Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по външна политика
Комисия по външна политика
05/06/2019

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, № 902-01-25, внесен от Министерски съвет на 30 май 2019 г.
  На заседание, проведено на 5 юни 2019 г., Комисията по външна политика разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, внесен от Министерски съвет на 30 май 2019 г.
  Мотивите към законопроекта бяха представени от заместник-министъра на вътрешните работи Красимир Ципов.
  Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи цели подобряване на административното обслужване и намаляване на административната тежест при предоставянето на услуги по издаване и получаване на български лични документи в страната и в чужбина. С предложените изменения и допълнения се въвежда възможност български личен документ да бъде получен извън страната лично чрез използване на лицензиран доставчик на пощенска или куриерска услуга. Това ще облекчи българските граждани в чужбина, особено живеещите в населени места, отдалечени от дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина. Определят се условията, при които това получаване може да бъде осъществено. Въвежда се изискване за едно лично явяване на лицето - при подаване на заявлението за издаване на документа в дипломатическо или консулско представителство на Република България в чужбина.
  Създава се възможност за подаване на заявления за подмяна на български лични документи чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на Министерството на външните работи. Автоматизираната информационна система за електронни услуги ще приема заявления за издаване на български лични документи с въвеждане на втори идентификатор, който не се съдържа в данните на българските лични документи. Получаването на готовия документ ще става само лично, след като самоличността на получателя бъде установена еднозначно и документът, чиято подмяна се иска, бъде върнат.
  Предвижда се намаляване на сроковете за издаване на български лични документи при подадено в чужбина заявление, съответно на 45 дни за обикновена и на 30 дни за бърза услуга.
  Предвижда се Министерството на вътрешните работи да осигури технологичните и организационните условия за издаването на паспорти със срок на валидност 10 години не по-късно от 1 януари 2021 г. При създаване на организационни условия и осигуряване на необходимите технически и програмни средства преди посочения срок българските граждани могат да подават заявления за издаване на паспорти със срок на валидност 10 години от по-ранен момент, определен с постановление на Министерския съвет.
  Промяната за подаване на заявления за подмяна на български лични документи изисква по-дълъг период за технологична подготовка, поради което е предвидено изменението да влезе в сила 12 месеца след обнародването в „Държавен вестник“.
  Въз основа на проведеното обсъждане и последвалото гласуване, Комисията по външна политика с 16 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“, предлага на Народното събрание, да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, № 902-01-25, внесен от Министерски съвет на 30 май 2019 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА:


  ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума