Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Преразглеждане на текстове от приетия от Комисията на второ гласуване Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание въз основа на приетите на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, 054-01-61, внесен от Александър Ненков и група народни представители и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 054-01-63, внесен от Искрен Веселинов, Емил Христов, Александър Ненков и Младен Шишков.
П Р О Т О К О Л
№ 13
Списъците на присъствалите народни представители – членове на Комисията, и на гостите се прилагат към протокола.
Заседанието беше открито в 11,30 ч. и ръководено от председателя на Комисията господин Искрен Веселинов.
* * *
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Колеги, имаме необходимия кворум – откривам заседанието.
Дневният ред е точка единствена:
ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕКСТОВЕ ОТ ПРИЕТИЯ ОТ КОМИСИЯТА НА ВТОРО ГЛАСУВАНЕ ОБЩ ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ИЗГОТВЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 81, АЛ. 2 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ПРИЕТИТЕ НА ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, 054-01-61, ВНЕСЕН ОТ АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, № 054-01-63, ВНЕСЕН ОТ ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ, ЕМИЛ ХРИСТОВ, АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ И МЛАДЕН ШИШКОВ.
На заседанието присъстват: от Министерството на енергетиката госпожа Теменужка Петкова – министър; господин Иван Маринов – директор на дирекция „Сигурност на енергоснабдяването и управление при кризисни ситуации“.
Колеги, става дума за текста, внесен в нашия законопроект, който касае Закона за енергетиката.
След вчерашното заседание на Министерския съвет имаме прецизирани текстове от Министерството на енергетиката.
Давам думата на министър Петкова, за да ни ги представи.
МИНИСТЪР ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Прецизирането на текста по отношение на промяната в Закона за енергетиката е свързано най-вече с това да бъде определен критерият, на база на който ще се определи тази мощност, на която ще бъде възложено, пак казвам, само при необходимост ще бъде възложено по реда на чл. 70 от Закона за енергетиката да осигури студен резерв в случай, че това е необходимо и в случай, че е налице доклад от Електроенергийния системен оператор, който отговаря за сигурността на системата и за баланса в системата.
От Министерството на енергетиката подкрепяме предложената корекция и смятаме, че тя отговаря напълно на задачата, която е свързана и с този период от време, през който ще бъде вече факт и Механизмът за капацитет. Този период от време е, така да се каже, гратисен период, който ще даде възможност, от една страна, да се запази ресурсът, който е отделен сега в ценовото решение по отношение на студения резерв, и впоследствие той да бъде трансформиран в Механизъм за капацитет, както предвижда и изискването на Европейската комисия, а именно Европейската комисия поставя едно от най-важните условия за това България да получи Механизъм за капацитет: на първо място да либерализираме пазара на дребно и това трябва да стане не по-късно от 1 юли 2021 г. Второто много важно условие, е свързано именно с премахването на студения резерв. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Колеги, имате думата за изказвания.
Заповядайте, господин Аталай.
РАМАДАН АТАЛАЙ: Само две изречения.
Госпожо Министър, аз смятам, че с този текст и с действията, които правите – молете се да не се случи нещо на системата, защото по този начин няма да може да осигурите, ако наистина се случи така, че да е необходим онзи студен резерв, който страната би трябвало да има, за да може да балансира електроенергийната ни система. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Колеги, други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване новия текст на ал. 2 от § 7:
„(2) Министърът на енергетиката въз основна на доклад на оператора на електропреносната мрежа налага при необходимост предоставянето на студен резерв на кондензационна топлоелектрическа централа с най-голяма инсталирана мощност в страната със заповед по реда на чл. 70 от Закона за енергетиката за периода от 1 август 2020 г. до пълната либерализация на пазара на електрическа енергия на едро, но не по-късно от 1 юли 2021 г.“ Всичко останало е гласувано.
Който е съгласен с новия текст на § 7 съобразно предоставения материал, моля да гласува.
За – 13, против – 1, въздържали се – няма.
Приета е тази промяна в нашия доклад.
Ще я внеса в Деловодството на народното събрание и ще можем още следобед, когато се гледа Законът, да я гласуваме.
Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието.
(Закрито в 11,40 ч.)ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ

Стенограф:
Стефка Аличкова
Форма за търсене
Ключова дума