Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по външна политика
Комисия по външна политика
12/02/2020

  Представяне на Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2020 г. №002-00-3, внесен от Министерски съвет на 27.01.2020 г. и приемане на предложения за Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз на основание чл. 118 ал. 2 от ПОДНС.
  На заседание, проведено на 12 февруари 2020 г., Комисията по външна политика разгледа Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2020 г. Програмата беше представена от заместник-министъра на външните работи Петко Дойков.
  Годишната програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (ЕС) се приема в изпълнение на чл. 105, ал. 1 и 4 от Конституцията на Република България, чл. 118 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, както и в изпълнение на чл. 1, ал. 1, т. 2 от Постановление № 85 на Министерския съвет от 17 април 2007 г. за координация по въпросите на ЕС.
  Годишната програма определя въпросите от европейския дневен ред, които са от приоритетно значение за страната през текущата година и формулира националния интерес по всеки един от тях.
  Приоритетните теми и позиции, включени в програмата, са разработени и обсъдени в рамките на координационния механизъм по европейските въпроси на Република България.
  Съгласно разпоредбите на ДЕС, националните парламенти допринасят активно за доброто функциониране на съюза.
  В съответствие с представената Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз, като има предвид Работната програма на Европейската комисия за 2020 година, Комисията по външна политика предлага за включване в проекта на Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз следните актове и инициативи:
  І. В рамките на Работната програма на Европейската комисия за 2020 г.:
  1.Нов пакт за миграцията и убежището и придружаващи го законодателни предложения (незаконодателни и законодателни инициативи, членове 78 и 79 от ДФЕС; първо тримесечие на 2020 г.);
  2.Нова стратегия на ЕС за Съюза на сигурност (незаконодателна инициатива; второ тримесечие на 2020 г.);
  3.Подобряване на процеса на присъединяване — Надеждна перспектива за присъединяване на Западните Балкани към ЕС (незаконодателна инициатива; първо тримесечие на 2020 г.);
  4.Засилване на ангажимента ни към Западните Балкани — Приносът на Комисията за срещата на върха между ЕС и Западните Балкани (незаконодателна инициатива; второ тримесечие на 2020 г.)
  ІІ. В рамките на приоритетите на Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на ЕС:
  1.Присъединяване на България към Шенгенското пространство.
  ІІІ. В рамките на други политики от приоритетно значение за отстояването на българските национални интереси в процеса на вземане на решения в ЕС:
  1.Инициативи, свързани с оттеглянето на Обединеното Кралство от ЕС.
  Въз основа на проведеното обсъждане и последвалото гласуване, предложенията са приети единодушно.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА:
  ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума