Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по външна политика
Комисия по външна политика
16/01/2019

  Законoпроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, № 902-02-1, внесен от Министерски съвет на 02.01.2019 г.
  На редовно заседание, проведено на 16.01.2019 г., Комисията по външна политика разгледа внесения от Министерски съвет законoпроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, което бе подписано на 10 декември 2018 г. в София и на 14 декември 2018 г. в Париж.
  Мотивите към законопроекта бяха представени от Маринела Петрова, заместник-министър на финансите.
  Присъединяването на Република България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие е външнополитически приоритет за страната. Правителството на Република България потвърди намерението си за засилено сътрудничество с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, като с Решение № 789 на Министерски съвет от 2017 г. създаде Междуведомствен координационен механизъм по кандидатурата на Република България за членство в организацията.
  С настоящето споразумение се договаря Организацията за икономическо сътрудничество и развитие да извърши преглед и оценка за присъединяване на България към Кодексите за либерализиране на движенията на капитали и на недвижими операции. Процесът се предвижда да протече в рамките на 12 до 18 месеца след влизане в сила на споразумението. Присъединяването към Кодексите е неотменна част от пътя към пълноправно членство на България в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Освен това с присъединяването на България към Кодексите, страната ни ще се ползва от защитата, която Кодексите предоставят срещу евентуална дискриминация от други прилагащи страни, като същевременно ще укрепи ролята и репутацията си като отговорен международен фактор.
  Съобразно споразумението правителството на Република България се задължава да предостави 230 000 евро за финансиране на дейностите, които Организацията за сигурност и сътрудничество ще извърши в полза на страната. Плащането следва да бъде извършено в пълен размер след влизане в сила на настоящето споразумение.
  Споразумението предвижда арбитражно уреждане на евентуални спорове. В съответствие с разпоредбите на член 7 от него арбитърът се избира по взаимно съгласие на Организацията за сигурност и сътрудничество и правителството на Република България или ако не е постигнато такова съгласие в рамките на три месеца след искането за арбитраж, арбитърът се назначава съобразно факултативните арбитражни правила на Постоянни арбитражен съд.
  Споразумението подлежи на ратификация на основание чл. 85, ал. 1, т. 4, 5 и 8 от Конституцията на Република България и влиза в сила от деня на влизане в сила на закона за ратифициране. Съобразно член 9 от споразумението то може да бъде изменено или допълнено по взаимно писмено съгласие на страните.
  След проведена дискусия Комисията по външна политика гласува и одобри с 11 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“ предложението Народното събрание да приеме на първо четене проект на Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, № 902-02-1, внесен от Министерски съвет на 02.01.2019 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА:

  ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума