Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
01/02/2018 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Teхническо споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната на Италианската република, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, министъра на отбраната на Кралство Испания и държавния секретар по отбрана на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в областта на въздушния транспорт и дейности на военновъздушните сили /ATARES/ и на Техническо споразумение между Министерството на отбраната на кралство Дания, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия и Министерството на отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в областта на транспорта по повърхността за осигуряване на дейности на въоръжените сили /SEOS/ - 802-02-3 от 16/01/2018 г.
  Д О К Л А Д

  ОТНОСНО: Законопроект за ратифициране на Teхническо споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната на Италианската република, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, министъра на отбраната на Кралство Испания и държавния секретар по отбрана на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в областта на въздушния транспорт и дейности на военновъздушните сили /ATARES/ и на Техническо споразумение между Министерството на отбраната на кралство Дания, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия и Министерството на отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в областта на транспорта по повърхността за осигуряване на дейности на въоръжените сили /SEOS/ - 802-02-3 от 16/01/2018 г.


  На редовно заседание, проведено на 1 февруари 2017 г., Комисията по отбрана разгледа за първо гласуване Законопроект за ратифициране на Teхническо споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната на Италианската република, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, министъра на отбраната на Кралство Испания и държавния секретар по отбрана на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в областта на въздушния транспорт и дейности на военновъздушните сили /ATARES/ и на Техническо споразумение между Министерството на отбраната на кралство Дания, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия и Министерството на отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в областта на транспорта по повърхността за осигуряване на дейности на въоръжените сили /SEOS/ - 802-02-3 от 16/01/2018 г.

  В заседанието участваха 21 (двадесет и един) народни представители.
  Председателят на Комисията по отбрана Константин Попов разясни смисъла на двете технически споразумения и подчерта необходимостта от гласуването им.
  Законопроектът беше представен от името на вносителите от заместник-министъра на отбраната Атанас Запрянов.

  Нотите за присъединяване на България към двете технически споразумения са подписани от българска страна на 20 октомври 2017 г. Предмет на първото – ATARES е осъществяване на международно сътрудничество за обмен на услуги в областта на въздушния транспорт, а второто – SEOS е осъществяване на международно сътрудничество за обмен на услуги в областта на сухоземния, речен и морски транспорт, наречен в Споразумението „транспорт по повърхността“.
  И двете споразумения осигуряват дейности на Въоръжените сили в рамките на Центъра за координация на придвижването „Европа“, на който България е член по силата на Закон, ратифициран от 44-то Народното събрание на 13 юли 2017 г., обн. в ДВ, бр. 60 от 25.07.2017 г.
  Двете споразумения регламентират логистична поддръжка между участващите страни - членки на НАТО при транспортиране на личен състав и доставка на имущества за учения или операции на основата на взаимно предоставяне на услуги чрез съответни средства – самолети, кораби, контейнеровози и автомобилна техника.
  Основен принцип при действието на споразуменията е услугите, които се предоставят да бъдат посрещани със съответни насрещни услуги в пълен размер, в разумен срок, но не непременно на двустранна основа или на основа на получаване на същата насрещна услуга. Така провереният вече в практиката принцип създава неограничени възможности всяка страна да ползва най-добрите за момента услуги на която и да е страна и да предоставя услуги на другите чрез Центъра за поддръжка „Европа“ на основата на изравнителен механизъм във времето за един достатъчно продължителен срок. Всяка страна - членка може да предостави свои способности на друга страна. Ползвалата ги страна възстановява направените разходи, като при дадено събитие предоставя свои способности за ползване от другите страни. Основната разменна единица е Еквивалентни часове, с което се избягват директни плащания, но се въвежда изравнителен механизъм за взаимните услуги, при който отчитането се извършва в края на всеки петгодишен период.
  Двете споразумения съдържат необходимите приложения с дефиниции, раздели и множество анекси, които в детайли регулират практическото действие, процедурите, отчетността, компенсациите, разрешаването на спорове, произшествия и инциденти и действията при надхвърляне на оперативните параметри на петгодишния лимит между участниците.
  Финансови плащания може да възникнат в краен случай при непокриване на предоставени услуги след изтичането на петгодишния срок. Това налага ратификация на Проектозакона от Народното събрание при условие, че в настоящия момент евентуални финансови измерения е невъзможно да бъдат предвидени.
  Следва да се има предвид, че финансовите средства за годишната членска вноска на страната за участие в дейността на Центъра за координация на придвижването „Европа“ се осигуряват от квотата на основна Програма 4 „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество” по програма 4.6 „Разходи по съюзни ангажименти” на Министерството на отбраната. В случай, че се стигне до някакво плащане по предвидения изравнителен механизъм, средствата ще бъдат налице. Като се има предвид значително по-големите активности, които България осигурява като страна – домакин, отколкото участието ни извън региона на Югоизточна Европа, може да се предположи, че на страната няма да се наложи да компенсира с директни плащания.

  Техническото споразумение се предлага за ратифициране от Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България, тъй като по силата му съществува хипотеза за финансово задължение в дългосрочен период, което по механизма за функциониране на споразуменията не може да се определи предварително и да се фиксира като предполагаема сума.
  В обсъждането на законопроекта беше изразена пълна подкрепа за неговото ратифициране.
  В последвалото гласуване участваха 21 (двадесет и един) народни представители. С пълно единодушие от 21 (двадесет и един) гласували „ЗА“, Комисията по отбрана прие следното


  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Teхническо споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната на Италианската република, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, министъра на отбраната на Кралство Испания и държавния секретар по отбрана на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в областта на въздушния транспорт и дейности на военновъздушните сили /ATARES/ и на Техническо споразумение между Министерството на отбраната на кралство Дания, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия и Министерството на отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в областта на транспорта по повърхността за осигуряване на дейности на въоръжените сили /SEOS/ - 802-02-3 от 16/01/2018 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума