Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
13/12/2018
  1. Представяне и обсъждане на Законопроект за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г., № 802-01-56, внесен от Министерския съвет.
  2. Разни.
  ПРОТОКОЛ
  № 25

  Списък на гостите – присъствали на заседанието, и членовете на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, се прилага към протокола.
  Заседанието се ръководи от председателя на Комисията господин Искрен Веселинов.

  * * *

  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Уважаеми колеги, имаме необходимия кворум. Предлагам да открием днешното заседанието на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, което ще включва на практика само една точка, тъй като другата за разглеждане от нас, вече беше приета от Народното събрание.
  Предлагам дневният ред да бъде:
  1. Представяне и обсъждане на Законопроект за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.,
  № 802-01-56, внесен от Министерския съвет.
  2. Разни.

  Има ли други предложения?
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 12, против и въздържали се – няма.
  Колеги, на заседанието като гости присъстват: от Министерския съвет госпожа Силвия Георгиева – изпълнителен директор Национално сдружение на общините в Република България, Нели Стойкова – експерт в Общинска администрация; от Националния статистически институт Сергей Цветарски – председател, Диана Янчева – заместник-председател, Магдалена Костова – директор на дирекция „Демография и социална политика”.
  Давам думата на господин Цветарски да представи накратко Законопроекта от името на вносителя.
  СЕРГЕЙ ЦВЕТАРСКИ: Благодаря Ви.
  Не бих искал да отегчавам аудиторията с твърде много информация.
  Преброяването е нещо известно. Това е 18-тото преброяване, което ще направим в България. Предполагам, че на всички ни е ясна полезността от едно такова упражнение, което осигурява много информация, но в същото време изисква и доста ресурси.
  Подчертах вече, че това е 18-тото преброяване и за нас, статистиците, то е един вид черешката на тортата в нашата дейност, тъй като подлага на изпитание всички наши умения и ресурси, с които разполагаме. От друга страна обаче, по-важното е, че информацията, която се събира от едно преброяване, е изключително важна за всички актьори в обществения живот, включително и бизнеса, включително и отделните граждани.
  Основната цел на преброяването е да осигури актуална, достоверна, изчерпателна и подробна статистическа информация в три основни направления: брой на населението, домакинствата, семействата и жилищния фонд в Република България.
  На второ място – структурите на населението по пол, възраст, образование, икономическа активност и други демографски и етнокултурни признаци.
  На трето място – характеристики в жилищния фонд в страната и жилищните условия на населението.
  Предлаганият Законопроект урежда подготовката, организацията и провеждането на преброяването през 2021 г. и с този закон се установяват общите правила за събиране, обработване и разпространение на данни за неселението и жилищния фонд, получени от преброяването; референтната дата, което ние наричаме „критичният момент на преброяването”, е 00.00 ч. на 22 януари и периодът, през който ще се провежда преброяването, а именно от 22 януари до 15 февруари 2021 г.
  Уточняват се също така органите на преброяването, техните функции и задължения, информацията, която ще се събира за неселението, домакинствата, сградите и жилищата, както и задължителната съгласно регламент за изпълнение на Европейския съвет 2017/543 на Комисията, така и необходимата за национални цели информация. По време и след преброяването ще бъдат проведени и три извадкови изследвания, а именно: за раждаемост, миграция и бюджет на времето, източниците на данни и методите за събиране на информация – това отново подчертавам, че се регламентира със Закона, етапите при подготовка на преброяването – пробно преброяване, предварителен обход за инвентаризация на жилищните сгради и адресите, функциите и задълженията на преброителите и контрольорите, защитата на личните данни, задълженията за опазването им и административно-наказателните разпоредби. За периода от началото на предварителния обход до приключването на преброяването с преброители се въвежда забрана за извършването на административно-териториални и териториални промени.
  Що се отнася до финансовото въздействие върху държавния бюджет, Вие сте запознати с него, общо са необходими малко над 38 милиона лева.
  Ако трябва да споменавам мотивите за избор на референтна дата за преброяването, имаме своите аргументи, но мисля, че не е необходимо, така че сме готови за дискусия или за Вашите въпроси.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Много сте убедителни. Смятам, че колегите не оспорват.
  Имате думата за изказване, колеги.
  Желаещи да взимат думата по Законопроекта? Няма.
  Бих искал да кажа нещо по отношение информацията, която ще се събира по време на преброяването, за втори път всъщност.
  Предишният път не беше задължителна информацията по отношение етнокултурните характеристики на населението – конфесия, етнос и така нататък.
  Ние в момента се намираме в един законодателен етап на промяна на Закона за вероизповеданията, поради което тази информация става доста важна. В този дух ми се иска да намерим необходимия баланс между това, че никой не може да задължи някого да декларира своята принадлежност към определени общности – верски или етнически, и този процес да не бъде претупван, тоест, давайки им възможност да не се самоопределят, не да кажат „не желая да кажа”. Тази информация да бъде изчистена от анкетьорите и съответно на електронния сайт да не е нещо, което излиза като незадължително и веднага да го кликват. Предния път 600 хиляди човека бяха направили точно така – мисля, 400 хиляди от сайта и около 200 хиляди бяха отказали в самото проучване. Да се извадят въпросите за принадлежността и като опция да бъде това несамоопределение. Защото от това ще произтичат определени права на верските общности.
  Не знам дали трябва да променим и Закона за статистиката, който казва, че това не е задължително, или просто да се впише в тази норма като някакъв нюанс, но във всеки случая за мен е абсолютно задължително да променим в това отношение концепцията за събирането на данни, защото те не само че са важни по принцип като анализ за развитието на обществото, пък и много спекулации се отправят по отношение на броя на една или друга етническа група, но не това е най-важното.
  Важното е, че на практика, както партии в момента получават финансиране на база на хора, които са гласували за тях, подобно нещо ще се случва на вероизповеданията чрез преброяването.
  Това ми е молбата. Помислете го! Аз също ще помисля като цяло в тази посока между първо и второ четене да направим подобни промени, за да съберем максимално коректно и максимално като обем данни в тази посока.
  Колеги, друг желае ли да се изкаже?
  Господин Цветарски, желаете ли да отговорите на моето изказване?
  СЕРГЕЙ ЦВЕТАРСКИ: Разбира се. Благодаря Ви.
  Вие си спомняте, че още 2014 г. имаше една така дискусия, и то на конференция, която организирахме специално по тези въпроси, които възникнаха от предишното преброяване през 2011 г. Това беше един от въпросите – не бих казал най-тежкият, но по този проблем ние можем съвсем категорично да отговорим от гледна точка на европейското законодателство. Това питане за признаците, за които говорите, най-вече за вероизповеданията – и другите два въпроса, свързани с етническа група и майчин език, те не могат да бъдат задължителни. Никой не може да бъде задължен да подава тази информация, дори обикновено има обструкции при въвеждането на тези въпроси в преброяването. Ние обаче виждаме, отбелязваме, че в нашето общество те са изключително важни и сме доволни, че в края на краищата така се приема, че тези признаци трябва да бъдат снабдени с информация като изключително важни.
  Знаем и за Закона или Проектозакона за вероизповеданията и това, което произтича от тях за нас – да, готови сме да произведем тази информация с максимално качество, но няма как това да се случи по задължителен път за лицата. Отново подчертавам – това е европейското законодателство. Отделно става дума и за други такива регламенти, свързани с правата на човека.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Господин Цветарски, не става дума да ги задължаваме и да го правим задължително. Става дума, че до момента преброителите претупват общо-взето тази част на преброяването.
  Въпросът е да изискаме максимален обем информация. Човекът има право да кажа: не желая да отговоря на този въпрос, но не – хей, тези са незадължителни, искаш ли да ти ги задавам. Това искам да кажа.
  СЕРГЕЙ ЦВЕТАРСКИ: Това исках да подчертая сега, че това, което ние можем и планираме да направим, е една много добра кампания. Разбира се, ще ангажираме абсолютно всякакви ресурси в държавата, за да можем да стигнем по-близко до хората и тяхното разбиране за важността на тези въпроси.
  В никакъв случай няма да го претупваме и да допуснем да се насочват хората веднага към отговора: „не се самоопределям”. Ще направим всичко възможно да съберем информация, да кажем, поне за 95% от населението или, ако можем – 99% от населението. Разбира се, винаги ще има хора, които се определят като марсианци, като хора от някаква специална религия, която не съществува, тогава не можем да упражняваме някаква власт върху тях, но гарантираме и се ангажираме да проведем една добра кампания. Нашите преброители ще получат указания преди преброяването, предвидено е това обучение, как да подхождат за получаването на най-достоверната информация по тези въпроси.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря Ви.
  Заповядайте.
  СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви, господин Председател.
  Уважаеми народни представители, уважаеми господин Цветарски! Първо, позволете ми, тъй като това ще е последното заседание за годината, на което присъстваме, да Ви благодаря за добрата съвместна работа през цялата година от името на Националното сдружение, освен ако няма важни закони и следващата седмица, разбира се. Използвам случая обаче, че съм тук, за да кажа, че оценяваме много добрата работа с нашата ресорна комисия.
  Присъстваме днес на заседанието, тъй като преброяването на населението касае специално общините и съществена част от организационно-техническата подготовка е при нас. Работим много добре с Националния статистически институт. Предложенията, които дадохме в процеса на обществената консултация досега за подобряване на нормите на Законопроекта, бяха отразени – за което благодарим на колегите, но от тук насетне имаме много сериозна работа. Благодарение на Вашата подкрепа, знаете, отложихме процеса на деклариране на ползвателите в имотите, които ще ни трябват, за да изчисляваме такса „битови отпадъци” по новия модел с две години, за да съберем тази така необходима ни информация с преброяването. В тази връзка би следвало между първо и второ четене – може би тук е мястото да направим съответните предложения, знаете, с измененията в Закона за местните данъци и такси в § 17 на нас, на Националното сдружение и на Националния статистически институт ни е възложено да определим съвместно като обект на преброяване и ползвателите на услугата по чистота в имотите. Ще обсъдим, разбира се, и със Статистическия институт и ще предложим наше становище до Вас, господин Председател, и до водещата комисия, как това по най-подходящ начин да бъде отразено в Закона, така че наистина да успеем да преброим тази трудно преброима величина. Благодаря.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря Ви, госпожо Георгиева.
  Господин Манол Генов има думата.
  МАНОЛ ГЕНОВ: Ще кажа няколко думи.
  Хвърлил съм едно око на Закона, както се казва, на първо четене, и в подкрепа на това, което госпожа Георгиева каза – говорим много за електронно правителство, дават се пари, явно средствата за това преброяване ще бъдат предвидени в бюджета за 2021 г., защото тогава ще бъде критичният момент, както сте го формулирали.
  В много бели държави, не че ние сме черна и африканска, но има така наречената ГИ система – (Географска информационна система), където населението, преброяването, жилищата са съчетани с кадастралната цифрова основа. Ще ползвате ли такава, тези данни как ще ги събирате – чрез преброителите, анкетьорите, контрольорите? Има ли въобще идея да се постигне някаква съвместимост, тоест, разполагайки със сгради, с улици, с административни адреси с това преброяване да започне да се пълни тази база данни и да се постигне някакъв ефект? Една ГИ система би помагала и на общини, и на изборни администрации, би помагала много и в целия обществен и икономически живот на държавата. Има ли се предвид нещо такова да бъде заложено в Закона? Благодаря.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Господин Цветарски, заповядайте за отговор.
  СЕРГЕЙ ЦВЕТАРСКИ: Благодаря за въпросите.
  Първо, по отношение на такса смет – данни, свързани с реализацията на тази концепция, сега започваме с процедурата, която е законът, но след това следват стъпките за неговото изпълнение. Първите стъпки са свързани с обсъждане на инструментариума и обектите, които ние ще наблюдаваме по време на преоброяването. Това е въпрос, който сме готови да обсъждаме, разбира се, ще го обсъждаме с нашите партньори от Сдружението на общините – Вие сте най-важните, бих казал, тъй като голяма част от работата се извършва от Вашите администрации. Този въпрос ще бъде обсъждан, въпреки че сме го обсъждали и към момента, знаете какви аргументи имаме в тази посока, но не е затворена страница. Мисля, че това сега не е свързано пряко със Законопроекта, така че мога да кажа в следващ етап ще разговаряме в детайли и за този обхват от признаци.
  Що се отнася до използването на Географската информационна система (ГИС) и данните, които се събират по време на преброяването.
  Смея да кажа, че се гордея, че Националният статистически институт е една от първите институции, която е отворила въпроса преди доста години вече за използването на географските информационни системи, бих казал, от началото на века. Не само това. Ние търсим през цялото това време и съмишленици за по-широкото използване на тези модерни инструменти. Още по-доволен съм да съобщя, че вече имаме и разговори в тази посока, и споразумения за сътрудничество с другите актьори на тази сфера, най-вече Кадастър, дори се определиха в голяма степен и задълженията на една или друга институция. Основното нещо беше да се използват етапите в подготовка на преброяването, след това по време на самото преброяване и след него информацията да бъде разположена по най-добрия възможен начин за използване не само от една институция, а от всички заинтересовани. Споменавам предварителните етапи, тъй като един от най-важните е именно предварителният обход, който се прави при преброяването, и то доста време преди него, тъй като е много мащабна дейност. Основно ще бъде изпълнена от колегите от общинските администрации под наше методологическо ръководство. Тази информация ще послужи за формирането на един адресен регистър. Това е въпрос, който повдигаме вече повече от 15 години. (Шум и реплики.)
  Да, много институции го повдигат, но до момента нямаме окончателно решение. Надяваме се, че сега вече този регистър ще се създаде именно покрай преброяването, започвайки с обхода преди преброяването, след това по време на самото преброяване – разбира се, там ще се свалят и координати на всеки един обект, който наблюдаваме, и на края, с разполагането на получената по време на преброяването информация върху географската основа.
  Има и още много работа, която трябва да се върши по адресния регистър, но се надяваме, че това ще бъде реалната основа, след която вече връщане назад няма. Както казахте – и в другите бели страни, където това нещо е отдавна направено, полезността е известна, ще се присъединим към тях. Крайно време е да го направим!
  Гарантираме, че това е една от особено важните задачи, особено подготовката на преброяването.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря.
  Уважаеми колеги, има ли някой желание да вземе думата, да отправи въпроси, да изкаже становище? Няма.
  Закривам дебата.
  Подлагам на гласуване Законопроект за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г., № 802-01-56, внесен от Министерския съвет.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Предложението е прието.
  Колеги, днес имаше още една точка в дневния ред, която мина през залата. Става дума за Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. Зная, че Националното сдружение желаеха да ни запознаят с тяхното становище, което не зная дали сега ще желаят постфактум да изложат? (Реплики встрани от микрофоните.)
  Колеги, имате становището.
  СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА: Господин Председател, ако ми позволите!
  Основната ни бележка беше насочена към финансовото управление и контрол на нашите дружества, които са с по 20 човека персонал, защото, така както водехме концептуални спорове с колегите от финансите, какво всъщност имат предвид, и какво ние, но сме записали в нашето становище задължителността на финансовия контрол в тези дружества да е съобразена с изискванията на Закона за счетоводството, за да не се налага в много малки структури да създаваме СФУК-ове отделни, да назначаваме финансови контрольори. Имате становището. Разчитаме на Вашата подкрепа.
  ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря Ви.
  По точка РАЗНИ.
  Във вторник правим извънредно заседание в 12,30 ч. – предложенията между първо и второ четене на ЗУТ. Поради забавянето на големия законопроект е необходимо да внесем сервитутите за ВиК-тата. Ако желаят други колеги освен мен да го подпишат, просто да сте информирани. Да не спираме работата на ВиК-тата.
  Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието.
  Благодаря на гостите за участието.


  (Закрито – 15,00 ч.)  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Искрен Веселинов


  Стенограф:
  Маргарита Крачунова
  Форма за търсене
  Ключова дума