Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
09/05/2019 първо гласуване

  Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2018 г., № 902-03-10, внесен от Министерски съвет на 25.04.2019 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ОТБРАНА

  Д О К Л А Д

  ОТНОСНО: Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2018 г., № 902-03-10, внесен от Министерски съвет на 25.04.2019 г.

  На заседание на 09.05.2019 г. Комисията по отбрана обсъди Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2018 г., № 902-03-10, внесен от Министерски съвет на 25.04.2019 г.
  На заседанието присъстваха заместник-министърът на отбраната Анатолий Величков, началникът на отбраната генерал Андрей Боцев и директорът на дирекция "Отбранителна политика и планиране" бригаден генерал Радостин Илиев.
  Председателят на Комисията по отбрана Константин Попов посочи, че Докладът за състоянието на отбраната и въоръжените сили е изготвен в изпълнение на чл. 23 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Поясни, че в съответствие с този член от закона, Народното събрание се произнася по доклада с решение. Подчерта, че с Доклада се отчита една година, през която са се случили важни неща в отбраната.
  От името на вносителя докладът и мотивите към него бяха представени от заместник-министъра на отбраната Анатолий Величков. Фокусът в аналитичната част на доклада е поставен върху идентифициране на очерталите се проблеми. Едновременно с това са дефинирани оптимални управленски решения за поддържане и изграждане на отбранителните способности на въоръжените сили, които са базирани на Програмата за управление на правителството на Република България за 2017-2021 г. и са в съответствие с Програма 2020 и План 2020. Основният извод в доклада е, че състоянието на отбранителните способности позволява на българските въоръжени сили да изпълняват задачите си по мисиите, произтичащи от конституционните задължения, но с ограничения. Ограниченията са свързани с разполагаемия ресурс, състоянието на въоръжението и бойната техника и сроковете за реализация на проектите за модернизация. Запазват се високи нивата на некомплекта от военнослужещи, но усилията за набиране и задържане на подготвен личен състав започват да дават резултат. Увеличението на заплатите на военнослужещите и очакваното следващо увеличение се отразяват положително върху мотивацията на военнослужещите. По мисия „отбрана“ в доклада се акцентира върху подготовката на въоръжените сили и усилията за поддържане на въоръжението и бойната техника за изпълнение на задачите. През 2018 г. са проведени 301 учения, което е с 4% повече от предходната година. По мисия „Подкрепа на международния мир и сигурност“ формирования и отделни военнослужещи са участвали в 11 мисии и операции зад граница с общо 1 420 човека, което е повишение от 47 %. По мисия „Принос към националната сигурност в мирно време“ формирования от Българската армия са участвали в 103 операции в подкрепа на населението при бедствия с общо около 728 военнослужещи и 229 единици техника. Проведени са и 85 операции по неутрализиране на невзривени бойни припаси.
  През 2018 г. разходите за отбрана са в размер на 1 592,88 млн. лв. и представляват 1,48 % спрямо БВП за 2018 г. Наблюдава увеличение на реално изразходваните средства с 0,2% от БВП спрямо 2017 г. Тази цифра е близо, но не достига заложеното за годината в Националния план за повишаване на разходите за отбрана на 2 % от БВП до 2024 г. Причината е, че не са изразходени заложените в централния бюджет средства за трите основни модернизационни проекта на въоръжените сили. Независимо от това, голяма част от тези средства са пренасочени към ремонт и възстановяване на въоръжение и бойна техника. През 2019 г. усилията ще бъдат насочени към по-нататъшно развитие на Министерството на отбраната като модерна институция и изпълнение на дейностите по Програма 2020 и План 2020. Започнал е Стратегически преглед на отбраната, за което са отдадени организационните заповеди по направленията на прегледа и се очакват основните изводи към септември 2019 г.
  Народният представител Борис Вангелов изрази подкрепа за доклада. Подчерта, че докладът е изключително обективен, като не са спестени недостатъци. Детайлно, ясно и разбираемо е показано състоянието на отбраната и въоръжените сили. В същото време за положителните неща, които са се случили във всички области на отбранителната политика се говори доста „скромно“. Смята, че е важно да се подчертае, че благодарение на загрижеността на министър председателя, министъра на отбраната, парламентарното мнозинство и на обществената подкрепа са извършени важни неща за отбраната - от подготовката на командирите, през грижата личния състав да получи достойно заплащане, до поддръжката, възстановяването и модернизацията на въоръжението и бойната техника.
  Народният представител Емил Христов посочи, че докладът има много положителни страни и прави връзка с предишни доклади. Изрази загриженост по отношение на основния извод и помоли да бъде уточнено за Комисията по отбрана какви са ограниченията при изпълнение на мисиите на въоръжените сили, за да се търсят адекватни подходи за тяхното отстраняване.
  Народният представител Валентин Радев благодари за доклада и начина по-който е подготвен. Обърна внимание, че Министерството на отбраната не трябва да се натоварва с допълнителни несвойствени функции, а следва да се фокусира върху отбранителните способности. Приветства усилията на правителството за грижа за хората в отбраната, мерките за преодоляване на некомплекта от личен състав и увеличаване на бюджета. Препоръча да не се допускат дисбаланси в заплащането в сектор „Сигурност“. Предложи да се обмисли дали е наложително да се достигнат 2% до 2024 г., както и дали са целесъобразни инвестиции за ремонт и възстановяване на стара руска техника или да се увеличат усилията за реализиране на модернизционните проекти и закупуване на ново въоръжение и бойна техника.
  Народният представител Пламен Манушев посочи, че за пореден път е представен качествен доклад и отбеляза, че докладите за отбраната и въоръжените сили стават все по-добри по отношение на анализите и изводите, Смята, обаче, че като съдържание докладът е по-подробен отколкото е необходимо. Изказа съображение, че следва да се търси оптимален баланс в провежданите учения. Предимство да се дава на командно щабни и компютърно подпомагани учения, като се отчита, че ученията на тактическо ниво са свързани с разходи и амортизация на въоръжението и бойната техника.
  В отговор на поставените въпроси заместник-министърът на отбраната Анатолий Величков поясни, че по мисия „Отбрана“ се полагат съществени усилия за преодоляване на ограниченията чрез подготовката, окомплектоването с личен състав и поддържането в готовност на въоръжението и бойната техника. Счита, че докато не се придобие ново въоръжение и бойна техника, сме длъжни да поддържаме наличните. В тази насока, в сравнение с предишни години, през 2018 г. е направено много, като докови ремонти за средства на ВМС, ремонти на основния боен танк, на самолетите Су-25, Миг-29 и др. Даден е добър тласък на поддържането на отбранителните способности, което е допринесло за подобряване състоянието и на предприятията от отбранителната индустрия. Съгласи се, че все още се извършат разходи, които не носят отбранителни способности. Като пример посочи охраната на складове и военни райони. В хода на стратегическия преглед на отбраната ще се направи детайлна оценка и ще се търсят възможности за окрупняване, въвеждане на технически средства и по-оптимално използване способностите на военна полиция.
  Началникът на отбраната генерал Андрей Боцев допълни, че по всяка една от мисиите въоръжените сили могат да изпълнят задачите, но ако се наложи едновременно и паралелно изпълнение, възникват ограничения. При сертифициране на декларираните формирования, също се появяват ограничения. При подготовка за мисии се налага пренасочване на личен състав и бойна техника от други подразделения. Смята, че сключените договори с допълнително отпуснатите средства през 2018 г. ще дадат резултат за подобряване на състоянието на въоръжението и бойната техника, което следва да се прояви в края на 2019 г. Положително е, също така, че е спряна негативната тенденция и за първи път през 2018 г. са приети около 180 военнослужещи повече от напусналите.
  В заключение, председателят на Комисията по отбрана Константин Попов посочи, че докладът е обективен и критичен по отношение на слабостите. Необходимо е да се подчертае огромното количество работа, което е извършено и показаното отношение на правителството с предоставянето на значително повече възможности за поддържане и развитие на отбранителните способности по всичките им компоненти.
  Въз основа на проведените дебати и изказаните мнения, членовете на Комисията по отбрана с 13 (тринадесет) гласа „ЗА“; 1 (един) глас „ПРОТИВ“ и 0 (нула) гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приеха следното

  СТАНОВИЩЕ:
  Комисията по отбрана предлага на Народното събрание на основание чл. 23 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България да приеме с решение Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2018 г., № 902-03-10, внесен от Министерски съвет на 25.04.2019 г..
  Форма за търсене
  Ключова дума