Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
17/10/2018
  1. Представяне и обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 802-01-39, внесен от Министерския съвет.
  2. Обсъждане на Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 854-04-21, изготвен на основание чл. 81, ал 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание въз основа на приетите на първо гласуване на 13 юни 2018 г. законопроекти за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията.
  ПРОТОКОЛ
  № 20


  Списък на гостите, присъствали на заседанието и членовете на Комисията по регионална политика и местно самоуправление, се прилага към протокола.
  Заседанието се ръководи от председателя на Комисията господин Искрен Веселинов.

  * * *

  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Имаме необходимия кворум – обявявам за открито заседанието на Комисията по регионална политика и местно самоуправление.
  Предварително обявеният дневен ред има две точки:
  1. Представяне и обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 802-01-39, внесен от Министерския съвет.
  2. Обсъждане на общ Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 853-04-21, изготвен на основание чл. 81, ал 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание въз основа на приетите на първо гласуване на 13 юни 2018 г. законопроекти за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията.
  Тази сутрин получихме писмо от председателя на Върховния административен съд на Република България, в което се казва, че Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията е разпределен на второ отделение на Върховния административен съд, който разглежда като касационна инстанция дела по Закона за устройство на територията.
  Съдиите от второто отделение на Върховния административен съд ще изготвят становища по Законопроекта, които ще бъдат депозирани в Комисията по регионална политика и местно самоуправление. Предвид недостатъчното им време за изготвяне на този документ, считам, че обсъждането на общия Законопроект трябва да бъде отложено за следващото заседание на Комисията, когато те ще бъдат готови със своето становище.
  Доколкото нашите експерти са запознати с Върховния административен съд, преди всичко става дума за някои срокове и други процедури. Ако трябва господин Тодоров да даде допълнително пояснение, но има предложение да бъде отложена точката.
  Давам Ви думата за мнения.
  Колеги, имате ли становища по това предложение?
  Ако няма изказвания, подлагам на гласуване процедурното предложение, което правя – отпадане на т. 2 от дневния ред.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 9, против и въздържали се – няма.
  Единодушно се приема.
  Подлагам на гласуване дневния ред с една точка:
  Представяне и обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративно подоходно облагане, № 802-01-39, внесен от Министерския съвет.
  Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува.
  За – 9, против и въздържали се – няма.
  Приема се дневният ред.
  Благодаря на всички гости, поканени за отпадналата точка от дневния ред.

  Преминаваме към точката:
  ПРЕДСТАВЯНЕ И ОБСЪЖДАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ, № 802-01-39, ВНЕСЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.
  Гости по точката са: от Министерството на финансите – Росица Велкова, заместник-министър; Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика“; Мина Янкова – началник отдел в дирекция „Данъчна политика“; Петя Копчева – началник отдел в дирекция „Данъчна политика“; Татяна Накова – главен експерт в дирекция „Данъчна политика“.
  Думата имат вносителите.
  Госпожо Велкова, заповядайте
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР РОСИЦА ВЕЛКОВА: Благодаря.
  Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители!
  В Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане са включени предложения за промени в следните нормативни актове: Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за местните данъци и такси, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за счетоводството, Закона за юридическите лица с нестопанска цел и данъчно осигурителния процесуален кодекс.
  Предложените промени в Законопроекта са свързани с реализиране на законодателни мерки за привеждане в съответствие на разпоредби в националното законодателство с европейски директиви, с решение на Съда на Европейския съюз, както и с актуалната европейска практика по управление качеството на атмосферния въздух; отстраняване на неясноти, синхронизиране на разпоредби, улесняване на практическото прилагане на данъчното законодателство; намаляване на административната тежест и разходите за бизнеса и гражданите при прилагане на данъчното законодателство и прецизиране на разпоредби чрез промени с редакционен правнотехнически характер.
  В Закона за местните данъци и такси са предложени следните основни промени: направено е предложение за промяна във връзка с предотвратяване на некоректното ползване на данъчното облекчение за основно жилище; изграден е модул в информационната система, която се ползва от общините, с която те да установяват декларирането на повече от едно основно жилище. С разпоредбата, предложена в настоящия законопроект, се дава възможност на общините, когато едно лице е декларирало повече от едно основно жилище, да не ползва отстъпка до момента, до който не се извърши коректно предеклариране. По принцип отстъпката за основно жилище си остава, но когато – както е разписано в действащия Закон за местните данъци и такси, лицето го използва за жилищни нужди в преобладаващата част от годината.
  По отношение на данъка върху превозните средства са направени промени, като е предложено данъкът да бъде формиран от два компонента: имуществен и екологичен.
  Имуществената компонента се определя от ставката на данъка и мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила.
  Екологичният компонент е свързан с екологичните характеристики на автомобила и представлява също коригиращ коефициент, който отразява екологичната категория на автомобила.
  Предложено е автомобилите, които до момента бяха облагани като товарни автомобили до 12 тона от категория м1 – пътните превозни средства до 3,5 тона, да бъдат облагани в обща група в чл. 55, тъй като в тази категория са налице пътни превозни средства до 3,5 т., които имат аналог в категория м1 и се използва за придобиване на данъчно предимство. Разликата в данъка е в над 100 пъти.
  Конкретният ефект от предложението за облагане по един и същи начин на автомобилите от категория м1 и мб1 е около 13 млн. лв.
  Искам да отбележа, че тези изчисления са индикативни, тъй като общините в рамките на диапазоните, които дават в имуществения компонент за мощността, и в екологичния компонент ще формират политиката, която ще провеждат и ще си определят различни ставки.
  Другото, което се предлага, във всички автомобили до 3,5 тона ще има завишения в данъка, който ще заплащат за автомобилите над 15 години, като най-основната тежест ще бъде за автомобилите над 20 години, които са с изключително мощни двигатели. Ще има намаление на данъка на автомобилите под 15 години, като ефектът, който се очаква за увеличение на приходите от данък МПС от тази промяна, е около 6 млн. лв., но тя би много варирала, тъй като не се знае какви ставки ще предложат конкретните общини.
  Предложена е и промяна, свързана с облекчаване на административната тежест, чрез която нотариусите при организиране на сделка или действие за придобиване на МПС ще могат да извършват проверка за наличието или липсата на задължения за данък върху превозното средство чрез автоматизиран обмен на данни. Благодаря.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря за краткото и изчерпателно представяне.
  От вносителите иска ли още някой да каже нещо?
  Минаваме към становищата.
  Давам дума на Националното сдружение на общините – госпожа Георгиева.
  СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА: Благодаря, господин Председател.
  Уважаеми народни представители, уважаеми колеги от Министерството на финансите! Изпратили сме предварително писменото ни становище до председателя на Комисията.
  Националното сдружение на общините в Република България подкрепя предложените промени в Закона за местните данъци и такси, тъй като те в значителна степен отчитат предложения на общините, обсъждани дълги години в различни формати на сдружението, включително отчитат и предложения, приети от нашето общо събрание през 2016 г. в нова концепция на Закона за местните данъци и такси.
  Нашите данъчни експерти започнаха да правят предварителен разчет на база публикувания за обществено обсъждане Законопроект, така че да имат готовност веднага след приемането му от Народното събрание да могат да започнат да подготвят промените в Наредбата.
  Удовлетворени сме, че вносителят – Министерството на финансите, отчете в процедурата по обществено съгласуване едно от основните ни предложения – в срок до 31 януари 2019 г. да направим промените в нашата наредба и да проведем общественото обсъждане с гражданите, тъй като действително промяната, която ще има в данъка за превозните средства, е голяма и е много важно да бъде обсъдена с данъкоплатците във всяка община.
  Приветстваме промяната, която се прави за установяване на основно жилище, тъй като това е проблем, който общините съобщават от дълги години и най-после имаме законов текст, на база на който ще можем да прекратим, надяваме се, злоупотребите с деклариране на повече от едно основно жилище в няколко населени места в страната на едно данъчно задължено лице. Ще имаме достъп до автоматизирана система, разработена от „Информационно обслужване“, където ще можем да правим тези проверки.
  В общи линии това е нашето становище. Имаме и допълнителни предложения, част от които вчера представихме на Бюджетната комисия и искаме да обърнем и на Вас внимание по отношение на органите, които удостоверяват съответствие на автомобила с определена от производителя екологична категория. Считаме, че това трябва ясно да бъде уредено в Закона – кои са тези органи, за да не се допускат злоупотреби и да се представят пред нашите данъчни администрации документи с невярно съдържание. Коментирахме го с вносителя от Министерството на финансите и разчитаме между първо и второ четене да подготвят и да предложат на Вашето внимание текст, който да прецизира това. Внасяме и предложение за промени в някои от сроковете, обвързани с декларациите за деклариране броя на ползвателите в имотите във връзка с новия ред за изчисляване на такса битови отпадъци. Предлагаме този процес на деклариране да бъде изместен с две години и да бъде съчетан с националното преброяване, за да не се налага да поканваме данъкоплатците още веднъж пред гишетата на нашите администрации с нов декларативен режим. Обсъждали сме този вариант и с Националния статистически институт, където върви в момента разглеждането на Закона за преброяването, така че разчитаме на разбирането на народните представители да приемат и тези наши предложения. Благодаря.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря на госпожа Георгиева.
  Много радващо е когато има позитивни сигнали от Националното сдружение за определени действия на изпълнителната власт.
  От Българската стопанска камара имаме становище, което подкрепя общия подход – предложената нова концепция за определяне на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с маса не повече от 3,5 т., включваща два компонента. Екологичният компонент трябва да бъде допълнен като се отчете редът на употребяваното гориво и прочие. По принцип становището е подкрепящо с конкретни препоръки.
  Имаме и становище от Асоциацията на индустриалния капитал, които по принцип подкрепят Законопроекта като цяло поради неотразяване на предложен техен текст в Закона за счетоводството. Това са становищата, постъпили в Комисията по този законопроект.
  Колеги, имате думата за изказвания.
  Заповядайте, госпожо Янкова.
  ДОРА ЯНКОВА: Първо, малко на шега, че скоро не съм била на Комисия. Благодаря на Министерството на финансите, че работи за опозицията с този закон в частта за местните данъци и такси. От опит го казвам: като започнеш да пипаш данъка за пътните превозни средства, означава клатене на местната власт. Това като шега.
  Второ, искам да споделя, че реално Министерството на финансите традиционно се опитва със законови решения да увеличи приходната част на общините. В случая предложението, което се прави, е в две посоки, и е свързано и с екологията, и със справедливостта с имотите. Да, може би има необходимост, но това са доста скромно – около 20 милиона по прогноза, тъй като няма доклад за оценка на въздействието на самия законопроект.
  Има няколко неща, които мен лично ме безпокоят и според мен не бива да бъдем в заблуда като Комисия. Ще създадем огромен ангажимент на общините по отношение на местните данъци и такси да поработят и да направят изчисления, свързани с пътния данък и няма да го приложат, защото са в изборна година. Тоест малко ще се разбута емоцията и съм убедена, че статуквото ще бъде поддържано. В прилагането има допълнителни административни тежести, тоест ще бъдат мобилизирани и смазани още системи, които да издават документите за екологичната оценка, която ще бъде като втори компонент, когато те го доказват. А общините как ще го сметнат не е ясно като прогноза. Тук имаме само проценти.
  По отношение на второто жилище, ние няма да възразяваме. На второ четене по всяка вероятност ще го подкрепим.
  И в предишна среща с Вас, и сега, тъй като Сдружението е доста скромно, сам казвала, че няма как по електронен вариант нотариусите да се информират дали е платен данък. За местни данъци и такси на колко общински администрации има електронна свързаност в тази информационна система с КАТ, а камо ли с нотариусите? Затова отделете малко пари – предайте го на министъра, с години общините искат тази публичност на местните данъци и такси. Когато вицепремиерът Валери Симеонов внасяше доклада – слушах много внимателно неговата инициатива за втория туристически данък – стана ясно, че ние нямаме такава обща информационна система. Дори и да е по чл. 5а от Закона за местните данъци и такси тя не е работеща, тя не е национална. Откъде се информираме? От КАТ, от МВР. В КАТ трябва да си отишъл, да си минал преглед, да си платил данъка. Кога отиваш на преглед? По различно време. Тоест, когато правиш сделка, отново отиваш в администрацията да вземеш документ, както са го написали на стр. 12 и стр. 13 нотариусите ще си искат справка за платен данък. В тази система, не се заблуждавайте и нас не ни заблуждавайте, ние нямаме такава електронна система. Ако има, кажете?! Общините да кажат има ли такава система.
  Затова новините тук са, че има едни допълнителни финансови тежести, които ще бъдат наложени върху българските граждани в очакване със Закона, защото почти всеки втори българин кара стара кола. Българите няма да имат пари да си купят нови коли, защото инфлацията и допълнителните тежести вървят. В момента информацията и новината за медиите и за гражданите е, че пътният данък се вдига. Дали обаче ще бъде вдигнат е решение на общинските съвети? Това е тяхно право, което се дава като политика, с което финансовият министър иска да каже дали да стимулира общините, но общините имат нужда от много повече пари.
  Използвам повода да попитам, тъй като, господин Председател, ако позволите, заместник-министърът наблюдава и общинските финанси: какъв е средният процент на събираемостта на местните данъци и такси на собствените приходи от общините за миналата година или по разчети от Вас? Достатъчно напрегната ли е администрацията в тази част? Благодаря.
  По другата част от Закона – част от философията е свързана с философията на левицата, така че тя като цяло не отговаря на нашия възглед за подоходното облагане, но по една част от нещата, свързани с политиката, която е близка до политиката на БСП, на второ четене по всяка вероятност ще подкрепим част от предложенията за подоходното облагане, но е необходим още и още дебат, който действително да е полезен за българските общини. Аз лично очаквах и друга политика, свързана с данъците и таксите. Доста скромно пипате, но е разбираемо – преди избори сме, и всеки се стреми чрез месната власт да си брои политическото влияние. Благодаря.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря на госпожа Янкова.
  Други колеги, желаещи да изразят становище относно Законопроекта?
  Госпожо Велкова, бихте ли взели отношение по направеното изказване?
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР РОСИЦА ВЕЛКОВА: По отношение на събираемостта. Събираемостта на данък недвижими имоти за 2017 г. е 72,26%, а събираемостта на данък превозни средства е 69,14%.
  По отношение на информационната система за пътните превозни средства. Там абсолютно всичко е автоматизирано. В момента при преминаване на технически преглед с автомобила, проверката за платен данък се извършва автоматично и не е необходимо да се носи бележката. Дори и да се занесе бележка, тя въобще не се използва, тъй като се проверява в системата на Министерството на финансите, която е вързана с КАТ и с общините, тъй като имаше преминаване през технически преглед с бележки, които са от минали години или които не са на конкретното МПС. Информационната система работи по отношение на данък превозни средства.
  На жилищата също е изграден модулът и е достъпен до всички общини, в който общината може да провери колко основни жилища е декларирало едно данъчно задължено лице на цялата територия на страната. Именно затова предлагаме това правомощие да се даде на общините, при условие че е декларирано повече от едно, да не се ползва от отстъпката, тъй като това е некоректно деклариране от страна на данъчно задължените лица.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Други изказвания?
  От името на „Обединени патриоти“ заявявам, че ще подкрепим настоящия Законопроект. Разбира се, има резон в предложенията на Националното сдружение на общините, пък и на работодателските организации. След определен анализ в нашата група вероятно между първо и второ четене ще предложим и някои промени по текстовете.
  Ако няма други желаещи да се изкажат, закривам дебата.
  Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративно подоходно облагане, № 802-01-39, внесен от Министерския съвет.
  За – 10, против – няма, въздържали се – 2.
  Приема се на първо четене Законопроекта.
  Благодаря на всички за участието в днешното заседание.
  Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието.
  (Закрито в 15,10 ч.)  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ

  Стенограф:
  Стефка Аличкова
  Форма за търсене
  Ключова дума