Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
18/07/2019

  Законопроект за допълнение на Закона за военното разузнаване, № 954-01-49, внесен от МИЛЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ и група народни представители на 16.07.2019 г.
  Д О К Л А Д

  ОТНОСНО: Законопроект за допълнение на Закона за военното разузнаване, № 954-01-49, внесен от МИЛЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ и група народни представители на 16.07.2019 г.

  На заседание, проведено на 18 юли 2019 г. Комисията по отбрана разгледа за първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за военното разузнаване, № 954-01-49, внесен от МИЛЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ и група народни представители на 16.07.2019 г.

  В заседанието от Министерството на отбраната участваха заместник-министър Атанас Запрянов, полковник Антоан Гечев, заместник-директор на Служба „Военна информация“ и Ваня Деневска, парламентарен секретар.

  Законопроектът беше представен от името на вносителите от народния представител Милен Михов, който подчерта, че със законопроекта се дава възможност длъжността директор на служба „Военна информация" да се заема и от цивилен служител. Този регламент е съществувал и създава условия за по-ефективно използване на кадрите.

  Заместник-министърът на oтбраната Атанас Запрянов представи становище от името на Министерството на отбраната. Министерството на отбраната не възразява на направеното предложение за допълнение на Закона за военното разузнааване, с което се създава възможност длъжността директор на служба „Военна информация" да се заема и от цивилен служител. Беше посочено, че министерството счита за необходимо да се допълни процедурата за назначаване на директора с текстове в чл. 24, ал.З и ал. 4 от Закона за военното разузнаване. В алинея 3 да се добави, че „в случаите, когато длъжността е определена за цивилен служител, той има всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с неговото правно положение“, а в алинея 4 да се допълни, че предложението на Министерския съвет за назначаване или освобождаване на директора на служба "Военна информация" е „внесено от Министъра на отбраната“.

  Председателят на Комисията по отбрана Константин Попов попита дали Министерството на отбраната е представило тези предложения и във водещата комисия, на което заместник-министър Запрянов отговори положително.

  Народните представители Николай Цонков и Кольо Милев посочиха, че няма да подкрепят законопроекта, тъй като считат, че предишните опити служба „Военна информация“ да има цивилен директор не са дали положителни резултати и се опасяват, че промяната се извършва не по принципни съображения, а за конкретно назначение.

  В последвалото гласуване с 13 (тринадесет) гласа „ЗА“, 7 (седем) гласа „ПРОТИВ“ и 0 ( нула ) гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, Комисията по отбрана прие следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за военното разузнаване, № 954-01-49, внесен от МИЛЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ и група народни представители на 16.07.2019 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума