Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
1. Представяне на информация от министъра на регионалното развитие и благоустройството госпожа Петя Аврамова за състоянието на основните водоизточници за питейно-битово водоснабдяване на ВиК мрежите и съоръженията в отделните райони на страната.
2. Гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 854-01-89, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители на 14 декември 2018 г.;
- представяне и обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 854-01-91, внесен от Валери Симеонов и група народни представители на 20 декември 2018 г.
П Р О Т О К О Л
№ 24


Списъците на присъствалите народни представители – членове на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, и на гостите се прилагат към протокола.
Заседанието беше открито в 14,30 ч. и ръководено от председателя на Комисията господин Искрен Веселинов.

* * *

ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Уважаеми колеги, имаме необходимия кворум.
Предлагам да открием редовното заседание на нашата парламентарна комисия.
Дневният ред включва две точки:
1. Представяне на информация от министъра на регионалното развитие и благоустройството госпожа Петя Аврамова за състоянието на основните водоизточници за питейно-битово водоснабдяване на ВиК мрежите и съоръженията в отделните райони на страната.
2. Гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 854-01-89, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители на 14 декември 2018 г.;
- представяне и обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 854-01-91, внесен от Валери Симеонов и група народни представители на 20 декември 2018 г.
На нашето заседание ще присъстват: госпожа Петя Аврамова – министър, господин Николай Нанков очакваме, госпожа Весела Начева – началник на политическия кабинет, и госпожа Иванка Виденова – директор на дирекция „Водоснабдяване и канализация“, както и други представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Има ли някакви предложения по дневния ред?
Ако няма, подлагам го на гласуване.
За – 14, против и въздържали се – няма.

Преминаваме към точка първа:
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ГОСПОЖА ПЕТЯ АВРАМОВА ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОСНОВНИТЕ ВОДОИЗТОЧНИЦИ ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ВИК МРЕЖИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА В ОТДЕЛНИТЕ РАЙОНИ НА СТРАНАТА.
По тази точка от дневния ред, както бяхме решили преди две заседания, с оглед и на текущите проблеми в някои от българските градове, но и като част от цялостното внимание, което Комисията отделя на ВиК сектора, знаете, имахме преди това едно редовно и едно изнесено заседание, посветени именно на реформата във ВиК сектора, и в тази посока сме вложили немалко усилия.
В конкретния случай решихме да поканим на днешната дата госпожа Петя Аврамова, за да изнесе една по-цялостна и обобщена информация за състоянието на ВиК сектора, както и за причините за недостига на вода в определени региони, както и за мерките, които се предприемат за подобряване на цялостното състояние на техническата инфраструктура във ВиК сектора.
Госпожо Аврамова, имате думата.
МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми народни представители! В моята информация, която ще изнеса пред Вас, ще се опитам да се придържам към поредността на въпросите, които сте отправили към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Какво е състоянието на основните водоизточници за питейно битово водоснабдяване на ВиК мрежите и съоръженията в отделните райони на страната?
Първо, да подчертая, че състоянието на водния запас за всички значими язовири на територията на Република България се следи от Министерството на околната среда и водите, което всеки месец утвърждава графиците за използване на водите на комплексните и значими язовири за питейно-битово водоснабдяване, промишлено водоснабдяване, производство на електроенергия и други цели, и осигуряване на минималния допустим отток в реките. Начинът на използване на водите на комплексните и значими язовири е определен в чл. 53 от Закона за водите и съгласно тези разпоредби министърът на околната среда и водите утвърждава месечен и годишен график, като тези графици се публикуват на страницата на Министерството на околната среда и водите. При възникване на непредвидими, какъвто е случаят в Перник, изключителни обстоятелства министърът на околната среда и водите или оправомощено от него лице може да измени месечния график, за което трябва да уведоми всички заинтересовани лица.
Това, което ние можем да дадем като информация, която събираме от ВиК дружествата, е информация къде има нарушено водоподаване, къде ВиК дружествата не подават в нормалния ритъм на работа.
Поради засушаването, което е на много места в страната, 133 хил. жители в шест града и 116 села от територията на държавата имат в момента проблеми с нормалното водоснабдяване. От по-големите градове с нарушено водоснабдяване са Елена, Перник, Батановци, Омуртаг, Симеоновград, Върбица. Основната причина е вече публично известна, това е нарушеното водоподаване заради намалелия дебит на водоизточниците поради продължилата суша. Знаете климатичните аномалии, които се получиха тази година: неравномерност на валежите, обилни валежи, които се редуват с продължителни периоди на липса на такива, което доведе и до намаляване на дебита в много от водоизточниците и много от язовирите. Това, което ние имаме като информация, е публичната информация, която Министерството на околната среда и водите изнесе след свикването на Съвета по водите. Там бяха посочени три язовира, които имат под 50% във водосбора си. Това са язовирите „Дяково“, „Асеновец“ и „Ястребино“.
В останалата част – това, което е в правомощията и в политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, е политиката във ВиК отрасъла. Ние сме отговорната институция за провеждане на политиката във „Водоснабдяване и канализация“. Промените в Закона за водите от 2009 г. и последвалата реформа поставят основи на прилагането на последователен, систематичен подход за планирането и управлението на ВиК инфраструктурата. Регионалните генерални планове за ВиК за територията на цялата страна, това е основният планов документ, който беше разработен за дефиниране на нуждите от инвестиции и постигане на съответствието с изискванията на директивите в областта на опазване на водите и устойчивост на системите.
През 2014 г. беше приета от Министерския съвет Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията и План за действие към нея, която Стратегия затвърждава принципите и целите на реформата във ВиК отрасъла за финансово и екологично устойчив отрасъл, който да предоставя една ефективна услуга на поносима цена. В Стратегията са включени предложения и мерки за изпълнение и финансиране постигането на целите за десетгодишен период. Вследствие на извършените промени, ВиК инфраструктурата, знаете, е публична собственост – общинска и държавна, разделена на функционален принцип, учредиха се ВиК асоциациите във всички административни области като представители на собственици на инфраструктурата и се сключиха 15-годишни договори за стопанисване, поддръжка и експлоатация на ВиК системите с ВиК операторите.
Министерството систематично въвежда изисквания, заложени в Закона за водите, и изпълнява Плана за действие към Стратегията, като от разписаните мерки в Плана вече има изготвени и приети подзаконови нормативни актове, указания, методики в изпълнение на мерките. Ще ги изброя: Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационни услуги; Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационни услуги; Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им; Правилник за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация; Насоки за промени в нормативната уредба за прилагането на индивидуални и други подходящи системи за пречистване на отпадъчни води и така нататък. Има и указания за отчитане и приемане на инвестиции, извършени от оператора по ВиК, като част от задължителните по договора с Асоциацията по водоснабдяване и канализация.
Една тема, която стои отворена в изпълнение на Стратегията, това е финансирането и инвестициите във ВиК сектора. През настоящия програмен период по Оперативна програма „Околна среда“ са разработени на 14 области регионални прединвестиционни проучвания. Има и за Смолян като пилотен проект, който вече е стартирал, като дефинираните проекти са на стойност 1,8 млрд. лв., за Смолян приблизително 90 милиона. През 2020 г. ще започне изготвяне и на регионални прединвестиционни проучвания на още шест области – това са Велико Търново, Габрово, Плевен, Софийска област, Търговище и Хасково. Предоставените безвъзмездни средства категорично няма да покрият всички нужди за цялата страна, които са в порядъка на 11 млрд. лв.
Другите източници на финансиране, които използваме за модернизиране на ВиК инфраструктурата. В последните пет години от бюджета на МРРБ са вложени 111 млн. лв. във ВиК инфраструктура, от държавни инвестиционни заеми – 91,5 милиона, и 330 милиона са инвестирани от ВиК операторите в рамките на техните инвестиционни програми. Със средства от държавен инвестиционен заем от Международната банка за възстановяване и развитие и държавно съфинансиране успешно приключи изграждането на язовир „Пловдивци“ – първият язовир за питейни нужди, построен в България през последните 30 години.
Предвид промените в климата за редица населени места за осигуряване на устойчивост на водоснабдяването решение и в бъдеще ще бъде изграждането на нови язовири. Ние сме намерили предишни планове за изграждане на язовири, като такива има за язовири „Кюстендил“, „Черни Осъм“ и „Бяла“. Към момента в бюджетната прогноза 2020 – 2022 г. са залегнали 73,364 млн. лв. за финансиране на по малки обекти от ВиК инфраструктурата. Средствата са ограничени и приоритетно ще бъдат насочени за решаване на проблеми и осигуряване на достатъчно количество и качество на питейната вода към населени места, имащи нужда от това.
Какви са предизвикателствата и състоянието пред ВиК отрасъла? В страната има изградена значителна ВиК инфраструктура, но тя е проектирана за население от 9 милиона души и при други характеристики на индустрията. Днес населението е около 7 милиона, потреблението за промишлени цели е намаляло в пъти, а средствата, необходими за поддръжка на мрежата, която е амортизирана, растат. ВиК дружествата оперират в условия на намаляващи приходи и увеличаващи се разходи.
Установяването на устойчива рамка за развитието и функционирането на ВиК инфраструктурата и предоставянето на надеждни услуги безспорно изисква значителни инвестиции, като цената на водата не може да генерира значителни средства, от една страна, поради намалялата консумация, а от друга – предвид факта, че увеличаването на цените на ВиК услугите ще надхвърли прага на социалната поносимост. Затова стои предизвикателството да се намери систематичен подход за финансиране на отрасъла. Проблемите на все повече места в страната са силно амортизирана инфраструктура с чести аварии. Другият проблем е все по осезателно усещане на промените в климата, както вече споменах, дългите периоди на засушаване, пресъхване на водоизточници, последвани и от периоди на интензивни валежи и наводнения. Това поставя под изпитание съществуващата ВиК инфраструктура, която трябва да бъде адаптирана към тези промени. В редица населени места през лятото и есента има недостиг на вода, а в същото време намираме непрекъснато и нерегламентирано използване на питейна вода чрез незаконни сградни отклонения. Проблем е и употребата на питейна вода за поливане на насаждения и градини.
Консолидацията е условие за ефективност и адекватно адаптиране към условието на развитие на страната и на ВиК инфраструктурата, като предоставянето на услугите от един ВиК оператор на по-големи територии позволява генериране на икономии от мащаба ефективно планиране и разходване на средства, като се взимат нуждите на територията като цяло и се избягва фрагментираното и частично инвестиране на парче. 22 са областите в България, които имат консолидиран ВиК оператор.
Това, което предстои пред Министерството, е Законът за ВиК като приоритетен. Има създадена вече работна група от месец септември. Тази работна група е имала заседание, на което е представена Концепцията за изработването на закона. Очаква се от всички 54 членове на работната група и всички институции, които имат отношение, да дадат своите коментари, предложения по така предложената Концепция за закон и да се изработят вече съответно и текстовете на закона.
Необходимостта произтича от няколко фактора. Първо, да се изведе специфичната уредба на отрасъл „Водоснабдяване и канализация“ в специален закон. Второ, да се обедини в общ нормативен акт уредбата относно собственост, стопанисване, експлоатация и поддръжка на ВиК съоръженията и системите; предоставяне и регулиране на ВиК услуги; планиране и финансиране на инвестиции във ВиК инфраструктурата; осъвременяване, опростяване и прецизиране на нормативната уредба, както и елемента намаляване на административната тежест. Към момента отрасълът функционира в условията на сложна нормативна уредба, която трябва да бъде променена.
Основните постановки в Закона, в бъдещия нормативен акт, са запазване на публичния характер на ВиК инфраструктурата, създаване на условия за прилагане на регионално предоставяне на услуги чрез условие една административна област, една обособена територия, една асоциация по ВиК, един ВиК оператор, централизирано планиране и финансиране на инвестиции, опростяване на процеса на регулиране, запазване на прага на социалната поносимост на цената, дългосрочни договори между асоциациите по ВиК и ВиК операторите.
Знаете, че съгласно насоките на Оперативна програма „Околна среда“ могат да кандидатстват и да бъдат бенефициенти тези ВиК оператори, които са във ВиК асоциация, така че тези, които направиха окрупняването и имат ВиК асоциации, предоставиха управлението на инфраструктурата на ВиК оператора, ще имат възможност. Вече има сключени 11 договора за финансиране на ВиК инфраструктура, като общата стойност на средствата е, както казах, 1,8 млрд. лв. Ще спря дотук.
Може би трябва да кажа няколко думи относно водната криза в Перник, която всъщност стана поводът както за днешната тема в нашата Регионална комисия, така е повод и за утрешно изслушване в Народното събрание.
Стартът на кризата в Перник е от ниско ниво продължителен период на засушаване, ниско ниво в язовира и налагащият се воден режим. Това, което беше отчетено като проблем, е късното въвеждане на водния режим и спиране на подаването към промишлените консуматори. Знаете, че със заповед на Министерството на околната среда и водите беше спряно подаването към промишлените консуматори на 19 ноември 2019 г.
Разбира се, тази тема се разследва от прокуратурата, така че прокуратурата ще установи кога и как е трябвало да бъде въведен режимът, така че да спестим вода и да може ВиК операторът да подава вода към потребителите по продължителен период от време.
Язовир „Студена“ е едногодишен изравнител, така че неговите основни притоци са от снеготопене и от дъждове. С решение и становище на кмета на община Перник такъв режим беше въведен. Той функционира и до момента. ВиК операторът от самото начало предлага нов режим с пускане и спиране еднократно в денонощието и вода към потребителите само в часовете от 16,00 до 22,00. Това не беше прието от кмета на Перник господин Владимиров. Той въведе друг режим, в който има пускане и спиране два пъти в денонощието, и потребителите имат вода сутрин и вечер.
Има ново предложение от ВиК оператора с настояване за въвеждане на режим само вечер. Аргументите, които ВиК операторът е посочил, са множеството аварии, които предизвиква двукратното спиране и пускане на вода по водопроводната мрежа, силно амортизирана мрежа, която се влияе от всеки един хидравличен удар. Колкото плавно и постепенно да се пуска водата, всички, които са в тази сфера, знаят, че това неминуемо води до създаването на хидравлични удари. Мрежата наистина е много амортизирана и авариите са по 15 нови аварии на ден. Нито едно ВиК дружество няма как да се справи с такова предизвикателство.
Асоциацията на ВиК операторите ще реагира, вече имаше изпратен екип от Благоевград. Изпратили сме писмо. Имаме уверението от колегите, че ще изпратят още екипи и водоноски, за да може да се отстранят авариите. Проблемът е, че те се явяват всеки ден на различни места, така че отстраняването на едни аварии не решава проблема изобщо.
В последните 15 дни, за да се опитаме да бъдем в помощ за справяне с кризата, въпреки че Министерството на регионалното развитие и благоустройството няма този капацитет и няма тези правомощия и компетенции, ние предизвикахме срещи с различни експерти, професори, доценти, инженери, от които да получим предложения, становища за справяне с проблема и намирането на допълнителни водоизточници, от които да можем да прехвърлим вода към потребителите, към язовир „Студена“. Всички предложения, които бяха направени, и в писмен вид имаме две предложения, сме изпратили по компетентност на Министерството на околната среда и водите. Днес се чух с колегата Нено Димов с молба по-бързо експертите на „Басейнова дирекция“ да ги оценят, да ги анализират и да направят своята преценка кои от тези предложения са възможни за изпълнение, защото знаете, че това е все пак намеса във вододайната зона на язовир „Студена“, така че това трябва да бъде оценено от експерти. Министерството на регионалното развитие и благоустройството няма такива компетенции, няма хидроинженери, няма експерти и компетенции да оцени тези предложения.
Другото, което е ново и искам да споделя – вече е публично известно, че беше проведено Общо събрание, на което се взе решение за освобождаване на директора на ВиК – Перник, и решение за назначаване на нов директор. Поради правен проблем директорът, за който се взе решение да бъде назначен, не е освободен от ВиК – Шумен, така че няма как да бъде назначен в Перник.
Това, което предприехме – беше назначен вчера, има сключен договор с прокурист, който ще има широки правомощия за управление, дори и самостоятелно, във ВиК – Перник. Господин Камен Каменов е новият прокурист на ВиК – Перник. Това е човекът, който кметът господин Владимиров препоръча още при първата среща, която направихме в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Той го придружаваше, препоръча го като добър експерт, добър инженер, който познава системата и може да бъде полезен в критичната ситуация.
Във вчерашния ден бяха проведени разговори и с господин Владимиров, и с господин Каменов, така че този инженер, който беше препоръчан от кмета, беше назначен за прокурист. Очакваме вписване в Агенцията по вписванията. Надявам се диалогът, който беше прекъснат в последните дни поради липса на комуникация, недобра и трудна комуникация между местната власт в лицето на кмета на Перник и директора на ВиК дружеството, която смятаме, че е безкрайно необходима и важна в настоящата кризисна ситуация, надявам се, че тази комуникация ще бъде много добра, така че всички заедно с общи усилия да намерим решение на проблема в Перник.
Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, това беше информацията.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър.
Колеги, предлагам да процедираме по принципа на блицконтрола – по два въпроса от група по реда на числеността на групите, след което всяка от групите може да представи в изказване становище, ако има такова.
Има ли възражение срещу тази процедура на дискусия? (Реплика от народния представител Манол Генов.)
Колегите от ГЕРБ им дадоха идея да Ви прехвърлят един въпрос, така че няма проблем. (Реплика от народния представител Манол Генов.)
Съгласен ли сте принципно с процедурата, защото трябва да стъпим на някаква логика в дебата? (Реплика.)
Да, да мине тур по два въпроса от всяка от формациите, след което ще има възможност за изказвания. Ако желаете, направете направо изказване, аз нямам възражение. Утре ще се говори достатъчно по темата. Това заседание беше насрочено преди три седмици, както знаете, не знаехме, че утре ще има питане, така че молбата ми е по-конструктивен да е разговорът и наистина да търсим повече решения на проблемите, отколкото някакъв тип по общо говорене.
Колеги от ГЕРБ, първия си въпрос ще го зададете ли?
Заповядайте, господин Шишков.
МЛАДЕН ШИШКОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Моят въпрос е общ по темата, но Вие казахте, че сте провели среща с експерти, които са предложили различни варианти на решение. Дали е възможно да дадете малко предварителна информация относно какъв е типът на решенията, какво предлагат, като излезем от ситуацията? Да получим малко повече информация по тази тема.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, госпожо Министър.
МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Три са предложенията, които бяха дадени – две в писмен вид и едно в устен вид, при проведената среща.
Първото от предложенията е за тестови сондажи в зоната на язовира, във вододайната зона, които да дадат количеството вода и нейното качество да бъде изследвано. След това да се прецизира и да се вземе решение дали да бъдат правени постоянни сондажи, от които да се черпи вода от тази вододайна зона при аварийни ситуации и да се подпомага дебитът, който трябва да отиде към пречиствателната станция за питейни води. Предложението съдържа и водопровод по дъното на язовира, който от сондажите да отвежда водата директно към пречиствателна станция за питейни води, да не се смесва тази вода с водата в язовир „Студена“.
Второто предложение е от други експерти, които предлагат няколко неща. Първото е за бента, който съществува при помпена станция „Крапец“, която беше спряна. Тя подаваше вода за високите части на Радомир и беше спряна, но там има водохващане и бент, който е направен, за да се осигури резервоар с вода, откъдето тази вода се изпомпва към Радомир. Първото предложение е да се премахне този бент и цялото водно количество, което е резервирано там, да бъде пуснато към язовир „Студена“. Другото е изчерпване на вода от пещери, които спелеолози са намерили в района и предлагат да бъде изчерпана вода от тези пещери.
Третото предложение, което ни беше дадено в устен вид, е един водоизточник, който по стари карти на водоизточниците се намира при село Друган. Беше ни представено, че този водоизточник в момента не се използва. По стари данни има 100 литра в секунда. По принцип това е идея, която смятаме, че трябва да бъде проверена – дали на място това е така, дали този водоизточник е включен в помпената станция, която е наблизо, или не.
По останалите две идеи нямаме никакви компетенции да можем да ги оценим, да ги проверим и да вземем решение дали са изпълними, дали трябва да бъдат изпълнени. Това могат да го кажат инженери, хидролози, които могат да оценят тези предложения, затова сме ги изпратили по компетентност на Министерството на околната среда и водите.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Господин Шишков.
МЛАДЕН ШИШКОВ: Благодаря за отговора.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Колеги от БСП, кой ще вземе думата?
Господин Бонев.
ЛЮБОМИР БОНЕВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаема госпожо Министър, вземам думата като депутат от Перник и като перничанин преди всичко, живеещ там със семейството си.
Госпожо Министър, това, което представихте, ще си позволя да направя една малко по-голяма хронология на събитията, довели Перник до затруднено водоподаване, както казахте. За мен това си е воден режим явен, водна криза, бих казал.
Още април месец се е знаело, че язовир „Студена“ е на такива нива и обеми, които сами по себе си няма да осигурят водоподаването към град Перник. Не може да отречете, че на 20 септември Ви питахме от трибуната на Народното събрание за състоянието на язовир „Студена“ и водоподаването към град Перник. След което има писмо от управителя на ВиК, град Перник – искам хронологията, преди да мина по съществото – до председателя на Водната асоциация в Перник, вече бившият областен управител, до председателя на Общинския съвет и до кмета на община Перник, бившият, в което писмо се казва, че е наложително налагане на воден режим на град Перник. Кой е прикрил мярката, кой не е дал публичност на тази информация? Има си компетентни органи, надявам се да ги разследват. Това е хронологията.
С встъпването на длъжност на новия кмет, което се осъществи, първата мярка, която предприе, изключително болезнена, беше налагането на водния режим в град Перник в сутрешните и вечерните часове, за да имат възможност всички перничани преди всичко да се обслужват нормално, доколкото е възможно. От тогава до настоящия момент, с изключение на трите предложения, които сте получили – сондажи, пещери и извор в Друган, ние не видяхме нищо конструктивно и оперативно да се случва в града ни.
Другото, на което искам да обърна внимание. Абсолютно права сте. Аз твърдях, че цифрата е 100 хиляди, Вие казвате, че 133 хиляди жители на Перник и на Пернишка община са без вода, като визирам град Батановци, който го споменахте, там от 10 – 12 дни няма вода, в момента се прави аварийно някакво трасе, квартал „Църква“ 7 хиляди души 6 – 7 дни нямат вода, също сериозен проблем. Има страхотно социално напрежение в Перник, нагнетява се. Липсата на комуникация от управителя на ВиК, който и към настоящия момент не знаем управител ли е, не е ли управител, той бе публично уволнен. Но не сте права, може би не правите правилните внушения, че кметът на общината е избрал прокуриста на ВиК – Перник. Не знам откъде Ви е тази информация. Доколкото знам, това става с писмо на Регионалното министерство, така че не знам защо решихте и защо внушавате, че кметът на община Перник е направил това назначение? (Реплики.)
Това, че го е предложил, и аз мога да предложа пет ВиК специалисти. Много удобно е да се прехвърля вината върху кмета на общината, който в случая отнася всичките грешни, ненавременни, безотговорни действия на предишните, било то областен управител в лицето на Ирена Соколова, кметът на общината Вяра Церовска и все още не се знае дали и управителят. Това са хората, пряко отговорни за режима в град Перник, държа да го подчертая. Това са хората!
Мога да говоря много за отговорностите. Мога да говоря за отговорностите: защо ВиК асоциацията в Перник, знаейки на 9 октомври, че предстои воден режим, на 30-ти свиква извънредно заседание и си вдига бюджета, без изобщо да се повдига темата? Много е интересен протоколът от това заседание. Да се види кои са присъствали примерно, с ясното съзнание, че Перник подлежи на воден режим. Защо е скрито още на 9-ти? Защо е скрита информацията от перничани? Управителят на ВиК защо е скрил? Защо шест месеца ние, перничани… И Вас Ви информирахме, госпожо Министър. Това е за отговорностите.
Сега, от тук нататък режимът. Явно Министерството няма реална представа как да се случат нещата в Перник, какви действия да се предприемат. Областният управител – елементарни действия: свикване на Областния съвет по сигурност, има Областен съвет за предотвратяване на бедствия и аварии – абсолютно нищо. Абсолютно нищо! Криза в управлението на ВиК – прокурист, управител, липсващ управител.
Така че, госпожо Министър, искаме да знаем точни и конкретни действия: едно-две-три в оперативен порядък, за да знаят перничани и жителите на община Перник кога ще се реши проблемът, и изобщо проблемът решим ли е към настоящия момент?
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Всъщност въпросът Ви какъв е?
ЛЮБОМИР БОНЕВ: Всъщност въпросът ми е точно това – какви действия е предприело Министерството на регионалното развитие от обявяване на настоящия режим до момента за предотвратяването му?
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, госпожо Министър, въпреки че това беше предмет на Доклада и на предварителната информация на практика.
МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Благодаря, господин Председател.
Първо, няколко неща фиксира господин Бонев, искам да уточня. Ако е имало грешки при черпенето на вода от язовир „Студена“ във времето през тази година, знаете, че прокуратурата разследва. Ако има небрежност, ако има грешни действия, то това е работа на компетентните органи да го установят и да се носи отговорност.
По това колко вода е имало в язовира, колко вода е била разрешена за черпене, колко вода е трябвало да бъде стопирана за черпене към промишлеността, всички Вие, които сте в Регионалната комисия, знаете, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството няма отношение по този режим на водочерпене. Министерството на регионалното развитие и благоустройството дори не притежава информация за притока, оттока, нивата и обема на съществуващата вода в язовирите. Ние не притежаваме, не събираме и нямаме такава информация. Това е информация, която се събира в Министерството на околната среда и водите, и компетентното Министерство, което може да ограничи, да забрани или да разреши ползването, е Министерството на околната среда и водите. Колеги, Вие най-добре знаете това.
Неслучайно беше свикан Експертният съвет по водите, който също е към Министерството на околната среда и водите, да разглежда въпроси, свързани с намаления обем в някои язовири за водоснабдяване.
Само да уточня, че прокуристът се назначава от управителя на ВиК дружеството. Тези отношения не са минали с писмена кореспонденция между Министерство, прокурист. Ние не го назначаваме. Прокурист се назначава от управителя. Това, което ние сме поискали, е да има широки правомощия, за да може да взима решения и да използваме неговия капацитет, такъв какъвто той го има като бивш управител на ВиК, така че да търсим бързо справяне с кризата.
Ще бъде некоректно да кажем, че преди да има приток в този язовир, може да спре режимът в Перник. Некоректно ще бъде към жителите на Перник, към потребителите от язовир „Студена“, защото притокът и в последните дни, това, което ние сме поискали като информация, се движи в порядъка на 46 – 55 – 67 – 62 литра в секунда, прочетох за последните четири дни, а разходът от язовира е 350 литра в секунда. Сами разбирате, че притокът е малък и режим е необходим, така че да може да бъде съхранено и използвано това количество вода по-дълго време и да не стигнем наистина до криза, в която да няма вода. Затова е и предложението на ВиК оператора. Разбирам, че кметът не го е приел, има други съображения, така че на местно ниво трябва да бъде решавано какъв да бъде режимът, кога и как да се справим със ситуацията.
И пак казвам: управлението на водите не е в нашето Министерство.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, господин Бонев, за отношение. (Народният представител Любомир Бонев говори при изключен микрофон.)
МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Аз не съм твърдяла, че се назначава от кмета. Казах, че е препоръчан от кмета като добър инженер. Той го доведе в Министерството, за да даде съвети как да се справим със ситуацията. Надявам се това да е добър избор и да имаме добър диалог между кмета и прокуриста, за да може на място да се вземат бързи, адекватни решения и да се справим с тази ситуация.
ЛЮБОМИР БОНЕВ: Това е добре. (Реплики.)
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Господин Председател, дайте някакъв регламент, всеки си говори…
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Господин Бонев, нали взехте отношение?
ЛЮБОМИР БОНЕВ: Не, не съм. Аз исках да продължим.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Някакъв регламент да спазваме.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Господин Аталай, имате думата.
РАМАДАН АТАЛАЙ: Аз се извинявам, че темата е Перник и водоснабдяването на Перник, което не е проблем само на Перник и на Министерството, а е проблем на Министерския съвет.
Някак се учудвам, госпожо Министър, на оправдания от типа: „Министерството на регионалното развитие не отговаря, отговаря брат ми.“ Мисля, че в този Министерски съвет има един министър председател, който отговаря за всички министри, и когато има един такъв проблем, вече са несъстоятелни такива отговори: „Аз не отговарям за продажбата на баниците.“
Моят въпрос е, за да не утежним повече ситуацията в Перник, тя е ясна, в Перник ситуацията е изпусната, ще чакаме Всевишният да докара валежите, за да могат колегите да идват всеки ден бръснати на работа, защото ги гледам понякога идват и неглиже. (Оживление.)
Ние утре имаме въпроси. Ще зададем и от трибуната, разбира се, някои въпроси. Същевременно има някои неща, които, без да ги задаваме от трибуната или тук, когато сме на Комисия, можем да отидем при Вас и да ги разрешим.
Нашият въпрос, за да спазим правилата и процедурите във връзка с блицконтрола, е: какво предвиждате? Идва краят на годината. До края на годината трябва вече всички язовири, определени от Министерския съвет, от общините да бъдат безвъзмездно дарени на държавата, прехвърлени като дарения. Доколкото знам, имате информация, но нямате решение и въпросът ми е следният. Кадастралните карти, за които е платено и са дадени много пари, са направени. Знаете, че са взети стари данни и имотите там вече не съвпадат с реалната ситуация. В кадастралните планове язовирите, които съществуват, има и частни имоти. Вашите областни управители натискат общините: „До края на годината Вие трябва да прехвърлите язовира.“, а общината не може да издаде актове, защото там има частни имоти. На някои язовири преливниците не са включени в тези кадастрални планове, не са и единични случаи. Какво мислите да правите в този случай, защото пък и кадастърът е при Вас? Тук вече господин Нено Димов няма да може да излезе на преден план.
Мисля, че голяма част от общините, и то особено от Вашия район, чакат отговор и са в една такава ситуация – областните продължават да настояват, а претенциите на хората да не навлязат в частните им имоти са много сериозни. Да чуем този отговор и после ще продължим за следващия. Благодаря.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря, господин Аталай.
Заповядайте, госпожо Министър. Въпросът е доста специфичен. Ако е необходима някаква допълнителна информация, разбира се, може да се предостави и писмено на господин Аталай.
МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Аталай, наистина има въпроси, които не са към нашето министерство. Миналата седмица имаше среща при Президента на Република България, на която бяхме поканени господин Нено Димов, министърът на икономиката Емил Караниколов и аз, като всеки от нас докладва по темата в рамките на неговите правомощия. На тази среща господин Караниколов докладва точно за прехвърлянето на язовирите, защото темата е към Министерството на икономиката, за проблемите, които стоят за разрешаване, включително и проблема, който Вие визирате – че работят и с областните управители, и по места, където има въпроси, съдействат и гарантира, че язовирите, които са посочени за прехвърляне към Държавната консолидационна компания, въпреки че няма реално прехвърляне, въпреки че се готвят документи в момента, те са ангажирани да ги приемат, да ги следят като съоръжения и дори ако е необходимо, да ги ремонтират, независимо от липсата на реално прехвърляне към Компанията. Така че малко повече информация бихте могли да получите по тези въпроси, по проблемите, от Министерството на икономиката.
Съжалявам, уважаеми народни представители, че се налага да кажа, че има теми, които наистина не ги движи Министерството на регионалното развитие и благоустройството и аз няма как да Ви докладвам по тях, но такива са фактите както за състоянията на водоизточниците и за нивата в язовирите за питейни нужди, така и по тази тема, която току-що визирахте.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Господин Аталай, за становище.
След това, с разрешение на колегите, ще дадем възможност за втори въпрос на ДПС.
РАМАДАН АТАЛАЙ: Ние дълги години сме работили с Вас. Аз имам мнение, че Вие много бързо схващате нещата. Попитах за кадастралните карти и за кадастъра, което е под Ваше управление. Какво ще се случи с кадастралните планове, по какъв начин ще дадем на общините възможност, за да могат да търсят решение?
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Госпожо Министър.
МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: По тази тема, господин Аталай, ще Ви информирам допълнително. Нямам в момента готовност да информирам къде има такива проблеми и как се решават те в Агенцията по кадастъра, но се ангажирам, ще събера информация къде има проблеми, как могат да бъдат решени, и ще Ви информирам допълнително.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Господин Али, заповядайте.
ТАНЕР АЛИ: Първо по темата „язовирите“, за да направя после връзка с въпроса.
Уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Досега проблемът в България беше, че трябваше да изпускаме язовирите заради притеснения от наводняване, трябваше да изграждаме допълнително диги или допълнително да отстраняваме проблеми по язовирните стени, за да ги рехабилитираме. Заради екологичните промени, виждате от няколко години какъв е проблемът, вече започна и проблемът с отводняването, или пък язовирите, които са от национално значение, като национални обекти, ние ги знаем кои са, Вие ги споменахте в увода си, там, където имаме и водохващания към определени градове, имаме проблем може би с регулацията на тези язовири.
Казвайки, че Министерството на екологията и Министерството на регионалното развитие са ангажирани – хубаво е и председателят, и заместник председателят на Комисията да чуят – Вие тук не споменахте Министерството на земеделието, или Агенция „Напоителни системи“, където може би е основното разковниче на този проблем, който в момента е в Перник, но утре ще дойде и в другите общини. И за язовир „Ястребино“ казахте, и за други национални обекти.
„Напоителни системи“ с договори към земеделски производители, знаете, черпят от същите язовири, където има водовземания и за питейни нужди. Какво се получава? „Напоителни системи“ продава буквално вода, за да се самоиздържа, знаете каква е процедурата, а в същото време общините чрез ВиК дружествата си вече, чрез асоциациите правят водохващания и чрез пречиствателни станции за питейни води водоподават, но тези води се вземат от специално направени за тази цел кули, водовземни кули, където черпенето на вода се прави на ниво над мъртва зона, при определени кубически метра вода. По тази логика аз не мога да си обясня как до дъно е стигнала? Как експертните органи от „Напоителни системи“, които са около язовирните стени и се грижат за тези язовири едновременно, защото служители на „Напоителни системи“ основно, където са изградени такива техни административни сгради на самите стени, да го кажа буквално, се грижат за тези вододайни зони, не са съобщили за такъв проблем, че вече е под мъртва зона самата водна зона? И в един момент се получава така, че под мъртва зона ние се опитваме пак да черпим вода за питейни нужди. В Перник това ще е огромен проблем. Дори да наливаме вода в този язовир и да намерим водоизточници, които влизат в тази язовирна система, ако няма озонаторно пречистване на тази вода, как ще я подаде на населението? Тук вече и Министерството на здравеопазването също влиза в действие.
Това е много сложен проблем и е прав колегата от Перник, като казва, че трябва да има твърдо решение, и то от експерти, междуведомствена комисия, която да бъде създадена, и да се реши основно този проблем.
Другото, което е – Вие споменахте няколко области и няколко градове, които в XXI век все още са на воден режим. При всички тези необходими работни проекти, особено технически проекти, на Министерството на регионалното развитие и Министерството на екологията по европроекти или други национални проекти бяха дадени за технически проекти определени средства, включая и Омуртаг тук, мисля, че бяха около 250 хил. лв., бяха дадени тези средства, работните и техническите проекти се направиха, не идейни, и в един момент финансирането все още не е направено и този проблем продължава години наред.
Основното е, че 80 – 90% от водопроводната мрежа просто е ерозирала и докато тя не се смени, колкото и вода да подаваме, това е една бездънна каца, от която никога няма да достигне вода до населението. Това е основният проблем. Това трябва да бъде и решение, ако е необходимо, със специално решение на Министерския съвет, не знам как да бъде това, но първо да бъдат финансирани точно тези общини, където има проблем с водоподаването към гражданството. Това ми беше въпросът. Основно за Омуртаг ми е въпросът. Благодаря.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, госпожо Министър.
МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Аз по-скоро ще се съглася с това, което чух до момента, че са много институциите, които имат определени компетенции по стопанисване на язовирите, по черпене на вода от язовирите. Факт е, и според мен няма нужда от нова работна група, която да обследва всички тези язовири, които имат проблеми, а по-скоро това трябва да направи Националният съвет по водите, който се занимава точно с тази тема. Всички тези проблеми, които Вие посочихте, могат да бъдат дискутирани в този Национален съвет по водите. Това може да бъде предложение към министър Нено Димов и там да присъстват всички, които имат отношение – и Министерството на земеделието, респективно „Напоителни системи“, и Министерството на регионалното развитие, та дори и Министерството на енергетиката, защото знаете, че и те имат отношение по ползване на води от язовири. Наистина е комплексен въпросът.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Изказването на господин Али по-скоро беше като предписание за решение, отколкото като въпрос.
Колега Колев, заповядайте Вие за въпрос.
ГЕОРГИ КОЛЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Госпожо Министър, трудна Ви е работата. Когато има много вода – проблем, но Вие отговаряте. Когато няма вода – пак проблем, пак Вие отговаряте.
Вие много добре казахте, че не отговаряте в момента за управлението конкретно на тези големи водни обеми, обаче както виждате, в момента отговаряте за проблема с водите, и де факто Ви го стоварват на Вас в случая.
Имам един съвет към Вас, много е кратък. Готов съм да се включа на чисто експертно ниво с Ваш заместник министър, буквално за един ден можем да направим един алгоритъм – прост, елементарен. Казвам го от опит за онази прословута комисия, която ръководех едно време и на която база Министерският съвет определи междуведомствена комисия, в която има и Ваш заместник министър, и на Здравеопазването, и на Екологията, тя трябваше да се отчете в Народното събрание, и не е направила такъв отчет, която много лесно може да анализира с помощта на шефовете на ВиК дружества, с помощта на „Напоителни системи“, с помощта на басейнови дирекции, и на РЗИ-тата следния анализ. Потокът на водата от водосборните райони през язовирите до чешмата на съответния човек, там има различни отговорности с различни датчици, с различна сигнализация: зелено – нормално, жълто оранжево – имаме проблем, червено – имаме голям проблем.
Тази ненавременна информираност първо към Вас, тази ненавременна информираност към населението води от една социална цена – наистина чест прави, че се поддържа години наред ниска – до социална нетърпимост обаче от проблема, като се оформи. Тогава не можем да обясним на обществото: много евтина цена имаш, обаче нямаш вода.
Когато имаме навременна информираност, ние можем навреме да информираме обществото и за количествените ограничения, които се налага да се правят, и за качествените ограничения, които се налага да се правят. На база тях имаме възможност бързо да сложите на масата в Министерския съвет приоритизация за спешните нужди, проблемните ремонти, които трябва да се направят, и няма да изпадаме в такъв тип ситуация, в която точно тук този състав трябва да решава проблемите – от една страна законодателят, от друга страна Вие, която управлявате част от процеса на водите, и да носим една отговорност, която няма как да направим тук.
Затова, изкарвайки един алгоритъм на правилност на движението на водата с навременна сигнализация, давайки я в този Национален съвет по водите, включвайки тези Ваши експерти и този междуведомствен съвет, който го има, те биха могли лесно да си свършат работата. Защото, както казаха колегите, ако навреме шефът на ВиК бил сигнализирал за проблематиката, която предстои, и навреме да се вземат решения, нямаше да водим тези разговори и да хабим пари на данъкоплатеца в момента да обсъждаме проблема.
Така че, дайте да сложим на обществото проблематиката, дайте да търсим решението и да не се крием зад нея, защото, ако не сигнализираме сега, след 20 дни ще се покаже отнякъде. Тогава и обществото ще знае проблемите, и ние навреме ще ги знаем, и навреме ще приоритизираме, и навреме ще сложим екипи да ги решават, но наистина професионалисти.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря, господин Колев.
Разбрахме тезата. То е като становище, а не като въпрос…
ГЕОРГИ КОЛЕВ: Да не се впускам в цялостната разработка, казвате, господин Председател, добре.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: …така че министър Аврамова няма нужда да отговаря.
ГЕОРГИ КОЛЕВ: Заявявам готовност, ако трябва да помогнем, за да се случат нещата. Благодаря.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, госпожо Министър.
МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Благодаря, господин Председател.
Аз разбрах идеята на господин Колев и начина на действие. Само едно допълнение. Управителят на ВиК е сигнализирал. Басейнова дирекция са знаели за проблема. Истината е, че ние научихме на много късен етап, че там има проблем, защото съгласно Наредба № 4 управителят е задължен да информира териториалните органи на изпълнителната власт, тоест кмета и областния управител.
Ние се включихме в целия процес на много по-късен етап, когато вече трябваше да се въведе воден режим, и тогава започнахме да търсим информация за проследяване. С моя заповед беше създадена работна група, която да проследи експлоатацията на язовира от 1 януари до момента на включване на режима, тъй като това е в нашите правомощия – ние да видим ВиК управителят, стопанисвайки този язовир, дали е управлявал правилно водите. Такава работна група имаше, тя излезе със своя доклад. Но това, че има намалено ниво в язовира, това, че има намален приток в язовира, тази информация не сме я знаели до последния момент, докато не се въведе водният режим и вече не стана голямата криза.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря, госпожо Министър.
ГЕОРГИ КОЛЕВ: Госпожо Министър…
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Колеги, аз съм толерантен към всички, но много говорим понякога.
ГЕОРГИ КОЛЕВ: …така е, като нямате договор с дядо господ и не знаете колко вода ще дойде. Трябва по-навременно да управляваме тези информационни потоци. Затова още веднъж… (Реплика от министър Петя Аврамова.)
Да, наясно съм. Затова предлагам помощта си да помогнем. За един ден този алгоритъм може да бъде създаден и този междуведомствен екип да върши тази работа. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Господин Цветков има думата от името на ГЕРБ да зададе и втори въпрос.
ВАСИЛ ЦВЕТКОВ: Благодаря, господин Председател.
Ще бъда изключително кратък.
Уважаеми колеги! Уважаема госпожо Министър, споменахте, че през месец септември е сформирана работна група за изготвянето на Закона за ВиК. Как виждате във времето изготвянето му, кога ще може ние да го прегледаме и да го приемем? Бихте ли се ангажирали с някакви срокове?
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Заповядайте, госпожо Министър.
МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Предвид това, че е изцяло нов закон, който трябва да регулира цял един сектор – ВиК сектора, това, което ние си поставяме като разумни срокове, в които ще имаме готови текстове, които да могат да бъдат качени за обществено обсъждане, е месец май 2020 г.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Колега, нещо допълнително желаете ли като уточняващ въпрос? Не.
Колеги от БСП?
Господин Генов.
МАНОЛ ГЕНОВ: Искрено Ви съчувствам, госпожо Министър, че попаднахте в такава ситуация. Но добре е да се направи един анализ защо се случи това в Перник? Знае ли сте, не сте знаели, аз имам един въпрос. Не от вчера знаете, че загубите на ВиК – Перник, са 75%.
ЛЮБОМИР БОНЕВ: 80%!
МАНОЛ ГЕНОВ: Добре, 75% да приемем. На четири кубика, които изтичат, един кубик се фактурира, другото изчезва. Направих си труда да погледна разчетите за 2017 г., Перник е бил със 75% загуби.
Направете си един много добър анализ. Не е само Перник, много са ВиК дружествата, които са в това състояние. Защо? Залагаме в бизнес плановете понижаване на загубите. Няма такова нещо. На много места загубите се качват. Там, където е инвестирано, си личи. Направих си труда да погледна Враца, Бургас – има реално намаление на загубите. И Господ да слезе в Перник, и той не може да реши въпроса. Не прокурист да го направим, управител да го направим, изпълнителен директор – нищо не може да стане. Хванете се сериозно, какво прехвърляте топката сега в МОСВ?
Госпожа Виденова знае, всеки понеделник всеки управител на ВиК оператор дава справка на министъра за безводието и за режимите в селата. Не може толкова да са били безотговорни и управителят на Перник да не е предупреждавал, че предстои, че еди какво си, че еди-що си. Просто никой не го е чул, сега напразно да си хвърляме обвинения тук. Проблемът е комплексен и когато се видят такива неща… Сега какво правим? Бягаме след събитията, ще търсим в карстовите пещери вода. Глупости на търкалета! Ако излязат сондажи. Сондаж 300 л вода малко ми се вижда доста оптимистичен вариант.
Аз нямам въпрос, препоръката ми е: направете си един анализ.
Имаше, може би тук повечето хора не са били родени, една програма по байтошово време за засушаването. На много места има изградени сондажни кладенци, запечатани, работещи или не. Тази програма беше правена, за да спасява българското земеделие – онова, което го имаше по онова време, за да не се допуска силно засушаване. Има ги на карта нещата, има информацията, някой трябва да се порови да види. На много места тези сондажи имат качествена вода, която става за питейни нужди, или малко трябва да се обработи и да се пипне по някакъв начин. Всичко това е натрупано в държавата като информация, а никой не го ползва в момента. Благодаря.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Нямаше въпрос, но ако желаете да вземете отношение към изказването, заповядайте, госпожо Министър.
МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Само няколко думи.
Господин Генов, да, така е, в много от градовете инфраструктурата е силно амортизирана. Вие хубаво давате за пример Враца. Ще дам за пример и Габрово. Там при реализацията в предния програмен период на воден проект загубите са намалели наполовина. За съжаление, 2007 –2013 г. в Плевен не е реализиран такъв проект.
Като бенефициент община Перник не е подала проект за кандидатстване по ОПОС и не е реализирала такъв проект. Негативите от многото години, в които не е правена рехабилитация и реконструкция на тази водопроводна мрежа, се виждат сега. Както и господин Бонев каза, и Вие го потвърдихте, 75% загуби по водопроводната мрежа.
Това, което е хубаво и предстои в тази връзка, е, че за Перник има изготвено регионално прединвестиционно проучване и ВиК – Перник, има договор с Оперативна програма „Околна среда“ на стойност малко над 106 млн. лв. Това са средства, с които 2020 г. трябва да започне реализацията на този проект и да бъде рехабилитирана ВиК мрежата. В тази връзка хубаво е, че в Перник все пак в този програмен период ще успеем да намалим донякъде загубите в мрежата. Тези средства няма да решат изцяло проблема, те няма да подменят цялата водопроводна мрежа, но ще намалят загубите в по-поносими размери.
Наистина, господин Генов, както и останалите народни представители, които се изказаха, аз съм готова да нося всякакви грехове, но това, което не е към нашето министерство и по което нямаме компетенции, така се завъртяха нещата в последните дни, че като панацея всички очакват от Министерството на регионалното развитие и благоустройството да измисли начина. Чух и обвинения, че ние носим отговорността, ние сме виновни и не сме измислили начин, дори от кмета на Перник. Искам да Ви кажа, че не управляваме, повтарям го, ние не управляваме водите. Министерството изгражда инфраструктура, занимава се с проекти, на които е възложител, за изграждане на инфраструктура. Ние сме принципал на ВиК дружествата дотолкова, доколкото сключваме договори с управителите и следим техните тримесечни, шестмесечни, годишни отчети като търговски дружества. А иначе отношенията, които те имат по ползване на води, отношения, които имат и с местната власт, и зависимостите, които съществуват в нормативните документи, нека да разграничим греховете. Това, което ние сме виновни и което имаме като грях, ще го носим като грях, но не ни прехвърляйте всички грехове от тази криза.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Господин Генов, заповядайте за отношение.
МАНОЛ ГЕНОВ: Това е много добре. Посочете ми един договор на един управител, те се отчитат на три месеца, има ли санкции в договора на един управител за неизвършена инвестиция или някаква корекция – той да търпи санкция, или от десет заплати стават тринадесет или обратно? Има ли такова нещо, записано в договора за управление на едно търговско дружество? Ще Ви кажа отговора – няма! Няма, няма санкция. Когато не се търси отговорност за инвестициите, защото тук виждаме, че случката е в загубите, и да няма вода, и да има вода, язовир „Студена“ щеше да има четири пъти по-голям обем от действащия, ако загубите не бяха тези, и въобще нямаше да си говорим на тази маса кой контролира, кой изпуска водите и кой не ги изпуска.
Утре също предстои дебат. Ще чуете много неща, които искаме да Ви кажем съвсем откровено и експертно, и политически, разбира се, да не подмина и това, защото в крайна сметка ние сме тук да правим политика. Така че предстоят Ви сериозни действия в целия сектор, не само в Перник, а в Плевен, в Ловеч и така нататък.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря, господин Генов.
Госпожо Министър, вдигнахте ръка. Нещо желаете ли да добавите?
МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Да, само да кажа, че вече е въведен конкурсен принцип за ВиК управителите и в договорите за управление, аз и в утрешния ден ще Ви информирам, има определени изисквания към новите ВиК управители, които се явяват на конкурс. Утре ще мога да Ви дам даже и типов договор, който ние сключваме, и изискванията, които имаме към ВиК управителите. (Реплики.)
Да, договорът е тригодишен след конкурс. (Реплики.)
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Има някаква процедура, която нарушаваме непрекъснато – две отношения от една група за едно и също нещо. (Реплики.)
ЛЮБОМИР БОНЕВ: Какво да направим? Перник се превръща като отражение като че ли на цялата водна стратегия на това управление. Аз няма да вмъквам това, че още 2016 г. трябваше да е готов Законът на ВиК тата, съгласно Стратегията, приета през 2014 г., няма да говоря, че примерно средствата са на 21,85% усвояемост, няма да говоря, че всяка година трябва 800 милиона да се вкарват във ВиК сектора – всичко това е заложено в Стратегията. Говоря само с цифри и факти.
Аз ще говоря пак за Перник. Съжалявам, че се налага да говоря. 75% е загубата по водопреносната мрежа. Няма как в Министерството на регионалното развитие, министър Аврамова, да не обърнат внимание, че в последните три години ВиК дружеството работи на загуба. Няма как да не видят очевидния факт, че ВиК – Перник, с 15 до 20% надхвърля загубите, които са им заложени в бизнес плана. Вие сте принципал на ВиК – Перник, Вие сте принципал, както е и Водната асоциация в Перник. Това е един от малкото индикатори, които е трябвало още преди три години да видите.
Аз няма да се връщам за отговорностите – изредих ги поименно и стоя зад думите си. Пак Ви казвам: не е нормално Перник – на 20 км от София-град, с прекрасен язовир, който дълги години стопанисва. Не ни е виновно времето, не ни е виновно! Виновно е единствено неадекватното управление по веригата до най-високо. Благодаря.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря, господин Бонев.
Госпожо Министър, имате право да отговорите и на това.
МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Относно финансовото състояние на ВиК дружествата и загубите, които те търпят, ако разбрах правилно, визирате финансовото състояние на ВиК дружеството и с 25% вероятно визирахте финансовите, а не загуби по водопроводната мрежа.
Искам да Ви кажа, и преди малко го подчертах, че в Стратегията това, което не е изпълнено, е финансирането на ВиК сектора – огромно недофинансиране. Това, което сега ще бъде инвестирано по линия на европейската солидарност – 1,8 милиарда, по никакъв начин не стига за решаване на всички проблеми. Това е тема, по която ще се дискутира, и тема, по която трябва да се намери решение за допълнително финансиране във ВиК сектора.
А иначе има дружества, които са в много тежко състояние. Ние не сме го крили. Това е проблем, по който търсим решение, както е дружеството в Шумен. В Хасково имаме финансови проблеми, и в други дружества. Например в Добрич заради цената на ел. енергията и изцяло помпеното снабдяване с вода имаме огромен проблем. Така че проблемът с финансирането на сектора е сериозен. Не можем да вдигаме цена на вода – тя е фиксирана от Комисията за енергийно и водно регулиране, а в същото време сме на свободния пазар за закупуване на ел. енергия. Това също е един от проблемите, който можем да дискутираме в бъдеще с Вас. Ние сме ограничени на изхода и сме на свободния пазар на входа.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря.
Всъщност въпросът, който смятах да задам, до голяма степен беше изчерпан в рамките на тази процедура, която се наложи от само себе си стихийно. Действително основното е финансирането, което води до тези високи загуби. Липсата на финансиране през последните десетина години конкретно за района на Перник е комбинация от липса на инициатива на място в различни моменти на местната власт, на централното управление – тук трябва да сме наясно, че е така, и в края на краищата сега сме на прага за първи път да се случи нещо позитивно в този район.
Аз също споделям мнението, че прекалено многото свързани институции с ползването на водите очевидно има нужда от допълнителна координация. Защото МРРБ, МОСВ, Министерството на земеделието, храните и горите, свързано с „Напоителни системи“, Министерството на икономиката сега като собственик на язовирите, очевидно трябва да има някаква форма на координация. Може би в някакъв смисъл кризата в Перник е сигнална лампа, която ще действа благотворно на системата както от гледна точка на координация, така и от гледна точка на това, че поставя със сериозна сила, както се казва, необходимостта от нови съоръжения, нови язовири – нещо, за което държавата трябва да започне да заделя своя ресурс, иначе в бъдеще ще има много такива кризи.
Понеже това се изчерпа малко или много като разговор, не желая да ми отговаряте по тази тема. Горе-долу този дебат го проведохме на изнесеното заседание, на което присъстваха и шефове на ВиК операторите. Искам да задам един текущ въпрос: има ли селище или селищни образувания, които черпят от язовир „Студена“ вода, които не са на режим, защото се говореше, че някои определени квартали – богаташки, в полите на Витоша, не са на режим, докато Перник е? (Реплики.)
За „Делта Хил“ говорим, да, понеже чух, че се споменава.
МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Сега да не изпадна в такива подробности, непознавайки абсолютно всички населени места в Пернишка община, само да кажа, че когато направихме онзи ден среща с кмета на Перник, коментирахме, то беше и публично, и медийно коментирано, че има населени места, които нямат режим на водата, и едно от тях беше „Делта Хил“.
Господин Бонев вероятно е по-запознат, защото живее там и може да каже има ли населени места, които нямат режим на водата. Наистина не съм запозната. (Реплика от народния представител Любомир Бонев.)
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Господин Бонев каза, че не живее в „Делта Хил“. (Реплики и оживление.)
Моля Ви, стига, вече съвсем изтървахме нещата от гледна точка на процедура. (Шум и реплики.)
МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Там, между другото, управителят на ВиК изнесе информация, че кранът, който е в началото на водопровода и откъдето се захранва това селище, е в частен имот, до който няма достъп ВиК.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Очевидно отговорът не е наличен. Бих желал да изкажа моето становище, че е редно всички, черпещи от язовира, да бъдат на един режим, независимо дали са в богаташките селища или не, и в това отношение разчитам Министерството да прояви необходимата инициатива.
МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Такова предложение от ВиК – Перник, е направено – с режим за всички населени места, към кмета на Перник, и очакваме неговото решение в близките дни. Разбрах, че е отложено решението за нов режим на водата.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Колегата Ненков ще изкаже отношение, след като така наложихме процедурата, след което приключваме точката.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Естествено, всяка една такава ситуация, особено когато говорим за парламентарното измерение на дебата, винаги има своето политическо изражение. Разбирам и колегите от опозицията, тяхното становище, особено господин Бонев, тъй като живее в Перник и пряко е засегнат от този режим и от тази криза. Това си е криза, няма спор.
Искам да направя едно уточнение. При всички положения виновните лица, които умишлено или не умишлено са прикрили информация, не са управлявали добре водоизточника, трябва да понесат своята отговорност. Аз се радвам, че и прокуратурата, и други институции се занимават с това, и ние не трябва да сме съдници. Не трябва сега, макар че се използва ситуацията и политически, да се нахвърлим върху един министър или върху друг. Все пак трябва да отчитаме и реалните възможности, и природните особености, през които няма как да минем. Вие чухте в началото на изложението госпожа Аврамова, че има и много други водоизточници в момента в страната, които са с под 50% обем. Същевременно пък има много водоизточници в страната, които преливат, и преди една-две години имахме този обратен проблем. Няма как да имаме повече възможност от природата. Невинаги всичко зависи от човека. Ако има виновни лица, те трябва да поемат своята отговорност, но не вярвам, че това е основният проблем.
Един голям проблем, който аз виждам, разбира се, са инвестициите и загубата в мрежата – това е, което може човек да направи. Ние не можем да напълним язовира до безкрай и да контролираме неговото ниво. Вие виждате, 67 литра в секунда влизат, а многократно повече е обемът, който е необходим, за да може да покрива нуждите на населените места.
Неслучайно приехме тази стратегия, която смятам, че е правилна. Имаше много негативни коментари срещу нея, но тя е правилна. Създаването на ВиК асоциациите, един оператор за мрежата, една цена за една област – това са правилните насоки, в които вървим. Разбира се, трябва да използваме този момент сега, когато става въпрос за ситуацията в Перник, този процес да бъде много по-бърз и с по-бързи стъпки да приемем и Закона за ВиК. Да бъде обсъден достатъчно добре, тъй като той със сигурност ще породи доста коментари и в една, и в друга посока, но това за мен е нещо, което е съществено и може буквално в следващите месеци да стартира този дебат. Аз съм присъствал на такива събирания, на които се представя концепцията за този законопроект, мисля, че тя е правилна, и трябва максимално бързо да използваме времето да се фокусираме върху това, което ние можем да направим като народни представители.
Що се отнася до цената, много е важно – инвестиции само с оперативни програми не могат да стигнат. Става въпрос за 1 млрд. 800 млн. лв., при положение че са необходими милиарди. Милиарди! Дори да приемем, че в този програмен период усвоим на 100% всяко едно евро, пак няма да е достатъчно. Затова цената на ВиК услугата трябва да бъде ясно регламентирана, така че да покрива необходимостта на ВиК асоциациите и операторите за инвестиции. Тя не трябва да бъде потискана, трябва да бъде изцяло на пазарен принцип. Когато тя вече излиза извън социалната поносимост, държавата да подпомага хората, които са в затруднено положение, така че ВиК дружествата да бъдат в добро финансово състояние.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря, господин Ненков.
Колеги, приключваме с тази тема.
Благодарим на министъра и на нейния екип за участието им.

Преминаваме към точка втора:
ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ, № 854-01-89, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители на 14 декември 2018 г.;
- ПРЕДСТАВЯНЕ И ОБСЪЖДАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ, № 854-01-91, внесен от Валери Симеонов и група народни представители на 20 декември 2018 г.
Господин Колев, имате думата, за да представите Вашия Законопроект.
ПРЕДС. АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Господин Колев, всички са запознати, обсъждали сме темата даже и преди Комисията. Ако може, да ни представите Законопроекта с няколко думи.
ГЕОРГИ КОЛЕВ: Уважаеми колеги, в тези мотиви най важната част е най-отзад. Стремежът ни е точно замърсителят да може да плаща, защото има една голяма несправедливост. В случая тези, които имат електродвигател към своя автомобил – хибридните автомобили, този електродвигател наново се облага като замърсяващ и наказва това, че има електродвигател, защото се взема целият обем на двигателя. Идеята е електродвигателят като такъв да бъде изключен от общата част – мощността на автомобила, и да бъде облаган само двигателят с вътрешно горене. Това е едната част от замисъла.
Втората част от замисъла е неправилният начин на облагане на автомобилите, които пристигат от Европа със сертификат Евро 4, Евро 5 и така нататък, но тук на много от тях катализаторите им отиват по дяволите още първата година. Много от тях ги свалят умишлено. Много от тях ги крадат. Някои от тях си слагат газова уредба, която драстично подобрява качеството на изгаряне и значително намалява замърсяващата част от двигателя. Е, защо трябва да наказваме този, които инвестира допълнително в газова уредба? Защо трябва да наказваме този, който има електродвигател, купил си е хибриден автомобил и трябва да го наказваме, като таксуваме цялата мощност на двигателя?
Призивът ми е: да подкрепим нашия законопроект. По този начин ще имаме една истинска справедливост и истински стимул към тези, които не замърсяват околната среда, които се стараят да бъдат екологични, към тези, които харчат повече пари, защото те харчат пари за хибридни автомобили, които са по-скъпи, харчат пари за газови уредби. Този призив е към всички Вас – да подкрепим Законопроекта. Той е смислен. Той ще даде подкрепа на обществото, което приема проблематиката в момента за замърсения въздух, а не да наказваме точно този, който не замърсява, за сметка на този, който замърсява въздуха.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря, господин Колев.
Уважаеми колеги, имате думата за изказвания.
Има депозирани две становища – на Националното сдружение на общините в Република България и на Министерството на финансите. И двете са отрицателни, вероятно сте се запознали.
Господин Ненков, имате думата.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Благодаря, господин Председател.
Ще изразя позицията на нашата парламентарна група. Намираме се в ситуация, в която темата е „екология“. Чистотата на атмосферния въздух е много актуална и в тази насока буквално преди два дни внесохме законопроект за инкриминирането на горенето на отпадъци, което пак е в темата с чистотата на атмосферния въздух.
Автомобилите и начинът на тяхното облагане безспорно също има отношение към темата. Неслучайно за първи път общините започнаха да обръщат пирамидата на това този, който повече замърсява, той да плаща повече. Такава е логиката във всички по развити държави от нас и постепенно вървим в тази насока. Това го възприемаме с ясното съзнание, че процесът е труден и ще извървим малко по-дълго време, докато съвсем не обърнем тази пирамида.
Що се отнася до хибридните автомобили, тук не можем да се съгласим с това предложение, тъй като и в момента те се водят със сигурност не по-малко от клас Евро 5 или Евро 6. При всички положения те се ползват със сериозни доста по-ниски ставки, когато се определя техният коефициент за определяне на екокомпонентата в плащането на местния данък, така че не виждам много голям смисъл от това допълнително, а и много трудно ще се разграничи какво е електромобил. Има много видове хибриди и много трудно може да се разграничи. В талона пише неговата мощност, тя е определени киловати, и няма как общините да знаят колко киловата са от електродвигателя, колко е голяма част от мощността на двигателя с вътрешно горене. Приели сме, тъй като няма как да остойностим точната цена на автомобила, такава мерна единица да бъдат киловатчасите и не мисля, че ние трябва в момента да объркаме цялата система на сумиране на такса „местни данъци“.
Що се отнася до газовите уредби, тук сме склонни, въпреки че имаме своите забележки. По принцип приемаме идеята хората, които са с автомобили с по-малък клас Евро 1, 2, 3 и 4, да се ползват с облекчения, ако имат монтирана газова уредба. Масовият случай в момента е такъв, че много от автомобилите се водят на бензин, монтират си газова уредба, след което обаче не променят в КАТ своите талони, следователно не подлежат или няма как да бъдат накарани насила да правят технически прегледи веднъж годишно на тези газови уредби.
Следователно възприемаме един такъв подход. Ако приемем, че ще търсим облекчение за собствениците на тези автомобили, то трябва да бъде със смяна на регистрацията в КАТ. Там да се напише, че е бензин – газ колата, за да може да подлежи на сериозен контрол всяка година, и чак тогава да се ползва с някакво облекчение. Това ще доведе и до изсветляване, тъй като за много от автомобилите само собственикът знае, че имат газова уредба, а да не говорим, че няма голяма сигурност за това кой, къде и по какъв начин си монтира газовата уредба.
На този етап ще се въздържим и за двата законопроекта, които бяха представени, с ясното съзнание, че що се касае до газови уредби и облекчение, сме готови да участваме в дебат, така че да подкрепим една такава идея. В краткосрочен план, ако искате след празниците, да седнем и да помислим как това да бъде реализирано. Благодаря, господин Председател.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря, господин Ненков.
Тъй като останахме ГЕРБ и „Обединени патриоти“ в залата, горе-долу гласуването е ясно. Все пак искам да изразя известен оптимизъм във връзка с Вашата заявка да приемете облекчение за автомобилите с газова уредба. Действително можем да прецизираме текста и да бъде предмет на отделна законодателна инициатива след Нова година. Основната идея е, затова и го внесохме „Обединени патриоти“, че единственият начин да направим старите коли екологични е да ги стимулираме да минат на газ. Идеята как 50 или 100 лв. данък повече на стария автомобил ще принуди човек да си купи нов и да плаща, да речем, 500 лв. лизингова вноска месечно е някак си несъстоятелна, така че нека наистина да продължим по този път.
Ние, разбира се, от „Обединени патриоти“ ще си подкрепим и двата законопроекта, защото смятаме, че и двата са важни, в духа, както се казва, на времето и на екологичната политика са, но ако не получим съответната подкрепа, оставяме отворена вратата да коментираме само нишата с газовите уредби.
Други желаещи да се изкажат?
Ако няма, закривам дебата.
Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 854-01-89, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители.
За – 2, против – няма, въздържали се – 10.
Законопроектът не се приема.
Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 854-01-91, внесен от Валери Симеонов и група народни представители.
За – 2, против – няма, въздържали се – 10.
И този законопроект не е приет от нашата комисия, но, както казахме, оставаме с частичен хепиенд за доброто бъдеще.
Колеги, закривам заседанието.

(Закрито в 16,10 ч.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Искрен ВеселиновСтенограф:
Валентина Меченова
Форма за търсене
Ключова дума