Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
11/10/2018
  Обсъждане на Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 853-04-21, изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от ПОДНС въз основа на приетите на първо гласуване на 13 юни 2018 г. законопроекти за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията: № 802-01-5, внесен от Министерския съвет; № 854-01-7, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители; № 854-01-21, внесен от Петя Аврамова и група народни представители; № 854-01-39, внесен от Христиан Митев и група народни представители; № 854-01-41, внесен от Александър Ненкови група народни представители – за второ гласуване.
  П Р О Т О К О Л
  № 19
  Списъците на присъствалите на заседанието народни представители и на гостите се прилагат към протокола.
  Заседанието беше открито и ръководено от председателя на Комисията господин Искрен Веселинов.

  * * *

  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Уважаеми колеги, имаме необходими кворум. Откривам заседанието на нашата комисия.
  Дневният ред, за който предварително сте уведомени, съдържа една единствена точка:
  Обсъждане на Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 853-04-21, изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от ПОДНС въз основа на приетите на първо гласуване на 13 юни 2018 г. законопроекти за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията: № 802-01-5, внесен от Министерския съвет; № 854-01-7, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители; № 854-01-21, внесен от Петя Аврамова и група народни представители; № 854-01-39, внесен от Христиан Митев и група народни представители; № 854-01-41, внесен от Александър Ненков и група народни представители – за второ гласуване.
  Има ли други предложения за промени в дневния ред? Няма.
  За – 13, против и въздържали се – няма.
  Приема се единодушно.
  Колеги, дневният ред е приет.
  На заседанието ще присъстват – от Министерство на регионалното развитие и благоустройството: господин Валентин Йовев – заместник-министър, госпожа Стефка Захарян, Весела Станчева, Пенчо Димитров, Стоянка Игова, Иван Несторов – началник на ДНСК, Петър Доклински – заместник-началник на ДНСК; от Столична община: архитект Здравко Здравков – главен архитект, Стела Щерева – юрисконсулт, адвокат Бакалова – в качеството й на експерт; от Камарата на архитектите в България: архитект Петкана Бакалова – заместник-председател на Управителния съвет, Борис Милчев, Емилия Ушакова; от Камара на инженерите в инвестиционното проектиране: Емилия Александрова – юридически съветник, Балчо Балчев – председател на ПС „Водно строителство“; от БТК: Наталия Пенчева – юрисконсулт; от Института за енергиен мениджмънт – Славчо Ненков – председател на Управителния съвет; от Българската асоциация на кабелни и комуникационни оператори: Галя Маринова – председател на Управителния съвет, и Жанета Захариева – член на Управителния съвет; от Сдружение „Национално движение на българските граждани“: Таня Дикова и Мария Гулева.
  Предлагам да започнем работа по Доклада за второ гласуване. Вие трябва да сте получили един набор от предложения, които са на експертите на Комисията по текстовете, които гледаме. Те не са нищо друго освен илюстрация, понеже са дълги текстовете. Ако ги предлагаме в устен вариант, трудно биха били асимилирани.
  Уважаеми колеги, започваме със заглавието: “Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. …)“.
  По заглавието няма предложения и го подлагам на гласуване.
  За – 13, против и въздържали се - няма.
  Има предложение от народния представител Младен Шишков и група народни представители за създаване на нов § 1.
  Господин Шишков, желаете ли да мотивирате предложението си?
  МЛАДЕН ШИШКОВ: Да. Предложението ни е с цел да се подобри информираността на гражданите и на инвеститорите при устройственото планиране на общината. Въпреки че в момента такива изисквания има за публикуване на сайтовете, те не са чак толкова строги. Затова предлагам малко по-добро прецизиране на текста в тази насока.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: От МРРБ имате ли забележка по този текст? Не.
  Някой от другите институции има ли забележка по текста? Няма.
  Колеги, имате думата за изказвания. Няма
  Предлагам да го подкрепим по принцип с възможност да направим редакционни уточнения:
  „Чл. 5а. Публичните регистри, архивът на одобрените устройствени планове и измененията им по чл. 3, ал. 4, чл. 4, ал. 4 и чл. 5, ал. 5 се публикуват и поддържат в актуален вид на интернет страницата на съответното ведомство при условия и по ред, определени с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.“ (Тук наредбата е новото.)
  Колега |Шишков, приемате ли предложената редакция? Да.
  Колеги, ако сте съгласни с тази редакция, моля да гласувате:
  За – 10, против – няма, въздържали се – 3.
  Предложение от народния представител Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова за нов § 1. Става дума за пренасяне на една възможност за създаване на общински наредби, както създадохме за Столична община в Закона за устройство на територията.
  От МРРБ имате ли нещо против този текст?
  ВАЛЕНТИН ЙОВЕВ (Заместник-министър на МРРБ): Не, подкрепяме го.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Колеги, имате думата за изказвания. Няма изказвания.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 9, против – няма, въздържали се – 5.
  Текстът е приет.
  Предложение от народния представител Младен Шишков и група народни представители за създаване на нов § 2.
  Господин Шишков, ще мотивирате ли предложението си?
  Заповядайте.
  МЛАДЕН ШИШКОВ: Оттеглям предложението, като ал. 3 да остане.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Тоест, Вие няма да го оттеглите?
  МЛАДЕН ШИШКОВ: Защо да отпадне? Тя е допълваща.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, господин Тодоров.
  СТЕФАН ТОДОРОВ (Юридически съветник към Комисията): Двете предложения в частта им по ал. 1 и 2 са идентични, тоест припокриват се като съдържание.
  В предложението на господин Шишков има една ал. 3, която предвижда съгласуване на тези подзаконови нормативни актове на общинските съвети с Министерството на културата. Това би създало прецедент в практиката, защото съгласуването на проекти на нормативни актове въобще с всички заинтересовани страни – най-общо казано, включително с държавни органи, които имат отношение по този въпрос, е разписано като задължително условие в Закона за нормативните актове. Ние предлагаме чисто експертно ал. 3 да отпадне. В процеса на съгласуване на съответната наредба, ако тя засяга въпросните територии ще получи становище от Министерство на културата, респективно, ако засяга други институции, също ще получат становище. Тоест не бихме могли да изпишем всички възможни институции, с които да се съгласува, а да се следват общите правила на Закона за нормативните актове. Благодаря.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Колега Шишков, приемате ли мотивите на експерта?
  МЛАДЕН ШИШКОВ: Приемам мотивите на експерта и оттеглям предложението си.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Алинеи 1 и 2 се приемат заедно с предложението на народните представители Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова – те са идентични, а ал. 3 я оттегляте.
  МЛАДЕН ШИШКОВ: Точно така.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Има предложение за нов параграф от народните представители Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова, който е поправяне на редакционна грешка в ЗУТ.
  Имаме забележка от експертите на Комисията: думите „средно и високо“ да се заменят със „средно“, а след думите „в повече от“ се поставя запетайка. Тоест „средно и високо“ го изчистваме като „средно“, защото правилният термин е такъв.
  По тази точка има ли някакви изказвания? Няма.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 15, против и въздържали се – няма.
  Има предложение за нов § 3 от народния представител Младен Шишков.
  Заповядайте, господин Шишков.
  МЛАДЕН ШИШКОВ: Предложението е да се отмени чл. 24, ал. 3, тъй като има повторение с горната алинея – това е техническа редакция.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Има ли изказвания по темата? Няма.
  Подлагам го на гласуване.
  За – 13, против и въздържали се – няма.
  Приема се единодушно.
  Има предложение по прословутия чл. 27, ал. 3 от народните представители Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова, който, както знаете, го променихме в Закона за устройството и застрояването на Столична община.
  Предложението на господин Шишков е в същия дух, така че ще гледаме двете предложения едновременно.
  Има ли изказвания и становища от институциите? Няма.
  Колеги, имате думата за изказвания.
  Заповядайте.
  ЛЮБОМИР БОНЕВ: Направеното предложение копира изцяло Закона за застрояване на Столична община. Нямам спомен от дебата при приемането на Закона за устройството и застрояването на Столична община: „когато и доколкото е необходимо за покриване на калканните стени на сградите в съседните урегулирани поземлени имоти“. Веднъж говорихме по този дебат. Нашето предложение е да престане тази порочна практика, за да може да се строи в ъгловите парцели дори и в нарушение. Идеята ми беше изрично да се напише „само когато има сключено застрояване“. (Реплика.) Да, „свързано сключено застрояване“ – то е едно и също.
  Нещото, което може би трябва да се изчисти, е двете странични регулационни линии само след линия – правя редакционна поправка евентуално, ако е допустима – е необходимо за покриване на калканните стени на сгради в съседните урегулирани поземлени имоти“. Мисля, че по този начин напълно ще се изчисти възможността да се спекулира и да се злоупотребява с тези права на чл. 27, ал. 3. Защото калканът сам по себе си означава „покриване“.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Може ли да повторите формулировката си?
  ЛЮБОМИР БОНЕВ: „Предвидените с общия или подробния устройствени планове“, тоест частта на предложението „само когато и доколкото е необходимо“ изрично да отпадне като остане „на двете странични регулационни линии за покриване на калканните стени на сградите в съседните урегулирани поземлени имоти“.
  Дума „калкан“, „покриване на калкан“, означава в хоризонтално и вертикално отношение – архитект Здравков може да се включи, ако желае, разбира се, и архитект Несторов – това означава „сградата в хоризонтално и вертикално отношение да се покриват плътно“. Няма нужда да пишем „когато и доколкото е необходимо“.
  Самото тълкуване пак дава предпоставки за интерпретации и неправилно прилагане. В случая имаме сключено застрояване, свързано застрояване, ъглов парцел извън нормите на плътност и застрояване, така че о’кей, ние ще го подкрепим, толкова, доколкото напълно успяваме да ограничим възможността за спекулиране с чл. 27, ал. 3.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Тоест да отпаднат думите „когато и доколкото е необходимо“, така ли?
  ЛЮБОМИР БОНЕВ: Да.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, господин Здравков.
  ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ (Столична община – главен архитект): Аз смятам, че трябва да помислим за редакцията, защото с покриването на калканите имаме възможност в следващите алинеи след 3 метра отдръпване и да повдигнем отново височината на сградата. Редакцията „когато и доколкото“ според мен трябва да отпадне, но с тази опция, която е дадена, че при отдалечаване от 3 метра отново можем да повдигнем параметрите на застрояване и то без ограничение. Може би наистина трябва колегите да помислят за някаква редакция. (Реплика.) Текстът „когато и доколкото“ е доста витиеват.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Това е смисълът - повишаваш кинта, доколкото да покриеш калкана, не повече.
  ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: Двата калкана се покриват, отдръпвате се на 3 метра и си вдигате сградата.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Тогава вече не е „доколкото“.
  Заповядайте.
  АРХИТЕКТ ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА: Ако позволите чисто редакционна бележка: „само ако е необходимо“, не „когато и доколкото“, а „само ако е необходимо“.
  РЕПЛИКИ: По преценка на одобряващия орган.
  АРХИТЕКТ ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА: Няма преценка. Или я има, или я няма.
  РЕПЛИКИ: Дали „само ако е необходимо“ или без тези неща, то е ясно.
  АРХИТЕКТ ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА: Не е. Въпросът е да звучи като условие, без което не може – това е смисълът, доколкото разбирам.
  РЕПЛИКА: „Само когато е необходимо“ също става. Да отпадне „доколкото“.
  АРХИТЕКТ ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА: „Или доколкото“. Смисълът на „доколкото“ е в думите на архитект Здравков. „Доколкото е необходимо за калкана“ и нищо повече. Това имате предвид, архитект Здравков, предполагам?
  АРХИТЕКТ ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: Това е идеята, да.
  ЛЮБОМИР БОНЕВ: Само да добавя, за да не бъдем крайни. Калканът сам по себе си означава, че сградите, които се предвиждат за бъдещо застрояване трябва да покриват в хоризонтално и вертикално отношение съседния поземлен имот. Тоест Вие не можете при зададена дълбочина, и съществуващ калкан, и зададена височина въпреки възможностите, които дава ЗУТ-а в другите – включително както и с 45 градуса, което приехме преди малко в редакционната поправка в чл. 13, ако не се лъжа, идеята на предложението ни е да се ограничи до максимална степен.
  Да, по всяка вероятност, архитект Здравков, ще имате възможност да дърпате на 3 метра и да изпъвате сградата, да дърпате на 5 метра за средно етажно застрояване, за високо етажно, сигурно ще има възможност, но със самото дефиниране „само когато и доколкото е необходимо“ се връщаме на това, че по един или друг начин дават пак презумпцията за тълкуване, както е удобно. За мен най-добрият вариант е да изпишем да отпадне „когато и доколкото“, да остане „само при необходимост за покриване на калкан“.
  РЕПЛИКА: „Ако е необходимо.“
  ЛЮБОМИР БОНЕВ: О’кей. (Реплика.) Калканът означава хоризонтално и вертикално. Има издатини до 30 см пред улична регулация…
  РЕПЛИКА: Добре – „само когато е необходимо“.
  ЛЮБОМИР БОНЕВ: Абсолютно.
  РЕПЛИКА: „Само ако е необходимо.“
  ЛЮБОМИР БОНЕВ: „Само ако.“
  РЕПЛИКА: Нека да оставим „когато“.
  ЛЮБОМИР БОНЕВ: Като че ли в случая „ако“ е по-добре, „ако е необходимо.“
  БОРИС МИЛЧЕВ: Задължението за покриване на калканни стени е в друга правна норма. Тя си е действаща и няма нужда от това уточнение „когато е необходимо“, защото то така или иначе е необходимо и е задължително по друга правна норма – не помня текста. Целта на тази форма е да определи горната граница на надвишаване на параметрите. Затова може би по-скоро е удачно да отпадне „когато“, а да остане горната граница – думата „доколко“. А иначе задължението наистина произтича от друга правна норма в ЗУТ.
  ЛЮБОМИР БОНЕВ: Ние приемаме текстове, които дават възможност за отклонение от общото правило за устройствените показатели относно плътност, интензивност на застрояването. Няма как, за пореден път се връщам на това, чл. 27, ал. 3 в по-голямата си част в София дава възможност през годините да се злоупотребява с него, и в другите населени места. Този член до такава степен е изкривен, че всички се нагледахме на архитектурни и конструктивни… щуротии е силно казано. Така или иначе калканните стени се покриват, пак се връщам, във вертикално и хоризонтално отношение – това е по друга норма. Няма нужда за пореден път да даваме възможност, да прескачаме тази норма. Най-добре е „ако е необходимо за покриване на калкан“. Само в този случай да даваме възможност за превишаване на тези два показателя за ъгловите парцели.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Господин Бонев, въпросът е: ако е необходимо, доколко даваме? Затова са думите „когато и доколкото“.
  ЛЮБОМИР БОНЕВ: „Ако е необходимо надвишаване на параметрите относно плътността, интензивността на застрояване, за покриване на калканни стени“, оттук насетне, покривайки калканната стена на ъглов парцел, то може и в други случаи. Аз в неформални разговори съм го споделял – примерно парцел с две лица, на две улици, имаме същите предпоставки. (Реплика.) Аз затова казвам.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Разчитам господин Несторов, и господин Здравков да кажат нещо окончателно по темата, за да знаем какво гласуваме.
  АРХИТЕКТ ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: Аз ще Ви дам един пример: два имота, които са по три етажа. Залепват се на трите етажа триетажни тела, прави се отдръпване, колкото е необходимо – 1/3 H – по средата се слага един обем. Той формално е покривал двата калкана. Спазил е условията на новия текст и вътре си е направил високия обем. Реално това нещо се получава – ето го.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Ние сме наясно. Известна е ситуация. Нали това е идеята на думата „доколкото“? В смисъл, че се дава толкова застройка… Едното условие е „ако е необходимо“…
  Заповядайте, госпожо Бакалова.
  ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА: Извинявайте, господин Бонев, доколкото Ви разбирам аз, целта е не само да допуснем превишаване на показателите при покриване на калканите, но доколкото е необходимо само да ги покрием и нищо повече, нали така?
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: И това е идеята на думата „доколкото“.
  ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА: Да. „Доколкото“ тогава трябва да остане, но и „ако“ трябва да остане, защото първото условие е: „ако“ е необходимо, тоест, ако покриването на калкана само по себе си води до повишаване и ако това превишаване – няма как да го избегнем, то да бъде толкова, колкото да е свързано с покриване на калкана. Това ще бъде въпрос на контрол по законосъобразност от съда. Така вече би звучало добре.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Всичко се изясни.
  Предлагам по принцип да гласуваме двата текста с редакционното уточнение, което беше казано току-що: „ако и доколкото“.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Да, така може.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Господин Бонев, съгласен ли сте?
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Може и само „доколкото“, даже и без „ако“. Тогава нещата са още повече…
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Гласуваме едновременно и двата текста.
  Който е съгласен с предложената редакция, моля да гласува.
  За – 15, против и въздържали се – няма.
  Предложение за нов параграф от народния представител господин Александър Ненков.
  Заповядайте, господин Ненков.
  АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Тук става въпрос за сгради, които се ползват за временно обитаване да ползват отстоянията за нежилищни сгради, там когато не се касае в устройственото планиране за жилищна зона, а именно в други варианти да ползват отстоянието за нежилищно. Доколкото разбрах, работната група, която е разглеждала предложението, са отпаднали т. 2…
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Няма работна група. Има експерти.
  АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Експертите когато са коментирали темата, е останало в чл. 35, ал. 3 да бъде променена. Останалите алинеи 4 и 5, които съм включил в Законопроекта, да отпаднат. Ако иска архитект Здравков също може да каже: в практиката защо се налага това изменение и тази възможност.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Колега, Вие оттегляте ал. 4 и 5.
  АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Да, реално ще оттегля ал. 4 и 5 от така предложения текст.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Господин Здравков, имате думата.
  АРХИТЕКТ ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: Защитата е специфична на жилищните територии. Смятам, че текстът, който предвижда хотели и апартаменти, хотели по Закона за туризма в жилищни зони, трябва наистина да отговаря на критериите и разстоянията като за жилищни сгради, защото основният проблем когато се създават такива сгради, при нас идват с намалените отстояния, но когато е в нежилищна зона, тоест в промишлена, индустриална или смесена зона, смятам, че биха могли да се ползват параметрите. Хотел, който е разположен в една промишлена зона, е безсмислено да отговаря на изискванията като за жилищна сграда. Това предложение го подкрепям.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Колеги, експертите са ми подали текст, който е прецизиран вариант на текста на господин Ненков:
  „В чл. 35 в края на ал. 3 се поставя запетайка и се добавя „когато същите са разположени в жилищни устройствени зони или в територии за рекреационни дейности“.“ Нали така?
  СТЕФАН ТОДОРОВ: Да, господин Председател.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Приемате ли текста, господин Ненков?
  АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Да.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Колеги, имате думата за изказвания.
  Ако няма, подлагам на гласуване редактирания текст.
  За – 12, против – няма, въздържали се – 3.
  Има предложение за нов параграф от народните представители Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова:
  „В чл. 48, ал. 2 думите „Кметът на общината по предложение на общинския експертен съвет“ се заменят с „Общинският съвет може да“.“
  Идеята е да има ясно отговорна институция. В този случай правомощията са на общинския съвет.
  Има ли коментари по темата? Няма.
  Колеги, изказвания? Няма.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 12, против – няма, въздържали се – 3.
  Предложението се приема.
  Предложение от народните представители Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова:
  „В чл. 52 се създава нов параграф:
  „В чл. 52, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „когато такива се изискват“.“
  Предложение за редакция от страна на експертите на Комисията, с което аз съм съгласен:
  „В края на чл. 52, ал. 1 се поставя запетая и се добавя „когато за разрешението им се изисква одобряване на инвестиционен проект и/или издаване на разрешение за строеж“.“
  Заповядайте, за изказвания. Няма.
  Подлагам на гласуване предложението.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 11, против – няма, въздържал се – 1.
  В § 1 по вносител има предложение от народния представител Танер Али и група народни представители, от народните представители Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова, от народния представител Слави Нецов, от народния представител Христиан Митев.
  Имате раздадена редакция, която е функция на работата на експертите на Комисията.
  Колеги, имате думата за изказвания.
  Господин Тодоров, заповядайте.
  СТЕФАН ТОДОРОВ: Само за ориентир на народните представители: постарали сме се да отчетем всички предложения, с изключение на предложението на господин Слави Нецов за отпадане. Текстът, който предлагаме, ако мога да се изразя, е компромисен вариант на всички идеи. Тоест да се отразят положителните предложения както от основния проект, така и от направите допълнителни предложения. Понеже са достатъчно многобройни и дълги, си позволихме да направим една редакция, която да Ви улесни в четенето как би изглеждало, ако го подкрепите в този вид, разбира се. Благодаря.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Моето предложение е да подкрепим по принцип: предложението на народния представител Танер Али, на народните представители Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова, на народния представител Християн Митев и единствено предложението на народния представител Слави Нецов да не бъде подкрепено, ако харесаме текста, който експертите са изработили.
  Чета текста:
  „§ 1. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Върху поземлени имоти могат да се поставят:
  1. преместваеми увеселителни обекти;
  2. преместваеми обекти за административни, търговски и други обслужващи дейности;
  3. преместваеми обекти за временно обитаване при бедствия.
  (2) За обектите по ал. 1 се издава разрешение за поставяне въз основа на схема и проектна документация, одобрени от главния архитект на общината. Схемата за поставяне определя пространственото разположение, вида, типа, размерите и предназначението на обекта по ал. 1. В зависимост от вида и предназначението му за обекта се предоставя типов или индивидуален проект, който съдържа архитектурно-художествена и инженерно-техническа част или сертификат. Условията и редът за издаване на разрешението за поставяне на обектите, за одобряването и за изискванията към схемата и проектната документация се определят с наредба на общинския съвет.“
  2. Създават се алинеи 7, 8, 9, 10 и 11:
  „(7) Поставянето на преместваеми обекти в урегулираните поземлени имоти се разрешава само ако не се надвишават установените в подробния устройствен план устройствени показатели – плътност на застрояване, коефициент на интензивност на застрояване и не се намалява определената минимална озеленена площ.
  (8) В паркове и градини поставянето на преместваеми обекти се извършва по ред, определен с наредбата по ал. 2 съгласно план-схема, одобрена от общинския съвет по реда на чл. 62, ал. 9.
  (9) Максималните размери, конструктивното решение и архитектурно-художественото оформление на преместваемите обекти, както и на обектите, които се разполагат в поземлени имоти за времето на провеждане на обществени мероприятия – културни, фестивални, спортни и атракционни прояви, благотворителни и рекламни кампании и други, се определят в наредбата по ал. 2 или в наредбата по чл. 13а. (Тук имаше сериозен спор за максималния размер на обектите?)
  (10) В наредбата по ал. 2 или по чл. 13а се определят и условията и редът за разполагане на елементите на градското обзавеждане – спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници, зарядни колонки за електрически превозни средства и други обекти, свързани с облика на градските пространства, определени в наредбата на общинския съвет.
  (11) Временно ползване на имоти или части от тях държавна или общинска собственостq за допълнителна открита търговска площ към преместваеми обекти, както и за търговски обекти в сгради, се допуска при условия и по ред, определен с наредбата на общинския съвет“.“
  Мисля, че текстът е консенсусен.
  Заповядайте, господин Здравков.
  АРХИТЕКТ ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: Предлагам съдовете за смет да отпаднат . Така или иначе има дефиниция „и други“. Имаме доста сериозни проблеми по отношение определянето на съдовете за смет като преместваеми съоръжения по чл. 56. Освен това те са регламентирани в други норми.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Вярно е, че с Вас това го говорихме, така че го махаме.
  АРХИТЕКТ ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: В новата ал. 10 след „осветителни тела“ „съдове за събиране на отпадъци“.
  РЕПЛИКА: Каква е идеята?
  АРХИТЕКТ ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: Идеята е, че има едно определение на съда, че съдовете за смет пред „Радисън“ не са определени със схема по чл. 56 и в тази връзка ни накараха да махнем контейнерите за смет. В Столична община имаме хиляди контейнери за смет. Одобряването на подобна схема е наистина доста сериозно като административен акт. Никой не е съгласен. В момента покрай ремонта на „Граф Игратиев“ един казва, че му е близко, друг казва – че му е далеч. Аз не мисля, че физически може да одобрим такава схема.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Господин Тодоров има думата за разяснение.
  СТЕФАН ТОДОРОВ: Господин Здравков, точно на база на тази дискусия, която водихме, елементите на градското обзавеждане не сме ги включили в хипотезите на ал. 1, т. 1, 2 и 3. Те са изведени в отделна алинея и по отношение на тях се изключват въпросните схеми. Тоест с наредба на общинския съвет – било по новия чл. 13а, който се предвижда, респективно по чл. 56 ще определите отделно реда за всички елементи на градското обзавеждане, а не само за кофите за боклук. Тоест не са в хипотезата за тях да има схема. Отделени са.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Не е изчерпателно изброяването – дали са във или извън, това не е фундаментален въпрос като цяло.
  СТЕФАН ТОДОРОВ: Да, но понеже стана дума за схемата, тук с колежката Бакалова се замислихме по отношение на ал. 1, т. 3 „преместваеми обекти за временно обитаване при бедствия“. Тъй като по отношение на различните видове дейности при бедствия, в това число и строителни дейности, които се извършват, има доста специфичен и облекчен режим, смятаме, че те трябва да бъдат изключени от хипотезата, схемата и одобряване на документации и така нататък, защото няма как да се реагира своевременно, ако тръгнем по една процедура. Затова предлагаме, ако възприемете, разбира се, в ал. 2 „за обектите по ал. 1“ да добавим „т. 1 и 2“, което изключва т. 3 – бедствията. И в двете изречения – и в първото, и във второто изречение. Там, където има препратка за обектите по ал. 1, да добавим „т. 1 и 2“.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Господин Шишков първи заяви желание.
