Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
06/07/2017 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Техническото споразумение относно Центъра за координация на придвижването „Европа“ между министъра на отбраната на Кралство Белгия, Департамента о националната отбрана на Канада, Министерството на отбраната на Кралство Дания, министъра на отбраната на Френската република Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната на Унгария, Министерството на отбраната на Италианската република, Министерството на отбраната на Република Латвия, Министерството на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, Министерството на отбраната на Република Словения, министъра на отбраната на Кралство Испания, Правителството на Кралство Швеция, Министерството на националната отбрана на Република Турция, Министерството на отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, № 702-02-7, внесен от Министерски съвет на 29.06.2017 г.
  На редовно заседание, проведено на 06 юли 2017 г., Комисията по отбрана разгледа за първо гласуване Законопроект за ратифициране на Техническото споразумение относно Центъра за координация на придвижването „Европа“ между министъра на отбраната на Кралство Белгия, Департамента по националната отбрана на Канада, Министерството на отбраната на Кралство Дания, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната на Унгария, Министерството на отбраната на Италианската република, Министерството на отбраната на Република Латвия, Министерството на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, Министерството на отбраната на Република Словения, министъра на отбраната на Кралство Испания, Правителството на Кралство Швеция, Министерството на националната отбрана на Република Турция, Министерството на отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, № 702-02-7, внесен от Министерски съвет на 29.06.2017 г.
  Присъстваха 19 (деветнадесет) народни представители.
  Председателят на Комисията по отбрана запозна членовете на комисията с разпореждането на Председателя на Народното събрание (№ 750-01-86/30.06.2017 г.), с което законопроектът е разпределен на Комисията по отбрана, като водеща комисия и на още две комисии – Комисия по бюджет и финанси и Комисия по външна политика,.
  Законопроектът беше представен от името на вносителите от заместник-министъра на отбраната ген. Атанас Запрянов. Със споразумението се създава център за координация на придвижването „Европа“ и се определят основните административни и финансови разпоредби за неговата експлоатация и поддръжка. Центърът е предназначен да координира между участващите държави и да подобри използването на способностите за въздушен и наземен транспорт, както и за дозареждане във въздуха. Българската страна се е присъединила към Споразумението с Нота за участие, подписана на 14 ноември 2016 г. Посочено беше, че по силата на споразумението българската страна поема финансови задължения за дългосрочен период, чиято стойност по години не може да се изчисли предварително и да се фиксира като предполагаема сума. По тази причина споразумението подлежи на ратификация от Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България. Опитът от учения и мисии, както и от участието в други подобни инициативи показва, че с ползването на услугите на Центъра би могло значително да се намалят разходите по придвижването.
  В обсъждането на законопроекта взеха участие народните представители Николай Цонков и Кольо Милев. В изказванията си те подкрепиха законопроекта на първо гласуване. Подчертано беше, че с присъединяването можем да покажем съпричастност и ангажираност към изграждането на колективни способности.
  В последвалото гласуване участваха 19 (деветнадесет) народни представители. С 19 (деветнадесет) гласа „ЗА“, 0 (нула) гласа „ПРОТИВ“ и 0 (нула) гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, Комисията по отбрана прие следното

  СТАНОВИЩЕ:
  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Техническото споразумение относно Центъра за координация на придвижването „Европа“ между министъра на отбраната на Кралство Белгия, Департамента по националната отбрана на Канада, Министерството на отбраната на Кралство Дания, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната на Унгария, Министерството на отбраната на Италианската република, Министерството на отбраната на Република Латвия, Министерството на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, Министерството на отбраната на Република Словения, министъра на отбраната на Кралство Испания, Правителството на Кралство Швеция, Министерството на националната отбрана на Република Турция, Министерството на отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, № 702-02-7, внесен от Министерски съвет на 29.06.2017 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума