Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
11/09/2019 първо гласуване

  Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2018 г., № 902-00-19, внесен от Министерски съвет на 11.07.2019
  На редовно заседание, проведено на 11.09.2018 г. Комисията по отбрана обсъди Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2018 г., № 902-00-19, внесен от Министерски съвет на 11.07.2019 г.
  В заседанието участваха 17 народни представители. Присъстваха секретарят на Съвета по сигурността към Министерския съвет Георги Кръстев и заместник-министърът на отбраната Атанас Запрянов.

  Годишният доклад беше представен от секретаря на Съвета по сигурността Георги Кръстев, който представи целта, основното съдържание и технологията на изготвянето. Заместник-министър Атанас Запрянов представи становището на министерството на отбраната, според което докладът отразява обективно състоянието, проблемите и начините за решаването им по отношение на отбраната и отбранителната политика. Основното съдържание на Годишният доклад отразява анализи и оценки за рисковете, опасностите и заплахите за Република България в процеса на реализиране на държавната политика в защита на националната сигурност. Направен е анализ на основните процеси от вътрешен и външен характер, оказващи съществено влияние върху нейното състояние. Чрез оценката на рисковете и заплахите е изведено влиянието им върху стабилността на цялостната финансова и икономическа система, енергийната сигурност, образованието, правосъдието и вътрешния ред, отбраната, киберсигурността, противодействието на корупцията, както и заплахата по отношение на миграционните процеси и бежанските потоци. Представени са дейностите, резултатите и постиженията от първото българско председателство на Съвета на Европейския съюз. Отчетени са националната политика за борба с тероризма, както и реалните резултати от противодействието и сътрудничеството с партньорските служби В ЕС и НАТО. Подробно е представена и анализирана цялостната дейност на министерството на вътрешните работи за опазването на вътрешния ред и сигурност.

  Отбраната е отразена и в трите раздела на доклада. Направен е изводът, че състоянието на отбранителните способности позволява на българските въоръжени сили да изпълняват задачите си по мисиите, произтичащи от конституционните задължения за гарантиране на суверенитета, независимостта и териториалната цялост на страната в национален формат и в рамките на колективната отбрана на НАТО и Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС, но при съществуването на известни ограничения. Показани са основните направления на работа, резултатите и проблемите при реализиране на отбранителната политика през 2018 г. Не са скрити сериозните затруднения по отношение на окомплектоването на формированията, мотивацията на личния състав, финансовият и материален недостиг по отношение на сертифицираните декларирани формирования в изпълнение на приетите от България Цели за способностите за НАТО, намаления летателен ресурс на ВВС, занижените основни технически параметри на Радиолокационните комплекси поради постоянно възникващи неизправности, водещи до съществени проблеми с формираното радарно покритие, незавидното състояние на част от зенитно-ракетната техника, експлоатираща се в условия на остър недостиг на резервни части.

  В доклада са описани и предприеманите усилия до края на 2019 г., основните от които са:

  • Провеждане на Преглед на отбраната, като част от процеса на „Стратегически преглед на системата за защита на националната сигурност и на стратегически преглед на отбраната", в резултат на който да бъде разработена дългосрочна, всеобхватна и финансово осигурена Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили до 2032 г.;
  • Изпълнение на финансовата рамка на Националния план за повишаване на разходите за отбрана на 2% от БВП до 2024 г. при ефективно и ефикасно изразходване по предназначение на предвидените средства;
  • Реализация на трите основни модернизационни проекта за Сухопътните войски, Военновъздушните сили и Военноморските сили съгласно одобрените от Народното събрание проекти за инвестиционни разходи;
  • Изпълнение на дейностите по пакет „Цели за способности 2017" на НАТО;
  • Реализация на ефективен пакет от мерки за задържане на служба на подготвен и мотивиран личен състав и за повишаване на интереса към военната професия;
  • Изграждане на способности за киберотбрана и разработване на концептуалната и доктриналната база в областта на киберотбрана.

  По време на дискусията се изказаха народните представители Таско Ерменков, Николай Цонков, Борис Вангелов и Валентин Радев. В изказванията си първите двама народни представители изразиха несъгласие с изводите и оценките в доклада, като посочиха, че що се отнася до сектора за отбрана проблемите са много, основани са на недофинансиране и грешна политика, която е довела до огромен некомплект, лошо състояние на въоръжението и техниката и ниска мотивация на личния състав. Беше поставен и въпросът за реалната оценка на състоянието на отбраната, като основа на националната сигурност, която на практика отсъства в доклада.

  Народните представители Борис Вангелов и Валентин Радев изразиха несъгласие с изразената оценка, като посочиха, че националната сигурност следва да се оценява комплексно, държавата е стабилна по отношение на икономика и финанси и се отчита реален ръст на доходите. Те отбелязаха, че страната стои стабилно на международната сцена. Според тях докладът убедително показва реалното състояние, не замита проблемите и посочва предизвикателствата, по които се работи отговорно и усилено.

  Народният представител Владимир Тошев, като председателстващ заседанието, в заключение отбеляза значението на доклада за националната сигурност, даващ обстойна картина за успехите, проблемите и предизвикателствата. Той посочи, че предвид винаги проявяваната отговорност от комисията при разглеждането на въпросите на отбраната и националната сигурност е редно докладът да бъде оценен по достойнство и призова за подкрепа от всички членове на комисията.

  При проведеното гласуване с 11 гласа „ЗА“, 5 гласа „ПРОТИВ“ и един глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, Комисията по отбрана предлага на Народното събрание да приеме Годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2018 г., № 902-00-19, внесен от Министерски съвет на 11.07.2019 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума