Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
18/07/2018
  1. Представяне на електронната система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства и обща техническа допустима максимална маса над 3,5 т (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща техническа допустима максимална маса до 3,5 т (електронна винетка).
  2. Представяне и обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 854-01-69, внесен от Александър Ненков и група народни представители.
  П Р О Т О К О Л
  № 15


  Към протокола се прилага Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.
  Заседанието беше открито в 14,30 ч. и ръководено от председателя на комисията господин Искрен Веселинов.

  * * *

  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Уважаеми колеги, имаме кворум, така че можем да започнем нашата работа.
  Откривам заседанието на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и подлагам на гласуване дневният ред, който е в две точки:.
  1. Представяне на електронната система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства и обща техническа допустима максимална маса над 3,5 т (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща техническа допустима максимална маса до 3,5 т (електронна винетка).
  2. Представяне и обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 854-01-69, внесен от Александър Ненков и група народни представители.
  Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Дневният ред се приема единодушно.

  На заседанието присъстват от Министерството на регионалното развитие и благоустройството господин Валентин Йовев – заместник министър, госпожа Веселина Терзийска – главен секретар, госпожа Весела Начева – началник на политическия кабинет, господин Светослав Глосов – председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, господин Дончо Атанасов – член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, господин Гроздан Добрев, госпожа Катерина Граматикова и госпожа Тереза Шишкова – експерти в Агенция „Пътна инфраструктура“; от Националното сдружение на общините в Република България господин Благой Станчев – парламентарен секретар.
  Заповядайте за процедура, господин Александров.
  НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
  С оглед на изслушване отчетите на бюджетите на Висшия съдебен съвет и Сметната палата, ми се налага да отсъствам от заседанието на Комисията, затова делегирам правото си на глас на Вас да гласувате по двете точки, както намерите за добре. Благодаря.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря за доверието, господин Александров. Не изпускайте контрола над Висшия съдебен съвет и другите органи, защото е важен.

  Преминаваме към точка първа от дневния ред:
  ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА ЗА СЪБИРАНЕ НА ТАКСИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА БАЗА ИЗМИНАТО РАЗСТОЯНИЕ ЗА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ОБЩА ТЕХНИЧЕСКА ДОПУСТИМА МАКСИМАЛНА МАСА НАД 3,5 Т (ТОЛ) И НА БАЗА ВРЕМЕ ЗА ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЩА ТЕХНИЧЕСКА ДОПУСТИМА МАКСИМАЛНА МАСА ДО 3,5 Т (ЕЛЕКТРОННА ВИНЕТКА).

  Колеги, кой от гостите ще докладва?
  Очакването е да получим общата представа за системата ТОЛ, защото много пъти сме си обещавали, че ще изговорим като цяло как ще работи тя, за да може народните представители да зададат въпросите и да минем мотивирано към втора точка.
  От друга страна, ако искате, можем да гледаме двете точки заедно?
  Питам представители на опозицията.
  ЛЮБОМИР БОНЕВ: Нямаме възражение.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Колеги, предлагам процедурно гледането да бъде общо, така че ще дам думата на господин Ненков да започне с представянето на Законопроекта, който е по точка втора:
  ПРЕДСТАВЯНЕ И ОБСЪЖДАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА, № 854-01-69, ВНЕСЕН ОТ АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ.
  След това да представят системата като цяло.
  Заповядайте, господин Ненков.
  АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Благодаря, господин Председател.
  Ако като първа точка бяха представили Законопроекта и какво представлява ТОЛ системата, малко ще се обезсмисли самият Законопроект, но ще се опитам най-кратко да представя каква е идеята и мотивите за внасянето на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата.
  Колеги, знаете, вече повече от две години със сериозни усилия, сериозни законодателни промени и сериозна подготовка се опитваме да преминем от сегашната съществуваща система за саниране на винетни такси към така наречената смесена система за електронно събиране на такива винетни такси, която, разбира се, ще бъде диверсифицирана спрямо леките автомобили, които не надвишават 3,5 т допустима маса и за тежкотоварните превозни средства, които са с допустима маса над 3,5 т, като за тях, разбира се, ще има така наречената система ТОЛ.
  Законопроектът най-общо създава рамката, затова и бързаме, което е един от аргументите, да не бъде през процедура на Министерския съвет, а да бъде внесен от колеги народни представители, включително и аз, с цел да сме максимално подготвени, за да може от 1 януари 2019 г. системата да започне да работи. В първоначалният си вид ще обхваща само леките автомобили, които не надвишават 3,5 т, за които ще има създадена така наречената електронна винетка, и вече от средата на следващата година и тежкотоварните превозни средства ще могат да бъдат обхванати вече от съществуващата ТОЛ система и те ще плащат не на база време, а на база изминато разстояние, на база характеристика на превозното средство, разбира се, доколко те замърсяват околната среда и на базата на тяхната категория.
  Мотивите са именно в тази насока – тази рамка да бъде изработена, тъй като едно от най-важните мероприятия на Агенция „Пътна инфраструктура“ и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, съвместно с Министерството на финансите е разработването вече на финансовото предложение за това в какъв диапазон ще се движат всъщност ТОЛ таксите; тази диверсификация, за която Ви казах, на различните превозни средства. Естествено тези ценови предложения, разработени със Световната банка, ще бъдат подложени на обществено обсъждане. Най-вероятно ще има сериозна дискусия около тези ставки.
  Това всъщност е и мотива да благодаря за това, че имам възможността в максимално кратки срокове да представим и да бъде разгледан този Законопроект, тъй като знаете, че в петък ще предстои да бъде разгледан на първо гласуване.
  Какво представлява ТОЛ системата? Разбира се, тук са експерти, които ще допълнят това, което няма да мога да кажа. Тя е смесена, защото, от една страна, обхваща леките автомобили, които от догодина ще бъдат вече с електронни винетки, следователно гражданите няма да бъдат принудени да купуват винетни стикери и няма да лепят нищо по колите. Единственото условие е да платят своята електронна винетка, да бъдат регистрирани в системата и следователно, когато Ви спрат контролните органи, тъй като в момента те са тези, които удостоверяват дали имате или нямате такъв винетен стикер, то от догодина от 1 януари няма да е необходимо самата система, чрез ГИС система, ще може да контролира и да вижда дали Вие сте си заплатили тази електронна винетка.
  Що се отнася до тежкотоварните автомобили и всъщност идеята за създаването на такава смесена ТОЛ система е, че до този момент по-големия процент от приходите в Агенция „Пътна инфраструктура“ идват от леките автомобили, което по принцип в другите държави не е така, защото принципът би трябвало да следва този, който е по-тежкия, този, който повече руши, да плаща повече и тежестта всъщност да бъде поемана повече от тези тежкотоварни автомобили, а не от леките такива.
  Именно заради това системата е смесена. За всички тези тежкотоварни автомобили ще има ТОЛ система. Разбира се, предстои да се установи каква ще бъде тяхната цена, но както казах преди малко, тя ще бъде обоснована на разстоянието, което изминават тези тежкотоварни автомобили, независимо дали са транзитни или национални такива превозвачи, на базата на тяхната категория за екологичност. Разбира се, в дискусията между първо и второ гласуване ще коментираме от коя категория всъщност те да бъдат с облекчен режим – дали V и VΙ категория или по-надолу, както е внесен самия Законопроект. Разбира се, да се плаща и спрямо тяхната категория.
  Основният мотив е повече приходи в Агенция „Пътна инфраструктура“. Всички искаме хубави пътища, всички гледаме на Запад и коментираме как и ние искаме да имаме същите пътища, но както разбирате, бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“ е крайно недостатъчен с наличния ресурс, който събират от винетни стикери. По данни на Световната банка това, което беше разработено, както моделът, така и финансовото изражение на евентуално такава бъдеща система е в пъти да надвиши приходите това, което събира в момента Агенцията. Следователно ще има много повече възможност не само за рехабилитация, а за изграждане на нови пътища. Дори един пример, който е доста знаков за нашата държава – Автомагистрала „Хемус“. И от този момент, тъй като няма европейско финансиране, ще трябва да бъде доизградена с пари от националния бюджет.
  Тук мисля да приключа. Може би колегите от Агенция „Пътна инфраструктура“ по-подробно да обяснят.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, господин Глосов.
  СВЕТОСЛАВ ГЛОСОВ: Искам да благодаря на господин Ненков, че толкова подробно представи системата. Мога да направя само малко допълнение към това, което каза.
  Републиканската пътна мрежа са 20 хил. км. Съгласно заданието и предвиждането на Проекта, 16 хил. км ще бъдат обхванати от ТОЛ системата, като уточнението, че ТОЛ системата касае и тежкотоварните автомобили. Електронната винетка, която е част от целия проект, обхваща всички леки автомобили до 3,5 т, които се движат по републиканската пътна мрежа.
  Системата е базирана на сателитно GPS проследяване. Тоест тежките автомобили, регистрирайки се в системата, биват проследявани по цялото трасе на техния път и справедливият начин на заплащане е изминатите километри от тези автомобили.
  Как ще бъде извършен контролът? Контролът ще бъде извършван по два начина. Единият начин е чрез контролните рамки, на които ще бъдат монтирани камери, които отчитат типа на автомобила, специално за товарните автомобили, за тяхното тегло, брой на оси и габарити на автомобила. Отделно ще има и мобилни групи – над 100 автомобила, които са включени в Проекта, които ще бъдат доставени от изпълнителя на системата.
  Това, което очакваме от консултанта - Световната банка, е изработването на плана на тарифирането, който ще бъде в три варианта, съгласно договора със Световната банка. Ще ни бъде представено втората половина на месец август, след което ще бъде и за обществено обсъждане. Различни тарифи ще има по различните класове пътища. Някои може би ще бъдат и с нулева ставка, предвид лошото състояние на пътя, както и трафика на товарни превозни средства по тези пътища. Системата ще обхваща всички тези 16 хил. км. С подобряване на инфраструктурата е възможно да бъде променяна и тарифата на тези пътища. Системата позволява да бъде разширявана, да бъдат включени различни опции за тарифиране. Засега няма такава система, изградена по този начин, така че тя ще бъде първата, поне в Европа, и може би един пример за приложение след това в другите страни.
  Що се касае до юридическата част на проекта, ще дам думата на нашите консултанти от Адвокатско дружество „Добрев“.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте.
  КАТЕРИНА ГРАМАТИКОВА (Адвокат от Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов, Софийска адвокатска колегия): Това, което желая да допълня към вече казаното за Законопроекта, е, че същият предоставя в активна възможност за осигуряване на оперативна съвместимост на електронната система за пътно таксуване и това е във връзка с приетата от Европейския парламент и Съвета Директива 2004/052. С нея се въвеждат нови участници на пазара. Това са доставчици на електронни услуги за събиране на пътни такси, които се предвижда да бъдат вписани в два регистъра. Единият регистър ще бъде на европейските доставчици. Именно европейските доставчици са тези, които следва да предоставят тази услуга по електронно събиране, такси на територията на целия Европейския съюз там, където се събират ТОЛ такси, а националните такива ще предоставят услугата на българските превозвачи, като съответно са предвидени изискванията към тях. Както казах, регистрите са създадени.
  Ако има въпроси, бих могла да отговоря.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря.
  Някой друг ще вземе ли думата за представяне или да минем към въпросите?
  Заповядайте, господин Глосов.
  СВЕТОСЛАВ ГЛОСОВ: Понеже в Законопроекта за пътищата е формулирана и промяната в структурата на Агенция „Пътна инфраструктура“, свързана с ТОЛ системата, се създава ново звено към Агенция „Пътна инфраструктура“, което ще управлява, поддържа, съответно стопанисва системата и ще се грижи за нейната работа.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Важното уточнение е, че Пътната администрация сама ще управлява и стопанисва тази система?
  СВЕТОСЛАВ ГЛОСОВ: Точно така.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Колеги, имате думата за изказвания.
  Може би първо да дам думата на представителя на Националното сдружение на общините в Република България, които са депозирали становище.
  Заповядайте, господин Станчев.
  БЛАГОЙ СТАНЧЕВ: Благодаря, господин Председател.
  От името на Националното сдружение на общините в Република България бих искал да изкажа удовлетворение, че тази толкова дълго готвена промяна най-накрая успешно влиза и като законова и са преодолени всички перипетии относно подготовката за въвеждане в експлоатация на ТОЛ системата, преминаването към винетни такси. Несъмнено това ще доведе до един по-справедлив начин на разпределение на тежестите между ползвателите на тази услуга, на пътищата, с оглед на това доколко те влияят на увреждането на инфраструктурата на пътищата.
  Нашето предложение е пред Вас.
  Искам да Ви припомня, че последният ни разговор на тема „Пътища“ пред Комисията, нашата Комисия, както я наричаме, беше по време на разглеждането на бюджета за тази година в края на месец ноември. Тогава един от основните акценти, който поставихме, беше необходимостта от допълнителна подкрепа на общините за капиталовата субсидия за общинските пътища.
  Мисля, че ще се повторя, ако излагам наново мотивите, които са изложени тук и които сме представяли многократно пред Вас – критично състояние на общинската пътна мрежа, която по дължина е почти колкото републиканската. На фона на това финансирането е над десетократно по-ниско за общинските пътища.
  Съжалявам, че министър Нанков не е тук. Той изрази подкрепа тогава на нашето искане и изрази неговото убеждение, че общинските пътища са един силно недофинансиран сектор, и намерение да се търси решение на този въпрос с финансирането и по друг начин, а не само чрез Закона за държавния бюджет.
  На основание на всичко това правим предложението за заделяне на едни 20%, една сравнително малка част от приходите от новите такси, които ще бъдат въведени, които да служат целево за подкрепа само на общинските пътища.
  Надявам се, че ще получим разбиране от нашата Комисия и ще намерим поне частично решение на този проблем, защото всички знаете как всяка пролет гражданите на малките населени места излизат, затварят общински пътища, защото е невъзможно да се движи по тях човек. По този начин гражданите на по-малките населени места чрез общинската пътна мрежа достигат до основни услуги, базови услуги за хората като образование, здравеопазване, административни услуги и така нататък. На много места това е практически непосилна задача. Благодаря Ви за вниманието.
  Надявам се на Вашата подкрепа.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря.
  Заповядайте, господин Глосов.
  СВЕТОСЛАВ ГЛОСОВ: Искам да уточня, че републиканската пътна мрежа, която минава през урбанизирани територии, в момента, за тях не се плаща винетка, както и не е предвидено да се плаща и ТОЛ такса. Тези пътища също ги поддържаме ние в рамките на пътното платно. Системата позволява да бъде разширен обхвата и с общинските пътища.
  Казвам, че републиканската пътна мрежа, която минава през урбанизирани територии, тоест през общини и изобщо населени места, в момента за тях не се плаща нито винетна такса, нито ще се плаща и ТОЛ такса. Тоест тези участъци ще бъдат с нулева ставка в ТОЛ системата. Не е проблем те да бъдат платени, тъй като така или иначе ние поддържаме пътното платно, общините съответно поддържат тротоари и осветление, това което е извън пътното платно. ТОЛ системата може да бъде разширена, така че да обхваща и общинските пътища и от там също да се генерират средства за общините, стига те да го искат.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря.
  Заповядайте, господин Ташков.
  АТАНАС ТАШКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, аз, както и нашата група ще подкрепим този Законопроект, но искам едно уточнение, ако може да направи господин Ненков, тъй като той спомена, че средствата, генерирани от ТОЛ таксите и от винетни такси ще бъдат използвани както за поддържане и ремонт, така и за изграждане на нови пътища. Но по сега действащия Закон за пътищата е упоменато изрично, че средствата, събирани от винетни такси, може да бъдат изразходвани единствено и само за поддържане и ремонт. За изграждане на нови пътища въобще… няма как.
  Дали е предвидено това в новия Законопроект, дали ще може чрез тези такси, които се събират, да бъдат изграждани и нови пътища, защото това е важно в дебата?
  По отношение становището на Националното сдружение на общините в Република България смятам, че те, както се казва, искат… Сдружението на общините иска, но това няма как да стане. Не може ти да ползваш и да плащаш за преминаване по магистрала и да искаш пари за общински пътища. Няма как да стане това нещо и 20% никак не е малко. Ако е 2% е едно, но 20% това е голяма сума.
  Винетна такса и ТОЛ такса се дължи само за преминаване по републикански пътища, не и за общински. Ако смятате или ако искате да идват част от парите, тези общински пътища трябва да бъдат прекласирани. Има си ред да станат републикански пътища и тогава за тях ще се дължи и естествено може да претендирате за някаква част от средствата. Но тук някак си няма как да стане такова нещо – за мен, а най-вероятно в чертите на населените места няма да се дължи такава такса. Дори и ТОЛ такса да е пункта за отчитане ще е преди и след населеното място. Няма как в населеното място, защото там движенето ще е, както и в момента, макар че е републикански път, в рамките на населените места не се заплаща винетна такса. Благодаря.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря на господин Ташков.
  Заповядайте, госпожо Граматикова.
  КАТЕРИНА ГРАМАТИКОВА: Благодаря.
  Само искам да допълня, че в сега действащия Закона за пътищата в чл. 44, ал. 2, т. 1 изрично е записано, че средствата се изразходват и за изграждане на нова пътна инфраструктура, както и т. 2 вече говори за експлоатация, поддържане, ремонт и реконструкция на републиканските пътища.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Колеги, имате думата за изказвания.
  Заповядайте, господин Динков.
  НИКОЛА ДИНКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Въпросът с републиканската пътна мрежа е един от най-коментираните в парламента, защото най-много въпроси са задавани към министър Нанков по отношение състоянието на републиканската пътна мрежа, особено пътищата от трети и втори клас. Въвеждането на ТОЛ таксата е нещо, което е крайно необходимо. Повече от година коментираме този въпрос.
  Ние от групата на БСП се учудваме – нищо против господин Ненков и колегите, които са подписали Законопроекта, но се учудваме, че такъв важен въпрос като въвеждането на ТОЛ таксата се внася от народни представители, а не от Министерския съвет, тъй като знаем, че към този закон е предвидено да бъдат изработени и наредби от министъра на регионалното развитие и благоустройството, също и от министъра на финансите, които трябва да бъдат одобрени от Министерския съвет. Считаме, че такъв важен документ би трябвало да бъде внесен от Министерския съвет.
  Второ, по отношение на това, което се коментираше за общинската пътна мрежа. Този въпрос е важен и трябва да се обсъди и да се намери някакво решение, защото независимо, че общинските пътища не са от републиканската пътна мрежа все пак са довеждаща инфраструктура до републиканските пътища. Тези превозни средства за да излязат и държавата да получи приход от тези ТОЛ такси те ще дойдат от някъде. Изключвам превозните средства, които влизат през границата. Онези другите, първо, се движат по четвъртокласна пътна мрежа, след това влизат в третокласната, във второкласната, първокласната и магистралите.
  Резонен е въпросът и становището на Националното сдружение на общините в Република България е много навременен и мисля, че на второ четене трябва да помислим по този въпрос и да намерим някакъв начин да финансираме с част от тези пари – в момента не мога да кажа дали трябва да бъдат 20% или 10%. Повечето от Вас, колегите народни представители, са работили в общините. Истината е, че тези пари, които се отделят сега за капиталови разходи по отношение ремонт на четвъртокласната пътна мрежа, са изключително недостатъчни. Така че трябва да намерим някакво решение, което да бъде в помощ на тази довеждаща инфраструктура – четвъртокласната пътна мрежа.
  Поради това, че Законопроектът не е внесен от Министерския съвет ще се въздържим, като ще подкрепяме основните неща, които след това ще гласуваме на второ четене. Благодаря.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря, господин Динков.
  Господин Йовев, Вие сте представител на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Бих искал да чуя министерството има ли становище по този, внесен от народни представители, Законопроект?
  Времето беше кратко, знам, че не сте изготвили писмено становище.
  ВАЛЕНТИН ЙОВЕВ: Имаме становище в подкрепа на внесения Законопроект.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Писмено становище няма, поради което давам думата на господин Йовев да изкаже устно такова.
  ВАЛЕНТИН ЙОВЕВ: Нямаме писмено становище, но изразяваме устно становище в подкрепа на внесения Законопроект. Възприемаме аргументацията и бележките и на Националното сдружение на общините в Република България, и на всички, които са дали. Всички становища са в подкрепа на текстовете на Законопроекта. Така че нашето становище е в подкрепа на внесения Законопроект.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря, господин Йовев.
  Заповядайте, господин Атанасов.
  ДОНЧО АТАНАСОВ: Подготовката на Законопроекта отне доста време. Този Законопроект трябва да бъде приет по най-бързия начин, господин Динков.
  Създаването на ТОЛ системата на България е много тежко занимание и който не се е занимавал и стои от страни мисли, че това е много леко. Адски трудно е да изградим ТОЛ система и то най-съвременната ТОЛ система в Европа. Затова могат да се правят всякакви обструкции.
  Не че сме закъснели със Законопроекта, но сме изхождали от много аргументи, с които ТОЛ системата:
  1. да бъде най-съвременната;
  2. да има ниски разходи;
  3. правоприлагането да бъде ефективно;
  4. да обхване всички трафици, по които се движат тежкотоварните автомобили.
  В момента 225 милиона са леките коли и около 90 милиона са тежките коли. Тоест наполовината, даже да не кажа една трета са тежкотоварните автомобили. Този, който чупи най-много републиканската пътна мрежа, трябва да плаща най-много.
  Самата структура на Агенция „Пътна инфраструктура“ се обсъжда много. Правоприлагането за да бъде ефективна системата, на всички е ясно, че трябва да има много тежък и много висок контрол, се обсъждаше много време. Да, Агенция „Пътна инфраструктура“ в момента е с около 20 милиона повече отколкото 2017 г., с 40 милиона повече от 2016 г. тоест това, което ние можем да направим като контрол съвместно с Министерството на вътрешните работи, го правим. Правим и невъзможното. Даже си превишаваме правата на служителите, за да има някакъв контрол, особено за трафика, който преминава през България – гастарбайтери, които са около 3 милиона автомобила. Това беше причината. Може би за някои много бавно?! За нас в Агенцията е било адски тежко и адски натоварено да се създаде този Законопроект, да го обсъдим с депутати и да го вкараме да минава бързо. Този Законопроект трябва да бъде приет до края на месец юли и от средата на месец септември – казвам Ви графика, ние най-късно от средата на месец септември… Да бъдат качени до 1 август всички наредби, които касаят изменението на този Закон и от 1 септември да започнем да назначаваме хора. Кадри за ТОЛ системата – zero, нула.
  Тоест огромната ми молба и преди това, когато съм говорим пред Комисията, е да ни помогнете максимално, без значение кой от коя политическа сила е. Ние с Вас сме от една и трябва да помагаме, защото това е държава. Ако искаме да имаме хубави пътища, тези пътища струват скъпо.
  Бюджетът на Агенция „Пътна инфраструктура“ е драстично малък в сравнение с това, което се налага да се прави. Един път е жив организъм. Ако таи зима не го направим преди зимата и струва 1 милион, пролетта ще струва 3 милиона. Всичките виждаме това, всички сме минали през общините и с оглед напредналата ми възраст трябва да знаем, че това е огромна отговорност.
  Завършвайки с огромни благодарности към Комисията и да подкрепите този Законопроект и в пленарната зала.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря.
  Заповядайте, господин Али.
  ТАНЕР АЛИ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми гости! Напълно разбирам и Агенцията, и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Всички сме „за“ този Законопроект. Работим в един отбор, когато става въпрос за националната сигурност – това е и национална сигурност, и национални приходи, но трябва да се изяснят някои детайли, които ни притесняват. Аз не разбрах, но мисля, че ще намерим общ език, ще седнем и с министъра, ще разговаряме между първо и второ четене. Трябва да има допълнителни средства за общините. Това е ясно, защото както 20 хиляди републиканската пътна мрежа, така има и 20 хиляди общинска пътна мрежа, плюс улици, ос 57 хил. км.
  Понеже закъснях, първо, искам да се извиня, защото видяхте, че дебатите в парламента свършиха в 14,20 ч., трябваше да сме там и не можах да чуя началото на представянето от господин Ненков. Не съм го чел изцяло, просто нямах време да го чета. Извинявам се, може и да сте го казали, но искам да чуя на прост език.
  Винетките отпадат, така го разбирам, и се въвежда електронна система за отчитане. Каква ще е разликата между сегашните, примерно плащахме 90 лв. за винетки за лек автомобил. Защото днес като се прибера на село, бай Ахмед ще ми зададе въпроса: „Вие правите нещо там. Аз от сега нататък след тези 90 лв. колко ще платя в тази електронна система за тази електронна винетка, така наречена?“. След това: „Как ще разбера колко трябва да платя спрямо моето времетраене на това, което съм ползвал като републиканска пътна мрежа?“. Защото нали тук говорим за разстояние, смесена система. Това искам да разбера как да обясня на моя съгражданин колко ще плати – дали ще плати 90 лв. и от сега нататък колко ще му бъде тази електронна винетка? Искам да обясните тези неща малко по-просто. Виждали сме система и в Европа, виждали сме и в южните страни – всяка кола, когато напуска след определени километри изминато разстояние, на нея и се отчита точно определено като цифра колко трябва да заплати и това му се отнема от електронната винетка, която той предварително е напълнил с определена сума. Какво е точно? Обяснете го, за да го разберем ясно, защото така написано не се разбира. Горе-долу от това, което прочетох, не можах да разбера. Това е въпросът ми.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Господин Али, това беше идеята на т. 1 – да се зададат въпроси, да се изчистят.
  ТАНЕР АЛИ: Понеже закъснях, искам да разбера на прост език. Приблизително горе-долу от Търговище до Варна са 100 км, колко ще излезе на един данъкоплатец. Кажете го на прост език, за да може и ние да го обясним на хората и за да може да убедим и групата как да гласува. Благодаря.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, господин Глосов.
  СВЕТОСЛАВ ГЛОСОВ: Господин Али тук смесва малко системите. Една е електронната винетка, която касае леките автомобили, другото е ТОЛ таксата, която плащат товарните автомобили. Европейската практика е леките автомобили навсякъде да плащат за време, а не за километри.
  Това, което заявяваме много пъти, заяви го и правителството официално, даже и тази сутрин по Радио „Хоризонт“ същият въпрос ми беше зададен. Таксите за електронните винетки ще бъдат същите, както в момента са книжните винетки. Тоест няма да има повишение на цената на винетката. Тоест винетката е за време. Тя се издава за време, даже се предвижда и въвеждането на уикенд винетка, за която допълнително ще се реши нейната цена и нейното времетраене от колко до колко ще бъде. Това предстои да бъде решено от Министерския съвет.
  ТОЛ системата касае товарните автомобили. Те плащат навсякъде по света за изминати километри цена, която ще бъде определена с тарифата, която ще бъде изработена от консултанта и ще бъде представена на обществено обсъждане.
  Тоест, може да успокоите хората, че няма да има разлика в това, което са плащали. Ако годишната винетка в момента е 97 лв., толкова ще бъде и следващата година. Няма да го има книжния стикер, който се лепи на прозореца.
  ВАЛЕНТИН ЙОВЕВ: Цената е същата – колкото повече пътува, толкова по-евтина му излиза винетката.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Имате право на допълнителни уточняващи въпроси, господин Али.
  ТАНЕР АЛИ: За ТОЛ системата за тежкотоварните автомобили е ясно. За там няма проблеми, разбрахме, но идеята беше за леките автомобили. Няма да има проблеми, само че винетките няма да се лепят на стъклото.
  Още един доуточняващ въпрос: кой ще събира тези такси? Защото прочетох на едно място, че с наредба ще се определи примерно фирма, която ще събира таксите.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, господин Глосов.
  СВЕТОСЛАВ ГЛОСОВ: Процесът ще се управлява от Агенция „Пътна инфраструктура“. Възможно е някои дейности да бъдат аутсорствани на провайдъри, които да обслужват системата..
  ТАНЕР АЛИ: Тоест директно ще се избере фирма или ще има процедура за избор на фирма, която да…
  СВЕТОСЛАВ ГЛОСОВ: Ще се спази Закона за обществените поръчки.
  ТАНЕР АЛИ: Това исках да разбера. Благодаря.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Други въпроси и изказвания, колеги?
  Заповядайте, господин Бонев.
  ЛЮБОМИР БОНЕВ: Благодаря Ви, господин Председател.
  Уважаеми колеги, уважаеми гости! Да, хубаво е ТОЛ системата ще се приема. Съжалявам, че министър Нанков го няма. Поне на осем въпроса, отправени от мен, това беше един бланшетен отговор за състоянието на републиканската пътна мрежа. Разбираме бързането, разбираме защо Законопроекта е внесен без становища от съответните ресорни министерства. Току-що получихме от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, внесен без становища от съответните ресорни министерства. Току-що получихме от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, че го подкрепят по един или друг начин.
  Самата идея – тук съм си нахвърлял някои данни относно концептуалното прилагане на Закона. След като веднъж дадохме 150 милиона за възлагане на изграждане на ТОЛ системата, преди десети дни ратифицирахме допълнителни 5 милиона, както каза инж. Атанасов, от липсата на кадри за допълнително плащане към Световната банка. Ще нахвърлям Закона малко в детайли. Тук колегата от ДПС правилно насочи разговора.
  Интересува ме в така направения Законопроект има ли предпоставки за публично частно партньорство относно трудното събиране на такси за изминато разстояние, за доставчици на декларирани на данни – визирам член от Закона? Тоест по какъв ред ще става събирането на такси? Това е едното, което е важно, и не е ли време да помислим за публично частно партньорство, а не да го даваме на фирми, защото тук изрично пише, че трябва да се дава на търговци, понеже са изравнили условията?
  Другото, което също така, може би с наредбите, които евентуално ще се издадат и ще се откоригира, е това съвместяване, което ще се направи между начините на плащането? Терминали за самотаксуване, електронно таксуване, пултове за продажби и разкриване. Изобщо има ли някаква концепция, защото това е една много сложна, ако щете, чисто технически изпълнима инфраструктура за събиране на такси? Дали ще може да сработи в такива кратки срокове? Това са въпросите ми.
  Само да кажа на колегата Александър Ненков без нищо лично – ГИС системата е за друго, а не за събиране на пари. ГИС системата събира за разстоянието, което изминаваш, а не дали си го платил. (Реплика от народния представител Александър Ненков.)
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Господин Тодоров също има изказване, след което ще дам думата на господин Глосов и на екипа му.
  Заповядайте.
  СТЕФАН ТОДОРОВ: Благодаря, господин Председател.
  Ще се опитам да бъда максимално кратък. Един принципен въпрос към вносителите и към експертите от Агенция „Пътна инфраструктура“ и от министерството, да знаят. Налагат се доста правно-технически корекции в Проекта, който е внесен, без да променят по същество неговото съдържание, но това е наложително да се направи. Може да се наложи да ни е необходима помощ в същината на материята – някъде някои терминологии и така нататък.
  Второ, по същество ще си позволя само две неща. Едното е във връзка с предложената „такса уикенд“. Не може да употребим такъв израз в законодателството, първо, не само заради това, че е чуждица, а и заради това, че – не искам да навлизам в детайли, но включително според различните религии понятието се схваща в различен аспект по отношение на неговото начало и край.
  В мотивите е записано, че се визира от петък на обяд до неделя вечерта, образно казано. В разсъжденията, които правихме с колегите експерти, стигаме до извода, че освен че трябва да се промени терминологията на уикендните такси, по всяка вероятност трябва да се разшири неговото съдържание във времето. Защото, ако Вие го определите от петък до неделя, това означава, че когато имате пет почивни дни, да речем, Коледа и Великден, и два от тях са преди петъка или са след неделята, ще трябва да си вземете седмична винетка, което обезсмисля въвеждането на тази бонус такса, да я наречем, за двата почивни дни – събота и неделя.
  Логично е да се помисли таксата да се нарича, образно казано, „такса за почивни дни“. Тогава тя би могла да обхване всички видове почивни дни, включително когато те са извън събота и неделя. Всички те са официални празници, определят се с акт на Министерския съвет, съобразно разпоредбите на Кодекса на труда. Тоест тук не може да има своеволия или някакви изкривявания във времето. Така че това е един въпрос, по който трябва да се помисли, и респективно наименованието на тази винетна такса трябва да бъде записано с времетраенето му в Закона, а не да се определя на нивото на наредбата. Това е единият въпрос. Ако искате го определете само за един ден – само за неделя, но го казвам принципно, че трябва или да се разсъждава в посока разширяване, но във всички случаи Законът трябва да каже от кога докога. Образно казано, от предишния ден преди почивния, до последния ден, когато свършват въпросните почивни дни.
  Последно, да изразя известно несъгласие с тези, които казаха, че, видите ли, няма как да се възприеме предложението на общините. Въпросът е принципен и, ако щете, политически в случая, но няма правна пречка. Говоря от страната на тези, които казаха: „Видите ли, има правна пречка“. Предложението на колегите е в контекста на промените в Закона.
  Досега Законът казваше: „за преминаване по републиканските пътища се събират въпросните такси“. Затова в члена за финансирането е посочено къде отиват парите.
  Тяхното предложение да отидат и към общинските пътища е в контекста на промяната и това, което подсказа и господин Глосов. Няма проблем в предстоящата за въвеждане платена пътна мрежа да бъдат включени и общински пътища. Въпрос на техническа възможност на един може би последващ етап от изграждане на системата. Но така текстът, както се предлага да се промени, не запечатва, образно казано, че такива такси ще се събират само за републиканската пътна мрежа, той казва „платена пътна мрежа, която ще бъде определена от Министерския съвет“, включително, доколкото разбрахме, част от републиканските пътища ще бъдат изключени поради лошо състояние. Да речем, част от общинските, които са в по-добро състояние, могат да бъдат включени. Така че може да се подкрепи предложението на общините без значение за процентите. Става въпрос за принципа.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря, господин Тодоров.
  Заповядайте, господин Глосов.
  СВЕТОСЛАВ ГЛОСОВ: Технически системата позволява да бъде развивана и да се увеличава обхвата на системата. Това е въпрос на разширение на софтуера, така че това не е проблем.
  Може би сте прав за наименованието на тази винетка „уикенд“ или „почивна“, или както ще приемем да я наречем. Искам да кажа, че това е изключение от европейската или световната практика за въвеждане на такъв вид винетка. В много страни минималният срок на винетката е съвсем различен. Примерно в една Словения минималният срок за плащане на винетката е една седмица, няма по-малък. Да не говорим за Швейцария, където път няма по-малък срок от една година. Ние продължаваме да плащаме най-ниските винетни такси в Европа.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, господин Али.
  ТАНЕР АЛИ: Ще го кажа може би и малко под формата на шега, но в нормалния свят, когато има празници – Великден, Нова година, дори не се събират и такси, винетни.
  СВЕТОСЛАВ ГЛОСОВ: Няма такова нещо.
  ТАНЕР АЛИ: Това го има. Твърдя обратното и ще Ви дам примери, ако искате, но нека да не задълбочаваме разговора.
  СВЕТОСЛАВ ГЛОСОВ: Минете в съседна Гърция и ще видите, за да стигнете до Солун е само 2,7 евро, ако стигнете до Атина, не знам, три или четири пъти се плаща.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Всички сме пътували не само в Гърция, така че няма нужда…
  Господин Али, завършихте ли изказването?
  ТАНЕР АЛИ: Да.
  Заповядайте, господин Шишков.
  МЛАДЕН ШИШКОВ: Благодаря, господин Председател.
  Господин Глосов, може ли накратко да дадете малко повече детайли във връзка с тази такса за уикенда? Какви са аргументите, тъй като в мотивите не успях да ги намеря детайлно разписани? Какви са аргументите да има точно такава такса?
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Като отговаряте, само да напомня за въпроса, който остана без отговор на господин Бонев, за публично частните партньорства и за това предстои ли възлагане на външни фирми за събиране на средства?
  СВЕТОСЛАВ ГЛОСОВ: Ще отговоря на последния въпрос, а след това колегите от Агенцията ще отговорят.
  Идеята за въвеждане на такава такса за почивните дни, прав е колегата от Министерския съвет, е това, че има много хора, които пътуват само събота и неделя и използват колите си само в събота и неделя. Идеята е тези хора да бъдат облекчени по някакъв начин, да не заплащат по-големи такси само за това време. Това е изключение, което се предлага. Идеята е точно от социална гледна точка, да го кажем, за тези хора.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, господин Ташков.
  АТАНАС ТАШКОВ: Да Ви кажа честно по въпроса с тази „уикенд“ или „винетка за почивни дни“ не съм съгласен много, защото социалният въпрос е едно на ръка, но всички ние много добре знаем, че пътищата не се поддържат само събота и неделя. Те се поддържат всеки час, всеки ден, всеки месец, всяка година. Парите трябва да бъдат планирани. Хората искат добри пътища, пък искат да си плащат винетка само за събота и неделя. За мен това не е коректно.
  За Швейцария е малко грубо винетката да е само годишна, но и за мен по-правилното решение и подход е минималният срок да е месечна, да кажем, или тримесечна. Седмични, уикенд винетки и така нататък, пък като излязат по телевизията и започват: „Тоя път такъв…“. Агенцията има нужда бюджетът й да бъде планиран, разпределен и за зимно, и за текущо поддържане и така нататък. Такива за ден, за два, за пет за мен съвсем не е коректно. Благодаря.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, господин Шишков.
  МЛАДЕН ШИШКОВ: В допълнение на думите на колегата Ташков искам да насоча вниманието и към нещо друго. В момента сме свидетели на кампания на гастарбайтерите от Турция. Имайте предвид, че най-вероятно ще стане така, че в един момент ще ги провокираме да пътуват само събота и неделя, което ще създаде още допълнително напрежение в така наречената магистрала „Тракия“ в момента. Нека да помислим детайлно върху тази такса.
  Действително в Словения таксата е 15 евро за една седмица. Няма нищо лошо минималната винетка да бъде седмична.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Това не е така.
  Заповядайте, господин Ненков.
  АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Искам да припомня един дебат може би преди две години, когато тръгнахме да въвеждаме еднодневни винетки. Дебатът беше много сериозен. Аз бях против и колегите в голяма степен бяха против въвеждането на такава такса, защото тя наистина е нерентабилна. Всъщност мотивът беше социален и никакъв друг. За Агенцията е много по-неизгодно да прави примерно еднодневна винетка, дори и този винетен стикер за един уикенд, естествено, че не е толкова рентабилен.
  Естествено, че Агенцията иска, ако може да се плаща на година, което ще е най-добре.
  Идеята тук е, че все пак изпълняваме някакъв социален елемент и всъщност даваме някаква гъвкавост за хората, защото дебатът тогава, спомняте си, беше доста ожесточен – да има еднодневни, въведохме тримесечни. Ако може да има и почасови е най-добре, но това като прогнозируемост за бюджета на Агенцията е абсолютно в ущърб на Агенцията. Хубаво е обаче да има някаква гъвкавост, хората, които наистина пътуват само събота и неделя или както ще се нарече там „уикенд“, или по какъвто и да било друг начин.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Други колеги, които желаят да се изкажат?
  Заповядайте, господин Йовев.
  ВАЛЕНТИН ЙОВЕВ: Може би само да допълня. Тъй като статистически събота и неделя пътуванията са много повече, едва ли се поставят под риск приходите от винетки по този начин. Заради това по-скоро подкрепяме.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Ще си позволя и аз да кажа няколко думи.
  Колеги, „Обединени патриоти“ ще подкрепим Законопроекта, който е изключително важен. Може би това е един от най-важните законопроекти, които гледаме в нашата комисия. Той е много важен от гледна точка изобщо на възможностите да поддържаме адекватна на очакванията на гражданите, разбира се, пътна мрежа, да се изградят основните инфраструктурни проекти, които са предвидени в управленската програма. В този дух смятаме, че въвеждането на този тип система има някаква алтернатива. Нещо повече, това е част от усилията, които на практика продължават три години, ако не ме лъже паметта, да не са и повече.
  В това отношение предложенията за част от детайлите може би не са и чак толкова фундаментални. Не смятам, че „уикенд винетката“ ще ощети кой знае колко бюджета на Агенцията, при условие че още едни 600-700 милиона допълнително ще влязат от ТОЛ системата, така че е съвсем нормално Агенцията да даде един допълнителен бонус към дребния ползвател на услугата. Още повече тези „уикенд винетки“ едва ли ще бъдат чак толкова предпочитани освен за много малък кръг хора, тъй като, ако примерно тръгнеш да пътуваш всяка събота и неделя, със сигурност ще ти бъде по-скъпо отколкото да си платиш годишна.
  В това отношение приветствам и отпадането изобщо на стикерите, което е също изключително важно. В ХХ век стоим твърдо с тези стикери, а пък все пак сме ХХΙ век, така че това също е нещо, което трябва да подкрепим безрезервно.
  Като цяло групата на „Обединени патриоти“ застава зад Законопроекта. Ще се опитаме да направим необходимото правно-технически, за да го оправим.
  Задачата е, казвам го вече като председател на Комисията, ако можем в следващата седмица да проведем извънредно заседание, примерно в 13,00 ч., за да го гледаме на второ четене, след като „Живот и здраве“ мине в петък, и да можем следващата седмица в четвъртък да го подготвим за второ четене в залата.
  Надявам се, че всяка от групите ще постъпи отговорно, както се казва в такива случаи.
  РЕПЛИКА: Да го направим от 15,00 ч.?
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Проблемно е от 15,00 ч., защото от 16,00 ч. започват различни събития, групи и така нататък, пък трябва да имаме поне два часа, тъй като Законопроектът е доста голям.
  Ако искате да го направим от 13,30 ч.?
  Добре, 13,30 ч.
  Колеги, има ли други изказвания? Не виждам желаещи.
  Закривам дебатът.
  По т. 1 няма гласуване.
  Подлагам на гласуване по т. 2 Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 854-01-69, внесен от Александър Ненков и група народни представители.
  Който е съгласен да подкрепим този Законопроект на първо четене, моля да гласува.
  Гласували: за – 13, против – няма, въздържали се – 6.
  Законопроектът е приет на първо гласуване..
  Благодаря на всички за участието в работата на комисията.
  Заседание на Комисията във вторник, 13,30 часа.
  Закривам заседанието.

  (Закрито в 15,30 ч.)


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Искрен Веселинов

  Стенограф:
  Мая Станкова
  Форма за търсене
  Ключова дума