  МЛАДЕН ШИШКОВ: Към същата тази ал. 2, в изречение трето бих искал да добавя лека корекция. Там, където е изискването за сертификат да добавим „сертификат за качество, придружен с декларация за съответствие“. Тъй като „сертификат“ нищо не означава само по себе си чисто редакционно, но да бъде „и/или“, тоест „който съдържа архитектурна, художествена и инженерно-техническа част и/или сертификат“. Може да има и сертификат, може да има и архитектурна част. Така да бъде оформено.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: „Сертификат за качество и...
  МЛАДЕН ШИШКОВ: …придружен с декларация за съответствие“, но преди това да бъде „и/или“, а да не бъде само „или“.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Други изказвания по този текст?
  Ако има някакво притеснение Общината, да ги махнем. Изброяването не е изчерпателно.
  Колеги, има ли изказвания? Няма.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Танер Али и група народни представители, което предлагам да го подкрепим по принцип.
  За – 15, против и въздържали се – няма.
  Гласуваме предложението на народните представители Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова, което предлагам да подкрепим по принцип.
  За – 12, против и въздържали се – няма.
  Гласуваме предложението на народния представител Слави Нецов, което предлагам да не го подкрепяме.
  За – няма, против – 4, въздържали се – 11.
  Предложението не се приема.
  Гласуваме предложението на народния представител Христиан Митев, което предлагам да подкрепим по принцип.
  За – 10, против – няма, въздържали се – 2.
  Гласуваме редакцията, която Ви изчетох, като:
  - преди „сертификат“ добавяме „и/или“, а след „сертификат“ добавяме „за качество и декларация за съответствие“;
  - в ал. 2 да се добави „за обектите по ал. 1, т. 1 и 2“.
  - в ал. 10 „съдове за събиране на отпадъци“ да отпадне.
  За – 15, против и въздържали се – няма.
  Господин Тодоров, ако има нещо да добавите – заповядайте.
  СТЕФАН ТОДОРОВ: Във връзка с възприетата вече от Комисията възможност за наредби по чл. 13а, които бяха включени в хипотезите на чл. 56, в чл. 57, в който няма предвидени предложения или по основния текст на вносителя, да добавим: след думите „по чл. 56, ал. 2 – има се предвид наредбата на общинския съвет по чл. 56, ал. 2 – да добавим „или по чл. 13а“.
  Става въпрос за рекламно-информационните и монументално-декоративните елементи, които са в чл. 57, те се разполагат по реда, който е определен в наредбата по чл. 56, ал. 2 по досегашния текст, а след възможността вече да има наредба за градската среда и общинските съвети да избират дали в едната, или в другата, всички тези елементи са елемент на градската среда и могат да бъдат уредени като алтернативна възможност в наредбата по чл. 13а. Затова предложението на Комисията е да се създаде нов пореден параграф, в който да се направи допълнение в чл. 51, ал. 1: след думите „по чл. 56, ал. 2“ се добавя „или по чл. 13а“.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Колеги, съответно и институциите, имате думата по направеното предложение.
  Ако няма желаещи да се изкажат, припознавам го и го подлагам на гласуване.
  За – 12, против и въздържали се – няма.
  По § 2 има предложение на народните представители Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова и предложение от народния представител Христиан Митев.
  Експертите са направили редакция от гледна точка на прецизиране на текстовете и събиране на предложенията.
  Чета предложението:
  „§ 2. В чл. 57а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точка 1 се изменя така:
  „1. са поставени без одобрена схема, когато такава се изисква и/или без разрешение, в противоречие със схемата и/или в противоречие с издаденото разрешение;“
  б) в т. 2 думите „в чужд имот“ се заличават, а след думите „правното основание“ се добавя „за одобряване на схемата и/или“;
  в) в т. 6 след думата „срокът“ се добавя „на схемата и/или“;
  г) създава се нова т. 7:
  „7. обектът е захранен с вода и не е включен в уличната канализация или не е изградена локална система за отвеждане на отпадните води;“
  д) досегашната т. 7 става т. 8 и в нея думите „наредбата по чл. 56, ал. 2“ се заменят с „нормативен акт“;“
  2. В ал. 2 след думите „чл. 223, ал. 2“ се поставя запетая и се добавя „а за обекти, поставени на територията на национални курорти, определени с решение на Министерски съвет за селищно образувание с национално значение и на територията на морските плажове от органите на ДНСК“. (Това е другият спорен текст, който беше в първоначалното предложение.)
  3. В ал. 3 след думите „кметът на общината“ се поставя запетая и се добавя „съответно началникът на ДНСК или упълномощено от него длъжностно лице“. Създава се изречение второ: „Заповедта се връчва на собственика на обекта по ал. 1, който може да обжалва по реда на чл. 215, ал. 1.“.
  4. В ал. 4 след думите „кметът на общината“ се поставя запетая и се добавя „съответно началникът на ДНСК или упълномощено от него длъжностно лице“.
  5. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) В случаите, когато собственикът на обект по ал. 1 или собственикът на имота, в който е поставен, е известен, адресът на някой от тях е неизвестен или някой от тях не е установен на посочения от него адрес, констативният акт и заповедта за премахване се поставят на видно място върху обекта в присъствието на двама свидетели и на определените за това места в сградата на общината, района или кметството.“.
  6. В ал. 6 след думите „кметът на общината“ се поставя запетая и се добавя „съответно началникът на ДНСК или упълномощено от него длъжностно лице“.
  7. В ал. 7 накрая се поставя запетая и се добавя „а за обекти поставени на територията на национални курорти, определени с решение на Министерския съвет за селищно образувание с национално значение и на територията на морските плажове с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на туризма“.“
  8. Създава се ал. 9:
  „(9) Въз основа на влязла в сила заповед по ал. 3 и протокол за извършени разходи по премахването се издава заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс.“
  Колеги, имате думата за обсъждане.
  Заповядайте, господин Несторов.
  ИВАН НЕСТОРОВ (Началник на ДНСК): Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа депутати! От името на Дирекцията за национален и строителен контрол имам следните забележки с едно малко отклонение: всичките тези дейности до този момент са извършвани и контролирани от органите на общинските администрации. В един момент, в който действително имаше социално напрежение от тези преместваеми обекти, разположени по Черноморското крайбрежие, се наложи намесата и на Дирекцията за национален и строителен контрол, където задълженията на Дирекцията са само за обекти от I-ва до III-та категория. Ние сме съгласни да поемем от името на държавата волята, ако се промени законът, да си изпълняваме задълженията.
  Имам само една единствена забележка: тъй като до този момент черноморските плажове съгласно Закона за Черноморското крайбрежие са от компетентността на Министерството на туризма. На базата на одобрена схема се разполагат тези временни преместваеми обекти. Министърът на туризма определя и одобрява тази схема, на базата на която вече имаме сключени множество концесионни договори. Тоест от страна на концедента до този момент нямаме абсолютно никакво изразено писмено становище, за да може ние да поемем този ангажимент. Поради тази причина молбата ми е да се отложи този текст докато не получим от Министерството на туризма становище относно обектите, които в момента съществуват на територията на морските плажове и за сключените концесии кои обекти, какви територии, какви са условията на тези концесионни договори. Моля да не се създава излишно напрежение между концесионерите, Министерство на туризма и Дирекцията за национален и строителен контрол, която ръководя. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: А кога очаквате да имате тази информация, в какъв срок?
  ИВАН НЕСТОРОВ: Предполагам, че в рамките на два – три дни, тоест до другата седмица може да получим отговор от Министерство на туризма.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Въпросът е, че е в обозримо бъдеще.
  ИВАН НЕСТОРОВ: Обозримо е, естествено. Аз дори ще направя личен разговор и контакт с министър Ангелкова да я помоля за писмено изразяване на нейното становище.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Мисля, че има резон във Вашето предложение.
  Заповядайте, господин Бонев.
  ЛЮБОМИР БОНЕВ: Аз искам да попитам министър Валентин Йовев дали подкрепя архитект Иван Несторов относно изказаното току-що, дотолкова, доколкото Министерството е принципал на Дирекцията за национален и строителен контрол?
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЙОВЕВ: Дирекцията за национален и строителен контрол е самостоятелна и независима институция, разбира се. Подкрепям архитект Несторов в смисъл, че е по-добре да имаме становище на Министерството на туризма. Мисля, че тяхната дейност върху морските плажове трябва да се разпростре, така както е записано. Не изразявам противоречие. Би трябвало да се вземе мнението на министър Ангелкова. Смятам, че плажовете, след като са дадени на концесия, те не са продадени.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, господин Ненков.
  АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Господин Председател, тъй като днес и без това няма да може да свършим всичките текстове, достатъчно време имаме до следващата седмица. Това, което и архитект Несторов каза, да се направи координирано предложение заедно с Министерството на туризма, тъй като очевидно има казус. Предполагам, че буквално в следващите дни трябва да изчистим текстовете, така че да можем да ги разгледаме и в последващите комисии, които ще имаме, и ще гледаме текстовете. Благодаря.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Господин Тодоров има думата.
  СТЕФАН ТОДОРОВ: Аз не оспорвам предложението на архитект Несторов. Въпросът е, че необходимата информация, за да осъществи ДНСК дейността си върху тези територии при евентуалното гласуване на тези текстове от страна на Комисията, би трябвало в перспектива те
  да намерят разрешението си именно в наредбата, която е предвидена за реда и условията за премахване на тези обекти. Тази наредба ще се издава от двамата министри. Не случайно сме предвиди такъв вариант, за да има синхрон в действията и необходимата документация от едната страна да бъде предавана на другата страна.
  На следващо място – просто обръщам внимание за информираност на членовете на Комисията – освен на територията на морските плажове, има още два национални курорта, които са извън морето. Там, както и в останалата част на територията извън морските плажове, разрешенията се издават от кметовете на общини. По тази логика, ако тръгнем всеки да си даде становището от страна на всичките кметове, малко ще отидем в една глуха…
  Разбирам идеята специално по отношение на морските плажове, която ги притеснява. Ако Комисията реши, в крайна сметка няма проблем да се отложи текстът, както и други текстове, които не са изяснени, но в крайна сметка обръщам внимание на това: действията започват от момента на констатиране на нарушения по ред и условия, които ще бъдат определени в наредба в синхрон, издадена от двамата министри, тоест от двете министърки в конкретния случай. Благодаря.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Господин Несторов, желаете ли нещо да добавите?
