Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
1. Представяне и обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, № 002-01-22, внесен от Министерския съвет.
Списъците на присъствалите народни представители – членове на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, и на гостите се прилагат към протокола.
Заседанието беше открито в 11,38 ч. и ръководено от председателя на Комисията господин Искрен Веселинов.
Р О Т О К О Л
№ 9


* * *

ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Уважаеми колеги, имаме необходимия кворум. Откривам заседанието.
Дневният ред е с една точка:
Представяне и обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, № 002-01-22, внесен от Министерския съвет.
На заседанието присъстват: госпожа Таня Михайлова – заместник-министър; Евгения Костадинова – директор на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, и Анелия Семкова – началник отдел „Нормативен“ в дирекция „Правна“.
Има ли някакви предложения за промяна в дневния ред? Ако няма, който е съгласен, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се – няма.
Единодушно дневният ред е приет.

Преминаваме към първа точка:
ПРЕДСТАВЯНЕ И ОБСЪЖДАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ,
№ 002-01-22, ВНЕСЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.
Давам думата на вносителите. Който от тях желае, да представи Закона в тази посока, която касае, разбира се, настоящата комисия.
Заповядайте, госпожо Заместник-министър.
ЗАМ.-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Аз ще се опитам изключително кратко да представя предложенията за промени в Закона за предучилищното и училищното образование, защото мотивите, които сме изпратили, са изключително подробно описани, но ще посоча основните направления, в които ние предлагаме изменения.
На първо място, това е задължителното включване на 4-годишните деца в предучилищното образование, с оглед тяхното развитие, възможността за социализация и след това по-лесната адаптивност и успехите, които биха постигнали, в резултат на многото проучвания, които имаме и които показват, че това се случва в училищното образование.
Това, което, разбира се, съпътства предложението за 4-годишните, е поемането и на таксите, които заплащат в детските градини и съответно възможност за отлагане на тази мярка за общини, които в момента няма как да я реализират, отлагателният период е 2023 – 2024 г.
По отношение на другата основна промяна, която ние предлагаме в Закона за предучилищното и училищното образование, тя е насочена към обучението от разстояние в електронна среда, с оглед на обстановката, в която все още се намираме и това, което всъщност образователната система показа и направи, с оглед на успешно завършване на учебна година.
Предложенията са в дните, когато има обявени грипни ваканции, или съответно има невъзможност да се стигне до училище, при технологическа и техническа обезпеченост да се осъществява подобно обучение, за да не се прекъсва учебният процес. Тази възможност се дава и за ученици, които са със здравословни проблеми и могат да се възползват, но, разбира се, не повече от 30 дни.
Другата възможност е за иновативните училища – да подходят по отношение на иновации в организацията на дейностите в училището до 20% от часовете от задължителната и избираемата подготовка, да могат да се реализират в електронна среда. Безспорно, очакваме да бъде синхронно това обучение.
Що се отнася до третото основно предложение за промяна, то е свързано с дейността на настоятелствата, които са към училищата, защото още от времето на Възраждането това е структурата, която подпомага българското училище и по-точно образователния процес, и всички дейности в училище. С предложените промени се гарантира всъщност, че всички приходи, които едно настоятелство би имало, ще отидат единствено и само за училището и подпомагането на дейностите в българското училище.
Има още една промяна, която може би остава по-встрани, защото това са трите основни направления, но тя също е много важна и касае квалификацията на учителите. По отношение на квалификацията на учителите предлагаме присъственото обучение, когато има възможност да се приеме, че е осъществено в електронна среда, но задължително синхронно обучение.
Всъщност това са основните предложения за промени, които правим. Мисля, че в този синтезиран вид, с оглед на подробните мотиви, тук мога да приключа и съм готова да отговоря на Ваши въпроси, ако имате.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря Ви, госпожо Заместник-министър.
Уважаеми колеги, имате думата за изказвания.
Желае ли някой да направи изказване?
Заповядайте, госпожо Янкова.
ДОРА ЯНКОВА: Първо, искам да кажа, че Законът има своите добри неща, особено това, което касае нашата комисия, по отношение на собствеността, която придобиват настоятелствата. И от опит искам да кажа, дори и в момента в Родопите има училища, които трябва някой да поиска гори и горски фонд, и тъй като тогавашното училище е закрито, няма го, дори възстановяват настоятелства, защото това е училищна собственост и да може да се ползва, и след това общината да го управлява – имаше празнота в Закона. Тук адмирации за това, че търсите решение. Може би е добре в перспектива да запишем не само „земи“, но и „гори и горски фонд“, защото в Родопите има такъв фонд, който е бил на училищни настоятелства.
Второ, ние внимателно следим дистанционното обучение. Една смела стъпка. Реално екипът на Министерството сте реалисти, ходите здраво по земята, но не е добре, така в еуфорията си, малко да я отлепвате. Добре е може би да направите пълен анализ за това, което се случва в страната.
За бедността, има ли телефон? Аз реално съм разговаряла в избирателния си район с много хора. Бащата като се прибере, детето тогава ползва телефона, когато е на работа. Вие сигурно ги анализирате тези неща. Ако няма някой, който да е там и детето да е онлайн, а другите да работят – това са едни трудни процеси, които, добре е, че неща, които бързо ни предизвика Ковид-19 да го направим, Вие го правите смело, но има как това да го анализирате. Има райони, в които няма интернет покритие, дори „Виваком“ и „Мтел“ нямат покритие. Това може би си струва на ниво министерство да го изговорите, тъй като гледаме този закон, да го изговорите с операторите къде няма покритие и колко струва това, за да може да имаш интернет, плащането на интернета на семейството. Ние си представяме модерното българско семейство, но в страната има и голяма бедност. За интеграцията на ромите дайте друг акцент, тъй като в самата интернет платформа – тук като се явяват – не Вие, а хора, които дават интеграцията на ромите, те какво ни казват: събрахме сборно от всички министерства какво ни написаха, но в момента и там има сериозен проблем.
Това, което най-много ни тревожи, за предучилищното обучение и процесите, които вървят отново в планинските, полупланински отдалечени райони на територията на страната. Минахме през защитените училища, свива се демографският фактор покрай липсата на работа и ще отидем точно в 2023-та, както казвате, да има училища само в градчетата. Това води до наши си проблеми – управленски и демографски, те не са проблеми на Министерството на образованието и науката, но малките дечица какво ще ги правим, кой ще ги вози, как ще ги води, задължително предучилищно. Тук има неща, по които има какво да видите в реалностите на България. В реалностите на София, на големите градове, на областните е едно, в реалностите на начина на живот в страната е друго.
Това искам да споделя, тъй като ние не сме водеща комисия, слушахме внимателно дебата на водещата комисия. Искаме да направим тези препоръки към Вас като екип, който внася Законопроекта и, естествено, Вие го гледате на стъпки, естествено е Законът да върви напред, да разписва обществени отношения, които са позитивни, полезни за страната, а не да дърпа назад, но пък като работа на самото министерство на терен, да отчитате това как е адаптивен той в момента на терен като политика. Благодаря.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря, госпожо Янкова.
Други желаещи да се изкажат?
Заповядайте, господин Али.
ТАНЕР АЛИ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа представители на Министерството на образованието и науката, колеги! Ние от „Движението за права и свободи“ ще подкрепим този законопроект на първо четене относно образователната част и предучилищната подготовка, но при частта, която се отнася за училищните земи, сме малко скептични, защото има много примери, аз мога да дам и с такива общини от моя регион, които представлявам, които са отдадени под наем от години наред и сега тези училища са закрити. Идеята е тук да се прехвърлят към средищното училище, които приемат тези деца от закритите училища – аз така разбрах Законопроекта. Но мисля, че тези училищни земи би трябвало да се управляват реално от самите общини, тоест с решение на общинските съвети да се вземат решения относно тяхното стопанисване и отдаване и по този начин, така или иначе общините подпомагат общинските училища, но това да става с решение на общинския съвет, а не самите училища. Първо, че нямат този капацитет да правят процедури и, второ, контролът ще е по-голям, ако е при общинските съвети. Това е нашето съображение. Благодаря.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря, господин Али.
Други колеги, желаещи да вземат отношение?
Ако няма, аз ще заявя позицията на „Обединени патриоти“.
Ние ще подкрепим Законопроекта. В него се залага и нашето отдавнашно искане за обучение в детските градини от 4-годишна възраст. Не сме съгласни обаче с формулировката в § 6, където се казва, че държавното подпомагане се отнася само за деца, които получават социални помощи и/или месечни помощи за деца. Категорично това не отговаря нито на разговорите, които сме водили с министъра на образованието по темата за календарната година, нито по принцип на идеите, които като коалиция сме развивали.
Нашето виждане е, че всички български деца трябва да имат тази подкрепа и не бива да ги делим по категории. Разбираме, че тази промяна в Закона се случва в една бюджетна година, която вече има конкретни параметри, и то доста критични, но най-малкото за тази година, което се бяхме разбрали с министъра, беше за средния доход на глава от семейството да бъде линията на подпомагане. Така че ще държим това нещо между първо и второ четене да бъде променено. Благодаря.
Други желаещи да се изкажат? Не виждам.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, № 002-01-22, внесен от Министерския съвет.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 13, против – няма, въздържали се – 7.
С това ще предложим на Народното събрание да приеме Законопроекта. Утре ще го гледаме в залата.
Благодарим на представителите на Министерството на образованието и науката за участието в работата на Комисията.
Закривам заседанието.

(Закрито в 11,55 ч.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Искрен ВеселиновСтенограф:
Красимира Коева
Форма за търсене
Ключова дума