Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
19/04/2018 първо гласуване

  Проект на решение на Народното събрание за изменение на Решение за привеждане на акта за създаване на Военна академия „Георги Стойков Раковски" в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за висшето образование, № 802-03-2, внесен от Министерски съвет на 23.03.2018 г.
  Д О К Л А Д

  ОТНОСНО: Проект на решение на Народното събрание за изменение на Решение за привеждане на акта за създаване на Военна академия „Георги Стойков Раковски" в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за висшето образование, № 802-03-2, внесен от Министерски съвет на 23.03.2018 г.

  На редовно заседание на Комисията по отбрана, проведено на 19 април 2018 г. беше обсъден Проект на решение на Народното събрание за изменение на Решение за привеждане на акта за създаване на Военна академия „Георги Стойков Раковски" в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за висшето образование, N 802-03-02, внесен от Министерски съвет на 23.03.2018 г.
  На заседанието присъстваха 18 (осемнадесет) народни представители.
  В заседанието взеха участие заместник-министърът на отбраната Атанас Запрянов, Трайко Стойков, началник на отдел „Образование и квалификация“, Андоанета Якимова, държавен експерт в дирекция „Правно-нормативна дейност“ на Министерството на отбраната, както и Йорданка Петрова - парламентарен секретар на Министерството на образованието и науката.
  Председателят на Комисията по отбрана отбеляза, че са представени три проекта за решение относно Военната академия и висшите военни училища. Посочи, че предлаганите проекти за решение са основополагащи актове с много важно значение за съответните висши военни учебни заведения. Проектите за решение са обсъждани от работна група с участието на експерти от Народното събрание, от Министерството на образованието и науката и от Министерството на отбраната, която е изготвила предложения за прецизиране на текстове. Предлаганите проекти за решение са приведени в съответствие със съществуващата структура на изменяното решение, която произтича от разпоредбата на чл. 93, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Редакционно и правно-технически те са съобразени със Закона за висшето образование и Закона за развитието на академичния състав в Република България, като е регламентирано, че правилникът на Военна академия се издава от министъра на отбраната. Прецизиран е предметът на дейност. Въведена е възможност началникът на Академията да е и хабилитирано лице по смисъла на Закона за развитието на академичния състав в Република България.
  Проектът за решение беше представен от заместник-министър Запрянов. Предлаганите промени се налагат поради значителното развитие през последните петнадесет години на дейността на военно-образователните институции, както в национален, така и в международен аспект. Разкрити са нови специалности по акредитирани професионални направления. Повишен е интересът към преподаваните образователни услуги и е увеличен броят на желаещи да се обучават във военно-образователните институции. Извършени са промени и в нормативната уредба и по-специално в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, регламентиращи дейността на Военна академия „Георги Стойков Раковски“. Изменения в акта за създаване на Академията се налагат и във връзка с изпълнението на Програмата за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2020 г. Проектът за решение включва промени относно предмета на дейност, функциите на министъра на отбраната и на органите за управление на Академията, както и относно назначаването на началника на Военна академия „Георги Стойков Раковски“. Заместник-министър Запрянов посочи, че Министерството на отбраната напълно подкрепя направените предложения за редакция на обсъждания проект на решение.
  В обсъждането взеха участие народните представители членове на Комисията по отбрана Кольо Милев, Милен Михов, Спас Панчев, Джейхан Ибрямов и Слави Нецов. Беше изразена подкрепа за редактираните предложения и приветствана работата на експертите. Подчертан беше положителният факт, че трите документа са хармонизирани и началникът на Военна академия и началниците на висшите военни училища са поставени при еднакви условия. Изразено беше желание измененията да водят до подобряване на административния капацитет, функционирането и възможностите за финансиране на висшите военни училища.

  Въз основа на проведеното обсъждане и направените предложения с 18 (осемнадесет) гласа „ЗА“, 0 (нула) гласа „ПРОТИВ“ и 0 (нула) гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Комисията по отбрана прие следното становище:

  Подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага на Народното събрание да приеме следния проект на

  Р Е Ш Е Н И Е

  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИВЕЖДАНЕ НА АКТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗАКОНА ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

  (Обн., ДВ, бр. 20 от 2001 г.; изм., бр. 75 от 2002 г. и бр. 23 от 2005 г.)

  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 93, ал. 1 и 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България във връзка с чл. 16, ал. 1 от Закона за висшето образование

  Р Е Ш И:

  1. Точки 1 и 2 се изменят така:
  „1. Военна академия „Георги Стойков Раковски“ е структура на пряко подчинение на министъра на отбраната – държавно висше училище, със седалище в гр. София и има свое знаме, печат и празник – 14 април.
  2. Предметът на дейност на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ включва:
  а) обучение на слушатели за придобиване на висше образование на образователно-квалификационната степен „магистър“ в професионално направление „Военно дело“ по специалности от регулираните професии „Офицер за оперативно ниво на управление“ и „Офицер за стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“;
  б) обучение на студенти за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър” по други акредитирани професионални направления;
  в) обучение на докторанти за придобиване на висше образование на образователна и научна степен „доктор” по акредитирани докторски програми;
  г) обучение за повишаване на квалификацията;
  д) специализирано обучение, придобиване на квалификация и професионална подготовка на военнослужещи, цивилни служители, служители от други министерства и ведомства и на граждани при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната;
  е) извършване на научна и научноизследователска дейност в областта на сигурността и отбраната и в други области, свързани с тях;
  ж) развитие на научно-производствена, издателска, спортна и стопанска дейност, свързана с основната дейност на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ и реализацията на създаваните от нея научноизследователски резултати и други обекти на интелектуалната собственост;
  з) други дейности, предвидени в закон, в акт на Министерския съвет или възложени от министъра на отбраната.“
  2. Точки 7 - 11 се изменят така:
  „7. Военна академия „Георги Стойков Раковски“ включва в структурата си: командване, основни звена, филиал, административни и обслужващи звена.
  8. Министърът на отбраната представя на министъра на образованието и науката за внасяне в Министерския съвет предложение за утвърждаване на:
  а) броя на приеманите за обучение слушатели - от компетентността на Министерския съвет;
  б) броя на приеманите за обучение студенти и докторанти - от компетентността на Министерския съвет, по предложение на Академичния съвет.
  9. Министърът на отбраната по предложение на Академичния съвет представя на министъра на образованието и науката за внасяне в Министерския съвет предложение за утвърждаване размера на таксите за кандидатстване и обучение на студентите и докторантите по т. 8, буква „б“.
  10. Академичният съвет чрез началника на Военна академия „Георги Стойков Раковски” предлага на министъра на отбраната за утвърждаване:
  а) длъжностното разписание на Военна академия „Георги Стойков Раковски“;
  б) спомагателното длъжностно разписание на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ за цивилни служители за сметка на собствените приходи;
  в) решенията за откриване, преобразуване и закриване на департаменти, катедри, научни секции, административни и обслужващи звена във Военна академия „Георги Стойков Раковски“;
  г) учебните планове по специалностите от професионално направление „Военно дело” съгласувано с министъра на образованието и науката;
  д) квалификационните характеристики по специалностите от професионално направление „Военно дело”.
  11. Началникът на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ е военнослужещ, който може да е и хабилитирано лице. Той се назначава и освобождава от длъжност при условията и по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Неговите правомощия не се прекратяват с изтичането на мандата на Общото събрание.“
  3. Точки 13 и 14 се изменят така:
  „13. Министърът на отбраната по предложение на Академичния съвет, внесено от началника на Военна академия „Георги Стойков Раковски”, открива процедури за заемане от военнослужещи на:
  а) свободни академични длъжности във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ при условията и по реда на Закона за развитието на академичния състав в Република България, като допълнителните изисквания за заемането им се определят в Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
  б) свободни длъжности „преподавател“, „старши преподавател“, „инструктор” и „старши инструктор” във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната.
  14. Министърът на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице по предложение на Академичния съвет, внесено от началника на Военна академия „Георги Стойков Раковски“:
  а) назначава на академични длъжности във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ военнослужещи при условията и по реда на действащото законодателство;
  б) назначава военнослужещи на длъжности „преподавател“, „старши преподавател“, „инструктор“ и „старши инструктор“ във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната;
  в) освобождава военнослужещи от академични длъжности във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ в случаите и при условията и по реда, определени в Закона за развитието на академичния състав в Република България и в Закона за висшето образование.
  4. Създават се точки 15 и 16:
  „15. Министърът на отбраната по предложение на Академичния съвет, внесено от началника на Военна академия „Георги Стойков Раковски“:
  а) утвърждава теми за редовна и задочна докторантура във Военна академия „Георги Стойков Раковски“;
  б) открива процедури за прием на редовни и задочни докторанти във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ в рамките на утвърдения с акт на Министерския съвет брой при условията и по реда на Закона за развитието на академичния състав в Република България и Правилника за устройството и дейността на Военна академия „Георги Стойков Раковски“;
  в) зачислява за обучение лицата, приети за редовни и задочни докторанти по буква „б“;
  г) зачислява военнослужещи и цивилни служители за докторанти чрез самостоятелна подготовка.
  16. Правилникът за устройството и дейността на Военна академия „Георги Стойков Раковски” се издава от министъра на отбраната.”

  Решението е прието от 44-ото Народно събрание на ………...… 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
  Форма за търсене
  Ключова дума