Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
25/10/2018
  1. Представяне и обсъждане на Законопроект за личната помощ, № 854-01-62, внесен от Пламен Христов и група народни представители
  2. Представяне и обсъждане на Законопроект за личната помощ, № 854-01-64, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители
  3. Представяне и обсъждане на Законопроект за хората с увреждания № 802-01-41, внесен от Министерския съвет
  ПРОТОКОЛ
  № 21

  Списък на гостите, присъствали на заседанието и членовете на Комисията по регионална политика и местно самоуправление, се прилага към протокола.
  Заседанието се ръководи от председателя на Комисията господин Искрен Веселинов.

  * * *

  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ:
  Уважаеми колеги, добър ден и добре дошли на гостите на Комисията!
  Откривам днешното редовно заседание на Комисията, като предварително знаете имаме три обявени точки в дневния ред:
  1. Представяне и обсъждане на Законопроект за личната помощ, № 854-01-62, внесен от Пламен Христов и група народни представители
  2. Представяне и обсъждане на Законопроект за хората с увреждания, № 802-10-64, внесен от Министерския съвет
  3. Представяне и обсъждане на Законопроект за хората с увреждания № 802-01-41, внесен от Министерския съвет
  Има ли предложения за други точки или промяна в дневния ред?
  Ако няма, който е съгласен , моля да гласува.
  Единодушно всички „за“.
  Колеги, предлагам т. 1 и 2 да преминат в общо представяне и обсъждане, защото всички знаем, че проектите са идентични.
  Има ли някой нещо против в тази връзка?
  Няма да го подлагам на гласуване, защото мисля, че това е логично в случая.
  Колегата Пламен Христов отсъства.
  Гости на заседанието са: от Министерството на труда и социалната политика – Султанка Петрова, заместник-министър и Марин Байчев – държавен експерт, от администрацията на Омбудсамана – Чонка Ковачева началник на отдел „Международни стандарти и нормативна уредба и Петя Караджова началник на отдел „Право на собственост“.
  По първия Законопроект, заповядайте, госпожа Албена Найденова да го представите.
  АЛБЕНА НАЙДЕНОВА: Благодаря.
  Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо заместник-министър, уважаеми колеги, уважаеми гости! Както всички знаете проектът на Закона за личната помощ беше припознат. И внесен в Народното събрание от нашата парламентарна група в отговор на общественото недоволство и напрежение и многомесечните протести на майките на деца с увреждания.
  Предложения проект има цел чрез осигуряване на адекватна лична помощ да се припомогнат хората с увреждания да упражнят основните си права – да водят независим живот, да имат свободен достъп до различни услуги и дейности. Той предлага механизъм за предоставяне на лична помощ, който да осигури нейната устойчивост и финансиране, основаващ се на индивидуална оценка на потребностите, както и на единни критерии за включване в този механизъм. Чрез него се дава възможност на потребителите да избират личен асистент, кой да е той и кога и как да се определя предоставената им услуга. Тоест ползвателят на лична помощ участва в избора на асистентите, които могат да бъдат повече от един в зависимост от неговите потребности. Това е нещо, за което те пледират отдавна.
  Проектозаконът също така регламентира органите за предоставяне на лична помощ с подробно описани правомощия по прилагане на механизма. Включва и разпоредби, регламентиращи контрола по прилагане на Закона, включително и изразходваните средства, както и подпомогнатите лица. Предвиждат се и задължения за анализ и оценка на постигнатите цели при предоставяне на лична помощ.
  Уважаеми колеги, на всички нас са предоставени становища на ангажираните институции, организации, синдикати, които поради различни съображения, по времето когато беше внесен Законопроектът, изказаха съображенията си за отхвърляне на предложения проект на Закона за лична помощ, но през изминалото време доста динамично се развиха събитията, дискусиите във връзка с това и с договаряне и взаимни отстъпки за решаване на проблемите на хората с увреждания, което приключи в крайна сметка с подписан план за действие по приемане на законодателство за хората с увреждания между изпълнителната власт, омбудсмана, представителите на инициативата „Системата ни убива“ и национално представените организации на хората с увреждания. Бяха договорени допълнителни, още 150 млн. лв към бюджета за политики за хората с увреждания. Тоест всичко това го казвам, защото обстоятелствата и рамката, в която ще се обсъжда и евентуално приеме Закон за личната помощ, се промениха много през това време, откогато бяха дадени съответните становища. Считам, че ангажимент на всички ни е да обмислим детайлите по предлагания законопроект и с предложенията между първо и второто четене, които безспорно ще са много, да успеем да създадем работещ законов инструмент, решаващ безспорната потребност на хората с увреждания от лична помощ. Благодаря.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря на госпожа Найденова.
  Господин Николай Иванов ще представи втория законопроект.
  НИКОЛАЙ ИВАНОВ: Благодаря Ви господин Председател.
  Уважаема госпожо заместник-министър, уважаеми колеги, уважаеми гости! Нашата парламентарна група също припозна внесения законопроект от омбудсмана госпожа Мая Манолова. Всички знаем, че асистентските услуги са от жизнено значение за хората с увреждания, в това число и децата. Това е единствената възможност те да водят нормален и независим живот. Към момента те се предоставят със средства от държавния бюджет, европейско финансиране, като тяхното разходване е неефективно, услугите са неустойчиви, разчита се основно на програмен принцип на предоставянето им. Безспорно липсва сигурност за хората с увреждания, че след прекратяване на услугата ще бъде продължено предоставянето й. Липсата на такава непрекъснатост на услугата, тромавата процедура по стартиране на нов проект или програма, ен-брой документи, които нуждаещите се подават поставят тези хора изцяло в зависимост от волята на изпълнителната власт и особено на министъра на труда и социалната политика и кметовете на общините. Липсват единни механизми за извършване на адекватна оценка на потребностите на хората с увреждания. Отделно оттова нуждаещите се от асистентска подкрепа имат ограничена възможност да избират своите асистенти и заради изискванията на програмите и подоходния критерий, обвързан с размера на гарантирания минимален доход и, разбира се, и заради ограничения брой работни места по програмите. Липсата на навременна подкрепа остава самотните хора с увреждания в безпомощно състояние и също така в социална изолация, и до нарушаване на правата им. Това важи още по-силно за семействата, в които се отглеждат деца с увреждания. За да осигурят адекватна грижа за децата си родителите напускат работа, отказват се от професионално развитие и по-високи доходи. В много случаи родителите не са включени в програмите за лични асистенти и остават без каквито и да е доходи.
  Настоящата нормативна уредба не отговаря на изискванията на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, която Република България ратифицира през 2012 г.
  Колежката Найденова описа подробно основните жалони на Законопроекта за личната помощ, затова аз няма да ги повтарям. Ще кажа само, че вероятно ще има гласове, че Законопроектът не е съвършен. Сигурно не е. Всички сме наясно, че в него има промените, които трябва да бъдат решени между първо и второ четене, като в някои от становищата те са посочени. Голяма част от тях могат да се отстранят и в диалог, който мисля, че е възможен.
  Един от проблемите, например е взаимодействието на Законопроекта с Кодекса на труда. Така или иначе този законопроект създава система за решаване на проблема с личната помощ за хората с увреждания и заслужава да бъде подкрепен на първо четене, в което съм убеден, че ще се обединим всички. Благодаря.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря на господин Иванов.
  Заповядайте, госпожо Петрова.
  ЗАМ.-МИНИСТЪР СУЛТАНКА ПЕТРОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Становището на Министерството на труда и социалната политика е следното: Ние споделяме необходимостта от създаване на по-добра и детайлна нормативна уредба и осигуряване на финансова устойчивост на асистентските услуги. Законопроектът урежда предоставянето на асистенска подкрепа на деца с увреждания, които имат необходимост от асистентски услуги. По отношение на така предоставения закон е необходимо да бъдат прецизирани текстовете във връзка със същността на механизма за лична помощ и начина, по който тя ще се предоставя на лицата и по-конкретно избора на асистент и неговите взаимоотношения с доставчика на лична помощ, което да бъде съобразено с изискванията на Кодекса на труда. Основните критерии и принципи, при които ще се извършва оценката на индивидуалната потребност от лична помощ, необходими за определяне на брой часове за всяко конкретно лице, контрола и качеството на ефективността на предоставената лична помощ и регламентиране на механизма за проверка на реално използваните часове, които ще се заявяват и отчитат от ползвателя, а ще се заплащат от държавата. Определянето на конкретния кръг от лица имащи право на лична помощ с оглед на факта да не се допуска предоставянето на лична помощ на лица с увреждания, които получават 24-часова резидентна грижа. Въвеждането на втори допълнителен регистрационен режим като доставчици на лична помощ с оглед на действащата в момента норматива уредба, съгласно която предоставянето на социални услуги от частни доставчици е възможна само ако управлението е възложено от община от която те поучават и средства за предоставяне на тези услуги. С оглед въвеждането на ясен законов регламент относно лицата, които ще имат право на лична помощ е необходимо да бъдат актуализирани и финансовите разчети по този законопроект. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря на госпожа Петрова.
  От Администрацията на омбудсмана, желаете ли да вземете отношение по Законопроекта.?
  Заповядайте.
  ЧОНКА КОВАЧЕВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители от името на омбудсмата бих искала да изразя подкрепа към Законопроекта. Институцията на омбудсмана считам, че Законопроектът е жизнено важен за правата на хората с увреждания и за гарантирането им на достъп до реализиране на правата им като сред най-важните моменти в Законопроекта това е осигуряването на устойчивост на финансирането и по-голяма ефективност и предвидимост. Предоставяне на подкрепа въз основа на реална индивидуална оценка на потребностите, въвеждане и на единни критерии за включване в механизма и гарантиране на гъвкавост на услугите, както и въвеждане на ясни механизми за контрол на изпълнението на услугата, поради което си даваме сметка, че Законопроектът не е съвършен, но омбудсманът заявява готовност да участва активно в доработването му между първо второ четене.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря Ви.
  Уважаеми колеги, имате думата за изказвания.
  НИКОЛАЙ СИРАКОВ: Ще кажа няколко думи от името на парламентарната група „Обединени патриоти“. Ние ще подкрепим настоящия законопроект, въпреки че той има много несъвършенства, които в текста колегите са оставили различни варианти като Агенция за социално подпомагане, Агенция за хората с увреждания и прочие, тоест малко по-прецизно трябва да се изготвят законопроекти, когато се внасят. Отделно създаваме прецедент, при който за една конкретна услуга ще се създаде закон. Личното ми мнение е, че в отговор на обществения интерес, това може би ще се случи, но е хубаво да не става прецедент в нашето нормотворчество. Нещо повече със Закон за социалните услуги, хубаво е да се погълнат и дейностите разписани в този закон и съответно да бъде на едно място материята за социалните услуги. Но това е моето лично мнение. Като цяло ще подкрепим Законопроекта със съзнанието, че между първо и второ четене трябва да има доста сериозна работа по него.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Други желаещи да се изкажат? (Реплики.)
  НИКОЛАЙ СИРАКОВ: Господин Председател, в социалната комисия ги разглеждахме заедно, но ги гласувахме поотделно.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Аз мисля, че трябва да ги гласуваме поотделно.
  Подлагам на гласуване Законопроекта № 854-01-62 внесен от Пламен Христов и група народни представители.
  Който е „за“ моля да гласува.
  За – 17, против и въздържали се няма.
  Подлагам на гласуване Законопроекта № 854-01-64 внесен от Корнелия Нинова и група народни представители.
  Който е „за“ моля да гласува.
  За - 17, против и въздържали се няма.
  И двата законопроекта се подкрепят от Комисията и предлагам на Народното събрание да ги приеме на първо четене.
  Преминаваме към т. 3 от дневния ред:
  ПРЕДСТАВЯНЕ И ОБСЪЖДАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ № 802-01-41, ВНЕСЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
  Моля, госпожа Петрова, като представител на вносителите да представи Законопроекта.
  ЗАМ.-МИНИСТЪР СУЛТАНКА ПЕТРОВА: Благодаря Ви.
  Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Проектът на Закон за хората с увреждания е разработен в изпълнение на програмата на българското правителство за периода 2017-2021 г., в която са заложени мерки, свързани с усъвършенстване на законодателството в областта на политиките за интеграция на хората с увреждания – Мярка 137 – изготвяне на нови вид социална оценка за хората с увреждания, с отчитане на техните индивидуални потребности, и Мярка 140 – модернизиране на системата за интеграционни добавки за хората с увреждания, в съответствие с Националната стратегия на хората с увреждания – 2016-2020 г., и е съобразен с изискванията на Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН, ратифицирана със Закон на 26 януари 2012 г.
  Законопроектът има за предмет да уреди обществените отношения, свързани с насърчаване, защита и гарантиране на правата на хората с увреждания и тяхната подкрепа за социално приобщаване. Предвижда се от 1 януари 2021 г. да се създаде Държавна агенция за хората с увреждания като нова структура към Министерския съвет, която да изготвя индивидуалната оценка на потребност на хората с увреждания и да има водеща роля при координацията на цялостната държавна политика. Новата структура ще е първоприемник на сегашната Агенция на хората с увреждания, която ще бъдат насочен служители от Агенцията за социално подпомагане, които до настоящия момент изпълняват политики по социално-икономическа защита на хората с увреждания. Създава се и Съвет за наблюдение, който да извършва дейности по насърчаване, наблюдение на прилагането на Конвенцията на правата на хората с увреждания и да провежда консултации с организациите на и за хора с увреждания. Очертава се хоризонталния характер на политиката на правата на хората с увреждания с всички сектори политики, които следва да бъдат ангажирани при оказване на подкрепа на хората с увреждания. Регламентират се специфични функции на централната власт и органите на местното самоуправление като се разширяват отговорностите им при координиране на политиките за права на хората с увреждания. Определят се и нови форми за подкрепа.
  Заключенията и направленията определени в оценката са задължителни за всички отговорни органи и организации за реализирането на съответните му права.
  Новият подход при изготвянето на индивидуалната оценка предвижда същата да се извършва от специализирани отдели към дирекция „Социално подпомагане“, сформирани от квалифицирани експерти, обучени да работят с хората с увреждания. Предвижда се индивидуалната оценка на потребностите, включително и критериите и оценката за броя часове за ползване на лична помощ и необходимостта от ползване на социални услуги да се изготвят по методика утвърдена от министъра на труда и социалната политика.
  Предвижда се определянето на критерии по два вида компоненти:
  Първият компонент е месечна финансова подкрепа, която да компенсира разходите породени от увреждането и представлява сума съобразена със степента на увреждането. База за определяне на размера на месечната финансова подкрепа е и линията на бедност за съответната година. Тази подкрепа ще бъде отпусната от 1 януари 2019г. по регламентиран в Законопроекта размер, според степента на увреждането.
  Вторият компонент се състои от целеви помощи, съобразно вида на увреждането и в зависимост от потребностите на съответното лице. Предвижда се от 1 януари 2020 г. финансирането за предоставени помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания да премине към Министерството на здравеопазването.
  Заетостта в обичайна работна среда предполага най-бърза социализация на хората с увреждания и същевременно е най-трудно приложима, поради което в рамките на Законопроекта се въвежда квота на работна сила, която да гарантира и увеличи заетостта на хората с трайни увреждания в обичайна среда.
  Квотата е синхронизирана с разпоредбите на Закона за държавния служител, където са регламентирани квоти за заемане на длъжности в държавната администрация на хора с трайни увреждания. Взети са под внимание и диференциацията в отделните отрасли, специфични фактори с производствен характер, особености на регионалните пазари на труда, различията в демографските профили и други.
