Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по външна политика
Комисия по външна политика
05/09/2018

  Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017г., № 802-00-39, внесен от Министерски съвет на 20 юли 2018г.
  На заседание, проведено на 5 септември 2018 година Комисията по външна политика разгледа Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 г. и проект за решение за приемането му от Народното събрание.
  Годишният доклад беше представен от секретаря на Съвета по сигурността към Министерския съвет Георги Кръстев. Частта „Външна политика за сигурност“ представи Юрий Щерк, заместник – министър на външните работи. В обсъждането участва Димитър Георгиев, председател на Държавна агенция „Национална сигурност“.
  Годишният доклад е изготвен в съответствие с разпоредбите на Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност (обн., ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.11.2015 г.). Докладът е съставен в три основни раздела – Оценка на рисковете, опасностите и заплахите за националната сигурност на Република България; Политики за защита на националната сигурност на Република България и Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България и насоки за развитие. Главната цел на доклада е да представи обективна оценка за състоянието на националната сигурност и действията на компетентните държавни органи и структури за справяне с рисковете и заплахите в сферата на сигурността през 2017 г. Очертани са тенденциите за развитието на рисковете за националната сигурност и политиките, предприети за справяне с тях.
  В доклада се съдържат оценки на външнополитически събития в глобален и регионален план. Оценена е средата за сигурност в съответствие с дефинираните национални интереси. Представена е работата в секторните политики за противодействие на рисковете и заплахите за националната сигурност.
  С доклада са представени действията и мерките, предприети от българската държава за справяне с рисковете за националната сигурност от външнополитически характер. Подробно се анализира външната среда на сигурност, която през 2017 г. запазва своята сложност и динамика. Направените анализи се отнасят до неразрешените кризи и процесите на дестабилизация в Черноморския регион и Източното Средиземноморие, региона на Близкия Изток, Северна Африка, района на САХЕЛ, Централна и Югоизточна Азия и Западните Балкани, както и до продължаващото влошаване на отношенията между Руската Федерация от една страна, и ЕС и НАТО от друга страна.
  От особено значение е ролята на България за стабилизиране на междудържавните отношения и отстояването на принципа за ненамеса във вътрешните работи на други държави. Членството на България в НАТО е стратегически избор и остава един от основните гаранти за националната ни сигурност. Страната ни продължава активно да участва в общите усилия на държавите-членки на ЕС за съгласувано и ефективно провеждане на политики в международните отношения. В изпълнение на приоритетите си в областта на външната политика България ще продължи да развива професионална дипломатическа служба с цел да бъдат посрещнати предизвикателствата на външната среда за сигурност.
  През 2017 г. провежданата от Република България външна политика цели предотвратяване на зараждащи се негативни тенденции и защита на националните интереси и като член на НАТО и ЕС. България продължава активната си ангажираност в многостранен план за противодействие на тероризма и предотвратяването на екстремизма.
  В рамките на дискусията народните представители обсъдиха възможностите за изработване на законодателни инициативи и предприетите до момента мерки за адекватно противодействие на основни рискове за националната сигурност за Република България. Беше отправена препоръка с цел спазване на актуалността на информацията и анализите, Годишният доклад за състоянието на националната сигурност на Република България да бъде внасян за разглеждане от Народното събрание в по-ранен период на годината. Членовете на Комисията по външна политика дадоха положителна оценка относно експертизата на доклада. Направените анализи са в съответствие с Актуализираната стратегия за национална сигурност на Република България, приет с решение на Народното събрание от 14 март 2018 г.
  Въз основа на проведеното обсъждане, като има предвид, че с Доклада се постига основната цел за обективна информираност на Народното събрание и обществото за резултатите от провежданата политика в областта на сигурността, Комисията по външна политика с 9 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 4 гласа „Въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме с решение Годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 г., внесен от Министерски съвет на 20 юли 2018 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА:

  ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума