Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
1. Представяне на Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от ПОДНС въз основа на приетите на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 054-01-61, внесен от Александър Ненков и група народни представители и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 054-01-63, внесен от Искрен Веселинов, Емил Христов, Александър Ненков и Младен Шишков.
П Р О Т О К О Л
№ 11


Списъците на присъствалите народни представители – членове на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, и на гостите се прилагат към протокола.
Заседанието беше открито в 14,00 ч. и ръководено от председателя на Комисията господин Искрен Веселинов.

* * *

ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Уважаеми колеги, имаме необходимия кворум. Откривам заседанието.

Дневният ред е с една точка:
ОБЩ ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ИЗГОТВЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 81, АЛ. 2 ОТ ПОДНС ВЪЗ ОСНОВА НА ПРИЕТИТЕ НА ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, № 054-01-61, ВНЕСЕН ОТ АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, № 054-01-63, ВНЕСЕН ОТ ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ, ЕМИЛ ХРИСТОВ, АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ И МЛАДЕН ШИШКОВ.
Както знаете, трябва да обединим двата законопроекта, за да вървят заедно в залата. Това са го направили експертите на нашата комисия.
Има ли някакви други предложения? Няма.
Изказвания? Няма.
Колеги, тогава подлагам на гласуване Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от ПОДНС въз основа на приетите на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 054-01-61, внесен от Александър Ненков и група народни представители и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 054-01-63, внесен от Искрен Веселинов, Емил Христов, Александър Ненков и Младен Шишков.
Който е „за“, да гласува.
За – 13, против – няма, въздържали се – 7.
Колеги, ще направим срокът тридневен и след това под формата на работна група ще огледаме текстовете.
Закривам заседанието.

(Закрито в 14,15 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Искрен ВеселиновСтенограф:
Красимира Коева
Форма за търсене
Ключова дума