  Законопроектът предлага обвързване на публичното изразходване на средства под формата на субсидии на заемане на хората с трайни увреждания с изпълнените ангажименти по отношение на квотния принцип. Заложената промяна цели да подобри обществената и корпоративна социална отговорност. Предвижда се териториалните поделения на Агенцията по заетостта да предоставят специализирано трудово посредничество насочено към хората с увреждания. С предлагания законопроект Агенцията за хората с увреждания продължава да финансира целеви програми и проекти на специализираните предприятия и кооперациите на хората с увреждания с цел подобряване на тяхната производителност и конкуретоспособност.
  Предвидено е изпълнителният директор на Агенцията на хората с увреждания да утвърждава програми и проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност. Предвижда се разработване и изпълнение на Национална програма в подкрепа на работодателите. Създава се възможност за публично финансиране на проектни принципи на дейности за изграждане на достъпна среда с цел премахване на съществуващите пречки и прегради пред достъпността и в подкрепа на мобилността на хората с увреждания. Предвижда се изграждане на информационна система за хора с увреждания, която да служи за наблюдение, анализ на социално-икономическия статус на хората с трайни увреждания за планиране на дейности, свързани със задоволяване на индивидуалните им потребности. Информационната система ще поддържа профил на всеки човек с трайни увреждания с възможност за индивидуален достъп до персонални данни за лицето чрез идентификация по реда на Закона на електронната идентификация.
  Допълнителните средства, които към настоящия момент не са планирани в рамките на държавния бюджет и са необходими за прилагането на новите мерки за подкрепа са в размер на 150 млн. лв
  За изпълнение на разпоредбите на Закона за хората с увреждания са необходими финансови средства в размер на 486,9 млн. лв за 2019 г. Този ресурс ежегодно ще нараства в зависимост от ръста линията на бедност и минималната работна заплата с оглед осигуряването на по-адекватна подкрепа на хората с увреждания. Приемането на нов закон за правата на хората с увреждания следва да отрази настъпилите промени в общественото развитие и да отговори на очакванията на обществото в тази област.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря доктор Петров.
  Колеги, имате думата.
  Администрацията на омбудсмана желае ли да изкаже становище?
  ЧОНКА КОВАЧЕВА: Изразяваме само подкрепата си.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Като подкрепа само.
  Колеги, имате думата за изказвания.
  Заповядайте господин Иванов
  НИКОЛАЙ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
  Уважаеми колеги, уважаема госпожо Заместник-министър! Членовете на Комисията от нашата парламентарна група ще подкрепим Законопроекта. Поздравления за екипа, за министъра на труда и социалната политика, защото сме на ясно под какъв огромен обществен натиск беше подготвен този законопроект. Това е една много сериозна стъпка в посока на създаване на условия за истинска грижа за хората с увреждания. Ясно е, че все още сме далеч от крайната цел, но Законопроектът заслужава подкрепа и нашата парламентарна група ще го подкрепи. Благодаря.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Други желаещи да се изкажат?
  Заповядайте.
  НИКОЛАЙ СИРАКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Заместник-министър, уважаеми колеги! Нашата група също ще подкрепи Законопроекта, така както подкрепихме и предходния. Мисля, че всички си даваме ясна сметка, че работата продължава даже с по-ускорени темпове, не само между първо и второ четене, където ще се наложат корекции в двата законопроекта, така че да бъдат работещи. Поздравления към екипа на министъра, към неговата работа за усилията, които са положени, търпението което са имали, за да работят при тези условия. Така или иначе такъв законопроект, който е писан под натиска на обществото, на улицата има доста изкривявания в него, от чисто експертна гледна точка. Не само между първо и второ четене корекциите, които ще се направят, но и в следващите една-две години след като започнат да се изпълняват двата законопроекта ще се наложи най-вероятно да бъдат направени фините настройки за да отговарят на потребностите на хората. Мисля, че оттук нататък работа предстои и единственото, което бих пожелал е да изчистим емоцията и да оставим експертизата да работи. Благодаря.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря на господин Сираков.
  Заповядайте господин Аталай.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Благодаря Ви.
  Без да съм специалист в тази сфера, колеги, човек като гледа всичко което се случва и това, което сме пропуснали дотук, разбира се, как и по какъв начин да сме били полезни и досега към хората с увреждания. Ние ще подкрепим следващата стъпка, която се прави в Законопроекта в полза, защита и подкрепа на хората с увреждания. Аз лично изразявам несъгласието си, с това че около 486 млн., които не разбрах откъде и как, и по какъв начин ще бъдат осигурени и ме учудва, че Законът за бюджета тръгва за разясняване в синдикални организации, а този закон е все още е в началото да може да го приемем на първо четене.
  Не съм съгласен с колегите от ГЕРБ, че законите получават изкривявания от някакъв уличен натиск или от какво и да е. Колеги, ние сме народни представители, всеки трябва да си носи кръста и отговорността. Не приемам натиск от улицата и не виждам да се съгласите и Вие и който и да е предложил, дори Министерският съвет. Има изкривявания, но само заради това, че има натиск отвън, не бихме се съгласили. Според няма такова изкривяване, ако има веднага го кажете, за да може на първо четене да си знаем. Това, че има искания и се държи на определени от тях, че се търси баланс между тези искания и това, че ще се приеме един закон, не продължавайте да обяснявате, за да може да излезете в защита на някои изказвания на някои хора. Не съм съгласен, че още в началото е порочно заложен. Благодаря
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря.
  Господин Сираков иска да направи реплика.
  НИКОЛАЙ СИРАКОВ: Само ще зачета нещо. „Дали този законопроект е безспорен, очевидно не е. Законопроектът има сам по себе си много неща, както и от становищата има неща, които аз не мога да приема. Честното казано, дефектите, които те намират смятам за абсолютно необосновани, но има и такива, които са обосновани. Когато внасяхме Законопроекта бях наясно, и всички сме наясно, че в него има проблеми, които трябва да бъдат решавани. Но аз съм наясно и съм убеден, че голяма част от тези неща могат да бъдат отстранени между първо и второ четене.“ Става за предния въпрос за предния законопроект, това е изказване на Антон Кутев за Законопроекта, който те си внесоха сами. Аз казвам, че има неща, които не са съвършени и ще наложи между двете четения на законопроектите да се коригират.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Става дума за предишния законопроект за личната помощ.
  НИКОЛАЙ СИРАКОВ: За предишния законопроект.
  Господин Аталай, желаете ли да вземете дуплика?
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Не. Благодаря, че потвърди моето изказване.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: От името на парламентарната група на Обединени патриоти аз казвам, че ние ще подкрепим този законопроект. Това е най-мащабния опит да се промени политиката за хората с увреждания. В това отношение администрацията на Министерството на труда и социалната политика, пък и като цяло кабинетът заслужават приветствие. Смятам, че ние съответно като законодатели ако има някои слаби места в Законопроекта в процеса на законодателната процедура бих могли да ги усъвършенстваме. Ние ще подкрепим Законопроекта.
  Някой друг желае ли да вземе думата?
  Ако няма, закривам дебата и подлагам на гласуване Законопроекта за хората с увреждания № 802-01-41, внесен от Министерския съвет.
  Който е „за“ моля да гласува.
  За – 17, против и въздържали се няма.
  Предложението се приема.
  ДОРА ЯНКОВА: Господин Председател, ако може една процедура? Има нов министър редно е да го поканим с екипа да заяви това, което ще има като намерение и да направим една дискусия в Комисията. Време е и за блиц контрол, но по-скоро да направим първото. Да проведем разговор какво смята министърът, какви са основните акценти в дейността му. Според мен си струва в следващото заседание в точка първа, или ако прецените отделно да има среща. Не е лошо и министърът да покани Комисията в Министерския съвет.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря.
  Уважаеми колеги, провел съм разговор в този дух с министъра. Не знам дали следващата или по следващата седмица, но ще направим такова заседание. Имам го предвид.
  Благодаря на всички за участието в днешното заседание.
  Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието.

  (Закрито в 15,10 ч.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ
  Стенограф:
  Мария Николова
  Форма за търсене
  Ключова дума