Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по външна политика
Комисия по външна политика
24/10/2018

  Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 802-01-36, внесен от Министерски съвет на 8 октомври 2018 г.
  На заседание, проведено на 24 октомври 2018 година, Комисията по външна политика разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, внесен от Министерски съвет.
  Мотивите към законопроекта бяха представени от Евгени Стоянов, заместник-министър на правосъдието.
  С предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс се цели въвеждане в националното законодателство на разпоредбите на следните две директиви:
  - Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз (OB, L 127 от 29 април 2014 г., поправка ОВ, L 138 от 13 май 2014 г.).
  - Директива 2013/48/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 година относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по европейска заповед за арест и относно правото на уведомяване на трето лице при задържане и на осъществяване на връзка с трети лица и консулски органи през периода на задържане (ОВ, L 294 от 6 ноември 2013 г.).
  Със законопроекта се предлагат изменения за транспонирането на двете директиви и изменения, свързани с прецизиране на уредбата относно престъпните деяния с предмет - противозаконно отнемане на моторно превозно средство.
  Директива 2014/42/ЕС е насочена към предприемане на по-ефективни действия за преодоляване на проблема с недостатъчното отнемане на придобитите чрез престъпна дейност облаги и към подпомагане на трансграничното сътрудничество между държавите членки в тази сфера.
  При анализа на съответствието на действащото в Република България законодателство с изискванията на Директива 2014/42/ЕС е установено, че е необходимо да бъдат предприети конкретни нормативни промени за усъвършенстване и доразвиване на уредбата на материята, свързана с обезпечаването и отнемането на средства и облаги от престъпна дейност. С направените предложения за промени се цели унифициране на законодателството и утвърждаване на правилата, свързани с отнемането на активи, придобити чрез престъпна дейност.
  Директива 2013/48/ЕС установява минимални правила относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по изпълнение на европейска заповед за арест съгласно Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 г., относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки и правото да бъде уведомено трето лице при задържане и на осъществяване на връзка с трети лица и с консулски органи през периода на задържане. Директива 2013/48/ЕС спомага за прилагането на Хартата на основните права на Европейския съюз, като се основава на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи.
  Наказателно-процесуалният кодекс в голяма степен съответства на изискванията на Директива 2013/48/ЕС, но за пълното ѝ транспониране е необходимо приемането на предложените със законопроекта допълнения в Наказателно-процесуалния кодекс, в Закона за митниците, в Закона за МВР в Закона за военната полиция и в Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“.
  Със законопроекта се предлага и включване на текстове в Наказателния кодекс, които са съобразени и адекватни на сегашната фактическа обстановка и механизма на извършване на деянията по противозаконното отнемане на моторни превозни средства.
  Страната ни е приканена в съответствие с чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския да вземе необходимите мерки за въвеждането на Директива 2014/42/ЕС и на Директива 2013/48/ЕС.
  Въз основа на проведеното обсъждане и последвалото гласуване, Комисията по външна политика с 15 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“, предлага на Народното събрание, да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 802-01-36, внесен от Министерски съвет на 8 октомври 2018 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА:

  ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума