Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
14/07/2017 проект второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 754-01-30, внесен от Константин Попов и група народни представители на 22 юни 2017 г., приет на първо гласуване на 06 юли 2017 г.
  ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 754-01-30, внесен от Константин Попов и група народни представители на 22 юни 2017 г., приет на първо гласуване на 06 юли 2017 г.

  Проект!
  Второ гласуване


  З А К О Н
  за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
  (обн., ДВ, бр. 35 от 2009 г.; изм., бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г., бр. 16, 88, 98 и 101 от 2010 г., бр. 23, 48, 99 и 100 от 2011 г., бр. 20, 33 и 38 от 2012 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г., бр. 1 и 98 от 2014 г., бр. 14, 24, 61, 79 и 88 от 2015 г., бр. 13,17, 50, 81 и 103 от 2016 г.

  Комисията подкрепя / не подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  § 1. Чл. 79 се изменя така:
  „Чл. 79. (1) Постоянният секретар на отбраната е най-висшият държавен служител в Министерството на отбраната.
  (2) За постоянен секретар на отбраната се назначава държавен служител, който:
  1. има професионален опит не по-малко от осем години и четвърти старши ранг като държавен служител;
  2. е изпълнявал ръководна длъжност в държавната администрация не по-малко от три години, от които не по-малко от 1 година в Министерство на отбраната;
  3. е получил по-висока годишна оценка на изпълнението на длъжността при годишното оценяване в годината, предхождаща подбора в сравнение с останалите кандидати и по отношение на него е изтекъл едногодишният срок за изпитване;
  (3) Постоянният секретар на отбраната се назначава от министъра на отбраната, съгласувано с министър-председателя, след подбор за срок от 4 години, който изтича преди придобиване от служителя на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
  (4) Редът за извършване на подбора се определя със заповед на министъра на отбраната.
  (5) Подборът на кандидатите се извършва от комисия в състав най-малко от трима членове с председател заместник-министър на отбраната. Комисията завършва своята работа с доклад до министъра на отбраната с мотивирано предложение. При утвърждаване на доклада на комисията министърът на отбраната изпраща предложението за назначаване на постоянен секретар на отбраната за съгласуване от министър-председателя. Решението на министъра на отбраната не подлежи на съдебен контрол.
  (6) Постоянният секретар на отбраната има всички права по служебно правоотношение.
  (7) За неуредените случаи по отношение статута на постоянния секретар на отбраната се прилага Закона за държавния служител.“
  Комисията подкрепя / не подкрепя текста на вносителя за § 1.


  § 2. Чл. 82 се изменя така:
  „Чл. 82. Правоотношението с постоянния секретар на отбраната се прекратява от министъра на отбраната съгласувано с министър-председателя при условията и по реда на Закона за държавния служител.“
  Комисията подкрепя / не подкрепя текста на вносителя за § 2.


  § 3. В чл. 136 се създава ал.3:
  „(3) Министерският съвет разглежда предложенията за удостояване на офицери с висши офицерски звания след изслушването им в Комисията по отбрана към Народното събрание.“

  Комисията подкрепя / не подкрепя текста на вносителя за § 3.
  Предложение от народните представители Владимир Цветанов Тошев, Христо Георгиев Гаджев, Георги Тенев Станков, Пламен Иванов Манушев, Антон Динев Тодоров и Запрян Василев Янков:
  Параграф 3 се изменя така:
  §3. Чл. 136 се създава алинея 3;
  (3) Офицерите, удостоени с първо и последващо висше военно звание се представят и изслушват в Комисията по отбрана на Народното събрание след издаването на указ на Президента на Републиката.

  Комисията подкрепя / не подкрепя предложението.


  Предложение от народните представители Десислава Йорданова Костадинова- Гушева, Емил Маринов Христов, Пламен Дулчев Нунев, Милен Василев Михов и Борис Вангелов Борисов:
  Параграф 3 се изменя така:
  § 3. В чл. 136 се създава ал. 3:
  „(3) Офицерите, след удостояване с висше военно звание с указ на президента на републиката, се представят в Комисията по отбрана на Народното събрание от министъра на отбраната или определен от него заместник-министър.“

  Комисията подкрепя / не подкрепя предложението.


  § 4. В чл. 160, т. 6 думата „комодор“ се заменя с „флотилен адмирал“.
  Комисията подкрепя / не подкрепя текста на вносителя за § 4.
  Форма за търсене
  Ключова дума