Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
06/07/2017 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Върховното Главно Командване на Обединените Въоръжени Сили в Европа и Щаба на Върховния съюзен главнокомандващ по трансформацията за допълнение към Парижкия протокол, № 702-02-5, внесен от Министерски съвет на 26.06.2017 г.
  На редовно заседание, проведено на 06 юли 2017 г., Комисията по отбрана разгледа за първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Върховното Главно Командване на Обединените Въоръжени Сили в Европа и Щаба на Върховния съюзен главнокомандващ по трансформацията за допълнение към Парижкия протокол, № 702-02-5, внесен от Министерски съвет на 26.06.2017 г.
  Присъстваха 19 (деветнадесет) народни представители.
  Председателят на Комисията по отбрана запозна членовете на комисията с разпореждането на Председателя на Народното събрание (№ 750-01-77/27.06.2017 г.), с което законопроектът е разпределен на Комисията по отбрана, като водеща комисия и на още две комисии – Комисия по външна политика, Комисия по бюджет и финанси и Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред.
  Законопроектът беше представен от името на вносителите от заместник-министъра на отбраната ген. Атанас Запрянов. Със споразумението се регламентира статуса на всички щабове и структури на НАТО на територията на Република България. По този начин се детайлизира и разширява статусът на съответната структура, личния състав и придружаващите членове на семейства в сравнение с тъй наречения Парижки протокол за статута на международните военни щабове, създадени в съответствие със Северноатлантическия договор, ратифициран от Народното събрание на Република България през 2004 г.(ДВ, бр. 104 от 2004 г.). Подчертано беше, че сключването на споразумението е от спешна необходимост.
  В обсъждането на законопроекта взеха участие народните представители Славчо Велков и Симеон Симеонов. В изказванията си те подкрепиха законопроекта на първо гласуване.
  В последвалото гласуване участваха 19 (деветнадесет) народни представители. С 19 (деветнадесет) гласа „ЗА“, 0 (нула) гласа „ПРОТИВ“ и 0 (нула) гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, Комисията по отбрана прие следното

  СТАНОВИЩЕ:
  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Върховното Главно Командване на Обединените Въоръжени Сили в Европа и Щаба на Върховния съюзен главнокомандващ по трансформацията за допълнение към Парижкия протокол, № 702-02-5, внесен от Министерски съвет на 26.06.2017 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума