друго освен данък сгради той си е един обикновен имуществен данък. Той не може да бъде друг. Този имуществен данък така трябва да бъде диференциран на база на целите, които служи. Тук може да се отиде и на по-смели идеи, господин Симеонов. Вие сте се вгледали в морето. Петстотин хиляди апартамента, дали са толкова, или не...
  Има хора в София, Пловдив и големите градове, които имат по 10 апартамента и ги дават под наем. Каква е разликата между едните и другите? Крият ли едните, крият ли другите? Сигурен съм, че много от тях крият. Всяко едно жилище, освен основното, трябва да има регламент, по който да се декларира за какви цели се ползва – за под наем, живеят близки хора или не. Тези, които така наречените апартаменти, в които работят като хотели, да имат друга форма на деклариране. При едните приходите са постоянни – говоря за тези, които са под наем. За тези, които по другия начин казахте през „Букинг“, една десета от тях отдават, има цели бюра нелегални, това не може да се пребори. Какъвто и контрол да се прави не се ли вмени декларирането на тези имоти…
  ЗАМ. МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: То и сега го има.
  МАНОЛ ГЕНОВ: То го има, но не се прави. Не се прави, защото всяка една администрация като види, че аз имам пет апартамента, нали се сещате, че аз не живея в тези пет апартамента. Това е най-лесното да се направи. Ако се създадат такива даже и принудителни мерки, с които това да стане и мисля, че това ще е също резонно, което подсказвам тук в момента и за наемите. Вие, също господин Симеонов, една друга тема пропускате. Тези, които отиват нелегални, бих казал аз по апартамент- хотелите, регистрират ли се някъде? Някой попълва ли им адресни карти? Дава ли ги в Районното управление? Не могат ли да дойдат трима-четирима като тези от Сарафово, да се настанят, да си живеят 10 – 15 дни там? Това също е един момент, който не трябва да се пропуска. Знаем, че полицията е натоварена с толкова много функции и дай сега доколкото си говорехме с Вас вчера, че ще контролира и шума. Тя няма как да контролира и тези, които нелегално пребивават. Има си регламенти. Както се казва и брат ми да дойде стои ли три дни при мен, аз трябва да отида да обявя в Районното полицейско управление, че той пет дни ще живее при мен. Дали ми плаща, или не, говоря за регистрацията. В момента не говоря, не го разбирайте, дали се реализират приходи. Така че много задълбочено трябва да се направи един анализ и какви мерки да се вземат. Това е нашето мнение. Ние в нашата група имахме широк дебат по този въпрос онази вечер и всички тези въпроси, които споделям тук бяха коментирани.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря, господин Генов.
  Други желаещи да се изкажат?
  Реплика.
  Заповядайте, господин Симеонов.
  ЗАМ. МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Господин Генов, искам да Ви кажа, че абсолютно сте прав – не само в курортите и в големите градове го има този проблем. Господин Генов, отнякъде трябва да се започне. Най-лесно е да започнем от курортите, защото това за държавата ще донесе най-големи приходи.
  Между другото малко съм изненадан от Вашето отношение, от декларацията, че няма да подкрепите Законопроекта. Когато сме създали този законопроект в голяма степен съм мислил точно за Вашия Асеновград – за циганската махала, където в една къща живеят страшно много хора. Помислих си, че трябва нещо да направим за господин Генов и за неговия избирателен регион.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Дуплика желаете ли, господин Генов?
  МАНОЛ ГЕНОВ: Да.
  Не бъркайте апартхотелите с циганската махала. Вие пак не сте стигнали докрай на въпроса. Има много, които живеят в земеделските територии, те административен адрес нямат. Регистрират се на най-близкия административен адрес и затова има по 20, по 30 и по 40. Защото няма как кметът или съответния служител, който издава удостоверението за това къде пребивава лицето на адрес и на тях им се издава най-близката. Да не се учудвате – на много места има и по 40, и по 50, и по 20, и по 30, но това е в страни от този въпрос. Не смятам, че това ще допринесе нещо за този проблем, за който говорите. Това е в страни от въпроса.
  Въпросът е: Вие казахте, че ще донесе пари на държавата и ще Ви поправя. Всичко, което коментираме са местни приходи, които е добре да бъдат.
  Още нещо, тези плащат ли туристическа такса, където нелегално се регистрират там в тези апартаменти? Не плащат! Туристическата такса пак е общински приход. Нека комплексно да подходим – не на парче. Сега на морето, догодина в гората, а пък вдруги ден в полето. Като се започне трябва да има еднакви правила за всички, защото ние така диференцираме едва ли не морето...
  Морските общини, да Ви кажа аз, имат достатъчно пари. Вземете статистиките и уточнете кои са най-богатите – Несебър, Созопол... Като тръгнем по картата на Черноморието, всички имат добри местни приходи – Самоков, Банско. Трябва да решим въпроса с всички общини и аршинът е еднакъв за всички – прилаганите мерки да бъдат еднакви за всички. Ако бъде постигнат такъв баланс, може да разчитате цялостна на подкрепа за едни такива комплексни мерки.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Мисля, че отвсякъде гледахме въпроса, нека да пристъпим към гласуване.
  Който е съгласен със Законопроект № 850-01-117, внесен на 18 май 2018 г. от Борис Ячев и група народни представители, моля да гласува.
  За – 11, против – няма, въздържали се – 8.
  Който е съгласен да подкрепи Законопроект № 850-01-151, внесен от Искрен Велинов и група народни представители, моля да гласува.
  За – 11, против – няма, въздържали се – 8.
  И двата законопроекта са приети.
  Нашата Комисия предлага да бъдат подкрепени от Народното събрание.

  Втора точка от дневния ред е:
  ПРЕДСТАВЯНЕ И ОБСЪЖДАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА.
  Вносител е Министерския съвет.
  Господин Валери Симеонов ще докладва Законопроекта.
  Заповядайте, господин Симеонов.
  ЗАМ. МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! На Вашето внимание предлагам Законопроект за промяна на Закона за защита от шума в околната среда.
  С този закон ние се опитваме да ограничим вредното въздействие на шум с нива над допустимите, над определените от Световната здравна организация, с оглед на това, че шумът се явява една от съвременните болести на цивилизованото общество.
  В България, за съжаление, въпреки нормативи, въпреки закони и наредби, той до голяма степен доминира в своя негативен аспект. В случая предлагаме няколко групи промени в Закона.
  На първо място, създаваме нормативна база, съгласно която при подаване на искане за определяне на работно време към общините на търговските обекти, да се добавя и изискването за замерване на шумовото излъчване както в околната среда, така и към прилежащите помещения, особено за тези търговски обекти, които се намират в сгради със смесено предназначение или жилищни сгради, или съответно има риск от създаването на дискомфорт.
  Там се регламентира срокът за подаване на искане за замерване, съкратеният, в доста кратки срокове са длъжни съответните оторизирани специализирани лаборатории към регионалните здравни инспекции да извършат съответното замерване и също така в кратък срок да издадат документ съответно за липсата или наличието на такъв шум.
  В първия случай, документите се добавят към пакета документи за получаване, за определяне на работното време от общината. Във втория случай се предвижда повторно замерване на шума в 10-дневен срок и се дава срок за отстраняване на пропуските от 14 дни, след което отново се извършва замерване и се дава такъв документ или не се дава.
  С други думи, по този начин ние въвеждаме регламентиране на недопускане, в смисъл, осигуряваме недопускане на нарушението на законовите норми за всички търговски обекти, които са новосъздадени или които тепърва от тук нататък ще подават заявление за работно време.
  За голямата група търговски обекти, които и към настоящия момент работят, имат определено работно време от общините, не се предвижда някакъв допълнителен режим на замерване, регистрация, само в случаи на подадени сигнали, тогава се извършва съответното замерване и се поставят изисквания със съответните констативни протоколи.
  Най-общо това е първата група.
  Втората група промени, е в новосъздаден чл. 16б, в който регламентираме часовете, в които е забранено какъвто и да било шум от озвучаване или пък от зареждане на обекти за производство или за търговия. Този часови интервал е от 23,00 до 8,00 ч. Това е времето, през което не се допуска по никакъв начин озвучаване, освен естествено в железопътни гари, автогари, аерогари, морски гари или системи за предупреждение и така нататък. С други думи, предвидени са и местата, в които е неизбежно да има съответно озвучаване за оповестяване на пътуващите.
  Също така, в същия този период от време се забранява и озвучаването от пътни транспортни средства, както и от плавателни съдове.
  Това са в общи линии втората група промени, които предлагаме в новосъздадения чл. 16б по повод на редица спекулации, които до момента се извършват, в средствата за масова информация се изнасят. Искам да поясня, че с ал. 6 предвиждаме изключение в тези ограничителни часове за озвучаване. Изключението е само при провеждането на обществено мероприятие на открито. С други думи, спекулацията, че едва ли не ще опропастим културните програми на някои общини, че цели фестивали ще бъдат забранени – няма такова нещо. В случая местната власт или съответно държавната институция, която организира обществената проява, трябва да си поема отговорността за това.
  Втората група промени, са в новосъздадения чл. 16в, който определя фактически изискванията, които конкретно ще бъдат към децибелите, начина на замерване и така нататък. Това ще става в отделна наредба. Към тази група прибавяме и промените в чл. 31, които предвиждат начина на контрол при констатиране на нарушение и фактически контрол върху нарушенията.
  Контролът го разделяме на две части.
  Първата част, това е контрол в часовете извън тихите часове – условно казано. Там контролът се извършва по същия начин, както и до момента е регламентирано в Закона за защита от шума в околната среда. Няма промяна там. С други думи, водеща институция там са регионалните здравни инспекции, които със съответната техника и лаборатории извършват замерване в случай на подадени сигнали или пък по своите планови проверки извършват замервания периодични на шума, установяват нарушения или не нарушения и съответно издават предписания.
  По-интересна е промяната и новото, всъщност, е в тихите часове, в които задължително държавата трябва да осигури нормални условия за почивка на гражданите на България, а това е между 23,00 и 8,00 ч. Там контролът се извършва само и единствено от органите на Министерството на вътрешните работи. Те съответно издават конкретни разпореждания при констатиране и това е продиктувано, тези промени фактически ги предлагаме, тъй като горчивата практика показва, че досега действащата нормативна уредба не гарантира прекратяването на силно озвучаване на нарушители на търговски обекти, не може да го гарантира в рамките на един туристически сезон. Някой път – и на два туристически сезона.
  Практиката при проверките, които бяха извършвани миналото лято например, тъй като аз бях с институциите, показва, че в общи линии в рамките на три месеца е невъзможно да постигнеш спиране на звука на някои нарушител в някое заведение, дискотека или каквото и да било. Не въз-мож-но!
  Там има едни периоди, едни срокове, които са едномесечни за оповестяване, съответното връчване на констативния протокол, още толкова – един месец, ако има примерно наказателно постановление. Лятото мина. Практиката показва, че фактически актове и констатации, които сме правили в началото на август, са връчвани чак декември или чак тогава получаваме обратно връчени по реда на Закона за административните наказания, съответно може да се стигне до някаква санкция. Фактически, това налага ангажирането на Министерството на вътрешните работи.
  Бих оспорил изказването на господин Генов в предната точка, че едва ли не полицията щяла да бъде претоварена. В момента всички проверки, които се извършват след 23,00 ч. от нещастните нископлатени служители на регионалните здравни инспекции, се извършват в присъствие на полицията, в противен случай нищо не може да стане. Те получават само присмех, отхвърляне, подигравки и прочее. Полицията и в момента е ангажирана, но занапред няма да бъдат ангажирани служителите на РЗИ, с други думи, няма да има излишен, необоснован, неоправдан разход на средства, енергия, нерви и прочее.
  Оттук отиваме на четвъртата група промени, която е свързана със санкциите. Санкциите се увеличават двойно. До момента санкциите за физически лица бяха между 100 и 300 лв. Съвсем естествено е при извършването на проверки и констатиране – примерно на силно озвучаване на открити заведения – санкциите трябваше да бъдат наложени на диджея или на съответния озвучител, тъй като няма никой друг представител на собственика. Да не говоря, че и да се намери собственик, той прехвърля и казва: „Ооо, нищо подобно, аз съм разпоредил да се спре музиката след 23,00 ч.“ и тогава виновното лице остава диджей Станчо, Славчо или Стоянчо – забравих му името. На него му се налага огромната санкция в размер на 100 лв., която, ако я плати, ще я плати след една година, пък най-често не може да се накара да си я плати, да се вземат тези пари. Така че, сега сме повишили санкциите двойно и се надяваме това да има ефект.
  Чисто редакционно има една пета група допълнения в Закона, която не е промяна, а просто е въвеждане на определения от рода на: „озвучаване“, „обществени мероприятия“, „открити площи“, „прилежащи съседи“ и така нататък. Това е най-общо.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодарим за подробното представяне, господин Симеонов.
  Националното сдружение на общините в Република България имат становище.
  Бихте ли го представили, господин Станчев?
  БЛАГОЙ СТАНЧЕВ: Благодаря, господин Веселинов.
  На първо място, искам да подчертая нещо, което не е отразено в нашето становище – тук ще критикувам колегите в известна степен. Поздравления за това, че се предлага решение относно контрола на шума. Общините и кметовете на общини от години настояват и чрез нас да се намери решение. Ще ме извини госпожа Йорданова, но досегашният режим чрез органите на РЗИ не беше функциониращ, просто поради това, че хората работеха до 17,30 ч., шумът започва да се вдига след 22,00 ч. и тогава не можем да намерим никого, с когото да извършим проверката. Предложеното решение е сериозна крачка напред и стъпка към реален контрол и решаване на този проблем.
  От друга страна, доколкото си спомням обаче, имаше изискване и за използване на специализирана апаратура при тези проверки, за да може да се установи нивото на шума. Не знам, господин Симеонов, дали това е предвидено във…
  ЗАМ. МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Всичко това в момента го има, наредба има, новата наредба ще включи всичко това – и замерването…
  БЛАГОЙ СТАНЧЕВ: Тоест, ще могат ли да използват тази специализирана…
  ЗАМ. МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Оставете ги тези работи. По-внимателно, ако може, само да добавя.
  Имаме замерване само извън часовете 23,00 – 8,00. Между 23,00 и 8,00 никакво замерване няма. Има ли озвучаване на открита площ…
  БЛАГОЙ СТАНЧЕВ: Обаче, разбира се, направихме проучване сред общините. От общините получихме позиция, че държат с местни наредби да се регламентира – става въпрос относно чл. 16б – с тези часови интервали, респективно нивото на шума, да може с местни наредби да се регламентира в районите за жилищно настаняване, защото са различни местните специфики. Има общини, в които е определен такъв район, а той реално почти не е застроен или на единия край е застроен, а на другия край може да има заведение. Тоест, за да могат да се отчитат тези местни специфики и този въпрос да се решава с местни наредби, това е нашето предложение относно 16б.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря на господин Станчев.
  Господин Симеонов, има депозирани становища на Камарата на архитектите, които не присъстват по принцип. То е положително, има конкретни препоръки, които мисля, че могат да Ви бъдат полезни. Не знам дали разполагате с него, ако не, ще Ви го дадем.
  ЗАМ. МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Кога е входирано?
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: На 14 юни е входирано, заведено.
  ЗАМ. МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Получих го днес, но просто не съм го чел още.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Просто за информация, по принцип подкрепя Законопроекта.
  Колеги, имате думата за изказвания.
  Заповядайте, господин Иванов.
  НИКОЛАЙ ИВАНОВ: Благодаря Ви, Уважаеми господин Председател.
  Уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми колеги народни представители, уважаеми гости! Безспорно този законопроект ще създаде възможност за решаване на един много тежък проблем, не само в курортите, но и във всички населени места. Проблем, който досега само със съществуващата нормативна уредба и законодателна среда, и само със силите на местните власти не можеше да бъде решен. Ние, от нашата парламентарна група, ще го подкрепим и с желанието да бъдем полезни с предложения между първо и второ четене. Трябва да се дискутира още един път времевият диапазон, особено в летния сезон. Донякъде има и логика, макар че трябва да се сложи рамка в Закона и да се даде известна свобода на местните власти, за да се отчита и местната специфика. Като цяло текстът на Законопроекта заслужава подкрепа и ние ще го подкрепим. Благодаря.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: От „Обединени патриоти“ също ще подкрепим Законопроекта.
  Други желаещи да вземат думата?
  Госпожа Аврамова.
  ПЕТЯ АВРАМОВА: С колегите от ГЕРБ подкрепяме Законопроекта.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: От ДПС, заповядай господин Али.
  ТАНЕР АЛИ: Понеже не сме го коментирали в група, ще се въздържа, защото нямам отношение и становище от групата. Благодаря.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Ако дебатът е изчерпан, подлагам на гласуване Законопроекта.
  За – 17, против – няма, въздържали се – 2.
  Предлагаме на Народното събрание да приеме Законопроекта.
  Благодаря на господин Симеонов за участието.
  ЗАМ. МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Председател, благодаря, уважаеми дами и господа народни представители! Вие сте номер две след Вътрешната комисия, която имаше 18 „за“, без „против“, но второто място е Ваше.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Моля, да поздравим господин Манол Генов с рождения му ден. Да бъде все така млад и борбен!

  Уважаеми колеги, преминаваме към трета точка от дневния ред:
  ПРЕДСТАВЯНЕ И ОБСЪЖДАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА.
  Заповядайте, господин Глосов.
  СВЕТОСЛАВ ГЛОСОВ (Агенция „Пътна инфраструктура): Законопроектът, който е внесен, има една единствена цел – да облекчи административната тежест и е свързан с решението за намаляване на административната тежест. Той има две точки.
  Едната е чисто редакционна – заменя се изразът „регистрирани“ с „вписване в регистъра“. Другата е за намаляване на документите, които трябва да се представят за вписване в регистъра, с оглед документите, които могат да бъдат изтеглени по служебен път, да не се предоставят от хората, които искат да бъдат вписани в регистъра.
  Всичко друго е казано в мотивите и в становищата, така че няма какво да добавим.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря, господин Глосов.
  Има ли желаещи да се изкажат по този законопроект?
  Заповядайте, госпожо Янкова.
  ДОРА ЯНКОВА: Едно изречение, макар че не е към Вас. Смятах, че ще дойде представител на другото министерство – Министерството на транспорта или на Вътрешните работи.
  Три години си говорят, че ще има нов Закон за движение по пътищата. Паралелно с това, в момента правителството прави всичко възможно да въвежда електронно правителство и да облекчава процедурите. Вчера ме информира човек, че в двора на КАТ – София, четири часа е чакал да се снабди с документ, а паралелно с това притичват едни момченца, които са в двора и по бързата процедура от опашката изтеглят хора и срещу 100 лв. придвижват процедурата много по-бързо.
  Не е към Вас, но поне за протокола – има необходимост някои неща да се сложат в ред и, може би, това ще бъде въпрос на парламентарен дебат и на Комисията по транспорта, тъй като тя е основна и водеща Комисия. Ние изсветляваме едни процеси и има вълшебници, които намират ниши за други действия, които отново обременяват тези процеси, свързани и с регистрация на автомобили, и с тези отношения. Тъй като става въпрос за пътната помощ, ние ще подкрепим Законопроекта, той е полезен.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Господин Глосов, не беше към Вас репликата, така че не се чувствайте задължен да отговорите.
  СВЕТОСЛАВ ГЛОСОВ: Не е към мен репликата, не е свързано и с това, което сме предложили. По-скоро в подкрепа на това, което госпожа Янкова каза за Транспортната комисия. Трябва да се помисли дали мястото, воденето на регистъра на автомобилите, извършващи пътна помощ, е към Пътната агенция като цяло. Ние ги регистрираме, но нямаме никаква възможност за контрол след това, както и за извършване на ремонтните или каквито и да е други дейности от тези автомобили или екипи за пътна помощ. Това, мисля, че се регламентира в трите законопроекта, които се изготвят с водещ Министерството на... Това не е реплика, не е дуплика, това е мое лично мнение.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря.
  Други желаещи да се изкажат? Няма.
  Подлагам на гласуване Законопроекта, който е съгласен да предложа на Народното събрание да го приеме, моля да гласува.
  За – 19, против и въздържали се няма.
  Приема се.

  Уважаеми колеги, преминаваме към четвърта точка:
  ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА.
  Макар и чисто формално до голяма степен, трябва да подложа на гласуване.
  Едва ли сте имали време да го прочетете. Това е събраният технически сбор на текстовете. Доверяваме се на експертите на Комисията и да го подкрепим с гласуване.
  Който е съгласен да приемем този общ проект, моля да гласува.
  За – 19, против и въздържали се няма.
  Приема се.
  ДОРА ЯНКОВА: Имам едно предложение, ако може в залата да поискаме малко по-дълъг срок за промяна, тъй като, ако останем в редовния срок, реално ще ни бъде малко по-трудно.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Колеги, моята амбиция е да го изгледаме този закон преди ваканцията. Хубаво е да го удължим, но нека да удължим срока на две седмици, да не е повече, защото след това ще има страшно много техническа работа. Тук ще направим, разбира се, работна група. Представям си поне две седмици работа на тази работна група. От там насетне ще го гледаме тук в Комисията – поне две заседания ще отидат за това. Нека да удължим срока, но да бъде две седмици, да не е повече. Съгласни ли сте? Както кажете, но мисля, че това е разумно.
  ДОРА ЯНКОВА: Като ще има група, ние в Комисията да не гоним точки и запетаи, а…
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Добре.
  Утре ще предложим да удължим срока за предложения на две седмици. (Реплика.)
  Утре ще обявят доклада, че ще го има. От утре започва срокът и го удължаваме с две седмици. Ще имаме две седмици за внасяне на предложения – следващата и по՛ следващата седмица да се внасят предложения.
  Председателят на Народното събрание ще каже: постъпил е доклад за Общия законопроект и от този момент започва да тече срокът.
  Колеги, закривам заседанието.
  Благодаря за деловата и ползотворна работа!

  (Закрито в 15,43 ч.)  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Искрен Веселинов  Стенограф:
  Галина Мартинова
  Форма за търсене
  Ключова дума