Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
22/11/2018
  1. Представяне и обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 854-01-83, внесен от Станислав Иванов и група народни представители.
  2. Обсъждане на Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 853-04-21, изготвен на основание чл. 81, ал 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, въз основа на приетите на първо гласуване на 13 юни 2018 г. законопроекти за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (за второ гласуване – продължение).
  ПРОТОКОЛ
  № 23

  Списъците на присъствалите народни представители – членове на Комисията по регионална политика и местно самоуправление, и на гостите се прилагат към протокола.
  Заседанието беше открито и ръководено от председателя на Комисията господин Искрен Веселинов и заместник-председателя господин Александър Ненков.

  * * *

  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа! Макар и в малко по-друг формат, отколкото беше планирано, трябва да проведем нашето заседание заради спешността на обсъждане на Закона за движение по пътищата. Предварително е обявен дневният ред. Започваме почти по първоначалния план в 15,30.
  Дневният ред включва 2 точки:
  1. Представяне и обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 854-01-83, внесен от Станислав Иванов и група народни представители.
  2. Обсъждане на Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 853-04-21, изготвен на основание чл. 81, ал 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, въз основа на приетите на първо гласуване на 13 юни 2018 г. законопроекти за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (за второ гласуване – продължение).
  Колеги, има ли някакви предложения по дневния ред? Правя уговорката, че както и предварително беше планирано, смятам, че задължително за нас е да приключим с първа точка, а втора – докъдето стигнем до 16,30, колкото е нормалното работно време.
  Който е съгласен, моля да гласува с така предложения дневен ред. За 8. Предложението се приема.

  Преминаваме към т. първа:
  ПРЕДСТАВЯНЕ И ОБСЪЖДАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА.
  По точка 1 от Министерството на транспорта ще присъстват Дамян Войновски – заместник-изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, от Министерството на регионалното развитие Веселина Терзийска – главен секретар, Весела Начева – началник кабинет, доктор Любен Тодев – консултант, Катерина Граматикова, Антон Антонов, от Министерството на вътрешните работи Красимир Ципов – заместник-министър, Ирена Дамянова – началник отдел, Тихомир Тодоров – инспектор в отдел „Пътна полиция“. Моля представителите на институциите да заемат местата си. По точка втора после ще изчета гостите.
  От името на вносителите законопроектът ще бъде докладван от господин Ненков.
  АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Благодаря, господин Председател.
  Уважаеми колеги, уважаеми гости! Както преди буквално няколко седмици приехме Закона за пътищата, с който въведохме създаването на системата за електронно събиране на такси, в процеса на работата предвидихме и точно промените в Закона за движение по пътищата, който ще регламентира всъщност и видовете санкции, начина на тяхното събиране, контролните функции, как да бъдат разпределени между КАТ, между така наречената бъдеща тол полиция, между Агенция „Митници“ и в процеса на работа всъщност Законопроектът именно регламентира точно тази част, без която ние няма как да стартираме изграждането или по-скоро въвеждане в експлоатация на тази бъдеща електронна система. Вие знаете, че от първи януари предвидихме в Закона за пътищата възможността вече леките автомобили да се ползват с електронна винетка, постепенно до изтичането на сегашните хартиени да въведем изцяло тази електронна винетка и да отпаднат хартиените носители. Същевременно от 16-ти август догодина трябва и тежкотоварните превозни средства, които са над 3,5 тона, да попадат в обхвата на бъдещата електронна система, иначе казано тол. Следователно и Законопроектът, който сме внесли, се надявам да бъде подкрепен.
  И чисто времево, тъй като казах, че от първи януари трябва да започне тази електронна бъдеща система, молбата ни е наистина максимално в кратки срокове, тъй като все пак имаше съображения от някои институции – и от КАТ, и от митниците. Всичко, каквото е необходимо, да се изчисти между първо и второ гласуване, и ако бъдем, разбира се, подкрепени в пленарна зала, да можем да се вместим до края на годината, Законопроектът да влезе в сила и да бъде обнародван, колегите от Агенция „Пътна инфраструктура“ и Министерството на регионалното развитие чисто законодателно да сме ги подплатили и вече топката да бъде изцяло в тяхното поле.
  Благодаря за вниманието, господин Председател. Разбира се, ако има въпроси, колегите и аз ще отговаряме.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря за Вашата деловитост, господин Заместник-председател.
  От институциите, да ги подкараме по списък, от Министерството на транспорта желаете ли да изкажете становище?
  Заповядайте.
  ДАМЯН ВОЙНОВСКИ: Уважаеми господин Председател, уважаеми господа народни представители, уважаеми гости! Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по принцип подкрепя проекта, като имаме няколко кратки бележки. Ние и на предишната комисия ги изразихме. В Законопроекта е предвидено по време на техническия преглед да се извършва проверка за неплатени задължения за тол такси, както и при доказване на финансова стабилност в Закона за автомобилните превози също се предвижда да се извършват такива проверки. Предвид това, че не е изградена информационна система, която да обменя информация, предлагам да се предвиди достатъчно дълъг период на адаптация, поне 6 месеца, в който да бъдат изградени тези системи.
  Също така имаме предложение с изменението на Закона за пътищата, понеже в Преходните и заключителни разпоредби има такъв параграф, да бъдат включени лабораториите на изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, защото те попадат в категория превозни средства над 3 тона и половина и при осъществяване на контрол ще трябва да се заплащат тол такси от тези превозни и средства, което значително ще затрудни контролната дейност на Агенцията. Благодаря.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: И аз благодаря.
  От името на МРРБ госпожа Терзийска.
  ВЕСЕЛИНА ТЕРЗИЙСКА: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа! Подкрепяме внесения от уважаемите господа депутати Законопроект.
  По отношение на предложенията, които колегата от Министерството на транспорта направи, и вчера казахме, че при подготовката на Законопроекта са взети предвид някои съображения при освобождаване на заплащане на такси, специално за превозни средства, които са със специален режим на движение или имат някакво социално предназначение, затова не са обсъждани тези, за които те повдигнаха въпроса. Но така или иначе между четенията би могло да се обсъди това нещо. Благодаря.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря и аз.
  От Министерството на вътрешните работи ще има ли становище? Заповядайте.
  ИРЕНА ДАМЯНОВА: Уважаеми господа народни представители, ние разгледахме Законопроекта в Министерството на вътрешните работи. Имаме доста правно-технически и други бележки, препратки и така нататък. Ние ще ги изложим подробно в становището си към Вас. Това ще бъде, както казаха и колегите, допълнително обсъдено. Може би най-важното, на което искаме да наблегнем, е, че искаме достатъчно време да бъде предвидено за издаването на подзаконовата нормативна уредба, която касае прилагането на Законопроекта в цялост.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря Ви.
  Мисля, че всички институции взеха отношение. Колеги, имате думата за обсъждане. Има ли желаещи колеги, които да вземат думата?
  Заповядайте, господин Генов.
  МАНОЛ ГЕНОВ: Понеже гледам, че обемът на Закона е доста голям, не съм имал време да се запозная, но имам един въпрос: как се третира заплащането на извънгабаритните товари, които ще преминават по тази мрежа, която ще бъде обхваната от тол системата и как ще става заплащането им? И има ли го заложено в Закона?
  ВЕСЕЛИНА ТЕРЗИЙСКА: Остава си по досегашния ред, няма промяна по отношение на тези, които са извънгабаритни.
  МАНОЛ ГЕНОВ: Значи някой ако натовари 50 тона, ще плаща до 40? Доколкото ми е известно, и сега Пътната агенция не си събира парите на сто процента, а пък ако не го заложите в Закона, аз не виждам защо го пишем този закон?!
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Аз, доколкото разбирам, в сегашния ред в Закона той си е доста подробно разписан, съществува и отделно се плащат и тол като МПС, нали така?
  КАТЕРИНА ГРАМАТИКОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин заместник-председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ако мога да вмъкна едно леко пояснение. Логиката на тол таксуването ще бъде „по-тежкият плаща повече“, така е. Диференциацията, която ще се извърши в тарифата, която ще бъде приета от Министерския съвет по силата на законовата делегация от чл. 10, ал. 6 към Закона за пътищата, ще извърши тази диференциация. Отделно извънгабаритните пътни превозни средства освен дължимата тол такса в максималния си размер ще заплащат и таксата за специално ползване по Закона за пътищата. Така те ще дължат двата, не се изключва таксата за извънгабаритните пътни превозни средства от тол таксата.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Тоест те се сумират? Към едната такса се прибавя другата, нали така?
  МАНОЛ ГЕНОВ: Да ми обясните кой ще го контролира това и как ще става този контрол?
  КАТЕРИНА ГРАМАТИКОВА: Този контрол ще бъде осъществяван от АПИ, както и досега. С тази дейност ще се занимава изключително и само Дирекция „Пътни такси и разрешителни“, която досега се занимаваше и със събирането на винетните такси. Сега тази дирекция, която съществува, ще се занимава със събирането на тези такси по чл. 10, ал. 4 и 5 от Закона за пътищата. Благодаря.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Господин Генов, удовлетворен ли сте от отговора?
  Други колеги желаят ли да вземат думата? Ако не, закривам дебата и подлагам Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, № 854-01-83, внесен от Станислав Иванов и група народни представители, на гласуване. За 11, против няма, въздържали се 6.
  Законопроектът е приет от нашата комисия и ще предложим утре Народното събрание да го утвърди.
  Благодарим на гостите по т. 1.

  Преминаваме към т. 2:
  ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩ ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, № 853-04-21.
  По точка 2 гости от МРРБ са Пенчо Димитров – директор на Дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“, Стоянка Илова – главен юрист, Иванка Виденова – директор на Дирекция „ВИК“, Иван Несторов – началник ДНСК, Георги Даракчиев. От Столична община Стела Щерева – юрисконсулт, от Върховен административен съд Георги Чолаков – председател, Драгомир Желязков – началник кабинет, Галина Солакова – съдия, Емилия Кабурова – съдия. От Камара на инженерите в инвестиционното проектиране инженер Антони Чипев – главен секретар, адвокат Емилия Александрова – юридически съветник, от Камара на архитектите в България архитект Борислав Игнатов – председател на управителен съвет, Емилия Ушакова – член на управителен съвет, от Камара на строителите в България архитект Лидия Станкова, от ЧЕЗ Лидия Димитрова и Петя Колчева, от Института по енергиен мениджмънт Славчо Нейков, от Българска асоциация на кабелните и комуникационни оператори Галя Маринова – председател на управителен съвет, Жанет Захариева член на управителен съвет, от БТК Боряна Тодорова юрисконсулт; Валентина Бакалова – адвокат.
  Приключили сме § 3 и сме стигнали до § 4.
  Имаме предложение от Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова. Има ли нужда колеги, да чета предложенията? Мисля, че всички ги имате разпечатани. (Реплики.) Вносителят не знам дали е редно да отпадне, не знам, нямам практика, колегите да кажат. (Реплики.) Аз не споря, вслушвам се в практиката и смятам, че така трябва да го правим.
  Има предложение от Александър Ненков и група народни представители, предложение от Дора Янкова и група народни представители.
  Уважаеми колеги, да започнем. Първо институциите – желае ли някой да вземе отношение по текстовете? ДНСК може би да питам първо? (Реплика: „Не.“)
  Колеги, аз предлагам да подкрепим всички предложения по принцип и да се подкрепи текстът на вносителя със следната редакция на Комисията:
  В чл. 124а се правят следните изменения и допълнения:
  1. в ал. 6 след думите „министъра на вътрешните работи“ съюзът „или“ се заменя със запетая и след думите „Държавна агенция национална сигурност“ се добавя или от „председателя на Държавна агенция разузнаване“.
  2. Създава се ал. 9:
  „(9) Разрешение за изработване на парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, разположени на територията на повече от една община в границите на една област или на територията на повече от една област, се издава със заповед на компетентния орган по чл. 124а, ал. 3 или aл. 4 въз основа на задание, което включва варианти на трасето.“
  Имате думата за обсъждане, ако желаете да коментираме текстовете. Има ли нужда от пояснение по този текст, да го дадат и експертите на Комисията? Не.
  Който е съгласен с първото предложение на мен, на господин Шишков и госпожа Аврамова, моля да гласува. За 15, против и въздържали се няма.
  По второто предложение на господин Ненков: единодушно.
  По третото предложение на госпожа Янкова: единодушно.
  И по редакцията на вносителя: единодушно се приема текстът.
  По § 5 имаме предложения от Александър Ненков и група народни представители, предложения от Дора Янкова и група народни представители. Колеги, имате думата.
  Колеги, предлагам да се подкрепят по принцип предложенията на Александър Ненков и на Дора Янкова, да се подкрепи по принцип текстът на вносителя със следната редакция:
  „§ 5. В чл. 124б се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, изречение второ думите „по чл. 124а, ал. 5 се дават от органите по чл. 124а, ал. 1, 3 и 4“ се заменят със „се издават“, а думите „а от органите по чл. 124а, ал. 2 – в 14-дневен срок от постъпване на искането за разрешение“ се заличават.
  2. В ал. 2 текстът „в един местен вестник“ се заменя с „на органа, издал акта“.
  Създава се ал. 6:
  „(6) При необходимост компетентният орган по чл. 124а, ал. 3 или ал. 4 може със заповед да наложи строителна забрана за времето, необходимо за парцеларните планове по чл. 124, ал. 9, но не повече от две години. Строителната забрана се налага след съгласуването на заданието по реда на чл. 125, ал. 7 и спира прилагането на действащите за територията общи и подробни устройствени планове в обхвата на засегнатите поземлени имоти по приетия вариант на трасе, на който е извършена оценка по екологичното законодателство. Заповедта се съобщава с обявление, обнародвано в „Държавен вестник“ и може да бъде обжалвана по реда на чл. 215.“
  Заповядайте за уточнение, господин Тодоров.
  СТЕФАН ТОДОРОВ: Благодаря, господин Председател.
  По отношение на редакцията, която предложихте, предлагаме чисто редакционно във второто изречение на шестата алинея: „Строителната забрана спира прилагането на действащите за територията общи“ и да продължи. Тоест без израза „се налага след съгласуване по реда на“.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Аз не възразявам и припознавам предложението.
  Колеги, има ли желаещи да се изкажат?
  ИВАН НЕСТОРОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми господа депутати! Имам само едно единствено притеснение, че органът по 124а е общински съвет, а общоустройствен план се одобрява от Министерския съвет, и в текста както е редактиран, това означава, че по предложение, както е записано: „забраната се налага след съгласуване на заданието по реда на чл. 125, ал. 7 и спира прилагането на действащите на територията общи и подробни устройствени планове“. Притеснява ме, че когато има действително изисквания за промяна на отделни предвиждания, които не са в синхрон с общ устройствен план за дадена територия или за даден урегулиран поземлен имот, това автоматически ще се отрази и в общия устройствен план, примерно на град София или за по-големите градове, където имат издадени общи устройствени планове. И поради тази причина се притеснявам от именно тази скъсена процедура, по която трябва да може да се променят предвижданията на влезлия в сила общ устройствен план.
  СТЕФАН ТОДОРОВ: Само да кажа, че това като редакционни текстове, които предлагаме на базата на текста на вносителя и на предложенията, които са направени от народни представители, следва логиката на вносителя и на предложенията, и редакцията е изчистена съвместно с колегите от Министерството и от ДНСК. Не виждам сега защо се появява проблемът.
  ПРЕДС. АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Заповядайте, адвокат Бакалова.
  ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА: И ако мога да допълня казаното от колегата Стефан Тодоров, текстът, който се предлага на новата ал. 6, е в чл. 124б, тоест във фазата на допускането, архитект Несторов, а не във фазата на неодобряването. Така че тук става въпрос за допускане на парцеларните планове с акт на органи на централната власт, така че няма проблем.
  Чисто редакционно обсъждайки текстовете в работен порядък, предложихме да отпадне изразът „се налага след съгласуването на заданието по реда на чл. 127“, така че Вашите притеснения би трябвало да отпадат с това нещо.
  ИВАН НЕСТОРОВ: Мен ме притесняваше само че с процедурата по 124 мога да променям и общия устройствен план.
  ПРЕДС. АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Мисля, че достатъчно изказвания имаше по темата.
  Първо ще подложа предложението на Александър Ненков и група народни представители. За 11, против няма, въздържали се 5.
  Подлагам на гласуване предложението от народния представител Дора Янкова и група народни представители. За 16, против и въздържали се няма.
  И сега подлагам текста на вносител с направените редакции. За 16, против и въздържали се няма.
  По § 6 няма предложения. Подлагам на гласуване § 6 както е по вносител. За 16, против и въздържали се няма.
  СЛАВЧО НЕЙКОВ: Извинявайте, няма ли да дадете думата и на нас за становище по § 6?
  ПРЕДС. АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Не знам Вие заявили ли сте желание за изказване?
  СЛАВЧО НЕЙКОВ: Да, и даже ни прочетоха, и сме дали и писмено становище.
  ПРЕДС. АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Добре, извинявайте, нямам писмено становище, тъй като подложих на гласуване текст, който е предложен от вносител и е подкрепен от всички, без да има някакви конкретни предложения.
  СЛАВЧО НЕЙКОВ (Институт за енергиен мениджмънт): Ние сме дали писмено становище на 15-ти октомври и беше уведомен господин председателят Веселинов, дори ни прочете, че сме тук, и то е свързано със защита на мнението.
  Ние сме представили писмено становище, което поддържаме. То е входирано, както казах, на 15-ти октомври тази година. Конкретно за § 6 относно чл. 125 имаме 2 коментара. Единият е по отношение на сроковете за предоставяне на необходимите данни. Съгласно текста е предвидено 14 дни, нашето предложение и молба респективно е този срок да стане 30 дни с оглед необходимостта от технологично време за подготовка на съответната информация.
  Вторият въпрос е свързан с въвеждането на задължение за експлоатационните дружества да предоставят съответната информация безвъзмездно, специално терминът „безвъзмездно“ за нас е проблем. Той е свързан конкретно с прилагането на чл. 128а и 140а от Законопроекта. Така че, ако желаете, ще дадем аргументите си сега, ако желаете, когато дойдат съответните текстове по-нататък при обсъждане на параграфите, с които се прилагат измененията.
  ПРЕДС. АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Заповядайте, господин Нейков, така ли иначе сте взели думата. Ако искате, изкажете се по § 6, въпреки че го подложих на гласуване.
  СЛАВЧО НЕЙКОВ: Благодаря. По отношение на срока казах предложението ни той да стане 30 дни.
  Големият проблем обаче е свързан със задължението за експлоатационните дружества да предоставят необходимите данни безвъзмездно. Това смятаме, че е неоправдано в доста от случаите и конкретно когато става дума, пак казвам, по отношение на прилагането на чл. 128а, който се създава с § 7 и на чл. 140а, който се създава с § 12. Когато е необходимо такава информация да бъде предоставена по отношение на градоустройството и благоустрояване на територии, свързани с публични, с обществени интереси, не виждаме проблем за това, но когато става дума за безвъзмездно предоставяне на такъв тип информация, свързана с реализацията на частноправни интереси, смятаме, че това не съответства на изискванията на пазара и може да доведе до ценови изкривявания.
  Бих искал да Ви кажа в тази връзка, че ние сме готови да Ви предоставим и съвсем конкретни текстове като предложения за изменение на съответните членове, но това е принципният коментар, който вече сме направили и сме Ви предоставили, както казах, на 15 октомври.
  МАНОЛ ГЕНОВ: Чух за пазарни изкривявания, ако може да ни разтълкувате по-подробно какво Вие виждате под пазарни изкривявания като хипотеза или като конкретика да ми го кажете по-добре.
  ПЕТЯ КОЛЧЕВА: Аз също представлявам ЕРП, адвокат съм. Пазарните изкривявания са много прости за хората, които боравят с регулирани цени, одобрени от енергийния и воден регулатор като орган в България. Всяка една административна дейност осъществявана от ЕРП, води до административни разходи още повече, когато срокът на изпълнение на определена услуга се намалява от сегашния срок наполовина, както е предвидено в текста на чл. 125, тогава е явно, че ЕРП ще трябва да ангажира допълнителен административен ресурс, за да могат да отговорят на очакванията. Искам само да добавя, че цената на тази конкретна услуга към момента е подлежала на заплащане и тя е изцяло ориентирана към конкретните данни и административни разходи на тези дружества за осъществяването й. Ако тази услуга бъде предоставена на конкретен инвеститор, тя трябва да бъде включена в тарифата, което ще доведе до така нареченото крос субсидиране, което е категорично забранено от Закона за енергетиката. Благодаря.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Думата има експертът на Комисията господин Тодоров.
  СТЕФАН ТОДОРОВ: Само да обясня това учудване на някои представители на ЕРП-тата, видите ли, ние имаме становище, пък що го няма. Становищата, които са предоставени на вниманието на Комисията, без значение дали са от граждани, юридически лица или представители на когото и да било, се публикуват на интернет страницата към Закона. Те могат да намерят отражение в доклада само ако бъдат припознати от народни представители и бъдат внесени от тях като предложения между двете гласувания. Държа да обърна внимание, че петте Законопроекта, въз основа на които е приет общият, е от 14 юни. Оттогава досега е минало достатъчно много време, за да е можело всеки, който желае, да е внесъл още тогава, да не говоря за назад във времето петте отделни законопроекта кога са били внесени и са гледани, и респективно всеки един народен представител в рамките на срока на предложенията, който, знаете, беше удължен максимално, можеха да направят предложения, ако са получили някакви становища и предложения, които да са възприели за разумни.
  По отношение на твърдението, видите ли, досега срокът ни беше по-дълъг и сега понеже ни се намалява, това противоречи на Закона за енергетиката и трябва да ни се плаща, звучи доста абсурдно, защото досегашният срок в 115 беше седем дни, ние сме го увеличили на 14, респективно тук също се предлага 14. Така че мисля, че от повече коментари няма нужда.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря, господин Тодоров.
  Минаваме на § 6а. Има ли изказвания по параграф 6а? Ако не, подлагам на гласуване § 6а. За 16, против и въздържали се няма.
  По § 6б предложения няма, пак за същото става дума. За 16, против и въздържали се няма.
  По § 7 има предложение от Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова; предложение от Дора Янкова и това е. Колеги, имате думата за изказвания. Ако няма изказвания, предлагам да подкрепим предложенията на Искрен Веселинов, Шишков и Аврамова и предложението на Дора Янкова по принцип и ще отразим направеното в тях предложение в основния текст.
  Моля, гласувайте предложението на Веселинов, Шишков и Аврамова. За 16, против и въздържали се няма.
  Гласуваме предложението на Дора Янкова. За 16, против и въздържали се няма.
  Подлагам на гласуване текста на вносител с направените корекции, съобразно двете предложения. За 16, против и въздържали се няма.
  Текстът по § 8 предлагаме да го отложим, нали така?
  Първо имаме предложение от господин Ненков, предложение от Дора Янкова.
  Имате думата, господин Тодоров, да кажете съображенията на работната група, и предложението съответно.
  СТЕФАН ТОДОРОВ: По принцип възприемаме донякъде предложението на господин Ненков като подкрепящо идеята на вносителя и смятаме, че редакцията би могла да бъде както е текстът по вносител:
  „§ 8. В чл. 129 се създава ал. 6:
  „(6) След влизане в сила на заповедта за одобряване на подробен устройствен план за обекти на техническата инфраструктура, разположени на територията на повече от една община в границите на една област или в границите на повече от една област, кметовете на съответните общини издават заповед за служебно отразяване на тези обекти в действащия за територията общ устройствен план без неговото изменение. Когато след отразяване на обектите на техническата инфраструктура се налагат други промени в общия устройствен план, те се извършват при условията и по реда за неговото изменение.“
  При това положение предложението на Госпожа Янкова второто изречение да отпадне ние някак си не го възприемаме, защото идеята е един обект, който не съществува, обект на техническата инфраструктура, който впоследствие е планиран, за да не се налага изменение на плана, да се отрази служебно, след като подробните устройствени планове са минали цялата процедура и са влезли в сила. И вече в резултат на това отразяване, за да се защитят интересите на лицата, които не са могли да участват в производството по оспорване на този подробен устройствен план за обекти на техническата инфраструктура, а това са лицата, чиито имоти се явяват извън пряко засегнатите, но те се явяват на практика заинтересовани лица, предлагаме да може да се направи последващо изменение на общия план по общия ред, ако са засегнати техни интереси.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, господин Генов.
  МАНОЛ ГЕНОВ: Има необходимост от преценка по ОВОС специално за тези нови съоръжения, които се правят.
  ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА: Те ще си минат в екологична оценка на тяхната си процедура.
  СТЕФАН ТОДОРОВ: Текстовете на § 4, 5, 6 и 8 са взаимно свързани и там вече нещата се гласуваха, така че тук мисля, че по този начин се изясняват.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Вносителят възприема редакцията. Предложението на госпожа Янкова предлагам да бъде отхвърлено и да бъде приета редакцията, която е изработена от МРРБ и нашите експерти. (Реплики: „Може да го оттегли“.)
  МАНОЛ ГЕНОВ: Оттеглям го.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Оттеглено е предложението на госпожа Янкова.
  Подлагам на гласуване по принцип предложението на господин Ненков и редакцията след това, която е дадена от експертите, която припознавам като мое предложение. За 16, против и въздържали се няма.
  Моля, гласувайте редакцията. За 16, против и въздържали се няма.
  Има предложение от народните представители Веселинов, Шишков и Аврамова за нов чл. 8а. Има ли изказвания? Ако няма, подлагам текста на гласуване. За 11, против няма, въздържали се 5. Предложението се приема.
  По § 9 има предложение от Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова, има предложение от Александър Ненков, има предложение от Дора Янкова.
  Уважаеми колеги, имате думата за изказвания.
  Давам думата на господин Тодоров за становището на работната група.
  СТЕФАН ТОДОРОВ: Ние разсъждавахме, че могат по принцип да се подкрепят всичките предложения и въз основа на тях и текстът на вносителя, и да се излезе с една малко по-различна редакция, която, за съжаление, аз в момента не мога да изчета. Ако не възразявате, да отложим този текст за следващата седмица и ако колегите от МРРБ разполагат с чистата редакция, защото, признавам си, това, което съм си написал отгоре, вече съм забравил какво представлява. Съжалявам, не мога да си разчета в момента.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Колеги, предлагам да отложим гласуването на § 9 за следващото заседание. За 16, против и въздържали се няма.
  Предложение от Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова за нов § 9а. От господин Ненков също имаме предложение за § 9а, но ги гласуваме поотделно, тъй като те ще бъдат „а“ и „б“ съответно.
  Колеги, имате думата по предложението за нов § 9а на моя милост, господин Шишков и госпожа Аврамова по чл. 134. Чисто процедурно не следва ли да ги отделим в два параграфа? А, в един. Тогава обсъждаме и предложението на господин Ненков. (Реплики.)
  Ако няма изказвания, предлагам да се подкрепят по принцип и двата текста, като се създаде в ал. 1 нова точка 6: „се налага предвижданията му да бъдат съобразени с одобрен парцеларен план, разрешен на основание чл. 124а, ал. 9“, което съгласуваме с преходен текст всъщност.
  По предния текст „не препятстват реализирането на“ се заменя с „не променят“, също редакционно предложение. Ако сте съгласни с тези редакции, подлагам на гласуване предложението на Веселинов, Шишков и Аврамова. За 11, против няма, въздържали се 5.
  Гласуваме предложението на господин Ненков и съответно и на група народни представители в съответната редакция. За 11, против няма, въздържали се 5.
  По § 10 има предложение от господин Ненков и група народни представители. Имате думата за изказвания. Бих предложил господин Тодоров ако има готовност, да разтълкува какво приемаме от този текст, защото малко сложно е формулирано тук.
  СТЕФАН ТОДОРОВ: Ние по принцип от предложението на господин Ненков възприемаме само частта по ал. 7, което е направил като предложение, и текста на вносител, като предлагаме:
  „ § 10. В чл. 135 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 думите „14-дневен“ се заменят с „месечен“.
  2. В ал. 5 се създава изречение второ: „при наличие на основание по чл. 134, ал. 1, т. 6 компетентният орган по ал. 1 нарежда да се изработи служебно проект за изменение на действащите общ и/или подробен устройствен план за привеждането им в съответствие с одобрения парцеларен план, разрешен на основание чл. 124а, ал. 9. Заповедта се издава в едномесечен срок от влизането в сила на парцеларния план.
  3. Създава се ал. 7:
  (7) Заповедите по ал. 3 и 5 се съобщават на заинтересованите лица по чл. 131, по реда на чл. 124б, ал. 2.“
  По този начин обединяваме всичко, което е предложено. Този текст е свързан с параграфите, които вече бяха гласувани – 4, 5, 6, 8 и 9.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Господин Ненков, оттегляте ли всичко, освен ал. 7?
  АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Кой съм аз да оспорвам мнението на работната група? Щом колегите така са възприели текста, ще се съобразя с тяхното мнение, естествено.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Колегата Ненков оттегля останалата част от предложението си.
  Гласуваме приетата част, ал. 7. За 16, против и въздържали се няма.
  Гласуваме редакцията, предложена от работната група, която припознавам. За 16, против и въздържали се няма.
  В § 11 имаме предложение от Веселинов, Шишков и Аврамова. Предложението се подкрепя по принцип.
  Предлагам да подкрепим предложението по принцип, и моето предложение. Ако няма изказвания, подлагам на гласуване първо предложението на Веселинов, Шишков и Аврамова. За 16, против и въздържали се няма.
  Който е съгласен с текста на вносителя, моля да гласува. За 16, против и въздържали се няма.
  По § 12 има предложение от Веселинов, Шишков и Аврамова, предложение от Младен Шишков и група народни представители, предложение от Дора Янкова и група народни представители.
  Имаме три предложения. Колеги, имате думата за изказвания.
  По първото и второто предложение има предложение да се подкрепят, както и това на вносителя. По отношение на предложенията на госпожа Янкова се предлага да се подкрепят по т. 1, а останалите евентуално да отпаднат.
  Имате думата, колеги, за изказвания. Заповядайте.
  ПЕТЯ КОЛЧЕВА: Благодаря.
  Пак като представител на електроразпределителните дружества в качеството им на експлоатационни дружества моля уважаемата комисия да отложи този текст за гласуване на следващо заседание, след като бъде обмислен допълнително и бъде направено обследване за цялостното му въздействие във връзка с приложението на Закона.
  Имаме следните съображения и те са предимно технически. Съгласно ал. 4, която е предвидена в този текст, изходните данни, които експлоатационните дружества трябва да дадат още на етап виза за проектиране, съдържат изключителна конкретика и много често в практиката на този етап фактически няма яснота относно конкретния обект, който ще бъде изграден въз основа на тази виза за проектиране. Това на практика възпрепятства експлоатационните дружества да могат да дадат изходни данни в тази степен на конкретизация, която се изисква по ал. 4.
  Моля предвид също, че съобразно чл. 21 от ДОПК във връзка с едно определение, към което се препраща в новоизменения ДОПК, и то е определението за доставчици на обществени услуги в Закона за електронното управление, най-вероятно практиката ще потвърди, че всички актове на експлоатационните дружества се явяват индивидуални административни актове, в това число и въпросните съгласувания по този текст. Срещу тях и срещу въобще процедурата могат да бъдат подавани жалби. Ако бъде обжалван актът по визата за проектиране, на практика експлоатационното дружество, което е дало конкретни параметри и данни за точка на свързване, за капацитет и всичко останало, ще трябва да свърши работата по-късно втори път на етап след като мине цялото производство.
  Отделно от това дадени веднъж тези съгласувателни писма най-вероятно те ще се приемат от съдилищата за индивидуален административен акт, и когато те влязат в сила, той не може да бъде изменен или отменен от същия орган, който е издал индивидуалния административен акт. Тоест ние ще бъдем в една невъзможност да свършим работата качествено навреме и вместо да се съкрати процедурата и да се спестят усилия и на инвеститора, и на експлоатационните дружества, ще стигнем до един § 22.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря Ви за изказването.
  Адвокат Бакалова желае да вземе думата.
  ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА: Доколкото разбрах от колегата Колчева нейните притеснения са свързани с това, че предоставянето на данните от експлоатационните дружества ще се таксува като издаване на индивидуален административен акт по смисъла на АПК, не на ДОПК, така ли да Ви разбирам? Вероятно става въпрос за измененията в Административнопроцесуалния кодекс, които влизат в сила от първи януари 2019 година и където в чл. 21 експлоатационните дружества като оператори на публични услуги са приобщени към органите, издаващи индивидуални административни актове. И, доколкото разбирам, Вие смятате, че тази дейност, с която в момента се ангажират експлоатационните дружества, ще бъде с характера на индивидуален административен акт, така ли е?
  ПЕТЯ КОЛЧЕВА: Това е една от дейностите, които се опасяваме, че да, ще бъдат приравнени на индивидуален административен акт.
  ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА: И е съществен фактът, че ние на много ранен етап от проектирането и строителството трябва да дадем конкретни данни за един обект, който все още нямаме яснота какво ще представлява, най-вероятно самият инвеститор също няма яснота.
  ПЕТЯ КОЛЧЕВА: Същността на промяната е исканите данни да се предоставят служебно, тоест това да се превърне във вътрешно служебна услуга. Именно това е смисълът на промяната, защото досега данните ги иска заинтересованото лице и то е в административно правоотношение, ако приемем, че има такова административно правоотношение, то влиза в административно правоотношение с Вас. В момента промяната прави нещо различно, тя казва: служебно се предоставят данните под формата на обмен на информация, вътрешнослужебна, и това се прави по простата причина, че все още не са завършили процесите по създаване на специализираните кадастрални карти и информационни системи и връзката им с кадастралната карта. В момента, в който те станат факт след няколко години, това нещо ще се облекчи по най естествения начин. В момента промяната касае предоставяне на данни на заинтересовано лице, извършването на вътрешнослужебна услуга.
  Така че кой ще обжалва предоставянето на данните под формата на вътрешно служебна услуга, може да ги оспорва само заедно с визата лице, което има правен интерес от това. Така че ако ние наистина приемаме Вашата дейност като дейност по издаване на индивидуални административни актове, това означава мълчаливо или изрично отказване на предоставяне на данни и образуване на едни дела на две инстанции пред административните съдилища – нещо, което Законопроектът според мен не цели.
  СТЕФАН ТОДОРОВ: Още нещо да допълня, за да стане ясно, че и към момента нещата се случват по този начин, много ранен бил етапът, казва колежката. Ами и по всичките им наредби за присъединяване инвеститорът описва инвестиционното си намерение в заявлението, с което иска изходни данни и те му ги предоставят въз основа на това, което е описал. Сега по същия начин включително проектът предвижда, че заявлението в тези случаи, когато ще се искат данни, защото то е правна възможност, тоест по искане на… Да, не е задължително всеки да го прави това. По образец на заявление, който ще бъде съвместно съгласуван и утвърден от министъра на регионалното развитие и Държавната комисия по енергийно и водно регулиране с оглед на това, че едната наредба се издава от министъра, другите три са от ДКЕВР и от тази гледна точка няма да има никакъв проблем. Тоест това, което сега е по наредбите им, Законът го залага на този принцип, изцяло следвайки вече възприетото в АПК, че по искане на заявителя в случая или служебно органа, към който е отправено искането за издаване на административен акт, какъвто в случая е визата, а не предоставянето на данните, а органите и лицата, които разполагат с тях, в това число изрично в АПК са посочени експлоатационните дружества или организациите, предоставящи публични услуги, както е формулировката там, са длъжни да предоставят съответната информация, като по АПК срокът е пет дни, да ме прощават, тук малко по-дълъг срок сме дали като възможност, който не променя досегашния им срок по наредбите. Благодаря.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте за реплика. Наистина е важно да се изговори правилната страна на нещата.
  ПЕТЯ КОЛЧЕВА: Нас не ни притеснява да вършим това, което сме вършили към момента, няма проблем. Проблемът е в детайлите, например ал. втора, края на изречението: „ние трябва да обявим към момента на визата за проектиране условията за присъединяване към мрежата на техническата инфраструктура“. Това включва ли и цена на окончателен договор?
  Ал 3: Условията за присъединяване.
  Ал. 7: Условията за присъединяване. Дружествата не могат да постановяват нови условия. Нямам против, но тук говорим за окончателен договор, поне ние така разбираме текста! Очевадно дава двусмислено тълкуване – към момента на виза за проектиране ли ще сключваме окончателен договор с евентуалния инвеститор?
  Освен това в ал. 4 се съдържат толкова сериозни конкретики, които наистина не е възможно да бъдат изпълнени, дори не говорим за срока, технически параметри, изисквания, схема, място на присъединяване, сервитутни зони и тъй нататък. Представете си, че това е един обект в нова територия, каквото е видно в София. Към момента на виза за проектиране ние трябва да кажем точно откъде ще минава цялата инфраструктура, включително и бъдещите сервитутни зони. Ами ако става дума за някакъв масивен проект, както беше дал господ, бизнес-парка?
  ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА: Първо, когато се искат изходните данни във фаза виза за проектиране, трябва да се има предвид, че ние тези въпроси в голяма степен сме ги изяснили във фазата на устройственото планиране. Всеки подробен устройствен план съдържа план схема по съответните мрежи, не се очаква експлоатационното дружество да прави сериозно първоначално проучване за територия, за която никога досега не е имало инвестиционни намерения да захранва потребители. Става въпрос за предоставяне на технически параметри по зададени от главния архитект параметри на строежа на базата на вече изготвени план-схеми и предвиждания, които са съгласувани с Вас в предходните фази, във фазата на устройството планиране. Ако този текст ще доведе до дисциплиниране на всички участници в процесите на устройственото планиране, толкова по-добре, според мен. И тук не става въпрос за първоначално проучване, а дали ще направите първоначалното проучване при искане за сключване на предварителен договор на база на идеен проект или на база на виза, която уточнява техническите параметри, разликата е само във времето. Не виждам каква друга разлика има. Идеята тук е в момента на започване на инвестиционната инициатива и издаването на визата главният архитект да предостави пълната информация за условията, при които тя може да се случи. Може да се случи Вие да кажете: нямаме възможност да захраним на този етап, и тогава поне на фаза виза инвестиционното намерение ще е ясно как ще се развие.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Да, и аз сериозно подкрепям заложената идея в Законопроекта, защото има практика, не казвам, че е честа, но инвеститори, на които им е дадено присъединение към определена точка, сметнали са и след това с окончателен договор се пращат на километри нататък.
  Заповядайте, господин Динков.
  НИКОЛА ДИНКОВ: Аз също подкрепям текстовете по ал. 2 и ал. 3, защото условията за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура по ал. 2 и текстът за условията за присъединяване, който е по ал. 3, не означава, че трябва да бъде дадена цена за присъединяването. Цената, както обикновено, се определя с окончателния договор. Но в тази връзка считам, че трябва да подкрепите точка втора от предложението на Дора Янкова и група народни представители. Хубаво е да дадем възможност на заявителя, на инвеститора, ако не го удовлетворяват данните, които са дадени от експлоатационните дружества по една или друга причина – или икономически неизгодни, или пък други причини според информацията, което имат те за технически по-добри възможности, да имат възможност да направят възражения. Мисля че това предложение не нарушава духа и характера на това, което се предлага в предните алинеи. Благодаря.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря, господин Динков.
  Заповядайте, господин Шишков.
  МЛАДЕН ШИШКОВ: Благодаря, господин Председател.
  Уважаеми колеги, моето изказване беше в абсолютно същия дух. Аз също мисля, че е редно да подложим на коментар предложението на колежката Дора Янкова с абсолютно същите съображения, които каза колегата. Смятам, че е редно да дадем възможност на възложителите да участват в процеса на съгласуване на тези условия, като не съм съгласен обаче с предложението по точка четвърта, че визата за проектиране е основание за сключване на окончателен договор. Това, според мен, е безсмислено да го приемаме като текст, тъй като окончателният договор би следвало да бъде подписан при въвеждане в експлоатация на обекта. Така че подкрепям принципно точка втора.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря на господин Шишков.
  Заповядайте, господин Динков.
  НИКОЛА ДИНКОВ: Аз коментирах само точка втора, колега! Тя е свързана с ал. 2 и 3, не коментирам точка седма.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Господин Генов, заповядайте.
  МАНОЛ ГЕНОВ: Нашата група ще оттеглим това предложение, при условие, че бъдат приети другите.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Тоест оттегляте трета, четвърта и пета?
  МАНОЛ ГЕНОВ: Четвърта вкарва допълнителни уточнения.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте.
  СЛАВЧО НЕЙКОВ: Благодаря, господин Председател.
  Ние още утре ще Ви депозираме писмено предложение за редакция на текстовете в контекста на това, което говорихме и аз апелирам, ако е възможно, да отложите окончателното решение по текста.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Ако са редакционни промените няма причина да го отлагаме. Ще ги вземем предвид при оформяне на окончателния текст. Ако са по същество, кажете, за да ги знаем какви са и да ги коментираме.
  СЛАВЧО НЕЙКОВ: Ние имаме предложения по същество, първото е свързано с отпадане на ал. 4 – такава, каквато съществува в момента изцяло, както и конкретни текстове примерно в ал. 6, свързани с отпадане на текста и условия за присъединяване към мрежата на техническата инфраструктура. В ал. 7 да отпаднат думите „от договори“ на първия ред до „предварителни договори“, тоест текстът да звучи: „Визите за проектиране са основание за сключване на предварителни договори за присъединяване към мрежата на техническата инфраструктура“.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Съвсем не са редакционни промените, но за Ваше успокоение…
  СЛАВЧО НЕЙКОВ: Аз не казвам, че са редакционни!
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Да, разбирам. За Ваше успокоение аз ще ги подложа на гласуване, припознавайки ги, в смисъл да влязат в залата и колегите да си изразят волята, защото всички имаме ясна воля, моята е отрицателна примерно, но това все пак да бъде изконсумирано като дебат и да има становище по него, така че предлагам да минаваме към гласуване. Съгласни ли сте, колеги?
  Предложението на ЕРП-тата, което формално подлагам на гласуване, колеги, които са съгласни с отпадането на ал. 4 и съответните редакция в алинеите 6 и 7, моля да гласуват. За няма, против 16, въздържали се няма.
  Колеги, подлагам на гласуване предложението на Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова. За 16, против и въздържали се няма.
  Подлагам на гласуване предложението на Шишков и народни представители. За 16, против и въздържали се няма.
  Подлагам на гласуване предложението на Дора Янкова, в което фигурират само точки 1 и 2, останалите са оттеглени. За 16, против и въздържали се няма.
  Гласуваме предложението на вносителя с направените редакции, които ще бъдат отразени в окончателния текст. За 16, против и въздържали се няма.
  Уважаеми колеги, благодаря Ви, че след този тежък парламентарен ден събрахме много сериозен кворум и мисля, че се случи добър дебат. Благодаря на гостите!
  Продължаваме не следващия четвъртък, когато ще се гледа държавният бюджет, а по-следващия, след две седмици.
  (Закрито в 16,26 ч.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Искрен Веселинов
  Стенограф:
  Антон Лазаров
  Форма за търсене
  Ключова дума