  ИВАН НЕСТОРОВ: Не съм против становището, изразено от господин Тодоров, но все пак аз съм длъжен да защитя държавния интерес.Тези концесионни договори не са обикновени договори, които можеш да отидеш в съда и да ги оспориш. Освен това, намесата на Дирекцията за национален и строителен контрол до известна степен влиза в дисбаланс с разпоредбите, които са в Закона за Черноморското крайбрежие и не искам да влизаме в една спирала от променяне на други закони, които да касаят преместваеми обекти. Това ми е само забележката.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, господин Бонев.
  ЛЮБОМИР БОНЕВ: Архитект Несторов, целият дебат се води около Черноморското крайбрежие и преместваемите съоръжения. Малко бих го разширил, толкова, доколкото е ясно, че така предложеният текст Ви вменява отговорността да премахвате обекти по всички национални места. Питам Ви не случайно и въпросът ми по-скоро е в контекста на това, че съвсем скоро приехте нов Устройствен правилник на Дирекцията за национален и строителен контрол и във връзка с това, че Дирекцията за национален и строителен контрол се освободи от щатни бройки, които бяха прехвърлени към Агенцията по кадастъра. Това е отговор на министър Ненков.
  Мисълта ми е следната: вменява се на Дирекцията за национален строителен контрол, първо, да проверява преместваеми обекти, разрешени по наредба на общината; второ, да издава заповеди за премахване по изцяло нов ред за преместлаеми обекти; трето, видно е, че няма или поне надявам се да имате капацитет да ги премахвате и, четвърто, дали ще се справи Дирекцията? Това са ми част от въпросите.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Господин Несторов, заповядайте, макар че разговорът стана в съвсем различна посока, отколкото Законопроектът ви изисква.
  ИВАН НЕСТОРОВ: Всичкото това е истина с изключение на факта, че имаме влязъл в сила нов Устройствен план. Новият устройствен план беше върнат заради трагедията, която се случи в Своге – нещастията, които сполетяха хората, които се движеха в този автобус, но искам да Ви кажа, че ние сме структура на държавата. Тоест аз нямам притеснения от това, че ми взеха 20 бройки заради Агенцията по кадастъра. Това пак е структура на Министерството и аз съм длъжен да помагам на тези структури.
  От друга страна, относно капацитета – аз се надявам, че общините няма да абдикират от своите задължения, тъй като тук вече се появява един дуализъм, че общинската администрация не се освобождава от ангажимента си да изпълнява своите задължения също за контрол по строителството и по преместваемите обекти, а става изключение само за територии, които са национални курорти. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Колеги, предполагам, да гласуваме процедура за отлагане на гласуването по тази точка до следващия път.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 15, против и въздържали се няма.
  Приема се единодушно.
  Следващият текст няма как да го гледаме . Така че и за § 3 да гласуваме отлагане.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 15, против и въздържали се – няма.
  Има предложение за създаване на нов § 3а от народните представители Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова. Става дума за предложението за тези комуникационни обследвания.
  С колегата Шишков сме съгласни да го оттеглим, след като бяхме дълго убеждавани да не причиняваме това на общините. Нали така, господин Шишков, или Вие още имате колебание?
  АРХИТЕКТ ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ: Ние доста напреднахме в писането на наредбата. Възложили сме на Университета по архитектура, строителство и геодезия. Предстои да я подложим на обсъждане. Не е толкова лесна темата. Да не влизам в детайли, защото ще се отклоня. (Реплика.) Да, работим.
  Наредбата се създаде с акт на МРРБ, Наредба № 2, чл. 43 – чл. 48. Вече има такава наредба. С подзаконовия нормативен акт се изискват изследванията – транспортни проучвания да бъдат направени на сгради с над 200 паркоместа. Рано или късно такава наредба трябва да бъде създадена. Тя е определена и с Наредба № 2. Ние работим за създаването на наредба. Надявам се да изглежда като едно добро начало.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Столична община е мащабна община все пак, с възможности. Нека да видим как ще се справите и тогава да преценяваме.
  Оттегляме текста за нов § 3а.
  Има друго предложение: за нов § 3б – изменения и допълнения на чл.115. Стигнахме до енергийните дружества – първият текст за тях. Става въпрос за заплащане на действителните разходи, направени преди създаване на копия от документацията.
  Има ли изказвания по този текст? Няма.
  Подлагам го на гласуване.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 15, против и въздържали се – няма.
  Има предложение от народните представители Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова за създаване на нов § 3в:
  „§ 3в. След думите „министърът на вътрешните работи“ съюзът „и“ се заменя със запетая, а след думите „Държавна агенция „Национална сигурност“ се добавя „и председателят на Държавна агенция „Разузнаване“.“
  Това е принципно предложение за уеднаквяване на системата в действащия закон.
  Ако няма изказвания, който е съгласен, моля да гласува.
  За – 15, против и въздържали се – няма.
  Колеги, имам предложение да прекратим работата на Комисията до § 4 за днес, като експертите продължат нататък с уточняване на някои формулировки на текстовете в Законопроекта.
  Има ли някой особено желание да продължим, прескачайки спорните текстове, или да прекратим заседанието и да продължим следващия четвъртък? Няма.
  Прекратявам заседанието на Комисията. Продължаваме следващия четвъртък със спорните теми.
  Благодаря на всички за участието.
  (Закрито в 16,30 ч.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Искрен Веселинов
  Стенограф:
  Янка Иванова
  Форма за търсене
  Ключова дума