Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
13/09/2017 първо гласуване

  Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г., № 702-00-34, внесен от Министерски съвет на 29.08.2017 г.
  На заседание на 13.09.2017 г. Комисията по отбрана обсъди Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г., № 702-00-34, внесен от Министерски съвет на 29.08.2017 г.
  В заседанието участваха 20 народни представители. На заседанието присъства секретарят на Съвета по сигурността към Министерския съвет Георги Кръстев, който представи доклада и мотивите към него.
  Годишният доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г. е изготвен на основание чл. 7, ал. 1, т. 3 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност, както и на Стратегията за национална сигурност. Приет е от Министерския съвет с решение № 482 от 28.08.2017 г.
  Господин Георги Кръстев подчерта, че докладът е изготвен от работна група, назначена със заповед на министър-председателя Р 64/22.03.2017 г. Използвани са материали от всички ведомства и службите за сигурност. Внасянето на доклада е синхронизирано с Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили и е съобразено с промените в него.
  В доклада са представени оценки за рисковете, опасностите и заплахите пред националната сигурност, за политиката за национална сигурност, за действията, които институциите планират да предприемат през следващия период. Обстойно са разгледани аспекти на основните елементи на системата за национална сигурност, както и съществуващите и зараждащи се рискове, опасности и заплахи за страната. Анализирана е външната среда за сигурност и са посочени рисковете и опасностите пред националната сигурност на страната и отбраната в резултат на промяната на стратегическата среда в Европа и Черноморския басейн.
  Отделено е място за представяне на дейностите по отношение на сектора за сигурност и отбрана и за относително новите акценти като „хибридните войни“ и киберсигурността. Отчетени са резултати за системата за защита на националната сигурност. Очертани са основни задачи в условията на ограничени финансови ресурси за противодействие на съществуващите и нови опасности и заплахи за националната сигурност на Република България.
  В доклада е отделено място на реализирането на Стратегията за национална сигурност в областта на отбраната. Посочва се значението и хода на изпълнението на приетата от Народното събрание Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили 2020 (Програма 2020) и Плана за развитие на въоръжените сили 2020 (План 2020).
  В обсъждането на доклада взеха участие народните представители Славчо Велков, Христо Гаджев и Милен Михов. В изказванията си народните представители се обединиха около разбирането, че Годишният доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г. отразява предизвикателствата за националната сигурност. Има тревожни констатации за състоянието на елементи на системата за национална сигурност и по отношение на политиките за подобряване на състоянието на сигурността на страната. Прави впечатление, че докладът не се ограничава с оценките и действията през 2016 г., а отразява предприетите действия през настоящата година, което е положително.
  В хода на изказванията се направиха и критични бележки, като посочването в анализа на външната среда за сигурност на Русия като заплаха, недостатъчното присъствие на въпроси, като етнорелигиозната сигурност, задълбочаващата се ситуация на Корейския полуостров и киберсигурността, с оглед на предстоящото председателство на Съвета на ЕС.
  Отговори на въпроси даде секретарят на Съвета по сигурността към Министерския съвет, като поясни, че Докладът е разделен на констативна част, политики и предстоящи дейности. Във втория раздел обстойно е пояснено какво се прави по киберсигурността, а етнорелигиозната сигурност присъства в други подраздели. Подчерта, че Руската федерация не е посочена като заплаха за България, а са отразени оценки и загрижеността на НАТО, ЕС и ОССЕ за сигурността на Европейското пространство, както и действията в съседни територии - Крим, Украйна, Черно море, Източно Средиземноморие.
  Въз основа на проведените дебати и изказаните мнения, Комисията по отбрана с 12 (дванадесет) гласа „ЗА“, 0 (нула) „ПРОТИВ“ и 8 (осем) гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ предлага на Народното събрание да приеме Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г., № 702-00-34, внесен от Министерски съвет на 29.08.2017 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума