Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
02/11/2017 първо гласуване

  Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г., № 702-01-38, внесен от Министерски съвет на 30 октомври 2017 г.
  На свое заседание проведено на 2 ноември 2017 г., Комисията по отбрана обсъди Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2018 г., № 702-01-38, внесен от Министерски съвет на 30 октомври 2017 г.

  На заседанието присъстваха 20 народни представители.

  На заседанието присъстваха заместник-министърът на отбраната Анатолий Величков, началникът на отбраната генерал-лейтенант Андрей Боцев, постоянният секретар на отбраната Антон Ластарджиев и директорът на дирекция „Планиране, програмиране и бюджет“ Ангел Маринов.

  Представител на министерството на финансите беше държавен експерт Маруся Гърбачева.

  Председателят на комисията по отбрана, народният представител Константин Попов посочи предимствата на бюджет 2018, значението му като база за постигане на целите на Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018-2020 и обърна внимание на социалния аспект на предвидените политики.

  В изложението си заместник-министър Анатолий Величков отбеляза, че след четири години замразяване значително се увеличават разходите за персонал с цел създаване на условия за мотивация и професионален подбор на кадри за попълване на част от некомплекта на Въоръжените сили. Заедно с това е препотвърдена политиката в областта на отбраната, свързана с поддържането на модерни и боеспособни въоръжени сили, като продължава модернизацията на Въоръжените сили съгласно Програмата за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България до 2020 г. Осигурени са средства за инвестиционните проекти за Военновъздушните сили и Военноморския флот. За реализирането на модернизацията за периода са предвидени средства в размер от 1 млрд. 191млн. лв. от които 678 млн. лв. за нов тип изтребител с разчет по 226,0 млн. лв. за всяка година и 513,0 млн. лв. за придобиване на многофункционални модулни патрулни кораби за Военноморските сили с разчет по 171,0 млн. лв. за година. По този начин общите разходи за отбрана за 2018 г. достигат 1.55% от Брутния вътрешен продукт, което е ръст в сравнение с предходната година. Това е основателна причина, министерството на отбраната да подкрепя проекта на бюджет за 2018 г. и да призове Комисията по отбрана да го приеме и гласува.

  В своето изложение представителят на министерството на финансите Маруся Гърбачева посочи, че в съответствие с Програмата за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2020, приета с Решение на Народното събрание от 25.11.2015 г., е спазено изискването, средствата за отбрана да не са по-ниски от размера на одобрения минимум за сектора. Заедно с това тя отбеляза, че допълнителни средства от централния бюджет за 2018 г. са предвидени за изграждане на държавната комуникационна система и осигуряване на разплащания за покриване на натрупвания с години дефицит на Военно-медицинска академия.

  В последвалите разисквания взеха участие народните представители Таско Ерменков, Кольо Милев, Николай Цонков, Милен Михов, Симеон Симеонов, Петър Витанов, Георги Андреев и Христо Гаджев, които се обединиха около становището, че с увеличените разходи за персонал с 10.22 % , бюджетът за отбрана за 2018 представлява важна стъпка напред в сравнение с 2017г.

  В хода на дискусията, като съществена пречка по отношение попълване некомплекта на личния състав беше посочена продължаващата практика за планиране средства за персонал в бюджета на Министерството на отбраната само за фактически наличния личен състав, а не на базата на утвърдения щатен състав на Министерството на отбраната, Въоръжените сили и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната. Такъв подход предполага снижаване на пряката отговорност на командирите на формирования и създава затруднения по отношение на планирането.

  Част от народните представители отбелязаха, че в проекта на Закон за държавния бюджет за 2018 г. не е отчетено и изменението на базата за определяне на основното месечно възнаграждение, която не съответства на минималната работна заплата и е допълнителна пречка за предвидимо и по-осезаемо повишаване на доходите на военнослужещите.

  В заключение на разискванията, народните представители, като оцениха и отбелязаха достойнствата на проекта за Бюджет 2018 в частта му за отбраната, изразиха мнение, че допълнителните средства, макар и съществени като процент на нарастване, няма веднага да решат натрупаните с години проблеми във въоръжените сили. С възприетия обаче подход за по-осезаемо нарастване на разходите за отбрана и постоянно увеличаване на бюджета на министерството на отбраната се поставя добра основа за развитието на отбранителните способности и укрепването на цялостния отбранителен потенциал на страната.

  След приключването на обсъждането беше проведедено гласуване, в което участваха 20 (двадесет) народни представители. С 11 (единадест) гласа „ЗА", 9 (девет) гласа „ПРОТИВ" и 1 (един) глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ , Комисията по отбрана прие следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г.,
  № 702-01-38, внесен от Министерски съвет на 30 октомври 2017 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума