Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
1. Представяне и обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 054-01-61, внесен от Александър Ненков и група народни представители; и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 054-01-63, внесен от Искрен Веселинов, Емил Христов, Александър Ненков и Младен Шишков.
2. Представяне и обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежищата и бежанците, № 002-01-27, внесен от Министерския съвет.
П Р О Т О К О Л
№ 10

Списъците на присъствалите народни представители и на гостите се прилагат към протокола.
Заседанието бе открито в 11,30 ч. и се ръководи от господин Искрен Веселинов – председател на Комисията.

* * *

ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Колеги, откривам заседанието. Кворумът ни е очевиден.
Дневният ред е от две точки:
1. Представяне и обсъждане на Законопроект за допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 054-01-61, внесен от Александър Ненков и група народни представители; и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 054-01-63, внесен от Искрен Веселинов, Емил Христов, Александър Ненков и Младен Шишков.
2. Представяне и обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежищата и бежанците, № 002-01-27, внесен от Министерския съвет.
Предложения по дневния ред има ли някакви? Няма.
Който е съгласен, моля да гласува.
За – 13, против и въздържал се – няма.

Колеги, по точка първа:
ПРЕДСТАВЯНЕ И ОБСЪЖДАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, № 054-01-61, ВНЕСЕН ОТ АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ; И ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, № 054-01-63, ВНЕСЕН ОТ ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ, ЕМИЛ ХРИСТОВ, АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ И МЛАДЕН ШИШКОВ.
Имаме два законопроекта за местното самоуправление. Единият е на господин Ненков и му давам думата да го представи – съвсем кратко, разбира се.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Колеги, с повечето от Вас сме говорили. Тук текстът е по-общ – даваме възможност на общинските съвети да имат възможността да си провеждат заседанията онлайн предвид и предстоящите месеци как ще се върви с този вирус, с тази пандемия. Това ще ни даде все пак някаква възможност. Като сме говорили с повечето от Вас, то е консенсусно, между първо и второ гласуване да има промяна в някои текстове – може би ще включим да има квалифицирано мнозинство за приемането на едно такова решение от общинския съвет, където има опозиция и управляващи, за да има консенсус. И другото е хипотези в кои определени случаи могат да се позволят, кога да има такива онлайн заседания.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Ако сте съгласни, да направим една работна група примерно – по един представител от партия и от Националното сдружение, да извъртим казусите и да внесем, ако искате, общо предложение за първо и второ четене. Както кажете. (Реплика: „Идеята е да ги ограничим.“)
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Защото може четири години да не се съберат, и другото – като има две трети мнозинство за едно такова решение, означава, че и опозицията трябва да прецени Идеята е да се отваряме прекалено много и вратата.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Добре.
По втория Законопроект. Опитваме се да решим един стар проблем – запознати сте абсолютно всички с него, параграф 22, че общинският съвет каквото и отношение да има с общината, той винаги е виновен, независимо че става дума за изключително ежедневни и прочее отношения, като идеята ни е вместо забраната да сключва договори с общини и общински фирми, да бъде заменена с прецизираното „конфликт на интереси“ в случаите, когато е описано в Закона за корупцията. И другото е да освободим от вечното съмнение за конфликт на интереси съветниците и председателят да си гласуват заплатите. Това са двете хипотези на Законопроекта, който предлагаме.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Единственият казус – вчера ми звъняха и от КПКОНПИ, повдигат въпроса за това, че много колективни органи по същия начин си гласуват възнаграждения. Така че може би ще трябва това да се прецизира между двете четения.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: По подразбиране е така.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Хубаво. Ние сега ще трябва да решим този въпрос, но и другият въпрос седи. Аз говорих, че ние ще им го изпратим на тях за становище. Хипотезата е, че и в други колективни органи по същия начин се гласуват възнаграждения. Това пак са конфликтни мерки. (Реплики: „Кои са тези колективни органи – изборни, търговски дружества?“, „Ние разглеждаме само Закона за местното самоуправление.“)
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Добре. Имаме второ четене, ще го обсъдим това. В смисъл не съм казал, че непременно тези текстове трябва да бъдат, а всякакви конструктивни предложения давайте.
Някакви обсъждания имаме ли по двата законопроекта?
Заповядайте.
НИКОЛА ДИНКОВ: По Законопроекта, който е за електронното гласуване, за електронните заседания. Предложението е добро, обаче възникват два въпроса, които може би трябва по някакъв начин да се регламентират. Единият въпрос е такъв: имаме извънредно положение, има заповед, с която примерно се забранява провеждането на заседания и събирането на хора повече от еди-колко си. В изменението, в т. 3, която се добавя към алинеята, е записано, че общинският съвет взема решения за провеждането на заседания на общинския съвет по този начин. Как ще вземе решение, когато – примерно, има заповед на министъра, че те не могат да се съгласят? (Реплики: „Има си Правилник“.) Тоест трябва да се прецизира.
Второ, в духа на същия член, е отбелязано как участват гражданите в заседанието на общинския съвет, как взимат становище, мнение и така нататък. Ако примерно се обсъждат на тези закрити – там е казано и за закритите заседания, но тези заседания, които са онлайн, е ясно, че гражданите не могат да вземат отношение. (Реплики: „Как така да не могат? Могат.“)
Ако те ще вземат отношение, трябва по някакъв начин да се легализира онлайн, в някакви социални мрежи това заседание да се излъчва. Иначе… (Реплики: „Може в Законопроекта да опишем този ред, че достъпът на външни лица до заседанията на общинските съвети трябва да се спази.“
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Аз мисля, че и двете забележки на колегата са хубави, да ги отчетем.
НИКОЛА ДИНКОВ: Защото, оставяйки го така, се губи духа на този член, в който се регламентира участието на гражданите, тяхното отношение и така нататък.
ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Председател, едно уточнение. Общинският съвет се свиква на заседание от неговия председател, който определя не само мястото и времето, а и начина на работа. Това е по закон и ще намери начин...
НИКОЛА ДИНКОВ: Има много неща, които ще се застъпят. Ако е така, защо предлагаме изменение? То тогава е безсмислено.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Дайте да направим една работна група и ще изгладим текста. Нека да видим по принцип съгласие за онлайн заседание, а всичко останало ще го уточним.
Който е съгласен със Законопроект, № 054-01-61, внесен от Александър Ненков и група народни представители, моля да гласува.
За – 16.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Не са 16, БСП не гласува.
ДОРА ЯНКОВА: Ние сега ще се въздържим, а между първо и второ четене всичко конструктивно ще подкрепим.
За – 12, против – няма, въздържали се – 5.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 054-01-63, внесен от Искрен Веселинов, Емил Христов, Александър Ненков и Младен Шишков.
Който е съгласен, моля да гласува.
За – 12, против – няма, въздържали се – 5.
Колеги, само малко за технологията. Ще се опитам да убедя председателката да го включи в утрешното заседание, защото аз бях пропуснал, че трябва да имаме Обединен законопроект, тоест ние утре веднага след заседанието трябва да се съберем, за да изгласуваме формално така наречения Обединен законопроект. Изгласуваме го формално това и в петък обявяваме, че тече срокът за предложения, да намалим срока – на пет дни примерно. Да се съберем в сряда да го изгласуваме или в четвъртък? (Реплика: „Господин Веселинов, може и три дни.“)

По втора точка:
ПРЕДСТАВЯНЕ И ОБСЪЖДАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УБЕЖИЩАТА И БЕЖАНЦИТЕ, № 002-01-27, ВНЕСЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.
Господин Даниел Инджиев – заместник-председател на Агенцията за бежанците, и госпожа Анна Джамбазка – началник-отдел „Качество на производството“.
Господин Тодоров, какво е касателството към нашата Комисия!
СТЕФАН ТОДОРОВ: Доколкото прегледах Законопроекта, промените, които са предложени, са във връзка с изпълнение на европейски Регламент, но в частта, която касае общините, на практика промени няма.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Има ли такива промени в частта, които касаят общините?
ДАНИЕЛ ИНДЖИЕВ: Единствената промяна, която касае общините, е свързана с представителството на непридружените непълнолетни. В момента това представителство се осигурява от общините. Законопроектът предлага да бъде адвокат от регистъра на Националното бюро за правна помощ, като по този начин ще бъде осигурена адекватна помощ за децата.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Колеги, има ли изказвания по Законопроекта?
Ако няма, подлагам на гласуване Закон за убежищата и бежанците, № 002-01-27, внесен от Министерския съвет.
Който е „за“ моля да гласува.
За – 12, против – няма, въздържали се – 6.
Закривам заседанието.


(Закрито в 11,55 ч.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Искрен Веселинов


Стенограф:

Любка Самодумова
Форма за търсене
Ключова дума