Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по външна политика
Комисия по външна политика
04/09/2019

  Законопроект за денонсиране на Европейската конвенция за насилието и лошото поведение на зрители при спортни прояви и в частност на футболните срещи и за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасност, сигурност и обслужване по време на футболните мачове и други спортни мероприятия, № 902-02-21, внесен от Министерски съвет на 22.07.2019 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 4 септември 2019 година, Комисията по външна политика разгледа Законопроекта за денонсиране на Европейската конвенция за насилието и лошото поведение на зрители при спортни прояви и в частност на футболни срещи и за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасност, сигурност и обслужване по време на футболни мачове и други спортни мероприятия, № 902-02-21, внесен от Министерския съвет на 22.07.2019 г.
  От името на вносителя законопроектът беше представен от Николай Павлов – заместник-министър на младежта и спорта.

  Внесеният от Министерския съвет законопроект съдържа две основни предложения.
  Първото е за денонсиране на Европейската конвенция за насилието и лошото поведение на зрители при спортни прояви и в частност футболни срещи – Конвенция CETS № 120, която е била ратифицирана от 37-то Народно събрание на 13 септември 1996 г.
  Второто предложение в законопроекта е за ратифициране на новата Конвенция по тези въпроси, която замества досегашната европейска нормативна уредба - Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасност, сигурност и обслужване по време на футболни мачове и други спортни мероприятия – Конвенция CETS № 218.

  Новата конвенция на Съвета на Европа е изработена и приета от Комитета на Министрите на Съвета на Европа след широко обсъждане и съгласуване, включващо получаване на становище от Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ), както и от Конгреса на местните и регионални власти в Европа.
  Становището на ПАСЕ - № 290/2015г. е изработено с докладчик от българската делегация в Асамблеята – г-н Валери Жаблянов (Документ 13913/20 октомври 2015г. ).
  По този начин България е взела ключово участие в създаването на тази нова европейска нормативна уредба свързана с интегрирания подход към безопасност, сигурност и обслужване по време на футболни мачове и други спортни мероприятия.
  Конвенцията отразява както спецификите на националните системи на страните-членки, така и автономията на спортните организации, в създадената обща регулаторна рамка и механизми за ефективни и координирани действия от всички включени в тези спортни прояви страни. Няма спор, че за да се предложи адекватен по-добър отговор на проблема свързан с насилието и противоправните деяния при провеждането на спортни мероприятия, беше нужно изработването на тази нова конвенция, обвързваща правно страните-членки на Съвета на Европа. Тя е подписана от Република България на 3 юли 2016 г. в гр.Сен Дени, Франция. След влизането в сила на Конвенцията и след косултация със страните по нея, всяка друга страна –нечленка на Съвета на Европа ще може да се присъедини към нея.
  Със свое решение от 9 април тази година, Съветът на Европейския съюз също упълномощи своите страни-членки, в интерес на Европейския съюз да се присъединят към конвенцията.
  Текстовете на конвенцията предлагат напълно нови и по-ясни цели, насочени към осигуряването на сигурна, безопасна и гостоприемна среда при провеждането на футболни срещи и други спортни прояви, а не само за контрол над насилието, каквито цели имаше досегашната конвенция.
  Насърчава се интегрираният подход, при който участие вземат всички агенции, държавни органи и организации, имащи отношение към организирането на спортни прояви, като ролите и отговорностите на всяка от тях да бъдат ясни и допълващи се, а не дублиращи се.
  Всички лица при присъствието си на спортни мероприятия трябва да имат гарантирана безопасност – във и извън спортникте обекти. Спортът трябва да играе съществена роля за социалното сближаване, толерантността и борбата срещу дискриминацията. Трябва да бъдат взети предвид различните възможни рискове при провеждане на спортни мероприятия – природни бедствия, терористични атаки, слабости на спортната инфраструктура, насилие и всякакъв вид противоправно поведение.
  Трите основни сфери на интегрирания подход са :

  • Безопасност
  • Сигурност
  • Обслужване

  Също така Конвенцията има за цел постигане на дух на партньорство между всички заинтересовани страни, имащи отношение към организирането на футболни и други спорти прояви.
  Тези рамкови цели ще бъдат адаптирани и прилагани чрез националното законодателство на страните-членки, отразявайки националните специфики.
  Към настоящия момент Конвенцията е ратифицирана от 9 държави и е влязла в сила на 1 ноември 2017 г. след първите три ратификации. Очаква се след решението на Съвета на ЕС, държавите-членки на Европейския сюз своевременно да придвижат ратификацията на Конвенцията в своите парламенти.
  След 10-тата ратификация, ще бъде създаден Комитет по безопасност и сигурност при спортни събития към Конвенция CETS № 218, в който страните, които не са ратифицирали Конвенцията ще имат право да получат статут на наблюдатели, без да могат да участват във вземането на решения.
  Като приема, че е в интерес на Република България да участва във вземането на решения по Конвенцията, Министерският съвет предлага на Народното събрание да я ратифицира, чрез приемане на внесения законопроект.
  В хода на разискванията бяха поставени следните въпроси: Народният представител Кристиан Вигенин се поинтересува дали след ратификацията на Конвенцията ще се наложат промени в българското законодателство. Народният представител Красимир Богданов попита дали изискванията на Конвенцията е възможно да бъдат приложени в нашите условия – напр. издаването на поименни билети. Заместник-министър Павлов отговори, че в момента се изработва нов законопроект, който ще отрази принципите на Конвенцията в българското законодателство. Той изрази увереност, че България може да се възползва от добрите практики на други държави, включително при модернизирането на технологиите, използвани при провеждането на спортни мероприятия.


  След проведените разисквания Комисията проведе гласуване, при което „За“ законопроекта гласуваха 15 народни представители, „Против“ 0 и 0 „Въздържали се“.

  На основание на резултатите от проведеното гласуване Комисията по външна политика предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за денонсиране на Европейската конвенция за насилието и лошото поведение на зрители при спортни прояви и в частност футболни срещи и за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасност, сигурност и обслужване по време на футболни мачове и други спортни мероприятия, № 902-02-21, внесен от Министерския съвет на 22.07.2019г.


  ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА :

  ПЛАМЕН МАНУШЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума