Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
01/03/2018

  Законопроект за ратифициране на Конвенцията за Международната хидрографска организация № 802-02-6, внесен от Министерския съвет на 16.02.2018 г.
  Д О К Л А Д

  ОТНОСНО: Законопроект за ратифициране на Конвенцията за Международната хидрографска организация № 802-02-6, внесен от Министерския съвет на 16.02.2018 г.

  На редовно заседание, проведено на 01 март 2018 г., Комисията по отбрана разгледа за първо гласуване Законопроект за ратифициране на Конвенцията за Международната хидрографска организация № 802-02-6, внесен от Министерския съвет в Народното събрание на 16.02.2018 г.
  Присъстваха 19 (деветнадесет) народни представители.
  Законопроектът беше представен от името на вносителите от заместник-министъра на отбраната Атанас Запрянов.
  Международната хидрографска организация (МХО) е водеща международна институция в сферата на хидрографията, картографията и безопасността на море. Сътрудничеството с нея е от важно значение за повишаване на националните способности, свързани с безопасността на плаванията. Членството в организацията на всяка страна се основава на задължителното внасяне на годишна вноска за членство, състояща се от два дяла и допълнителни дялове, определени на базата на националния й корабен бруто тонаж, включително военните кораби. Общата годишна вноска на Република България за 2017 г. се равнява на 12 072,96 евро, или 23 612,66 лв. Приемането на страната ни като пълноправен член ще доведе до преимущества сред които участие в регионални проекти за осигуряване безопасността на корабоплаването финансирани от Европейския съюз, възможност за обучение на специалисти от Военноморските сили в международни институции по одобрени от Международната хидрографска организация програми и придобиване от Хидрографска служба на Военноморските сили на Р България на сертификати за производство на морски карти и пособия, заверени по международните стандарти.

  Kонвенцията се предлага за ратифициране от Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 2, 4 и 5 от Конституцията на Република България.
  При обсъждането на законопроекта, народният представител Пламен Манушев запозна членовете на комисията с основните аспекти от дейността на Международната хидрографска организация и изтъкна преимуществата за България като морска държава от ратифицирането на Конвенцията. Пълна подкрепа за присъединяването изразиха и останалите народни представители.
  В последвалото гласуване участваха 19 (деветнадесет) народни представители. С 19 (деветнадесет) гласа „ЗА“, 0 (нула) гласа „ПРОТИВ“ и 0 (нула) гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, Комисията по отбрана прие следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Конвенцията за Международната хидрографска организация № 802-02-6, внесен от Министерския съвет на 16.02.2018 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума