Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
26/10/2017 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Техническото споразумение между правителството на Република Българя и Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа (SHAPE) относно осигуряването на поддръжка от страната-домакин на дейности на съюзнически сили в контекста на Съвместните сили с много висока степен на готовност (VJTF), № 702-02-10, внесен от Министерски съвет на 16.10.2017 г.
  На редовно заседание, проведено на 26 октомври 2017 г. Комисията по отбрана разгледа за първо гласуване Законопроект за ратифициране на Техническото споразумение между правителството на Република Българя и Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа (SHAPE) относно осигуряването на поддръжка от страната-домакин на дейности на съюзнически сили в контекста на Съвместните сили с много висока степен на готовност (VJTF), № 702-02-10, внесен от Министерски съвет на 16.10.2017 г.
  Присъстваха 20 (двадесет) народни представители.
  Законопроектът беше представен от името на вносителите от заместник-министъра на отбраната г-н Атанас Запрянов. Техническото споразумение описва концепция за поддръжка от страната-домакин (ПСД), която ще се осигурява на Силите с много висока степен на готовност (VJTF) или техни елементи при преминаване и/или развръщане на територията на страната в рамките на План за степенуван отговор (GRP) за военни дейности, включително и учения, провеждани във връзка с този план. Споразумението е подписано от българска страна на 21 февруари 2017 г. В него е записано, че влиза в сила за българската страна от датата на финализиране на необходимите вътрешноправни процедури, за което Министерството на външните работи на Република България ще уведоми писмено.
  Техническото споразумение се предлага за ратифициране от Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България, тъй като по силата му Република България поема финансово задължение за дългосрочен период, чиято стойност по години не може да се изчисли предварително и да се фиксира като предполагаема сума.
  В обсъждането на законопроекта беше изразена подкрепа и бяха поставени въпроси кои други държави са ратифицирали споразумението и по финансовите аспекти на техническото споразумение.
  В последвалото гласуване участваха 20 (двадесет) народни представители. С 13 (тринадесет) гласа „ЗА“, 0 (нула) гласа „ПРОТИВ“ и 7 (седем) гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, Комисията по отбрана прие следното

  СТАНОВИЩЕ:
  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Техническото споразумение между правителството на Република Българя и Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа (SHAPE) относно осигуряването на поддръжка от страната-домакин на дейности на съюзнически сили в контекста на Съвместните сили с много висока степен на готовност (VJTF), № 702-02-10, внесен от Министерски съвет на 16.10.2017 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума