Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
18/04/2019 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България № 902-01-16 внесен от Министерски съвет на 3 април 2019 г.
  На заседание, проведено на 18 април 2019 г., Комисията по отбрана обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България № № 902-01-16 внесен от Министерски съвет на 3 април 2019 г.

  На заседанието присъстваха министърът на отбраната Красимир Каракачанов, заместник-министърът на отбраната Атанас Запрянов, постоянният секретар на отбраната Антон Ластарджиев, началникът на отбраната генерал Андрей Боцев, командирът на бригада „Специални сили“ бриг. генерал Явор Матеев, заместник-главния секретар на МВР главен комисар Георги Арабаджиев и други длъжностни лица от министерствата на отбраната и вътрешните работи.

  Присъства и народният представител и председател на коалиция „ВОЛЯ - Българските родолюбци“ Веселин Марешки.

  Мотивите към законопроекта бяха представени от министър Красимир Каракачанов.
  В последвалата дискусия бяха разисквани предложените изменения и допълнения в законопроекта, свързани с функции на Въоръжените сили и организационната им структура, храненето на личния състав, социални въпроси, превенция и антикорупционни мерки и изменения в трудово-правните отношения.

  В изказването си народният представител Веселин Марешки изказа несъгласие и отхвърли предложението за изменение на чл. 57 за възлагане на допълнителни правомощия на Въоръжените сили за оказване на помощ на държавните органи в противодействието на заплахи с особено висока степен на обществена опасност за населението. Според него те са необосновани защото не се посочва обхвата и липсва аргументация за необходимостта от въвеждането. Той се обяви и против предлаганите промени в чл. 224 с които се предлага, вместо сегашната правна норма, регламентираща задължението за осигуряване на безплатна храна на военнослужещите по време на лагери, учения и тренировки, да бъде въведена алтернатива за изплащане на нейната левова равностойност. Мотивът за изразеното мнение е, че ръководството на министерството на отбраната, командирите и началниците не бива да абдикират от отговорности само поради факта, че определени длъжностни лица не са в състояние да се справят със регламентираните по закон задължения.

  Народният представител Валентин Радев изрази резерви по необходимостта от промяна на чл.57 и посочи, че искането за допълнителните правомощия на Въоръжените сили е необходимо да бъде още веднъж премислено. Несъгласие изрази и по исканите промени за храненето на личния състав с мотива, че аутсорсинга е наложен модел от години и причините не са в разпоредбите. Поиска се и по-ясен текст по измененията в чл. 188а и 225а, свързани с антикорупционните мерки.

  По посочените предложения за изменения и допълнения се изказаха и народните представители Владимир Тошев, Пламен Манушев, Джейхан Ибрямов, Симеон Симеонов и Слави Нецов, които също изразиха мнение за необходимостта от обмисляне на текста по чл. 57 за допълнителните задачи на Въоръжените сили. Народният представител Владимир Тошев посочи, че повечето от предложенията в законопроекта е наложително да бъдат приети, тъй като те са от съществено значение за по - доброто функциониране на министерството на отбраната и Въоръжените сили и изпълнението на задачите от Българската армия. В същото време той изтъкна необходимостта от по-задълбочено обсъждане на предложения текст между първо и второ гласуване по чл.57, който така, както е предложен налага усещането за връзка с предлаганото по чл.60а създаване на Съвместно командване на силите за специални операции.

  Категорично становище против предложението по чл. 57 и силни резерви по чл.224 бяха изразени от народния представител Джейхан Ибрямов. За него текстът за допълнителните правомощия на Въоръжените сили не само е неясен по обхват и няма аргументи за въвеждането му, но е и на границата за разглеждането му като противоконституционен.

  Заместник-главният секретар на министерството на вътрешните работи - главен комисар Георги Арабаджиев изрази резерви по предложенията по чл.57, които според него са свързани с трудности на участието на Въоръжените сили от правно-техническо естество по така формулираните задачи, възможности за появата на организационно-управленски трудности и некоординираност в действията с органите на МВР, както и опасения за противоречие с нормата по чл. 9 на Конституцията за функциите на Въоръжените сили.

  Народният представител Христо Гаджев коментира предложението в допълнителните разпоредби относно създаването на т.34 по §1с което се дава определение на понятието „специални операции“ по отношение на субекта на действията, т.е. от кого и по какъв способ се провеждат такъв тип операции. Същият е на мнение, че определението залага бъдещи противоречия по отношение на използването на специални формирования, които по щата са част от организационната структура на видовете Въоръжени сили.

  По изразените мнения от народните представители, министърът на отбраната Красимир Каракачанов изложи допълнителни мотиви, но се съгласи, че предложенията по чл. 57 не дават достатъчно яснота за обхвата и вида на понятието „високата степен на обществена опасност за населението“, което от своя страна определя опасенията за въвличане на Въоръжените сили в неспецифични дейности за основателни.

  В заключение председателят на комисията по отбрана народният представител Константин Попов благодари на участващите в заседанието за задълбочената дискусия и изказаните съображения. Като отбеляза разбираемият стремеж на ръководството на министерството на отбраната за подобряване на дейността и функционирането на системата за отбрана, израз на което са и предложенията по обсъждания законопроект, той посочи, че работата продължава и намирането на решения по дискутираните текстове с общи усилия е задача между първо и второ гласуване на законопроекта.

  След приключването на обсъждането беше проведедено гласуване, в което участваха 11 (единадест) народни представители. С 10 (десет) гласа „ЗА", 1 (един) глас „ПРОТИВ" и 0 (нула) гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, Комисията по отбрана прие следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България № 902-01-16 внесен от Министерски съвет на 3 април 2019 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума