Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по външна политика
Комисия по външна политика
04/09/2019

  Законопроект за ратифициране на Протоколa за изменение на Конвенцията за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни, № 902-02-24, внесен от Министерски съвет на 5 август 2019 г.
  На заседание, проведено на 4 септември 2019 година, Комисията по външна политика разгледа Законопроект за ратифициране на Протоколa за изменение на Конвенцията за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни, подписан на 10 октомври 2018 г. в Страсбург.
  Мотивите към законопроекта бяха представени от Петко Дойков, заместник-министър на външните работи. От Комисията за защита на личните данни присъства г-жа Мария Матева – член.

  Конвенция № 108 за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни от 28 януари 1981 г. е първият правно обвързващ международен акт, приет в областта на защитата на личните данни. България е ратифицирала Конвенцията на 18 септември 2002 г. Поради постоянно възникващите нови предизвикателства за защитата на правото на личен живот, особено с напредването на научното развитие бе прието, че за ефективното осъществяване на целите й Конвенцията следва да бъде модернизирана в отговор на засилваща се роля на новите информационни и комуникационни технологии, глобализацията на обработването и нарастващите потоци лични данни чрез приемане на Протокол за изменение на Конвенцията.
  Документът е израз на постигнатия широк консенсус за изменение на Конвенцията в следните аспекти: запазване на общия и технологически неутралния характер на разпоредбите на Конвенцията; запазване на единството и съвместимостта на Конвенцията с други правни инструменти; препотвърждаване
  на отворения характер на Конвенцията, чрез който тя има уникален потенциал да бъде универсален стандарт за защита.
  С разпоредбите на Протокола се въвежда принципът на пропорционалност на намесата, а именно преследването на правомерна цел и постигането на справедлив баланс на интересите - публични и частни, а също така и на засегнатите права и свободи. Специална закрила се предвижда по отношение на определени категории лични данни като: генетични данни; биометрични данни; лични данни, свързани с престъпления, наказателни производства и присъди, както и лични данни, разкриващи информация за расов или етнически произход, политически възгледи, членство в синдикални организации, религиозни или други убеждения, здравен живот.
  На основание чл. 37, параграф 3 от Протокола държавите, които ще прилагат временно неговите разпоредби, следва да представят декларация в този смисъл, която поражда своето действие на първия ден от третия месец след получаването на дипломатическата нота от генералния секретар на Съвета на Европа. Българската страна подписа Протокола, като направи декларация за временно му прилагане до неговото влизане в сила.
  Разпоредбите на Протоколa са в съответствие с Конституцията, с българското законодателство, с международните задължения на Република България и с правото на Европейския съюз и не изискват мерки от законодателен характер с оглед на тяхното прилагане.
  Протоколът за изменение на Конвенцията за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни подлежи на ратифициране със закон от Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 6 и 7 от Конституцията на Република България.

  Въз основа на проведеното обсъждане и последвалото гласуване, Комисията по външна политика с 15 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“, предлага на Народното събрание, да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Протоколa за изменение на Конвенцията за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни със следната декларация: “Република България ще прилага временно този Протокол в съответствие с член 37, параграф 3 от него.“  ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА:
  ПЛАМЕН МАНУШЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума