Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
22/06/2017 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 702-01-3, внесен от Министерски съвет на 12.06.2017 г.
  На редовно заседание, проведено на 22 юни 2017 г. Комисията по отбрана разгледа на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 702-01-3, внесен от Министерски съвет на 12.06.2017 г.

  На заседанието присъстваха 20 народни представители. От Министерство на отбраната при обсъждането на законопроекта взеха участие заместник-министър Атанас Запрянов, директора на дирекция „Правно-нормативна дейност“ Клементина Денева и директора на дирекция „Социална политика“ Иво Антонов.

  От името на вносителите законопроектът беше представен от заместник-министъра на отбраната генерал Атанас Запрянов, който подчерта, че предлаганото изменение ще осигури равни възможности на мъжете и жените военнослужещи да ползват родителския отпуск, въведен с Директива 2010/18/ЕС, при условията и по реда, въведени в общото трудово законодателство на страната, както и ще се постигне синхронизиране на националното право с посочената директива, което пък от своя страна ще се осигури и изпълнение на препоръката на Европейската комисия.
  Изменението на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България се налага с оглед на привеждането на неговите разпоредби в съответствие с Директива 2010/18/ЕС на Съвета от 8 март 2010 г, за прилагане на Рамковото споразумение за родителския отпуск.
  Според вносителите на законопроекта, ако предлаганата промяна бъде приета от Народното събрание, ще се избегне възможността стартираната пилотна процедурна на Европейската комисия да се превърне в официална процедура за нарушение срещу страната ни.

  В обсъждането на законопроекта взеха участие народните представители Славчо Велков, Владимир Тошев, Таско Ерменков и Пламен Манушев, които се изказаха в подкрепа на предложената промяна. Беше повдигнат въпросът дали промяната няма да се отрази на окомплектоването с личен състав и готовността на формированията от Въоръжените сили и се обърна внимание на необходимостта да се вземат съответните мерки от Министерство на отбраната.

  След изслушване на мотивите и приключване на обсъждането се проведе гласуване, в резултат на което Комисията по отбрана с единодушно с 20 (двадесет) гласа „за“ прие следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 702-01-3, внесен от Министерски съвет на 12.06.2017 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума