Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
13/09/2017 първо гласуване

  Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2016 г. 702-00-37, представен от Министерски съвет на 31/08/2017 г.
  На заседание на 13.09.2017 г. Комисията по отбрана обсъди Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2016 г. 702-00-37, представен от Министерски съвет на 31/08/2017 г.
  В заседанието участваха 20 народни представители.
  На заседанието присъства заместник-министърът на отбраната г-н Атанас Запрянов, който представи доклада и мотивите към него, както и началникът на отбраната генерал-лейтенант Андрей Боцев, постоянният секретар на отбраната Антон Ластарджиев и началникът на политическия кабинет Илия Налбантов.
  Докладът за състоянието на отбраната и въоръжените сили е изготвен в изпълнение на чл. 23 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Той представя на Народното събрание и българското общество отчет за предизвикателствата пред отбранителната политика и достиженията ѝ през 2016 г. Одобрен е с решение на Министерски съвет № 503 от 31.08.2017 г.
  Докладът съдържа информация за изпълнение на отбранителната политика и се структурира в съответствие с поставените цели, приоритети, задачи и критерии за оценка. Отчитат се постигнатите резултати, достигнатата степен на изпълнение на заложените цели в секторните политики и се оценява ефикасността на използване на предоставените ресурси. Докладът съдържа изводи за състоянието на Въоръжените сили и направления за работа през следващия период, които се вземат предвид в процеса на планиране.
  Заместник-министър Запрянов подчерта, че с Доклада правителството предоставя обосновани изводи и насоки за съсредоточаване на усилията през следващия отчетен период. Те са в съответствие с приоритетите от правителствената програма в сектор „Отбрана“, по които се търси политически консенсус и решение на Народното събрание.
  В обсъждането на доклада взеха участие народните представители Славчо Велков, Милен Михов, Симеон Симеонов, Емил Христов, Борис Вангелов, Пламен Манушев, Петър Витанов, Христо Гаджев, Антон Тодоров, Николай Цонков и Владимир Тошев.
  В изказванията си народните представители се обединиха около разбирането, че Докладът отразява проблемите и предизвикателствата пред отбраната. Изразиха тревога за състоянието на Въоръжените сили, което налага предприемането на спешни мерки за повишаване на възнагражденията и мотивацията на военнослужещите, превъоръжаване и модернизация на съществуващите способности, постепенно и последователно увеличение в следващите години на бюджета за отбрана за постигане на 2% от Брутния вътрешен продукт.
  В изказванията на народните представители Славчо Велков, Петър Витанов и Николай Цонков бяха направени критични бележки по оценките и основния извод, че българските въоръжени сили „са в състояние да изпълняват задачите си“ по мисиите, произтичащи от конституционните задължения по гарантиране на суверенитета, независимостта и териториалната цялост на страната „в рамките на колективната отбрана на НАТО и Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС“, сравнявайки я с проект за доклад на служебното правителство.
  Отговори на въпроси даде заместник-министърът на отбраната г-н Атанас Запрянов. Пояснено беше, че оценката за състоянието на въоръжените сили в новия доклад не е по-малко критична, но е реалистична. Ясно се посочва, че изпълнението на задачите продължава да „се осъществява с редица затруднения и риск за хората“, свързани със системния финансов недостиг, нарастващия некомплект от личен състав и лошото състояние на остарялото въоръжение и бойна техника. По тази причина, „някои задачи се изпълняват с ограничения“. Тази оценка се базира на анализите на предоставените материали от видовете въоръжени сили и структурите от системата за отбрана. Подчерта, че е важно да бъдат одобрени направленията за съсредоточаване на усилията, защото след Програмата за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили 2020 (Програма 2020), Докладът за състоянието на отбраната и въоръжените сили е следващият документ, по който Народното събрание се произнася с решение и така утвърждава набелязаните мерки и действия.
  Началникът на отбраната генерал-лейтенант Андрей Боцев допълни, че в момента се подготвя заповед за провеждане на преглед на структурите. Подчерта, че мерките, които следва да се предприемат са важни и неотложни. Ситуацията с личния състав, като основен фактор за решаване на проблемите в армията продължава да се влошава, затова моментът е ключов и разчита на институциите да приложат колективни целенасочени дейности.
  Въз основа на проведените дебати и изказаните мнения, Комисията по отбрана с 12 (дванадесет) гласа „ЗА“, 5 (пет) „ПРОТИВ“ и 3 (три) гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ предлага на Народното събрание да приеме Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2016 г. 702-00-37, представен от Министерски съвет на 31/08/2017 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума