Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по външна политика
Комисия по външна политика
01/11/2017

  Законoпроект за ратифициране на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна, № 702-02-11, внесен от Министерския съвет на 20.10.2017 г.
  На редовно заседание, проведено на 01.11.2017 година, Комисията по външна политика разгледа внесения от Министерския съвет законопроект.
  Мотивите по законопроекта бяха представени от Георг Георгиев – заместник-министър на външните работи, както следва:

  Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна, е първото междурегионално споразумение на Европейския съюз и първото всеобхватно споразумение за асоцииране между двата региона, което ще допринесе за ускоряване на регионалната интеграция.
  Споразумението е съставено в Тегусигалпа (Хондурас) на 29 юни 2012 г. Влиза в сила на първия ден от месеца, следващ месеца, през който всяка от страните е нотифицирала другата за приключването на процедурите съгласно вътрешното право.
  Срокът на действие и валидност е неограничен. Всяка от страните нотифицира писмено съответния депозитар за намерението си да денонсира споразумението. Денонсирането му поражда действие шест месеца след нотифицирането му на съответния депозитар.
  Базирано е на принципите на демокрацията, основните права на човека, насърчаването на устойчиво развитие, доброто управление и върховенство на закона. Основната му цел е засилване и заздравяване на връзките между Европейския съюз и Централна Америка, стратегическото асоцииране на двата региона в приоритетни области, като социално сближаване, регионални политики за сътрудничество, намаляване на равнището на бедност, неравенство, социална изолация и всяка форма на дискриминация.
  Със сключването му се предоставят нови възможности за диалог в области като борбата с наркотрафика, организираната престъпност, прането на пари, тероризма и корупцията.
  Със споразумението се установява Зона за свободна търговия. В хода на прилагането му споразумението ще освободи изцяло износителите на промишлени и рибни продукти от Европейския съюз за Централна Америка от заплащането на мита. То отговаря на критериите на член XXIV от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) и Член 5 от Общото споразумение по търговията с услуги (ГАТС). Страните по споразумението потвърждават съществуващите права и задължения, които те имат една спрямо друга, съгласно Споразумението за СТО.
  Част ІV (търговия) от споразумението се прилага временно за Европейския съюз, Хондурас, Никарагуа и Панама от 1 август 2013 г., за
  Ел Салвадор и Коста Рика - от 1 октомври 2013 г., и за Гватемала - от
  1 декември 2013 г. Към момента документът е ратифициран от 22 страни - членки на Европейския съюз, и от шестте държави от Централна Америка.

  След изслушване на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което с 14 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласa „въздържал се“, Комисията по външна политика предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 1, 5 и 7 от Конституцията на Република България, да приеме на първо четене, внесения от Министерския съвет проект на Закон за ратифициране на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА:  ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума